FISKocr

Sufenta forte


UPUTSTVO ZA LEK


§Sufenta forte

rastvor za injekciju; 0.25 mg/5 mL

Pakovanje: ukupno 5 kom, ampula, 5 x 5 mL


Proizvođač: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A


Adresa: Strada Provinciale Asolana 90, 43056 San Pollo di Torrile (Parma), Italija


Podnosilac zahteva: JANSSEN CILAG KFT-PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd-Novi Beograd, Srbija


§Sufenta® forte, 0.25 mg/5 mL, rastvor za injekciju sufentanil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete dakoristite ovaj lek.

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Sufenta forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sufenta forte

 3. Kako se upotrebljava lek Sufenta forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Sufenta forte

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK SUFENTA FORTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Naziv leka je Sufenta forte, a aktivna supstanca je sufentanil. Pripada grupi jakih lekova protiv bolova, koji se zovu opioidi.

  To je bistra bezbojna tečnost pakovana u ampulama od 5 mililitara (mL), po pet ampula u pakovanju. Svaki mililitar sadži 0,05 mg sufentanila (kao sufentanil citrat).

  Sufenta forte takođe sadrži natrijum-hlorid i vodu za injekciju.


  Kako lek Sufenta forte deluje

  Sufenta forte je snažan lek protiv bolova koji se koristi u bolnicama.

  Kada je primenjen intravenski, lek Sufenta forte takođe pojačava stanje opšteg gubitka osećaja (narkozu ili anesteziju) tokom operacije. Ovo dejstvo je korisno u hiruškim procedurama.

  Sufenta forte se može koristiti za opštu i regionalnu anesteziju: 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SUFENTA FORTE


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Sufenta forte ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SUFENTA FORTE


  Sufenta forte se daje intravenski (u venu) za anesteziju celog tela ili se primenjuje u određeni nivo područja kičmene moždine (epiduralna primena) za anesteziranje određenog dela tela.

  Količina leka i način upotrebe leka Sufenta forte zavisi od okolnosti. Vaš lekar će odrediti koja količina je potrebna na osnovu Vaše telesne mase, starosti i zdravstvenog stanja.

  Za primenu u područje oko kičmene moždine (epiduralna primena) kateter se uvlači u epiduralni prostor i

  kroz njega se primenjuje Sufenta forte. Nekoliko doza se može dati kroz kateter, u zavisnosti od potreba.


  Ukoliko ste dobili više leka nego što je trebalo


  Ukoliko ste primili preveliku dozu, Vaš lekar će preuzeti sve neophodne mere. Glavni simptom je upadljivo usporeno disanje.

  Informacija za lekare u slučaju predoziranja Neodložne mere

  U slučaju hipoventilacije ili apneje, primeniti kiseonik i asistiranu ili kontrolisanu ventilaciju.

  Za kontrolu respiratorne depresije koristiti nalokson. Imati na umu da će možda biti potrebne njegove dodatne doze.


  Ostale mere

  Ako je respiratorna depresija praćena mišićnim rigiditetom, mogu se intravenski primeniti miorelaksansi. Ukoliko hipovolemija dovede do hipotenzije, koja je teška ili dugo traje, potrebno je razmotriti parenteralni unos tečnosti.

  Pažljivo pratiti pacijenta i obezbediti dodatne suportivne mere ukoliko je potrebno.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjena dejstva, ukolko se dese, se najčešće javljaju tokom operacije i Vaš lekar će se brinuti o tome. Neka od njih mogu da se jave ubrzo nakon operacije i zbog toga neko vreme nakon operacije morate ostati pod nadzorom lekara.

