Moozeeck

PENTAXIM


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


PENTAXIM®, prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

(30 i.j. + 40 i.j. + 25mcg + 25mcg + 40 D.J.+ 8 D.J. + 32 D.J. + 10 mcg)/ 0.5 mL

Bočica i napunjen injekcioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1x0.5 mL


 1. Sanofi Pasteur S.A.  Proizvođač:

 2. Sanofi Pasteur S.A. 3.Sanofi-Aventis Zrt.


  1. Parc Industrial dIncarville, Val-De-Reuil, , Francuska,


  2. Marcy lEtoile, Campus Merieux 1541, avenue Marcel Merieux , Francuska,   Adresa:

  3. Budimpešta, Campona u. 1. (Harbor park) , Mađarska


   Podnosilac zahteva: Sanofi-Aventis d.o.o.


   Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


   PENTAXIM ®, prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

   vakcina protiv difterije, tetanus, velikog kašlja (acelularna komponentna), dečje paralize (inaktivisana) i vakcina protiv Haemophilusa tip b (konjugovana, adsorbovana)

   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre vakcinacije Vašeg deteta.

   • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

   • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

   • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je PENTAXIM vakcina i čemu je namenjena

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete PENTAXIM vakcinu

 3. Kako se upotrebljava PENTAXIM vakcina

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati PENTAXIM vakcinu

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE PENTAXIM VAKCINA I ČEMU JE NAMENJENA

  PENTAXIM je vakcina u obliku praška i suspenzije za suspenziju za injekciju (0.5 mL u napunjenom injekcionom špricu uz dodatak 1 do 2 sterilne igle).


  PENTAXIM se koristi za zajedničku zaštitu Vašeg deteta od difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i invazivnih infekcija koje izaziva bakterija Haemophilus Influenzae tip b (kao što su meningitis, septikemija, celulitis, artritis, epiglotitis, itd itd.),.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO VAŠE DETE PRIMI PENTAXIM VAKCINU

  PENTAXIM vakcinu ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA PENTAXIM VAKCINA

  Vakcinu će Vašem detetu primeniti lekar ili obučeno zdravstveno osoblje.

  Doziranje

  Primarna vakcinacija ;3 doze date u intervalu od mesec dana, (u 3.,4., odnosno 6. mesecu života), odosno u

  skladu sa nacionalnim preporukama za imunizaciju

  Revakcinacija: Jedna doza, u toku druge godine života, u skladu sa nacionalnim preporukama za imunizaciju, tj. obično između 17. i 24. meseca života


  Način primene:

  Vakcina se primenjuje intramuskularno.

  Preporučeno mesto primene je antero-lateralna strana butine (srednja trećina).


  Ako ste uzeli više PENTAXIM vakcine nego što je trebalo


  Nije primenjivo.


  Ako ste zaboravili da uzmete PENTAXIM vakcinu


  Ako propustite zakazani termin vakcinacije Vašeg deteta, Vaš lekar će odlučiti kada Vaše dete mora primiti propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate PENTAXIM vakcinu


  Nije primenjivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, PENTAXIM može prouzrokovati neželjena dejstva.

  Ozbiljne alergijske rakcije:


  Ozbiljne alergijske rakcije, mada veoma retko, mogu se javiti nakon vakcinacije, obično dok je dete još uvek prisutno u ustanovi gde je vakcinisano.


  Ukoliko se neki od sledećih simptoma pojave nakon napuštanja ustanove u kojoj je Vaše dete primilo svoju vakcinu, javite se lekaru ODMAH lekaru ili hitnoj službi:


 5. KAKO ČUVATI PENTAXIM VAKCINU


  Držati PENTAXIM van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Ne koristiti posle datuma isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Posle rekonstituisanja, proizvod se mora odmah upotrebiti.


  Čuvanje

  Čuvati u frižideru (između +2˚C i +8˚C). Ne zamrzavati. Čuvati zaštićeno od svetlosti.

  Nemojte upotrebiti PENTAXIM ukoliko primetite neuobičajenu boju ili prisustvo stranih čestica.

  Lekove ne bi trebalo bacati u otpadne vode ili u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni.Ove mere će pomoći u zaštiti okoline.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži PENTAXIM vakcina Aktivne supstance su:

Posle rekonstituisanja jedna doza (0.5 mL) sadrži:


Toksoid difterije(1)...................................................................30 i.j.

Toksoid tetanusa(1) ..................................................................40 i.j.

