FISKocr

Imigran


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Imigran®, film tableta, 50mg Pakovanje: blister, 1 x 2 film tablete


Proizvođač: 1. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.


2. Glaxo Wellcome Operations


Adresa: 1. Ul. Grundwaldzka 189, Poznan, Poljska


2. Priory Street, Hertfordshire, Ware, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited


Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Δ Imigran®, 50mg, film tableta


INN: sumatriptan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Imigran i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Imigran

 3. Kako se upotrebljava lek Imigran

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Imigran

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Imigran I ČEMU JE NAMENJEN?

  Lek Imigran sadrži aktivnu supstancu sumatriptan, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju triptani (takođe poznati kao agonisti 5-HT1 receptora).


  Lek Imigran se koristi u terapiji glavobolje koja se naziva migrena.


  Simptomi migrene mogu nastati usled privremenog širenja krvnih sudova glave. Smatra se da lek Imigran smanjuje širenje navedenih krvnih sudova. Samim tim, pomaže u ublažavanju glavobolje i ostalih simptoma prilikom napada migrene, kao što su mučnina, povraćanje i osetljivost na svetlost i zvuk.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Imigran?

  Lek Imigran ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Imigran

  Lek Imigran uvek koristite isključivo u skladu sa savetom Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni, proverite sa

  Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Kada se primenjuje lek Imigran

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene drugih lekova, primena leka Imigran može prouzrokovati pojavu neželjenih dejstava, iako se neće javiti kod svih osoba.


  Alergijske reakcije: odmah potražite pomoć lekara

  Navedena neželjena dejstva se mogu javiti, ali njihova učestalost nije poznata:

 5. KAKO ČUVATI LEK Imigran


  Rok upotrebe

  3 godine


  Lek Imigran ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju leka. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece! Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Lekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Posavetujte se sa Vašim farmaceutom kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Navedene mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Imigran

Svaka film tableta sadrži 50mg sumatriptana (u obliku sumatriptan-sukcinata). Pomoćne supstance:

jezgro tablete : laktoza, monohidrat; laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat;

film obloga: hidroksipropilmetilceluloza; titan-dioksid; triacetin; gvožđe (III)-oksid, crveni (E172)


Kako izgleda lek Imigran i sadržaj pakovanja

Ružičaste, bikonveksne film tablete, oblika kapsule sa utisnutom oznakom: "GX ES3" sa jedne strane i ravnom

površinom sa druge strane ili sa utisnutom oznakom "50" sa jedne strane i ravnom površinom sa druge strane. Svako pakovanje sadrži blister koji se sastoji iz dva dela: Al folije i PVC/Al/OPA folije.

U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se jedan blister sa dve tablete i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Ul. Grundwaldzka 189, Poznan, Poljska


Glaxo Wellcome Operations

Priory Street, Hertfordshire, Ware, Velika Britanija


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Februar 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-6136-12-001 od 26.03.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z