  Može da se javi usporeno i/ili oslabljeno disanje ili privremeni prestanak disanja; grčevi u disajnim putevima i grkljanu; štucanje, usporen, brz ili nepravilan rad srca; nizak ili visok krvni pritisak; ukočenost mišića ili nevoljni pokreti mišića, uključujući spore, ukočene ili trzajuće pokrete (uključujući i kod novorođenčadi); iznenadni mišićni trzaji; smanjen (kod novorođenčadi), povećan ili nenormalan mišićni tonus; konvulzije. Takođe se mogu javiti vrtoglavica, mučnina, povraćanje ili glavobolja.


  Drugi primeri neželjenih reakcija koje se mogu javiti uključuju:  Reakcije preosetljivosti se javljaju retko i prepoznaju se, na primer, po osipu na koži, svrabu, gušenju i/ili otoku lica.

  Blaga pospanost ili svrab se može javiti nakon primene u područje oko kičmene moždine (epiduralna

  primena).


  Ne ustručavajte se da Vašem lekaru ili medicinskoj sestri kažete o bilo kojim neugodnim ili neželjenim reakcijama.


 5. KAKO ČUVATI LEK SUFENTA FORTE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Sufenta forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30C.

  Čuvati ampule unutar spoljašnjeg pakovanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Ukoliko je neophodno, Sufenta forte se može mešati sa rastvorom natrijum-hlorida ili glukozom za intravensku infuziju. Ovakvi rastvori su kompatibilni u plastičnom infuzionom setu. Rastvor treba iskoristiti u roku od 24 sata nakon pripreme.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Sufenta forte


Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik:


Sufenta forte®, 0.25 mg/5 mL, rastvor za injekciju


Nezaštićeno, generičko

ime: sufentanil


Sadržaj aktivnih supstanci:


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Jedna ampula sadrži 5mL rastvora. Jedan mililitar rastvora sadrži 50 mikrograma sufentanila, u obliku sufentanil-citrata.


Pomoćne supstance su natrijum-hlorid i voda za injekcije. Pomoćne supstance koje služe za podešavanje pH vrednosti su hlorovodonična kiselina i natrijum-hidroksid.


Kako izgleda lek Sufenta forte i sadržaj pakovanja Bistri, bezbojni rastvor, bez čestičnih onečišćenja. Bezbojna ampula od stakla, tip I hidrolitičke otpornosti.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 ampula u talasastom kartonskom ulošku.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:


JANSSEN CILAG KFT-PREDSTAVNIŠTVO, Beograd-

Novi Beograd, Omladinskih brigada 88bNaziv i adresa proizvođača:

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A


Strada Provinciale Asolana 90, 43056 San Pollo di Torrile (Parma), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.


Broj i datum dozvole


  1. od 22.07.2013.


   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


   Terapijske indikacije


   Intravenski lek Sufenta forte je indikovan kao analgetički dodatak azotnom oksidulu/kiseoniku i kao monoanestetik kod ventiliranih bolesnika. Posebno je pogodan za duže i bolnije intervencije kada je neophodna snažna analgezija koja doprinosi održavanju dobre kardiovaskularne stabilnosti. Takođe se koristi i za epiduralnu primenu u spinalnoj anesteziji.


   Intravenska primena leka Sufenta forte je indikovana:

   • kao analgetički dodatak tokom uvođenja i održavanja balansirane opšte anestezije.

   • kao anestetički agens za uvođenje i održavanje anestezije kod pacijenata koji se podvrgavaju velikim hirurškim intervencijama.


    Epiduralna primena leka Sufenta forte je indikovana:

   • za postoperativno otklanjanje bola nakon opštih hirurških operacija, grudnih ili ortopedskih procedura, kao i kod carskog reza;

   • kao analgetički dodatak pri epiduralnoj primeni bupivakaina za vreme vaginalnog porođaja.


Doziranje i način primene


Doziranje leka Sufenta forte bi trebalo biti individualno, u zavisnosti od godina starosti, telesne mase, fizičkog statusa, bolesti pacijenta, primene drugih lekova i tipa hirurške procedure i anestezije. Efekat inicijalne doze bi trebalo uzeti u obzir prilikom određivanja dopunskih doza.