Toksoid- Bordotella pertussis(1)..............................................25 mikrograma Filamentozni hemaglutinin(FHA) Bordotella pertussis(1).......25 mikrograma

Inaktivisani virus poliomijelitisa tip 1 (Mahoney) .................................40 DJ*

Inaktivisani virus poliomijelitisa tip 2 (MEF-1 ).................................8 DJ*

Inaktivisani virus poliomijelitisa tip 3 (Saukett).................................32 DJ*


Polisaharid Haemophilus Influenzae tip b ……..………...10 mikrograma konjugovan sa tetanus proteinom...................................18-30 mikrograma


(1) :adsorbovan na aluminijum-hidroksid, dihidrat 0.3 mg Al3+

*DJ: jedinica antigena D

† ili ekvivalentna količina antigena određena odgovarajućom imunohemijskom metodom.


Ostali sastojci su: Saharoza, Trometamol (Tris)


Aluminijum-hidroksid, hidridrani Medijum 199 (10 x C bez fenol crvenog) Formaldehid

Fenoksietanol

Etanol, bezvodni Voda za injekcije


Medijum 199 medijum je kompleksna mešavina amino kiselina (uključujući fenilalanin), mineralnih soli, vitamina i drugih sastojaka (kao što je glukoza) razblažena u vodi za injekcije.


Kako izgleda PENTAXIM vakcina i sadržaj pakovanja


Praška koji je bele boje u bočici od bezbojnog stakla (HiB komponenta).

Suspenzije koja je beličasta i opalescentna u špricu (DTaP-IPV komponenta).Prašak u bočici (staklo tip I) sa zatvaračem (hlorobutil) + 0,5 mL suspenzije u napunjenom injekcionom špricu (staklo tip I) sa klipnim zatvaračem (bromobutil ili hlorobutil ili bromohlorobutil), kapicom šprica (hlorobromobutil) bez igle, a sa dodatkom jedne ili dve sterilne igle.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.


Pošto špric nema iglu, zasebna igla se mora čvrsto pričvrstiti za špric rotiranjem za jednu četvrtinu kruga. Rekonstituisati vakcinu ubrizgavanjem suspenzije kombinovane difterija, tetanus, acelularne pertusis i poliomijelitis vakcine u bočicu sa praškom Haemophilus Influenzae tip b konjugovane vakcine. Promućkati do potpunog rastvaranja praška. Beličasto-zamućen izgled suspenzije posle rekonstitucije je normalan.

Vakcina se mora primeniti odmah posle rekonstitucije.

Posle rekonstitucije, suspenzija ima beličasto zamućen izgled. Primeniti intramuskularno.

Preporučeno mesto aplikacije je antero-lateralna strana butine (srednja trećina).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Sanofi-Aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI, 11 070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Sanofi Pasteur S.AParc Industrial dIncarville, Val-De-Reuil, , Francuska, Sanofi Pasteur S.A

Marcy lEtoile, Campus Merieux 1541, avenue Marcel Merieux , Francuska,


Sanofi-Aventis Zrt. 1225 Budimpešta

Campona u.1. (Harbor park) Mađarska


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

  1. od 11.08.2014.

   Terapijske indikacije

   Ova vakcina je indikovana za zajedničku prevenciju difterije, tetanusa, pertusisa , poliomijelitisa i invazivnih infekcija koje izaziva Haemophilus influenzae tip b (kao što su meningitis, septikemija, celulitis, artritis, epiglotitis, itd.).

   • za primarnu vakcinaciju odojčadi od trećeg meseca

   • za revakcinaciju, godinu dana nakon primarne vakcinacije, u toku druge godine života deteta

    Ova vakcina ne pruža zaštitu od infekcija koje izazivaju drugi tipovi Haemophilus influenzae, kao ni od meningitisa koji izazivaju drugi mikroorganizmi.

    Doziranje i način primene

    Doziranje

    Primarrna vakcinacija; 3 doze date u intervalu od mesec dana, (u 3.,4., odnosno 6. mesecu života), odosno u skladu sa nacionalnim preporukama za imunizaciju.

    Revakcinacija: Jedna doza, u toku druge godine života, u skladu sa nacionalnim preporukama za imunizaciju, tj. obično između 17. i 24. meseca života.

    Način primene

    Vakcina se primenjuje intramuskularno.

    Preporučeno mesto aplikacije je antero-lateralna strana butine (srednja trećina).


