Moozeeck

Perigard


UPUTSTVO ZA LEK


Perigard® tablete, 30 x 2 mg,

Perigard® tablete, 30 x 4 mg,

Perigard® tablete, 30 x 8 mg


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Perigard®

tablete, 2mg, 4mg i 8 mg

perindopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Perigard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Perigard

 3. Kako se upotrebljava lek Perigard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Perigard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PERIGARD I ČEMU JE NAMENJEN


  Perigard sadrži aktivnu supstancu perindopril, koji pripada grupi lekova pod imenom inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). Oni deluju tako što šire krvne sudove i na taj način omogućavaju srcu lakše ispumpavanje krvi.


  Lek Perigard se koristi za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PERIGARD


  Lek Perigard ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PERIGARD

  Uvek uzimajte lek Perigard onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni ili imate pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Način primene

  Tablet progutati sa čašom vode, poželjno je svakog dana u isto vreme, ujutru, pre obroka. Ako uzimate diuretike (lekove koji pomažu izbacivanju tečnosti), lekar može smanjiti ili prekinuti terapiju ovim lekovima na početku terapije lekom Perigard.


  Doziranje

  Lekar će doneti odluku o tome koja je za vas odgovarajuća početna doza, kao i o svakom povećanju doze, u zavisnosti od vašeg stanja i od toga da li uzimate druge lekove. Uvek uzimajte dozu koju vam je lekar propisao. Perigard se može primenjivati samostalno ili sa drugim lekovima koji snižavaju povišeni krvni pritisak.


  Povišen krvni pritisak:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Perigard može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ako vam se jave sledeće neželjene reakcije, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru:

  Kod pacijenata sa dijabetesom, može doći do hipoglikemije (veoma niskog nivoa šećera u krvi).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PERIGARD


  Rok upotrebe

  2 godine

  Nemojte koristiti lek Perigard posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30ºC, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


  Lekove ne treba bacati u kućno smeće i kanalizaciju. Konsultujte farmaceuta kako da postupite sa lekovima kojima je istekao rok upotrebe ili koji vam nisu potrebni. Ove mere omogućavaju zaštitu životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Perigard


Aktivna supstanca: perindopril terc-butilamin.

Perigard, tablete, 30 x 2mg: Jedna tableta sadrži 2 mg perindopril terc-butilamina, što odgovara 1,67 mg perindoprila.

Perigard, tablete, 30 x 4mg: Jedna tableta sadrži 4 mg perindopril terc-butilamina, što odgovara 3,34 mg

perindoprila.

Perigard, tablete, 30 x 8mg: Jedna tableta sadrži 8 mg perindopril terc-butilamina, što odgovara 6,68 mg perindoprila.


Pomoćne supstance: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Perigardi sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik i sadržaj

Tablete.

Perigard, tablete, 30 x 2mg: okrugle, bikonveksne tablete bele boje, glatke sa obe strane.

Perigard, tablete,30 x 4mg: bele, ovalne tablete sa podeonom crtom na obe strane i utisnutom oznakom“PP“ na jednoj i „4“na drugoj strani.

Perigard, tablete,30 x 8mg: bele, okrugle, bikonveksne tablete sa utisnutom oznakom“PP“ na jednoj i „8“ na drugoj strani.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Perigard, tablete, 30 x 2mg: 3 blistera (OPA/Al/PVC-Al) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Perigard, tablete, 30 x 4mg: 3 blistera (OPA/Al/PVC-Al) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Perigard, tablete, 30 x 8mg: 3 blistera (OPA/Al/PVC-Al) sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Perigard, tablete, 30 x 2mg: 515-01-6497-10-001 od 06.08.2012.

Perigard, tablete, 30 x 4mg: 515-01-6498-10-001 od 06.08.2012.

Perigard, tablete, 30 x 8mg: 515-01-6499-10-001 od 06.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z