INTRAVENSKA PRIMENA

Da bi se izbeglo javljanje bradikardije, preporučuje se primena malih intravenskih doza antiholinergika neposredno pre indukcije. Može se davati droperidol da bi se sprečila mučnina i povraćanje.


Bezbednost i efikasnost intravenske primene leka Sufenta forte kod dece mlađe od 2 godine dokumentovana je samo u ograničenom broju slučajeva.


Za indukciju i održavanje anestezije kod dece od 2 do 12 godina kojima predstoji velika hiruška intervencija, preporučuje se anestetička doza od 10 do 20 mikrograma/kg, primenjena zajedno sa 100% kiseonikom.


Bezbednost i efikasnost epiduralne primene Sufenta forte u pedijatrijskoj populaciji dokumentovana je samo u ograničenom broju slučajeva.


Terapijska kontrola


Sufentanil može da izazove respiratornu depresiju koja može da perzistira ili da se pojavi u toku postoperativnog perioda. Potrebno je vršiti pažljivo praćenje bar dva sata nakon svake doze. Respiratorna depresija se može prekinuti naloksonom. Budući da efekat sufentanila može trajati duže od naloksona, neophodno je pažljivo praćenje pacijenata. Ponavljanje doze naloksona može biti potrebno.


Kontraindikacije


Lek Sufenta forte je kontraindikovan kod pacijenata sa poznatom preosetljivošću na sufentanil, na bilo koji od sastojaka rastvora ili na druge lekove slične morfinu.


Intravenska primena sufentanila tokom porođaja ili pre presecanja pupčane vrpce u toku carskog reza, se ne preporučuje zbog mogućnosti respiratorne depresije kod novorođenčeta. Nasuprot tome, epiduralna primena sufentanila tokom porođaja u dozi do 30 mikrograma ne nosi opasnost za novorođenče i majku. Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja.


Kao i ostale opioide koji se primenjuju epiduralno, lek Sufenta forte ne bi trebalo primenjivati u prisustvu teškog krvarenja ili šoka, sepse, infekcije na mestu iniciranja, poremećaja u hemostazi, kao što su trombocitopenija ili koagulopatija, ili u situaciji kada pacijent prima antikoagulantnu terapiju ili istovremeno sa drugim lekovima ili medicinskim stanjima koja mogu kontraindikovati tehnike epiduralne primene.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kao i kod drugih jakih opioida:


Respiratorna depresija je dozno-zavisna i može se tretirati specifičnim opioidnim antagonistima (naloksonom). Respiratorna depresija može trajati duže od dejstva opioidnih antagonista i stoga ponovljena doza opioidnih antagonista može biti neophodna. Duboku analgeziju prati izražena respiratorna depresija. Može trajati i u postoperativnom periodu, a ako je lek Sufenta forte primenjen intravenski, može se ponovo razviti. Zbog toga pacijenti moraju ostati pod stalnim adekvatnim nadzorom. Oprema za reanimaciju i opioidni antagonisti moraju biti lako dostupni. Hiperventilacija tokom anestezije, može izmeniti reakciju pacijenta na koncentraciju CO2, što postoperativno može uticati na respiraciju.


Rigidnost mišića, koja može zahvatiti i torakalne respiratorne mišiće, može se izbeći sledećim merama: sporom i.v. injekcijom (obično dovoljna mera kod primene nižih doza), premedikacijom benzodiazepinima ili primenom mišićnih relaksanasa.


Mogu se javiti neepileptični (mio) klonički pokreti.


Bradikardija i, moguće, srčani zastoj se mogu javiti ako pacijent ne primi dovoljnu količinu antiholinergika ili ako se lek Sufenta forte kombinuje sa mišićnim relaksansima koji nisu vagolitici. Bradikardija se može suzbiti atropinom.