    Kontraindikacije

   • Poznata preosetljivost na neku od komponenti leka PENTAXIM, na neke od rezidua iz proizvodnog procesa koji mogu biti prisutni u tragovima i nemoguće ih je detektovati (glutaraldehid, neomicin, streptomicin i polimiksin B) ili na vakcinu protiv velikog kašlja (acelularni i celo-ćelijski pertusis), ili ukoliko su se javile reakcije opasne po život nakon prethodne primene ove vakcine ili vakcine koja sadrži iste suspstance.

   • Vakcinacija se mora odložiti u slučaju febrilnog stanja ili akutne bolesti.

   • Progresivna encefalopatija.

   • Encefalopatija koja se pojavi u periodu od 7 dana po primeni prethodne doze neke od vakcina koje sadrže antigene velikog kašlja (acelularni ili celo-ćelijski pertusis).

    Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


    Imunosupresivna terapija ili imunodeficijencija mogu da smanje imunogenost vakcine. Stoga se preporučuje da se vakcinacija odloži do okončanja ove terapije ili do ozdravljenja. Nezavisno od toga, preporučuje se da se vakcinacija obavi kod dece sa hroničnom imunodeficijencijom, npr. HIV infekcijom, uprkos potencijalno smanjenom odgovoru antitela.


    Ukoliko se nakon primanja prethodne vakcine koja je sadržala toksoid tetanusa, javio sindrom Guillain-Barré ili brahijalni neuritis, odluka o primeni bilo koje vakcine koja sadrži toksoid tetanusa mora da se zasniva na pažljivoj proceni odnosa potencijalnih korisnih dejstava i mogućih rizika. Vakcinacija je, obično, opravdana kod dece sa nepotpunim programom primarne imunizacije (tj. koja su primila manje od tri doze).


    Vakcina se ne sme ubrizgati intravaskularno. Pre primene injekcije proveriti da igla ne penetrira u krvni sud. Intradermalna primena vakcine nije dozvoljena.


    Kao parenteralna vakcina, PENTAXIM se mora oprezno primenjivati kod osoba sa trombocitopenijom ili poremećajem hemostaze, obzirom da se posle intramuskularne primene, kod ovih osoba može javiti krvarenje.


    Vakcinaciji mora da prethodi skrining zdravstvene istorije primaoca (ovo se posebno odnosi na istoriju imunizacije i eventualne neželjene događaje koji su se javili posle prethodne imunizacije), kao i klinički pregled.


    Odluku o nastavku primene sledećih doza vakcine koja sadrži pertusis komponentu treba pažljivo razmotriti ako se zna da se neki od sledećih događaja javio i bio vremenski povezan sa predhodnom primenom vakcine koja sadrži pertusis komponentu:

   • Telesna temperatura ≥ 40 ˚C u periodu 48 časova, koja se ne može pripisati drugom prepoznatljivom uzroku;

   • Kolaps ili stanje slično šoku (hipotonična-hiporesponzivna epizoda) u periodu od 48 časova posle vakcinacije;

   • Uporan plač koji se ne smiruje i traje ≥ 3 sata, koji se javi u periodu od 48 časova nakon vakcinacije;

   • Konvulzije sa ili bez groznice, koje su se javile u periodu od 3 dana posle vakcinacije.


    Istorija febrilnih konvulzija, koje nisu u vezi sa prethodnom primenom vakcine, ne predstavlja kontraindikaciju za vakcinaciju. U tom slučaju, posebno je važno u periodu od 48 časova posle vakcinacije, pratiti telesnu temperaturu i primenjivati terapiju antipireticima.

    Istoriju afebrilnih konvulzija, koje nisu bile u vezi sa prethodnom primenom vakcine mora, pre donošenja odluke o davanju vakcine, da proceni lekar specijalista.


    Ukoliko se, posle primene vakcine koja sadrži komponentu Haemophilus influenzae tip b, jave edematozne reakcije na donjim ekstremitetima, vakcinu protiv difterije-tetanusa-velikog kašlja-poliomijelitisa i konjugovanu vakcinu protiv Haemophilus influenzae tip b, treba primeniti odvojeno, na dva različita mesta i različitog dana.


    Kao i u slučaju primene svih parenteralnih vakcina, neophodno je da adekvatan medicinski tretman bude na raspolaganju i da se stanje deteta prati u slučaju pojave anafilaktičke reakcije, koja se retko javlja nakon primene vakcine.


