FISKocr

Verapamil


UPUTSTVO ZA LEK


Verapamil , film tableta, 40 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister 3 x 10 film tableta Verapamil , film tableta, 80 mg

Pakovanje: ukupno 50 kom, blister 5 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Broj rešenja: 515-01-06844-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 30 x (40mg) Broj rešenja: 515-01-06845-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 50 x (80mg)


Verapamil, 40 mg, film tablete Verapamil, 80 mg, film tablete


INN: verapamil


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Verapamil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Verapamil

 3. Kako se upotrebljava lek Verapamil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Verapamil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VERAPAMIL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Verapamil sadrži aktivnu supstancu verapamil, koja pripada grupi blokatora kalcijumskih kanala. Blokatori kalcijumskih kanala su lekovi koji snižavaju povišen krvni prititsak, normalizuju poremećen srčani ritam i otklanjaju simptome angine pektoris.


  Verapamil film tablete se koriste:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VERAPAMIL


  Lek Verapamil ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VERAPAMIL


  Lek Verapamil uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli:


  Hipertenzija: inicijalno 120 mg dva puta dnevno sa povećavanjem do 160 mg dva puta dnevno kada je neophodno. U nekim slučajevima primenjen su doze i do 480 mg na dan, u podeljenim dozama. Dalje Broj rešenja: 515-01-06844-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 30 x (40mg)

  Broj rešenja: 515-01-06845-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 50 x (80mg)


  smanjenje vrednosti krvnog pritiska se može postići kombinovanjem verapamila i drugih antihipertenzivnih lekova, posebno diuretika.


  Angina pektoris: preporučuje se tri puta na dan po 120 mg. Tri puta na dan po 80 mg može biti sasvim dovoljno kod nekih pacijenata sa anginom pektoris u naporu. Doze manje od 120 mg 3 puta dnevno, verovatno neće imati efekta kod pacijenata sa vazospastičnom anginom.


  Supraventrikularne tahikardije:

  Uobičajena doza je 40-120 mg 3 puta dnevno u zavisnosti od težine stanja pacijenta.


  Deca:


  Paradoksalno povećanje učestalosti aritimija je primećeno kod dece. Prema tome, verapamil treba primenjivati pod nadzorom specijaliste.


  Deca starosti 2 godine i starija: 2 – 3 puta na dan po 40 – 120 mg, u skladu sa uzrastom i efektom leka.


  Stariji:


  Preporučuje se primena doze za odrasle osim ukoliko je poremećena funkcija jetre i bubrega.


  Lek se uzima u toku ili ubrzo nakon obroka sa malo vode. Tokom primene leka ne treba piti sok od grejpfruta.


  Ako ste uzeli više leka Verapamil nego što je trebalo


  Simptomi predoziranja su: pad krvnog pritiska , simptomi šoka, gubitak svesti, poremećaji srčanog rada (AV blok 1 i 2 stepena, totalni AV blok sa totalnom AV disocijacijom, ʺescapeʺ ritam, asistolija, bradikardija do visokog stepena AV bloka i sinusni arest), hiperglikemija (povišena koncentracija glukoze u krvi), stupor (patološka sanjivost) i metabolička acidoza (metabolički poremećaj).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Verapamil


  Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili preskočenu dozu.

  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Verapamil


  Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka Verapamil bez savetovanja sa lekarom, čak iako se osećate bolje. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.

  Broj rešenja: 515-01-06844-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 30 x (40mg) Broj rešenja: 515-01-06845-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 50 x (80mg)


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Verapamil, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Tokom primene leka se mogu javiti:

  Alergijske reakcije (na pr. crvenilo, svrab, koprivnjača), glavobolja, vrtoglavica, osećaj mravinjanja po koži,

  drhtanje ruku, ekstrapiramidalni sindrom (na pr. parkinsonizam), pojava nevoljnih pokreta, vrtoglavica, zujanje u ušima, poremećaji srčanog ritma u smislu smanjenja srčane frekvencije, lupanje srca, ubrzan rad srca, razvoj ili pogoršanje srčane slabosti, pad krvnog pritiska, naleti crvenila, periferni edem, mučnina, povraćanje, zatvor, otežan i usporen rad creva, bol u trbuhu, hiperplazija gingiva (otećenos desni),

  ćelavost, otok članaka, Quincke-ov edem (otok grkljana), promene na koži (Stevens-Johnson sindrom, multiformni eritem, eritromelalgija, purpura), mišićna slabost, bolovi u mišićima, bolovi u zglobovima, impotencija (polna nemoć), kao i izolovani slučajevi naviranja mleka iz bradavica. Uvećanje grudi kod muškaraca je primećeno vrlo retko, i to kod starijih muškaraca koji duže uzimaju verapamil i ona se povlači po prestanku terapije, osećaj umora.

  U vrlo retkim slučajevima je došlo do reverzibilnog poremećaja funkcije jetre koja se manifestovala

  porastom vrednosti enzima transaminaza i/ili alkalne fosfataze.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK VERAPAMIL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Broj rešenja: 515-01-06844-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 30 x (40mg) Broj rešenja: 515-01-06845-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 50 x (80mg)


  Nemojte koristiti lek Verapamil posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi od 25o C u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Verapamil Aktivne supstance su: Verapamil, 40 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži:

verapamil-hidrohlorid 40 mg


Verapamil, 80 mg, film tablete:


1 film tableta sadrži:

verapamil-hidrohlorid 80 mg


Ostali sastojci su:


Verapamil 40 mg, 80 mg, film tablete:


Jezgro: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; laktoza-monohidrat, želatin beli 180 bloom, talk, skrob, krompirov; magnezijum-stearat.


Film: hidroksipropilmetil celuloza 3 cp (Hipromeloza), kopovidon, talk, titan dioksid CI 77891 E 171, makrogol 6000, Chinolin gelb lack E 104 C.I. 47005 : 1.


Kako izgleda lek Verapamil i sadržaj pakovanja


Verapamil 40 mg, 80 mg, film tablete:


Film tablete (bikonveksne, okrugle film tablete žute boje, na preseku bele).

Broj rešenja: 515-01-06844-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 30 x (40mg) Broj rešenja: 515-01-06845-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 50 x (80mg)


Verapamil 40 mg, film tablete:

3 PVC/Al blistera sa po 10 film tableta u složivoj kartonskoj kutiji.


Verapamil 80 mg, film tablete:

5 PVC/Al blistera sa po 10 film tableta u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2014


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Verapamil 40 mg, film tablete: 515-01-06844-13-001 od 14.05.2014.


Verapamil 80 mg, film tablete: 515-01-06845-13-001 od 14.05.2014.


Broj rešenja: 515-01-06844-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 30 x (40mg) Broj rešenja: 515-01-06845-13-001 od 14.05.2014. za lek Verapamil, film tablete, 50 x (80mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z