Opioidi mogu izazvati hipotenziju, naročito kod hipovolemičnih pacijenata. Potrebno je preduzeti odgovarajuće mere da bi se stabilizovao arterijski pritisak.


Davanje brze bolus injekcije pacijentima sa intracerebralnim poremećajima treba izbegavati, jer kod takvih pacijenata prolazno smanjenje arterijskog pritiska može ponekad biti udruženo sa kratkotrajnom redukcijom cerebralnog protoka.

Pacijenti koji dugo koriste opioide ili sa zloupotebom opioida u anamnezi, mogu zahtevati veće doze. Preporučuje se smanjenje doze sufentanila kod starih i pothranjenih pacijenata. Dozu opioida bi

trebalo titrirati sa oprezom kod pacijenata koji imaju sledeća oboljenja: nekontrolisani hipotireoidizam,

plućne bolesti, smanjenu respiratornu rezervu, alkoholizam, oštećenje funkcije jetre ili bubrega. Ovi pacijenti zahtevaju produženo postoperativno praćenje.


Intravenska primena sufentanila pri porođaju ili pre presecanja pupčane vrpce u toku carskog reza se ne


preporučuje, zbog mogućnosti respiratorne depresije kod novorođenčeta. Nasuprot tome, epiduralna primena sufentanila tokom porođaja, u dozi od 30 mikrograma, ne nosi opasnost za novorođenče i majku.


Epiduralnu primenu leka treba obavljati oprezno u slučaju prisutne respiratorne depresije ili kompromitovane respiratorne funkcije i u slučaju fetalnog distresa. Pacijente bi trebalo intenzivno pratiti najmanje 1h nakon svake doze sufentanila, jer može doći do razvoja rane respiratorne depresije.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natriuma po dozi, odnosno praktično ne sadrži natrijum.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Lekovi poput barbiturata, benzodiazepina, neuroleptika, halogenih gasova i drugih neselektivnih depresora centralnog nervnog sistema (npr. alkohol), mogu pojačati respiratornu depresiju nastalu pod uticajem narkotika.


Kada pacijenti prime ove lekove, potrebna doza leka Sufenta forte mora biti manja nego inače. Slično tome, prilikom davanja leka Sufenta forte, doze depresora CNS-a je potrebno smanjiti.


Sufentanil se u najvećem procentu metaboliše preko citohroma P450 3A4. Ipak, nije uočena in vivo inhibicija primenom eritromicina (poznatog inhibitora citohroma P450 3A4). Iako nedostaju klinički podaci, in vitro eksperimentalni rezultati sugerišu da drugi potentni inhibitori ovog enzima (npr. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) mogu da inhibiraju metabolizam sufentanila. Zbog toga se može povećati rizik od produžene ili zakasnele respiratorne depresije. Zajednička primena ovih lekova zahteva specijalnu negu i opservaciju pacijenta; ukoliko je potrebno, treba smanjiti dozu leka Sufenta forte.


Preporučeno je da se prekine sa uzimanjem MAO-inhibitora dve nedelje pre anestetičke ili hiruške procedure. Ipak, opisano je nekoliko slučajeva primene fentanila, sličnog opioida, tokom anestetičkih ili hiruških procedura kod pacijenata koji su uzimali MAO-inhibitore, a koji su protekli bez komplikacija.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Bezbednost intravenske primene sufentanila u trudnoći nije dokazana, iako studije na životinjama nisu pokazale teratogene efekte. Kao i kod ostalih lekova, potrebno je proceniti rizik u odnosu na potencijalnu korist za pacijenta.


Klinička ispitivanja su pokazala da epiduralna primena leka Sufenta forte sa bupivakainom tokom porođaja, u ukupnoj dozi do 30 mikrograma, ne nosi značajnu opasnost za novorođenče i majku, dok je intravenska primena kontraindikovana tokom porođaja. Sufenta forte prolazi kroz placentu. Nakon epiduralne primene ukupne doze koja nije veća od 30 mikrograma, u pupčanoj veni je detektovana prosečna plazma koncentracija od 0,016 nanograma/mL.


Ako se sufentanil primeni tokom porođaja, nužno je da se obezbedi antagonist opioidnih receptora kao antidot u slučaju respiratorne depresije novorođenčeta.


Dojenje

Sufenta forte se izlučuje u humano mleko. Sufenta forte se primenjuje sa velikom pažnjom kod dojilja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nakon primene sufentanila pacijent ne treba da upravlja mašinama ili da vozi, sve do potpunog prestanka dejstva leka.


Neželjena dejstva


Podaci iz kliničkih studija


Bezbednost leka Sufenta forte je procenjivana kod 650 pacijenata lečenih sufentanilom, koji su učestvovali u 6 kliničkih studija. 78 pacijenata je učestvovalo u 2 studije u kojima je sufentanil primenjivan intravenski kao anestetik prilikom uvođenja i održavanja anestezije kod pacijenata koji su podvrgnuti velikim hiruškim intervencijama (koronarni bajpas ili operacija na otvorenom srcu). Preostala 572 pacijenta su učestvovala u 4 studije u kojima je sufentanil primenjivan epiduralno kao postoperativni analgetik ili kao analgetički dodatak bupivakainu primenjenom epiduralno tokom vaginalnog porođaja. Ovi pacijenti su primili najmanje jednu dozu sufentanila, nakon čega su obezbedili bezbednosne podatke. Neželjena dejstva leka koja su prijavljena u > 1% pacijenata koji su primili sufentanil u ovim studijama su prikazana u Tabeli 1.


Tabela 1: Neželjena dejstva leka prijavljena kod > 1% pacijenata koji su primili sufentanil u 6 kliničkih studija


Sistem organa

Neželjena reakcija

Sufentanil (n=650)

%

Poremećaji nervnog sistema


19,5

Sedacija

Neonatalni tremor

4,5

Vrtoglavica

1,4

Glavobolja

1,4

Kardiološki poremećji

Tahikardija


1,8

Vaskularni poremećaji


4,9

Hipertenzija

Hipotenzija

3,2

Bledilo

1,4


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Neonatalna cijanoza


2,0

Gastrointestinalni poremećaji


9,8

Mučnina

Povraćanje

5,7

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva


15,2

Pruritis

Depigmentacija kože

3,1

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Grčevi u mišićima


2,0

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema


3,2

Urinarna retencija

Urinarna inkontinencija

1,5

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Groznica


1,7


Dodatna neželjena dejstva leka, prijavljena kod < 1% pacijenata koji su primili sufentanil u 6 kliničkih studija, su prikazana u Tabeli 2.


Tabela 2: Neželjena dejstva leka prijavljena kod < 1% pacijenata koji su primili sufentanil u 6 kliničkih studija

Sistem organa

Neželjena reakcija

Infekcije i infestacije

Rinitis

Poremećji imunog sistema

Hipersenzitivnost

Psihijatrijski poremećaji

Apatija Nervoza

Poremećaji nervnog sistema

Ataksija

Neonatalna diskinezija Distonija Hiperrefleksija Hipertonija

Neonatalna hipokinezija Somnolencija

Poremećaji na nivou oka

Poremećaji vida

Kardiološki poremećaji

Aritmija* Nenormalan EKG

Atrioventrikularni blok


Bradikardija Cijanoza

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Bronhospazam Kašalj Dispneja Štucanje

Hipoventilacija

Respiratorni poremećaji

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Alergijski dermatitis* Suva koža Hiperhidroza

Osip

Neonatalni osip

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Bol u leđima Neonatalna hipotonija Rigidnost mišića*

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Drhtavica Hipotermija

Smanjena telesna temperatura Bol na mestu primene injekcije*

Reakcija na mestu primene injekcije Bol

Laboratorijska ispitivanja

Povećanje telesne temperature

*Neželjena dejstva leka jedino iz studija u kojima je sufentanil primenjivan intravenski kao anestetik.


