menarini Apoteke Apoteke

Gelofusine


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Gelofusine, rastvor za infuziju, 40 g/L+ 7,01 g/L, boca lastična 10x500mL Gelofusine,rastvorzainfuziju,40g/L+7,01g/L,kesa plastična20x500mL Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: B.Braun Melsungen AG


Adresa: Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Nemačka


Podnosilac zahteva: B. Braun Adria RSRB d.o.o.


Adresa: Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Gelofusine, rastvor za infuziju, 40 g/L + 7,01 g/L INN

Sukcinilovani želatin, natrijum-hlorid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gelofusine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gelofusine

 3. Kako se upotrebljava lek Gelofusine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gelofusine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GELOFUSINE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Gelofusine je takozvani zamenik za plazmu. To znači da nadoknađuje tečnost izgubljenu iz cirkulacije.


  Lek Gelofusine se koristi za nadoknadu krvi i telesne tečnosti izgubljene usled, na primer, operacije, nesreće ili opekotine. Može da se kombinuje sa transfuzijom krvi, ako je neophodno.


  Takođe može da se koristi za popunjavanje volumena cirkulišuće krvi tokom upotrebe kardio-pulmonalne mašineili veštačkog bubrega.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GELOFUSINE

  Lek Gelofusine ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GELOFUSINE


  Lek Gelofusine se daje intravenski, tj. kapanjem u venu.


  U slučaju infuzije pod pritiskom, sav vazduh mora biti odstranjen iz kontejnera i sistema za infuziju pre primene rastvora.


  Količina i trajanje infuzije zavisiće od količine krvi ili tečnosti koje ste izgubili i Vašeg stanja.


  Postoji veoma malo iskustvo sa primenom ovog leka u dece. Lekar će sa posebnim oprezom odrediti dozu za Vaše dete. Dete će dobiti ovaj lek samo ako lekar smatra da je primena neophodna za njegov oporavak, i terapija će biti veoma pažljivo praćena.


  Tokom terapije, lekar će sprovesti testove (krvi i krvnog pritiska na primer) i doza leka Gelofusine će biti podešena prema Vašim potrebama.


  Ako ste uzeli više leka Gelofusine nego što je trebalo


  Predoziranje lekom Gelofusine može dovesti do prevelikog povećanja volumena tečnosti u cirkulaciji i .promene u nivou soli (elektrolita) u krvi.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni navedenog leka, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, lek Gelofusine može uzrokovati neželjena dejstva, mada se ona ne ispoljavaju kod svih. Moguća neželjena dejstva su nabrojana prema učestalosti, primenom sledećih termina:

  Povremeno: mogu da se jave kod 1-10 pacijenata od 1000 pacijenata koji primaju lek


  Retko: mogu da se jave kod 1-10 pacijenata od 10000 pacijenata koji primaju lek


  Veoma retko: mogu da se jave kod manje od 1 pacijenta od 10000 pacijenata koji primaju lek

  Sledeća neželjena dejstva mogu biti ozbiljna. Ako se javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, prestanite da koristite ovaj lek i konsultujte lekara odmah:


  Retko se mogu javiti: alergijske reakcije svih stepena ozbiljnosti Veoma retko se mogu javiti: teške alergijske reakcije koje uključuju

 5. KAKO ČUVATI LEK GELOFUSINE


  Čuvati dalje od domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Gelofusine posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnom i unutrašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne zamrzavati. Ne koristite lek Gelofusine ako primetite

Nosilac dozvole i Proizvođač

B. Braun Adria RSRB d.o.o. Đorđa Stanojevića 14,

11000 Beograd, Srbija


B. Braun Melsungen AG, Carl Braun Strasse 1

34212 Melsungen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Gelofusine, rastvor za infuziju, 40 g/L + 7,01 g/L,,boca plastična10x500mL 515-01-00989-13-001 od 04.03.2014 .

Gelofusine, rastvor za infuziju, 40 g/L+ 7,01 g/L, kesa plastična,20x500mL 515-01-00993-13-001 od 04.03.2014.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima: Terapijske indikacije

Gelofusine se primenjuje kao koloidna zamena za plazmu u sledećim situacijama:


u pakovanju od 20 u kartonskoj kutiji.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Upotrebiti odmah nakon otvaranja. Neiskorišćeni sadržaj otvorenog pakovanja treba odbaciti. Nema specijalnih zahteva kod odlaganja neiskorišćenog leka.

Koristiti samo ako je rastvor bistar, bezbojan ili svetlo žute boje i ako su pakovanje i zatvarač neoštećeni. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines