FISKocr

Mezym forte 10000


UPUTSTVO ZA LEK

Mezym® forte 10000 gastrorezistenta tableta 125 mg

Pakovanje: ukupno 20 gastrorezistentnih tableta, blister, 2 x 10 gastrorezistentnih tableta


Pakovanje: ukupno 50 gastrorezistentnih tableta, blister, 5 x 10 gastrorezistentnih tableta


Pakovanje: ukupno 100 gastrorezistentnih tableta, blister, 10 x 10 gastrorezistentnih tableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)


Adresa: Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija


Mezym® forte 10000, 125 mg, gastrotrorezistentne tablete INN: Pankreatin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Mezym forte 10000, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mezym forte 10000 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mezym forte 10000

 3. Kako se upotrebljava lek Mezym forte 10000

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mezym forte 10000

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Mezym forte 10000 I ČEMU JE NAMENJEN

  Mezym forte 10000 sadrži digestivne enzime pankreasa (pankreasne enzime).


  Mezym forte 10000 se koristi u lečenju poremećaja digestivnog trakta uzrokovanim nedovoljnim lučenjem ili odsustvom lučenja enzima pankreasa praćenih poremećajem varenja hrane.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Mezym forte 10000


  Lek Mezym forte 10000 ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Mezym forte 10000


  Uvek uzimajte lek Mezym forte 10000 u skladu sa ovim Uputstvom. Ukoliko niste sigurni kako se lek uzima, konsultujte svog lekara ili farmaceuta.

  Lečenje lekom Mezym forte 10000 ima za cilj postizanje i održavanje normalne telesne težine i normalizovanje učestalosti i tvrdoće stolice.


  Doziranje

  Doziranje prati stepen nedostatka digestivnih enzima u crevima i raspoloživost leka u crevima. Doza lipaze od 20,000 - 40,000 Ph. Eur. Jedinica po obroku se preporučuje kao početna doza.

  Ukoliko nije drugačije prepisano, doza leka podrazumeva 2-4 tablete leka po obroku (ekvivalent 20,000 –

  40,000 Ph. Eur. Jedinica lipaze po obroku). Prepisana doza može da bude i veća. Doza leka može se povećati samo na zahtev lekara sa ciljem korigovanja simptoma (npr. masne stolice, bolovi u stomaku).

  Dnevna doza enzima od 15,000 - 20,000 jedinica lipaze po kg telesne težine ne sme se prekoračiti. Dozu leka za decu prepisuje isključivo lekar.

  Način primene leka

  Mezym forte 10000 treba progutati cele sa dosta tečnosti (vode ili soka) u sredini obroka.


  Trajanje lečenja

  Dužina primene leka Mezym forte 10000 je u skladu sa tokom bolesti i određuje je lekar.

  Potrebno je konsultovati lekara ili farmaceuta ukoliko primetite da je efekat leka Mezym forte 10000 isuviše jak ili slab.


  Ako ste uzeli više leka Mezym forte 10000 nego što je trebalo


  Količina uzetog leka Mezym forte 10000 može da bude znatno iznad preporučene doze. Ne očekuju se neželjeni efekti primene leka

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Mezym forte 10000


  Ne uzimati duplu dozu leka kao nadoknadu ukoliko ste zaboravili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Mezym forte 10000

  Ako ranije prekinete uzimanje leka Mezym forte 10000, ili ukoliko obustavite lečenje, očekivano je da željeni terapijski efekat izstane, kao i da se stanje vezano za „loše varenje“ ponovo pogorša.