Postmarketinški podaci


Neželjena dejstva leka koja su spontano prijavljivana, isključujući podatke iz kliničkih studija, tokom postmarketinškog perioda, za sve indikacije i načine primene sufentanila, prikazane su u Tabeli 3:


Procena učestalosti: Veoma često 1/10

Često 1/100, < 1/10 Povremeno 1/1000, < 1/100

Retko 1/10 000, < 1/1000 Veoma retko < 1/10 000


Tabela 3. Neželjena dejstva leka prijavljena u postmarketinškom periodu primene leka Sufenta forte, prema učestalosti procenjenoj na osnovu spontanih prijavaSistem organa

Učestalost

Prijavljene neželjene reakcije

Poremećaji imunog sustema

Veoma retko

anafilaktički šok, anafilaktoidna reakcija, anafilaktička reakcija

Poremećaji nervnog sistema

Veoma retko

koma, konvulzije, nevoljne kontrakcije mišića

Poremećaji na nivou oka

Veoma retko

mioza

Kardiološki poremećaji

Veoma retko

srčani zastoj (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka),

Vaskularni poremećaji

Veoma retko

šok

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Veoma retko

respiratorni zastoj, apneja, respiratorna depresija, plućni edem, laringospazam (videti odeljak Kontraindikacije i odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Veoma retko

eritem

Poremećaji mišićno- skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Veoma retko

mišićni spazam (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


Predoziranje


Znaci i Simptomi


Predoziranje lekom Sufenta forte se manifestuje produžavanjem farmakoloških efekata. U zavisnosti od individualne osetljivosti, klinička slika se primarno određuje na osnovu stepena respiratorne depresije, koja varira od usporenog disanja do prestanka disanja.


Lečenje


Ukoliko se javi hipoventilacija ili apneja, treba dati kiseonik, a respiracija treba da bude asistirana ili kontrolisana. Specifični opioidni antagonist, npr. nalokson, daje se u cilju kontrole respiratorne depresije. Ovo ne isključuje korišćenje drugih suportivnih mera. Respiratorna depresija može trajati duže od dejstva opioidnih antagonista, i stoga će ponovljena doza opioidnih antagonista možda biti neophodna.


Ako je respiratorna depresija praćena mišićnom rigidnošću, mogu se intravenski primeniti neuromišićni relaksansi, radi olakšavanja asistirane ili kontrolisane respiracije.


Pacijenta treba pažljivo pratiti; mora se održavati toplota tela i obezbediti adekvatno uzimanje tečnosti. Ukoliko je hipotenzija teška ili dugo traje, trebalo bi razmotriti mogućnost hipovolemije, a ako je trenutna, potrebno ju je kontolisati adekvatnim parenteralnim unosom tečnosti.


Inkompatibilnost


Rastvor za injekciju se ne sme mešati sa drugim proizvodima.


Ukoliko je neophodno, Sufenta forte se može mešati sa rastvorom natrijum-hlorida ili glukozom za intravensku infuziju. Ovakvi rastvori su kompatibilni u plastičnom infuzionom setu. Rastvor treba iskoristiti u roku od 24 sata nakon pripreme.


Rok upotrebe


3 godine


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi do 30C.

Čuvati ampule unutar spoljašnjeg pakovanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Uputstvo za upotrebu/rukovanje

 1. Držite ampulu između palca i kažiprsta, ostavljajući slobodan vrh ampule.


 2. Drugom rukom, pridržavajte vrh ampule tako što kažiprstom pritiskate vrat ampule, a palcem obojenu tačku paralelno sa identifikacionim obojenim prstenovima.


 3. Držeći palac na tački, oštro prelomite vrh ampule dok čvrsto držite drugi kraj ampule u ruci.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z