    PENTAXIM ne pruža zaštitu od invazivnih bolesti koje izazivaju drugi serotipovi Haemophilus influenzae, niti od meningitisa koji izazivaju drugi mikroorganizmi.


    Potencijalni rizik od apnee i potrebu za respiratornim monitoringom tokom 48 – 72h treba uzeti u obzir kada se vrši primarna imunizacija prevremeno rođene dece (rođene u 28. gestacionoj nedelji ili ranije) i posebno kod


    dece sa prethodnom istorijom respiratorne nezrelosti. Obzirom na veliku korist vakcinacije u ovoj populaciji novorođenčadi, vakcinaciju ne bi trebalo uskratiti ili odlagati.


    Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

    Vakcina se može primenjivati istovremeno sa M-M-RVAXPRO vakcinom ili sa HBVAXPRO vakcinom, ali na dva različita injekciona mesta.


    Interferencija sa laboratorijskim testovima


    S obzirom da se Hib kapsularni polisaharidni antigen izlučuje putem urina, 1 do 2 nedelje posle vakcinacije može se uočiti postojanje pozitivnog urinarnog testa. Stoga, u tom periodu potrebno je primeniti druge vrste testova radi potvrde prisustva Hib infekcije tokom navedenog perioda.

    Primena u periodu trudnoće i dojenja

    Nije primenjivo.

    Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

    Nije primenjivo.

    Neželjena dejstva

    Vrlo često

    ≥ 10 %

    Često

    ≥ 1 % a < 10 %

    Povremeno

    ≥ 0,1 % a < 1 %

    Retko

    ≥ 0,01 % a < 0,1 %

    Vrlo retko

    ≥ 0,01 %

    Neželjena dejstva su klasifikovana prema svojoj učestalosti, a na osnovu sledećih opšteprihvaćenih kriterijuma:


   • Nepoznato : ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

    Na osnovu spontanog prijavljivanja, sledeća neželjena dejstva su primećena tokom upotrebe vakcine PENTAXIM -.. Ova neželjena dejstva su prijavljivana dobrovoljno od strane populacije čija se veličina ne može utvrditit, te stoga tačna stopa učestalosti se ne može precizno izračunati niti uspostaviti veza sa izlaganjem vakcini. Iz ovog razloga frekvenca neželjenih dejstava je okarakterisana kao “nepoznata”.


    U kliničkim studijama dece koja su primila PENTAXIM vakcinu u okviru primarne imunizacije, najčešće registrovane reakcije su bile lokalne reakcije na mestu primene, uporan plač, razdražljivost i groznica.


    Ovi znaci i simptomi se obično javljaju u periodu od 48 časova posle vakcinacije, a mogu da traju 48-72 časa. Spontano se povlače i ne zahtevaju posebnu terapiju.


    Učestalost reakcija na mestu primene teži da se poveća kod revakcinacije u odnosu na učestalost posmatranu kod primene primarne vakcinacije.


    Imunološki poremećaji


    Reakcije sa nepoznatom učestalošću:

   • Trenutne reakcije preosetljivosti kao što su: edem lica, angioedem, Quinckeov edem, anafilaktička reakcija ili šok


    Poremećaji metabolizama i ishrane


    Veoma često:

   • Gubitak apetita Psihijatrijski poremećaji

    Veoma često:

   • Nervoza, razdražljivost

   • Uporan plač Često:

   • Nesanica, poremećaj spavanja Povremeno:

   • Dugotrajan, uporan plač koji se ne smiruje

    Poremećaji nervnog sistema Veoma često:

   • Pospanost


    Reakcije sa nepoznatom učestalošću:

   • Konvulzije sa ili bez groznice

   • Hipotonično-hiporesponsivne epizode Gastrointestinalni poremećaji

    Veoma često:

   • Povraćanje Često:

   • Dijareja

    Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva Reakcije sa nepoznatom učestalošću:

   • Osip po koži, eritem, urtikarija

    Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene Veoma često:

   • Eritem na mestu primene injekcije

   • Temperatura ≥ 38 ˚C

   • Edem na mestu primene

   • Bol na mestu primene Često:

   • Induracija na mestu primene Povremeno:

   • Temperatura ≥ 39 ˚C

   • Crvenilo i edem ≥ 5 cm na mestu primene injekcije Retko:

   • Temperatura > 40 ˚C


    Edematozne reakcije koje zahvataju donje ekstremitete mogu se javiti posle primene vakcina koje sadrže Haemophilus influenzae tip b komponentu. Ove reakcije se javljaju u prvih nekoliko sati nakon primarne vakcinacije, a nestaju sponatano i bez posledica u roku od 24 časa. Ove rakcije ponekad mogu biti praćene cijanozom, eritremom, prolaznom purpurom, i upornim plačem.


    Reakcije sa nepoznatom učestalošću:Masivne reakcije na mestu primene (> 50 mm), uključujući ekstenzivno oticanje ekstremiteta, koje se širilo sa mesta primene, zahvatajući jedan ili dva najbliža zgloba. Ove reakcije se javljaju u periodu od 24-72 časa nakon vakcinacije. Mogu biti praćene simptomima kao što su crvenilo, toplota, osetljivost na dodir ili bol na mestu primene, a sponatano se povlače u periodu od 3-5 dana. Rizik od pojave ovakve reakcije zavisi od broja doza prethodno primljenih vakcina koje sadrže acelularnu pertusis komponentu, rizik je veći nakon 4. i 5. doze.

    Potencijalna neželjena dejstva (tj. reakcije koje nisu prijavljene nakon primene vakcine PENTAXIM , već nakon

    primene drugih vakcina koje sadrže jednu ili više antigenskih komponenata kao PENTAXIM.) PENTAXIMPENTAXIMSindrom Guillain-Barré i brahijalni neuritis posle primene vakcine koja sadrži toksoid tetanusa.

    Dodatne informacije namenjene za posebne grupe pacijenata:


   • Apnea kod prevremeno rođene dece (rođene u 28. gestacionoj nedelji ili ranije)(pogledati odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.).


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije ( ALIMS ):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

Fax : +381 (0)11 39 51 131

Website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Lista pomoćnih supstanci

Informacije o adsorbensu nalaze se u delu 2. Saharoza,

Trometamol (Tris)

Aluminijum-hidroksid, hidridrani Medijum 199 (10 x C bez fenol crvenog) Formaldehid

Fenoksietanol Etanol, bezvodni Voda za injekcije


Medijum 199 medijum je kompleksna mešavina amino kiselina (uključujući fenilalanin), mineralnih soli, vitamina i drugih sastojaka (kao što je glukoza) razblažena u vodi za injekcije.


6.2. Inkompatibilnost


Suspenzija (sadrži toksoid difterije, toksoid tetanusa, acelularni pertusis i inaktivisani poliomijelitis) se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa liofilizovanim praškom konjugovane vakcine Haemophilus influenzae tip b (koji se nalazi u bočici).


Rekonstituisana vakcina se ne sme mešati sa drugima vakcinama ili lekovima.


Rok upotrebe

3 godine.

Ne koristiti posle datuma isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Posle rekonstituisanja, proizvod se mora odmah upotrebiti.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Vakcinu čuvati u frižideru (između +2˚C i +8˚C). Ne sme se zamrzavati. Čuvati zaštićeno od svetlosti.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Prašak u bočici (staklo tip I) sa zatvaračem (hlorobutil) + 0,5 mL suspenzije u napunjenom injekcionom špricu (staklo tip I) sa klipnim zatvaračem (bromobutil ili hlorobutil ili bromohlorobutil), kapicom šprica (hlorobromobutil) bez igle, a sa dodatkom jedne ili dve sterilne igle.

Spoljnje pakovanje je kartonska kutija.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Način primene:

Pošto špric nema iglu, zasebna igla se mora čvrsto pričvrstiti za špric rotiranjem za jednu četvrtinu kruga. Rekonstituisati vakcinu ubrizgavanjem suspenzije kombinovane difterija, tetanus, acelularne pertusis i poliomijelitis vakcine u bočicu sa praškom Haemophilus Influenzae tip b konjugovane vakcine. Promućkati do potpunog rastvaranja praška. Beličasto-zamućen izgled suspenzije posle rekonstitucije je normalan.

Vakcina se mora primeniti odmah posle rekonstitucije.

Posle rekonstitucije, suspenzija ima beličasto-zamućen izgled. Primeniti intramuskularno.

Preporučeno mesto aplikacije je antero-lateralna strana butine (srednja trećina).

Osigurajte da vakcina ne bude ubrizgana intravaskularnim putem (igla ne sme da uđe u krvni sud) ili intradermalnim putem.


Neiskorišćeni proizvod i otpadni materijal se odlaže i uništava u skladu sa važećim propisima.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z