Moozeeck

Omnitrope


UPUTSTVO ZA LEK


Omnitrope® rastvor za injekciju u ulošku 5 mg/1.5 mL

Pakovanje: uložak, 1x1.5mL

uložak, 5x1.5mL

Omnitrope® rastvor za injekciju u ulošku 10 mg/1.5 mL

Pakovanje: uložak, 1x1.5mL

uložak, 5x1.5mL

Omnitrope® rastvor za injekciju u ulošku 15 mg/1.5 mL

Pakovanje: uložak, 1x1.5mL

uložak, 5x1.5mL


Proizvođač: Sandoz GmbH


Adresa: Biochemiestrasse 10, Kundl, Austrija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Omnitrope® rastvor za injekciju u ulošku 5 mg/1.5 mL Omnitrope® rastvor za injekciju u ulošku 10 mg/1.5 mL Omnitrope® rastvor za injekciju u ulošku 15 mg/1.5 mL


Somatropin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- obavestite lekara ako imate aktivni tumor. Tumori moraju biti neaktivni a antitumorska terapija mora biti završena pre započinjanja terapije hormonom rasta.


Koža oko mesta primene leka može postati nejednaka ili neravna, ali ovo ne bi trebalo da se događa ako lek svaki put ubrizgavate na drugo mesto.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK Omnitrope


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe Omnitrope, rastvorzainjekciju uulošku5mg/1.5mL 2 godine

  Omnitrope, rastvorzainjekciju uulošku10mg/1.5mL 18 meseci Omnitrope, rastvorzainjekciju uulošku15mg/1.5mL 2 godine


  Rok upotrebe nakon otvaranja:

  Nakon prve upotrebe uložak treba da ostane u penu. Čuvati u frižideru (2ºC - 8ºC), maksimalno 28 dana. Čuvati i transportovati u frižideru (2ºC - 8ºC). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom penu, radi zaštite od svetlosti.


  Nemojte koristiti lek Omnitrope posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Neotvoreni uložak: Čuvati i transportovati u frižideru (2ºC - 8ºC). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom

  pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Nemojte koristiti lek Omnitrope ako je bio zamrzavan ili izlagan visokim temperaturama. Nemojte koristiti lek Omnitrope ako primetite da je rastvor mutan.


  Za uslove čuvanja nakon otvaranja, videti odeljak "Rok upotrebe".


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Omnitrope

Aktivna supstanca je: somatropin. Omnitrope, rastvorzainjekciju uulošku5mg/1.5mL Somatropin* 3.3 mg (što odgovara 10 i.j.)/mL.

Jedan napunjeni uložak sadrži 1.5 mL što odgovara 5 mg somatropina* (15 i.j.)


Omnitrope, rastvorzainjekciju uulošku10mg/1.5mL Somatropin* 6.7 mg (što odgovara 20 i.j.)/mL.

Jedan napunjeni uložak sadrži 1.5 mL što odgovara 10 mg somatropina* (30 i.j.)


Omnitrope, rastvorzainjekciju uulošku15mg/1.5mL Somatropin* 10 mg (što odgovara 30 i.j.)/mL.

Jedan napunjeni uložak sadrži 1.5 mL što odgovara 15 mg somatropina* (45 i.j.)


*proizvedeno tehnologijom rekombinantne DNK u Escherichia coli


Pomoćne supstance u leku su: Omnitrope,rastvorzainjekciju uulošku5mg/1.5mL Natrijum-hidrogenfosfat, heptahidrat

Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat Manitol


Poloksamer 188 Benzilalkohol Fosforna kiselina Natrijum-hidroksid Voda za injekciju


Omnitrope,rastvorzainjekciju uulošku10mg/1.5mL Natrijum-hidrogenfosfat, heptahidrat

Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat Poloksamer 188

Fenol Glicin

Fosforna kiselina

Natrijum-hidroksid Voda za injekciju


Omnitrope,rastvorzainjekciju uulošku15mg/1.5mL Natrijum-hidrogenfosfat, heptahidrat

Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat Natrijum-hlorid

Poloksamer 188 Fenol

Fosforna kiselina Natrijum-hidroksid Voda za injekciju


Kako izgleda lek Omnitrope i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan rastvor.