  Ukoliko imate dodatna pitanja koja se odnose na ovaj lek, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, Mezym forte 10000 može da izazove neželjena dejstva, koja se neće manifestovati kod svih. Definisane su sledeće učestalosti kao osnova za procenu neželjenih dejstava:


  Veoma česta: javljaju se kod više od jednog od 10 pacijenata Česta: javljaju se kod 1 – 10 na 100 pacijenata Povremena: javljaju se kod 1 – 10 na 1,000 pacijenata Retka: javljaju se kod 1 – 10 na 10,000 pacijenata

  Veoma retka: javljaju se kod manje od jednog na 10,000 pacijenata;

  nepoznata učestalost - (učestalost se ne može odrediti na osnovu raspoloživih podataka)


  Značajna neželjena dejstva ili znaci na koje bi trebalo da posebno obratite pažnju i mere koje bi trebalo da preduzmeteukoliko dođedopjaveneželjenih dejstava

  Ukoliko dođe do pojave jednog od dole navedenih neželjenih djestava, nemojte više uzeti lek Mezym® forte

  10000 i javite se odmah svom lekaru.


  Imunološki poremećaji Veoma retki

  Reakcije rane preosetljivosti (kao što je kožni osip, kijanje, suzenje i gubitak vazduha usled

  bronhospazma) opisane su nakon uzimanja leka Mezym forte 10 000. Azorubin može da izazove alergijske reakcije.

  Gastrointestinalni poremećaji

  Veoma retki

  Kod pacijenata sa cističnom fibrozom, sužavanje lumena donjih partija creva, opisano je nakon primene visokih doza leka Mezym forte 10000.


  Alergijske reakcije digestivnog trakta, bile su opisane nakon uzimanja leka Mezym forte 10000 (proliv, tegobe u želucu, povraćanje) .


  Poremećaji nanivoububrega iurinarnogsistema

  Kod pacijenata sa cističnom fibrozom, naročito ukoliko se uzimaju velike doze leka Mezym forte


  10 000, može doći do povećane eliminacije mokraćne kiseline urinom. Potrebno je kontrolisati izlučivanje mokraćne kiseline urinom kako bi se sprečilo formiranje kamenaca od mokraćne kiseline.


  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane izraženije ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom Uputstvu, javite se svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Mezym forte 10000

  Lek čuvati van domašaja dece.


  Nemojte upotrebljavati lek Mezym forte 10000 nakon datuma isteka koji je naveden na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju leka. Datum isteka roka, odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Rok upotrebe


  3 godine


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30 °C.


  Lekove ne treba odlagati preko otpadnih voda ili kućnog otpada. Raspitajte se kod svog farmaceuta kako da odložite lekove koje više ne koristite. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Mezym forte 10000

Aktivna supstance leka je:

1 gastrorezistentna tableta sadrži:

Pankreasni prašak 125 mg Sa minimumom aktivnosti od:

Lipaza 10,000 Ph. Eur. jedinica/tableta

Amilaza 7,500 Ph. Eur. jedinica/tableta

Proteaza 375 Ph. Eur. jedinica/tableta


Ostali sastojci leka su:

Jezgro: laktoza, monohidrat, celuloza mikrokristalna, silicijum-dioksid, koloidni bezvodni, krospovidon, magnezijum-stearat


Omotač: Hipromeloza, metakrilna kiselina - etilakrilat kopolimer (1:1), disperzija 30%, trietil citrat, talk, simetikon emulzija 30%, čvrsti ostatak (sastoji se od: simetikona, metil celuloze, sorbinske kiseline), voda, prečišćena, makrogol 6000, karmeloza natrijum, polisorbata 80, azorubin (E122), titan-dioksid (E171), natrijum hidroksid.


Kako izgleda lek Mezym forte 10000 i sadržaj pakovanja


Lek Mezym forte 10000 su ružičaste , skoro zaravljene film tablete, sa zaobljenim ivicama. Pakovanje sadrži 20, 50 ili 100 gastrorezistentnih obloženih tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet: Berlin-Chemie AG (MENARINI GROUP) Predstavništvo Beograd

Milutina Milankovića 19a/II sprat, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2012


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole:


Mezym forte 10000, 20 gastrorezistentnih tableta: 515-01-1495-11-001 od 18.04.2013

Mezym forte 10000, 50 gastrorezistentnih tableta: 515-01-1497-11-001 od 18.04.2013

Mezym forte 10000, 100 gastrorezistentnih tableta: 515-01-1498-11-001 od 18.04.2013

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org