FISKocr

Duphaston


UPUTSTVO ZA LEK


Duphaston®, film tableta, 10 mg blister 1 x 20 film tableta


Proizvođač: Abbott Biologicals B.V.


Adresa: Veerweg 12, 8121 AA Olst, Holandija Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


Duphaston®, 10 mg, film tablete INN: didrogesteron


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Duphaston i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Duphaston

 3. Kako se upotrebljava lek Duphaston

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Duphaston

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Duphaston I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Duphaston sadrži aktivnu supstancu didrogesteron. Didrogesteron je sintetski hormon.

  Veoma je sličan hormonu progesteronu koji nastaje u Vašem telu. Lekovi kao Duphaston se zovu „progestageni“.


  Zašto se koristi lek Duphaston?

  Duphaston se može koristiti samostalno ili sa estrogenom. Hoćete li uzimati i estrogen, zavisi od čega se lečite.


  Lek Duphaston se koristi:

  Za probleme u Vašem telu kada ono ne proizvodi dovoljno progesterona - deficijencije progesterona:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Duphaston

  Lek Duphaston ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Duphaston


  Uvek uzimajte lek Duphaston kako Vam je Vaš lekar rekao. Treba da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni. Vaš doktor će podesiti dozu za Vas.


  Dok uzimate lek Duphaston treba da posećujete Vašeg doktora redovno (barem jednom godišnje). Vaš doktor će sprovesti medicinske preglede, uključujući i pregled dojki.


  Uzimanje leka:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi Duphaston može da izazove neželjena dejstva, iako ih ne dobija svako. Sledeća neželjena dejstva mogu da se dogode prilikom primene ovog leka.


  Neželjena dejstva prilikom primene samo leka Duphaston:

  Prestanite sa primenom leka Duphaston i odmah idite kod svoga doktora ili u bolnicu, ukoliko primetite ili sumnjate da imate bilo koji od navedenih neželjenih dejstava. Može Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ako:

  Očekuje se da su neželjena dejstva kod mlađih pacijenata slična neželjenim dejstvima uočenih kod odraslih. Neželjena dejstva prilikom primene leka Duphaston sa estradiolom (estrogen-progestagen HST)

  Ukoliko uzimate lek Duphaston sa estrogenom, molimo Vas da pročitajte Uputstvo za lek uz Vaš estrogen lek.

  Videti odeljak 2 za više informacija o neželjenim efektima koji slede.


  Prekinite sa uzimanjem leka Duphaston i obratite se odmah Vašem lekaru ukoliko primetite bilo koji od sledećih neželjenih efekata:  Ostali neželjeni efekti uzimanja leka Duphaston uz estrogen uključuju abnormalno zadebljanje ili kancer zida materice i kancer jajnika.


  Ako bilo koji neželjeni efekti postanu ozbiljni ili primetite neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu za lek, molimo Vas da obavestite svog doktora ili farmaceuta o tome.


 5. KAKO ČUVATI LEK Duphaston


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Duphaston

Aktivna susptanca leka Duphaston je didrogesteron. Svaka film tableta sadrži 10 mg didrogesterona.


Ostali sastojci su: Jezgro:

laktoza monohidrat hipromeloza kukuruzni skrob

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni magnezijum-stearat


Film omotač:


opadry Y-1-7000 white: hipromeloza

makrogol 400 titan-dioksid


Kako izgleda lek Duphaston i sadržaj pakovanja

Okrugle, bikonveksne, film tablete, bele boje; sa jedne strane film tablete je utisnuta podeona crta između dve oznake “155”.


Pakovanje od 1 blistera sa po 20 film tableta u PVC/Al blisteru.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


Proizvođač:

Abbott Biologicals B.V.

Veerweg 12, 8121 AA Olst, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-05353-13-001 od 27.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z