 1. mL rastvora u ulošku (bezbojna, staklo tipa I) sa klipom na jednoj strani (silikozni bromobutil), diskom (bromobutil) i poklopcem (aluminijum) na drugoj strani.

  Pakovanje sadrži 1 ili 5 napunjenih uložaka.


  Nosilac dozvole i Proizvođač

  Nosilac dozvole:

  Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


  Proizvođač: Sandoz GmbH


  Biochemiestrasse 10, Kundl, Austrija


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Oktobar, 2013.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


  Broj i datum dozvole:


  Broj rešenja: 515-01-5839-12-001 od 07.02.2014. za lek Omnitrope®; rastvor za injekciju u ulošku; 5mg/1.5mL; uložak, 1x1.5mL

  Broj rešenja: 515-01-5840-12-001 od 07.02.2014. za lek Omnitrope®; rastvor za injekciju u ulošku; 5mg/1.5mL; uložak, 5x1.5mL

  Broj rešenja: 515-01-5842-12-001 od 07.02.2014. za lek Omnitrope®; rastvor za injekciju u ulošku; 10mg/1.5mL; uložak, 1x1.5mL

  Broj rešenja: 515-01-5846-12-001 od 07.02.2014. za lek Omnitrope®; rastvor za injekciju u ulošku;

  10mg/1.5mL; uložak, 5x1.5mL

  Broj rešenja: 515-01-5849-12-001 od 07.02.2014. za lek Omnitrope®; rastvor za injekciju u ulošku; 15mg/1.5mL; uložak, 1x1.5mL

  Broj rešenja: 515-01-5856-12-001 od 07.02.2014. za lek Omnitrope®; rastvor za injekciju u ulošku; 15mg/1.5mL; uložak, 5x1.5mL


  Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


  Terapijske indikacije

  Odojčad, deca i adolescenti

  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


  Osetljivost na insulin

  Somatropin može indukovati stanje insulinske rezistencije i kod nekih pacijenta hiperglikemiju. Zbog toga je potrebno pratiti pojavu glukozne intolerancije kod pacijenata. U retkim slučajevima, mogu biti ispunjeni dijagnostički kriterijumi za dijabetes melitus tipa II nastalog kao rezultat terapije somatropinom, ali su u većini slučajeva kada se su se javili znaci dijabetesa bili prisutni faktori rizika kao što su gojaznost (uključujući gojazne pacijente sa PWS), pozitivna porodična anamneza, terapija steroidima ili već postojeći poremećaj tolerancije glukoze. Kod pacijenata koji već imaju manifestni dijabetes melitus, prilikom uvođenja somatropina može biti potrebno prilagođavanje terapije dijabetesa.

  Funkcija štitne žlezda

  Tokom terapije somatropinom, zabeležena je povećana konverzija T4 u T3 koja može dovesti do smanjenja serumskog T4 i povećanja koncentracije T3. Uopšte, kod zdravih ispitanika vrednosti perifernih tireoidnih hormona ostale su u referentnom opsegu. Efekti somatropina na vrednosti tiroidnog hormona mogu biti od kliničkog značaja kod pacijenata sa centralnim subkliničkim hipotireoidizmom kod kojih se, teoretski, može razviti hipertireoidizam. Nasuprot tome, kod pacijenata koji su na terapiji tiroksinom može se javiti blagi hipertireoidizam. Zbog toga se posebno savetuje testiranje funkcije tiroidne žlezde nakon započinjanja terapije somatropinom i nakon prilagođavanja doze.

