Apoteke Apoteke
endo
Apoteke

Tulip

film tabl. 30x10mg
CENA: 331,19 din.

film tabl. 30x20mg
CENA: 597,17 din.


UPUTSTVO ZA LEK


TULIP® (atorvastatin), 10 mg, film tablete Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta TULIP® (atorvastatin), 20 mg, film tablete Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija u saradnji sa: Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Tulip® 10 mg film tablete Tulip® 20 mg film tablete


INN: atorvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- ako konzumirate velike količine alkohola


Kada uzimate lek Tulip®, posebno vodite računa:

prestanite sa uzimanjem ovog leka i odmah obavestite svog lekara.


Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata):

Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 kod 100 lečenih pacijenata) Povremeno (manje od 1 kod 100, ali vise od 1 kod 1000 lečenih pacijenata) Retko (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata) Veoma retko (manje od 1 na 10000 pacijenata), nije poznata učestalost


Česta neželjena dejstva:

-otoci zglobova ,

-grčevi u mišićima, bol u rukama i nogama,

-promene u rezultatima testova krvi


Povremena neželjena dejstva:


Veoma retko neželjena dejstva:

- poremećaj čula ukusa (disgeuzija)


Pored gore navedenih, najčešća neželjena dejstva (≥1%) prijavljena u kliničkim studijama bila su:

zapušenost i curenje iz nosa, bol u grlu, krvarenje iz nosa, bol u stomaku, bol u rukama i nogama, bol u mišićima i kostima, mišićni spazmi, oticanje zglobova, poremećaj funkcionalnih testova jetre, porast kreatin-fosfokinaze u krvi.


Sledeća neželjena dejstva su prijavljena tokom primene nekih statina: poremećaj spavanja, uključujući nesanicu i noćne more, gubitak pamćenja, poremećaj seksualne funkcije, depresija,kao i pojedinačni slučajevi

intersticijalne bolesti pluća (simptomi su: dugotrajan kašalj, otežano disanje, groznica), naročito tokom

dugotrajne terapije.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Tulip

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Dve (2) godine.

  Nemojte koristiti lek Tulip posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tulip®

Tulip®, 10 mg, film tablete


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je atorvastatin.

1 film tableta sadrži 10 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijuma).


Ostali sastojci su:

Jezgro: mikrokristalna celuloza, laktoza monohidrat, kroskarameloza natrijum, hidroksipropilceluloza, polisorbat 80, magnezijum oksid,teški, silicijum dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum stearat. Obloga: hidroksipropilmetilceluloza, hidroskipropilceluloza, titan dioksid, makrogol 6000, talk.

Tulip®, 20 mg, film tablete Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je atorvastatin.

1 film tableta sadrži 20 mg atorvastatina (u obliku atorvastatin-kalcijuma).


Ostali sastojci su:

Jezgro: mikrokristalna celuloza, laktoza monohidrat, kroskarameloza natrijum, hidroksipropilceluloza, polisorbat 80, magnezijum oksid,teški, silicijum dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum stearat.


Obloga: hidroksipropilmetilceluloza, hidroskipropilceluloza, titan dioksid, makrogol 6000, gvožđe oksid, žuto, talk.


Kako izgleda lek Tulip i sadržaj pakovanja

Tulip®, 10 mg, film tablete

Bele do beličaste, okrugle, bikonveksne tablete obložene filmom na kojima sa jedne strane piše „HLA 10“. AL/AL blister.

Proizvod sadrži 30 tableta.


Tulip®, 20 mg, film tablete

Svetlo žute, okrugle, bikonveksne tablete obložene filmom na kojima sa jedne strane piše „HLA 20“. AL/AL blister.

Proizvod sadrži 30 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija u saradnji sa: Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


TULIP®, 10 mg, film tablete: 515-01-5395-10-001 od 22.06.2011.

TULIP®, 20 mg, film tablete: 515-01-5392-10-001 od 22.06.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines