Moozeeck

Lezra


UPUTSTVO ZA LEK


Lezra®, film tableta, 2,5 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D. Leskovac


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D. Leskovac

Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Lezra®, 2,5 mg, film tableta,


INN letrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lezra i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lezra

 3. Kako se upotrebljava lek Lezra

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lezra

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LEZRA I ČEMU JE NAMENJEN


  Letrozol, aktivna supstanca leka Lezra pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori aromataze. Letrozol se primenjuje kao hormonalna (ili „endokrina“) terapija karcinoma dojke. Rast tumora dojke je često stimulisan estrogenima, ženskim polnim hormonima. Lek Lezra smanjuje nivo estrogena blokirajući jedan enzim (pod nazivom „aromataza“) uključen u stvaranje estrogena i time može da zaustavi rast tumora dojke kome su za razvoj potrebni estrogeni. Kao rezultat toga, ćelije tumora usporavaju ili zaustavljaju rast, odnosno širenje na druge delove tela.


  Kada se koristi lek Lezra


  Lek Lezra se koristi za lečenje tumora dojke kod žena posle menopauze. Takođe se koristi za sprečavanje ponovne pojave tumora. Može se koristiti kao terapija prvog izbora pre operacije tumora dojke u slučaju da brza operacija nije poželjna, ili se može koristiti kao terapija prvog izbora nakon operacije tumora ili nakon petogodišnje terapije tamoksifenom. Lek Lezra se može koristiti i za sprečavanje širenja tumora dojke u druge delove tela kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom dojke.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako lek Lezra deluje na Vaš organizam, ili zašto Vam je propisan ovaj lek, posavetujte se sa Vašim lekarom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEZRA


  Pažljivo sledite uputstva Vašeg lekara. Ona se mogu razlikovati od opštih informacija datih u ovom uputstvu.


  Lek Lezra ne smete koristiti:


  -Ako mislite da ste preosetljivi (alergični) na letrozol ili na neku od pomoćnih supstanci leka Lezra (videti spisak pomoćnih supstanci u delu 6).


  -Ako još uvek imate menstrualne cikluse, tj. ako još uvek niste prošli period menopauze


  -Ako postoji mogućnost da ste trudni


  -Ako dojite


  Ukoliko se bilo koje od ovih stanja odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lek, već se posavetujte sa Vašim lekarom.


  Kada uzimate lek Lezra, posebno vodite računa:


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka Lezra ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEZRA


  Uvek uzimajte lek Lezra tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.


  Lek je namenjen za odrasle.


  Preporučena doza leka Lezra je jedna film tableta dnevno. Uzimanje leka Lezra svakoga dana u isto vreme će Vam pomoći da lakše zapamtite kada treba da uzmete lek.


  Lek možete uzeti nezavisno od obroka i tabletu treba progutati celu sa čašom vode.


  Koliko dugo treba uzimati lek Lezra

  Uzimajte lek Lezra svakoga dana onoliko dugo koliko Vam je lekar rekao. Možda će biti potrebno da ga koristite

  mesecima, čak i godinama. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o dužini lečenja lekom Lezra, posavetujte se sa Vašim lekarom.

  Praćenje tokom terapije lekom Lezra

  Lek treba da uzimate samo pod strogim medicinskim nadzorom. Vaš lekar će redovno pratiti Vaše stanje kako bi proverio da li lečenje ima efekta.


  Lek Lezra može dovesti do istanjenja ili gubitka kostiju (osteoporoza) usled smanjenja nivoa estrogena u Vašem telu. Vaš lekar će meriti gustinu Vaše koštane mase (metoda praćenja osteoporoze) pre, tokom i nakon terapije.


  Ako ste uzeli više leka Lezra nego što je trebalo


  Ako ste uzeli suviše leka Lezra, ili je neko drugi slučajno uzeo ovaj lek, odmah se obratite najbližoj ambulanti i ponesite sa sobom kutiju leka. Možda će biti potrebno da Vam se ukaže lekarska pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lezra

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Lezra može da izazove neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svih.

  Najveći broj neželjenih dejstava su blagog i umerenog karaktera i generalno se povlače nakon nekoliko dana ili nedelja lečenja.

  Izvestan broj neželjenih dejstava, kao što su napadi vrućine, gubitak kose ili vaginalno krvarenje, mogu nastati usled manjka estrogena u Vašem organizmu. Ne brinite zbog liste mogućih neželjenih dejstava, ona se ne moraju javiti kod Vas.


  Ozbiljna neželjena dejstva:


  Retka ili povremena neželjena dejstva (t.j. mogu se javiti kod 1 do 100 na 10000 pacijentkinja koje uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK LEZRA


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Nemojte uzimati lek nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju leka.

  Ako Vam lekar kaže da prestanete sa uzimanjem Lezra film tableta, molimo Vas da sve neiskorišćene tablete vratite farmaceutu da bi se uništile.


  Tablete zadržite samo ako Vam vaš lekar tako kaže.

  Ne bacajte neiskorišćene tablete u kućni otpad. Ove mere će pomoći zaštiti životne sredine.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 4 (četiri) godine.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lezra


Aktivna supstanca:


Jedna film tableta sadrži 2,5 mg letrozola. Pomoćne supstance:

Sastav jezgra tablete:


Laktoza, monohidrat; Skrob, kukuruzni;

Natrijum-skrobglikolat, tip A;

Celuloza, mikrokristalna, silikonizovana; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat;


Sastav film obloge Opadry II Yellow 85F32410: Polivinilalkohol, delimično hidrolizovan;


Titan-dioksid (E 171);

Makrogol 3350; Talk;

Gvožđe (III)-oksid, žuti (E 172).


Kako izgleda lek Lezra i sadržaj pakovanja

Lezra film tablete su okrugle, bikonveksne film tablete žute boje, ujednačenog izgleda i ravnih ivica. Unutrašnje pakovanje: PVC/Al blister, tri blistera sa po 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D.

Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

515-01-4207-12-001 od 06.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z