  Prijavljeno je da somatropin smanjuje vrednosti kortizola, verovatno delujući na proteinske nosače ili

  povećavajući jetreni klirens. Klinički značaj ovih nalaza može biti ograničen. Ipak, terapiju nadoknade kortikosteroida treba prilagoditi pre započinjanja terapije ovim lekom.

  Kod deficita hormona rasta, sekundarno usled terapije malignih oboljenja, preporučuje se da se obrati pažnja na znake recidiva maligniteta.

  Kod pacijenata sa endokrinim poremećajima, uključujući deficit GH, češće nego u opštoj populaciji može se javiti skliznuće epifize kuka. Potrebno je kliničko ispitivanje kod pacijenata koji tokom terapije somatropinom hramlju.

  Benigna intrakranijana hipertenzija

  U slučaju teških ili ponavljanih glavobolja, vizuelnih problema, mučnine i/ili povraćanja, preporučuje se fundoskopija zbog mogućeg edema papile. Ako se potvrdi edem papile, treba uzeti u obzir dijagnozu benigne intrakranijalne hipertenzije i, ako je potrebno, prekinuti terapiju hormonom rasta. Do danas nema dovoljno dokaza kako bi se dali specifični saveti o nastavku terapije hormonom rasta kod pacijenata sa izlečenom intrakranijalnom hipertenzijom. Međutim, klinička iskustva pokazala su da je ponovno uvođenje terapije često moguće bez ponovne pojave intrakranijalne hipertenzije. Ako se ponovno započne terapija hormonom rasta, potrebno je pažljivo praćenje pojave simptoma intrakranijalne hipertenzije.

  Pedijatrijska populacija

  Prader-Willi sindrom (PWS)

  Kod pacijenata sa PWS, terapiju treba uvek kombinovati sa restriktivnom kalorijskom dijetom.

  Postoje izveštaji o fatalnom ishodu koji se dovodi u vezu sa primenom GH kod pedijatrijskih pacijenata sa PWS koji su imali jedan ili više navedenih faktora rizika: izražena gojaznost, anamnestički podatak o respiratornom poremećaju, "sleep apnea" (prestanak disanja u snu) ili nedijagnostikovana respiratorna infekcija. Pacijenti sa PWS i jednim ili više ovih faktora rizika mogu biti pod povećanim rizikom.

  Kod pacijenta sa PWS, pre započinjanja terapije somatropinom, treba pratiti pojavu opstrukcije gornjih

  respiratornih puteva, "sleep apnee" ili respiratornih infekcija.

  U slučaju pojave znaka opstrukcije gornjih disajnih puteva, pre započinjanja terapije somatropinom, ovo stanje bi trebalo da leči lekar specijalista.


  Ako se sumnja na "sleep apneu", pre započinjanja terapije hormonom rasta, potrebno je proceniti ovo stanje pomoću poznatih metoda kao što je polisomnografija ili oksimetrija tokom spavanja i pratiti stanje pacijenta.


  Ako se tokom terapije somatropinom kod pacijenata jave znaci opstrukcije gornjih disajnih puteva (uključujući pojavu ili pojačanje hrkanja), terapiju treba prekinuti i sprovesti novo otorinolaringološko ispitivanje.

  Kod svih pacijenata sa PWS mora se ispitati postojanje "sleep apnee" i ako se sumnja na ovo stanje potrebno je pratiti pacijent.

  Kod svih pacijenata sa PWS moraju se pratiti znaci respiratorne infekcije koja se mora što pre dijagnostikovati a zatim i primeniti agresivna terapija.

  Kod svih pacijenata sa PWS mora se sprovoditi efikasna kontrola telesne mase pre i tokom terapije

  somatropinom.

  Skolioza je česta kod pacijenata sa PWS. Skolioza može progredirati kod bilo kog deteta tokom naglog rasta. Tokom terapije treba pratiti pojavu znakova skolioze. Međutim, nije pokazano da terapija hormonom rasta povećava incidencu ili težinu skolioze.

