FISKocr

Moxifloxacin


UPUTSTVO ZA LEK


Moxifloxacin, film tableta, 400 mg

Pakovanje: ukupno 5 kom; blister, 1 x 5 kom

ukupno 7 kom; blister, 1 x 7 kom

ukupno 10 kom; blister, 1 x 10 kom


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Moxifloxacin, 400 mg, film tableta INN: moksifloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Moxifloxacin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Moxifloxacin

 3. Kako se upotrebljava lek Moxifloxacin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Moxifloxacin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MOXIFLOXACIN I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Moxifloxacin sadrži moksifloksacin kao aktivnu supstancu koja spada u grupu antibiotika koji se zovu fluorohinoloni. Moxifloxacin deluje tako što ubija bakterije koje su uzročnici infekcija (ukoliko je bakterija osetljiva na moksifloksacin).


  Lek Moxifloxacin se koristi kod pacijenata starijih od 18 godina za terapiju sledećih bakterijskih infekcija ukoliko su one izazvane bakterijama osetljivim na moksifloksacin. Lek Moxifloxacin treba koristiti za terapiju ovih bakterijskih infekcija samo onda kada nije moguće koristiti uobičajene antibiotike ili kada oni nisu dali očekivane rezultate:


  Zapaljenja sinusa, iznenadna pogoršanja dugotrajnog zapaljenja disajnih puteva ili upale pluća (pneumonije) stečene u vanbolničkim uslovima (sa izuzetkom teških slučajeva).


  Blaga do umerena infekcija gornjeg dela genitalnog trakta kod žena (pelvično inflamatorno oboljenje), uključujući infekcije jajovoda (falopijevih tuba) i infekcije sluzokože materice.

  Moxifloxacin film tablete same nisu dovoljne za terapiju ove vrste infekcije, tako da uz Moxifloxacin tablete lekar će Vam propisati još neki antibiotik za terapiju infekcija gornjeg dela genitalnog trakta (videti odeljak 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete Moxifloxacin).


  Ako se tokom inicijalnog lečenja moksifloksacin rastvorom za infuziju pokazao napredak u lečenju sledećih bakterijskih infekcija, Vaš lekar može Vam prepisati Moxifloxacin film tablete kako biste dovršili Vašu terapiju: infekcija pluća (pneumonija) stečena u vanbolničkim uslovima, infekcija kože i potkožnog tkiva. Moxifloxacin film tablete ne treba koristiti kao inicijalnu terapiju za bilo koju vrstu infekcije kože i potkožnih tkiva ili u teškim infekcijama pluća.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MOXIFLOXACIN


  Ukoliko niste sigurni da li spadate u grupe pacijenata opisanih u narednom tekstu obratite se Vašem lekaru.


  Lek Moxifloxacin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MOXIFLOXACIN


  Lek Moxifloxacin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza za odrasle je jedna Moxifloxacin 400 mg film tableta jednom dnevno.


  Moxifloxacin film tablete su za oralnu upotrebu. Tabletu treba progutati celu (da bi se maskirao gorak ukus) sa dovoljnom količinom tečnosti, nezavisno od obroka. Preporučuje se da uzimate tabletu u isto vreme svaki dan.


  Ne postoji potreba za prilagođavanjem doze kod starijih pacijenata, pacijenata sa malom telesnom masom i kod pacijenata sa poremećajem bubrežne funkcije.


  Trajanje lečenja zavisi od tipa infekcije. Ukoliko Vam Vaš lekar nije drugačije odredio preporučuje se sledeće trajanje lečenja Moxifloxacin film tabletama:

  Većina pacijenata sa infekcijom kože i potkožnog tkiva prelazi na oralnu terapiju Moxifloxacin film tabletema u roku od 6 dana, a prosečno ukupno trajanje lečenja (primena tableta nakon infuzije) je 13 dana. .


  Važno je da završite kompletnu terapiju, čak iako počnete da se osećate bolje nakon nekoliko dana. Ukoliko pre vremena prekinete lečenje, postoji mogućnost da Vam se infekcija ponovo javi ili Vam se pogorša zdravstveno stanje.Može se javiti I rezistencija (otpornost) bakterija na antibiotik.


  Potrebno je poštovati preporuke o doziranju I trajanju terapije (videti odeljak 2. - Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Moxifloxacin...Kada uzimate lek Moxifloxacin, posebno vodite računa...)


  Ako ste uzeli više leka Moxifloxacin nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više od propisane jedne tablete dnevno, odmah potražite medicinsku pomoć. Ukoliko ste u mogućnosti ponesite sa sobom preostale tablete, kutiju ili ovo uputstvo i pokažite Vašem lekaru ili farmaceutu koji lek ste uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Moxifloxacin


  Odmah uzmite narednu tabletu u toku dana. Ukoliko niste uzeli tabletu jednog dana, uzmite svoju uobičajenu dozu (jednu tabletu) sledećeg dana. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu leka. Ukoliko niste sigurni šta da uradite obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Moxifloxacin


  Ukoliko prestanete da koristite Moxifloxacin film tablete, može se desiti da infekcija ne bude potpuno izlečena. Konsultujte Vašeg lekara ako želite da prestanete sa korišćenjem Vašeg leka pre završetka celog toka lečenja.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Moxifloxacin film tablete mogu izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sledeća neželjena dejstva su primećena tokom terapije lekom Moxifloxacin.


  Učestalost mogućih neželjenih dejstava navedena u nastavku je definisana pomoću sledeće konvencije:

  Česta: mogu se javiti kod najviše 1 od 10 pacijenata koji su na terapiji Povremena: mogu se javiti kod najviše 1 od 100 pacijenata koji su na terapiji Retka: mogu se javiti kod najviše 1 od 1000 pacijenata koji su na terapiji

  Veoma retka: mogu se javiti kod najviše 1 od 10000 pacijenata koji su na terapiji


  Kardiološki poremećaji (videti odeljak 2. – "Šta treba da znate pre nego što uzmenete lek Moxifloxacin") Česta: promena srčanog ritma (na EKG-u) kod pacijenata sa niskim nivoom kalijuma u krvi. Povremena: promena srčanog ritma (naEKG-u), palpitacija (osećaj lupanja ili preskakanja srca), nepravilan i ubrzan rad srca, ozbiljan poremećaj srčanog ritma, bol u grudima (angina pektoris) Retka: abnormalno ubrzan rad srca, gubitak svesti

  Veoma retka: poremećaj srčanog ritma, nepravilan srčani rad opasan po život (torsade de pointes),

  srčani zastoj (srčani arest)


  Česta neželjena dejstva

 5. KAKO ČUVATI LEK MOXIFLOXACIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Moxifloxacin


1 film tableta sadrži 400 mg moksifloksacina (u obliku moksifloksacin-hidrohlorida). Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:


Kako izgleda lek Moxifloxacin i sadržaj pakovanja


Bledocrvene film tablete u obliku kapsule sa utisnutom oznakom “400” na jednoj strani. 1 blister (Alu-Alu) sa po 5, 7 ili 10 film tableta od 400 mg u složivoj kartonskoj kutiji. Nosilac dozvole i Proizvođač


Alvogen Pharma d.o.o.

Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-05185-13-001

od

17.07.2014.

Moxifloxacin, film tableta, 5 x (400mg)

515-01-05186-13-001

od

17.07.2014.

Moxifloxacin, film tableta, 7 x (400mg)

515-01-05187-13-001

od

17.07.2014.

Moxifloxacin, film tableta, 10 x (400mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org