  Iskustvo kod dugotrajne terapije kod odraslih i pacijenata sa PWS je ograničeno.

  Deca/adolescenti niski za gestacijsku dob

  Kod niske dece/adolescenata koji su rođeni niski za gestacijsku dob, pre započinjanja terapije potrebno je isključiti ostale medicinske razloge ili terapije koje bi mogle da objasne poremećaj rasta.

  Kod SGA dece/adolescenata preporučuje se merenje insulina i glukoze u krvi natašte, pre započinjanja terapije a

  zatim i jednom godišnje. Kod pacijenata sa povećanim rizikom od dijabetes melitusa (npr. porodična anamneza o dijabetesu, gojaznost, teška insulinska rezistencija, akantoza-acanthosis nigricans) potrebno je uraditi oralni glukoza tolerans test (OGTT). Ako se pojave očigledni znaci dijabetesa, ne treba primenjivati hormon rasta.

  Kod SGA dece/adolescenata preporučuje se merenje vrednosti IGF-I pre započinjanja terapije, a zatim i dva puta

  godišnje. Ako na ponovljenim merenjima vrednosti IGF-I premaše +2SD u poređenju sa referencama za starosnu dob i pubertetski status, može se uzeti u obzir odnos IGF-I/IGFBP-3 radi prilagođavanja doze.

  Iskustvo u započinjanju terapije kod SGA pacijenata neposredno pre početka puberteta je ograničeno. Zbog toga se ne preporučuje započinjanje terapije neposredno pre početka puberteta. Iskustvo kod pacijenata sa Silver- Russell sindromom je ograničeno.

  Ukoliko se prekine sa terapijom hormona rasta kod dece/adolescenata SGA pre dostizanja konačne visine, može se izgubiti nešto od dobitka na visini.

  Akutna kritična oboljenja

  Efekti somatropina na oporavak bili su ispitivani u dve placebo kontrolisane studije koje su uključivale 522 odraslih pacijenta u kritičkom stanju sa komplikacijama nakon operacija na otvorenom srcu, abdominalnih operacija, multiplih akcidentalnih trauma ili akutne respiratorne insuficijencije. Mortalitet je bio viši kod pacijenata lečenih sa 5.3 ili 8 mg somatropina dnevno u poređenju sa pacijentima koji su primali placebo, 42% vs. 19%. Na osnovu ovih informacija, ove pacijenti ne bi trebalo lečiti somatropinom. S obzirom da nema dostupnih informacija o bezbednosti terapije hormonom rasta kod akutnih bolesnika u kritičnom stanju, u ovoj situaciji treba proceniti korist nastavka terapije u odnosu na potencijalni rizik.

  Kod svih pacijenata kod kojih se jave neka druga ili slična akutna kritična stanja, potrebno je proceniti moguću korist terapije somatropinom u odnosu na potencijalni rizik.

  Kod svih pacijenata kod kojih se jave druga ili slučna akutna kritična oboljenja, potrebno je proceniti moguću korist terapije somatropinom u odnosu na potencijalne rizike.


  Ne sme se premašiti maksimalna preporučena doza (videti odeljak Doziranje i način primene). Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol/mL natrijuma (23 mg), tj. suštinski je bez natrijuma.

  Lek Omnitrope, rastvor za injekciju u ulošku 5 mg/1.5 mL sadrži benzilalkohol. Zabranjena je primena leka

  prevremeno rođenim bebama ili novorođenčadi. Takođe, mogu se javiti toksične ili anafilaktičke reakcije kod odojčadi i dece do 3 godine.

  Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

  Podaci iz studija interakcija koje su sprovedene kod odraslih osoba sa deficitom hormona rasta ukazuju da primena somatropina može povećati klirens lekova za koje se zna da se metabolišu putem izoenzima citohroma P450. Može doći do znatnog porasta klirensa lekova koje se metabolišu putem citohroma P4503A4 (npr. polni hormoni, kortikosteroidi, antikonvulzivi i ciklosporin) što dovodi do smanjenja koncentracija ovih lekova u plazmi. Klinički značaj ovih nalaza nije poznat. Takođe, videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka, deo koji se odnosi na dijabetes melitus i bolesti tiroidne žlezde i odeljak Doziranje i način primene, deo koji se odnosi na terapiju oralnim estrogenima.

  Primena u periodu trudnoće i dojenja

  Trudnoća

  Za lek Omnitrope nema dostupnih kliničkih podataka o izloženosti tokom trudnoće. Nisu dostupni eksperimentalni podaci na životinjama o reproduktivnoj toksičnosti leka Omnitrope. Ako dođe do trudnoće, terapiju ovim lekom treba prekinuti.

  Tokom normalne trudnoće, vrednosti hormona rasta hipofize značajno opadaju nakon 20. gestacijske nedelje, i

  do 30. nedelje skoro u potpunosti biva zamenjen hormonom rasta placente. S obzirom na to, malo je verovatno da će biti neophodna kontinuirana terapija somatropinom kod žena sa deficitom GH tokom trećeg trimestra trudnoće.

  Dojenje

  Nije poznato da li se GH izlučuje u mleko, ali je izrazito mala verovatnoća resorpcije neizmenjenog proteina iz gastrointestinalnog trakta odojčeta.

  Potreban je oprez kada se lek Omnitrope primenjuje kod dojilja. Fertilitet

  Nisu sprovedene studije o fertilitetu sa lekom Omnitrope.

  Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


  Nisu sprovedene studije o efektima leka Omnitrope na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


  Neželjena dejstva

  Pacijente sa nedostatkom hormona rasta karakteriše deficit ekstracelularnog volumena. Kada se započne sa terapijom somatropinom ovaj deficit se veoma brzo koriguje. Kod odraslih pacijenata neželjene reakcije povezane sa zadržavanjem tečnosti, kao što su periferni edem, ukočenost ekstremiteta, artralgija, mijalgija i parestezija su česte. Generalno, ove neželjene reakcije su blage do umerene i javljaju se tokom prvih nekoliko meseci terapije a povlače se spontano ili prilikom smanjenja doze.


  Incidenca ovih neželjenih reakcija je povezana sa primenjenom dozom, starošću pacijenta i verovatno obrnuto


  proporcionalna starosti pacijenata u vreme pojave nedostatka hormona rasta. Kod dece ovakve neželjene reakcije su povremene.

  Lek Omnitrope dovodi do stvaranja antitela kod približno 1% pacijenata. Sposobnost vezivanja ovih antitela je

  mala i njihovo stvaranje nije dovodilo do kliničkih promena, videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim podacima o učestalosti: veoma česta (>1/10) , česta (>1/100 do <1/10) , povremena (>1/1,000 do < 1/100) , retka (>1/10,000 do <1/1,000) , veoma retka (<1/10,000), nije poznata (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)

  Maligne i benigne neoplazme (uključujući ciste i polipe)

  Veoma retko: Leukemija*

  Imunološki poremećaji Često: Stvaranje antitela Endokrinološki poremećaji Retko: dijabetes melitus tipa II Poremećaji nervnog sistema

  Često: Kod odraslih: parestezije

  Povremeno: Kod odraslih: sindrom karpalnog tunela; Kod dece: parestezije Retko: Benigna intrakranijalna hipertenzija

  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Često: Kod dece: prolazne lokalne kožne reakcije

  Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog sistema Često: Kod odraslih: ukočenost ekstremiteta, artralgija, mijalgija Povremeno: Kod dece: ukočenost ekstremiteta, artralgija, mijalgija Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

  Često: Kod odraslih: periferni edem

  Povremeno: Kod dece: periferni edem

  Prijavljeno je da somatropin smanjuje vrednosti kortizola, verovatno delujući na proteinske nosače ili povećavajući jetreni klirens. Klinički značaj ovih nalaza može biti ograničen. Ipak, terapiju nadoknade kortikosteroida treba prilagoditi pre započinjanja terapije ovim lekom.

  *Prijavljeni su veoma retki slučajevi leukemije kod pedijatrijskih pacijenata sa deficitom hormona rasta lečenih

  somatropinom, ali se čini da je incidenca slična onoj kod pedijatrijskih ispitanika bez deficita hormona rasta.

  Predoziranje

  Akutno predoziranje može dovesti na početku do hipoglikemije, a kasnije do hiperglikemije.

  Dugotrajno predoziranje može dovesti do pojave znaka i simptoma za koje se zna da se javljaju kod povećanja humanog hormona rasta.

  Inkompatibilnost

  U odsustvu kompatibilnih studija, ovaj lek se ne sme mešati sa ostalim lekovima.


  Rok upotrebe


  Omnitrope, rastvor za injekciju u ulošku 5 mg/1.5 mL 2 godine


  Omnitrope, rastvor za injekciju u ulošku 10 mg/1.5 mL 18 meseci

  Omnitrope, rastvor za injekciju u ulošku 15 mg/1.5 mL

 2. godine


Rok upotrebe nakon otvaranja:

Nakon prve upotrebe uložak treba da ostane u penu. Čuvati u frižideru (2ºC - 8ºC), maksimalno 28 dana. Čuvati i transportovati u frižideru (2ºC - 8ºC). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom penu, radi zaštite od svetlosti.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Neotvoreni uložak: Čuvati i transportovati u frižideru (2ºC - 8ºC). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


Za uslove čuvanja nakon otvaranja, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


  1. mL rastvora u ulošku (bezbojno staklo tipa I) sa klipom na jednoj strani (silikonizirani bromobutil), diskom (bromobutil) i poklopcem (aluminijum) na drugoj strani.

   Pakovanje sadrži 1 ili 5 napunjenih uložaka.


   Uputstvo za korišćenje, rukovanje i odlaganje leka


   Lek Omnitrope je sterilni rastvor za supkutanu primenu koji se nalazi u staklenom ulošku. Lek se može odmah upotrebiti.

   Za višekratnu primenu. Primenjivati samo sa Omnitrope Pen 5, injekciono sredstvo specijalno napravljeno za upotrebu Omnitrope, rastvor za injekciju u ulošku 5 mg/1.5 mL, Omnitrope Pen 10 za upotrebu leka Omnitrope, rastvor za injekciju u ulošku 10 mg/1.5 mL i SurePal 15 za upotrebu leka Omnitrope, rastvor za injekciju u ulošku 15 mg/1.5 mL. Lek treba primeniti pomoću sterilnih pen igala za jednokratnu upotrebu. Lekari i drugo kvalifikovano medicinsko osoblje trebali bi na adekvatan način da obuče pacijente i njihove staratelje kako bi pravilno koristili Omnitrope uložak i pen.

   Ispod su navedene opšte preporuke za proceduru primene leka. Instrukcije proizvođača za svaki pen moraju se

   pratiti radi punjenja uloška, pričvršćivanja injekcione igle i primene leka.

   1. Potrebno je oprati ruke.

   2. Ako je rastvor zamućen ili sadrži čestice, ne sme se koristiti. Sadržaj mora biti bistar i bezbojan.

   3. Dezinfikujte gumenu membranu uloška čistim ubrusom.

   4. Ubacite uložak u Omnitrope Pen 5, Omnitrope Pen 10 odnosno SurePal 15 prateći instrukcije o upotrebi koje se dobijaju sa penom.

   5. Očistite mesto primene injekcije sa vatom natopljenom alkoholom

   6. Primenite odgovarajuću dozu u vidu supkutane injekcije pomoću sterilne pen igle. Uklonite pen iglu i bacite je u skladu sa propisima.


Neiskorišćeni lek ili materijal treba da budu odloženi u skladu sa propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z