Moozeeck

Kvetiapin PharmaS


UPUTSTVOZA LEK


Kvetiapin PharmaS, film tableta, 25mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Kvetiapin PharmaS, film tableta, 100mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Kvetiapin PharmaS, film tableta, 200mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Kvetiapin PharmaS, film tableta, 300mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: PharmaS d.o.o.


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o.

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


▲Kvetiapin PharmaS, 25mg, film tableta

▲Kvetiapin PharmaS, 100mg, film tableta

▲Kvetiapin PharmaS, 200mg, film tableta

▲Kvetiapin PharmaS, 300mg, film tableta

INN: kvetiapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kvetiapin PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kvetiapin PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Kvetiapin PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kvetiapin PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KVETIAPIN PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN

  Kvetiapin PharmaS sadrži supstancu koja se zove kvetiapin. On spada u grupu lekova koji se nazivaju

  antipsihotici. Kvetiapin PharmaS se može koristiti u lečenju nekoliko oboljenja, kao što su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KVETIAPIN PHARMAS


  Lek Kvetiapin PharmaS ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KVETIAPIN PHARMAS


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu. Vaš lekar će odlučiti kolika početna doza Vam je potrebna. Doza održavanja (dnevna doza) će zavisiti od vrste Vaše bolesti i Vaših potreba, i to će obično biti između 150 mg i 800 mg.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Kvetiapin PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ako se javi bilo šta od sledećeg, prestanite sa uzimanjem leka Kvetiapin PharmaS i odmah se obratite lekaru ili idite u najbližu bolnicu, zato što će Vam možda trebati hitna medicinska pomoć:


  Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):


 5. KAKO ČUVATI LEK KVETIAPIN PHARMAS

  Lek čuvati van domašaja dece! Rok upotrebe


  4 godine.

  Kvetiapin PharmaS film tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 250C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kvetiapin PharmaS


Aktivna supstanca Kvetiapin PharmaS film tableta je kvetiapin (u obliku kvetiapin-hemifumarata).

Jedna film tableta sadrži 25mg ili 100mg ili 200mg ili 300mg kvetiapina (u obliku kvetiapin-hemifumarata). Kvetiapin PharmaS film tablete 25mg; 100mg; 200mg i 300mg sadrže sledeće pomoćne supstance:

Kvetiapin PharmaS 25mg film tablete

Jezgro:celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (Tip A); povidon (K-90); magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film:Opadry II 33G28523 beli (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350 i triacetin).

Kvetiapin PharmaS 100mg film tablete

Jezgro:celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (Tip A); povidon (K-90); magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film:Opadry II 33G28523 beli (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350 i triacetin).

Kvetiapin PharmaS 200mg film tablete

Jezgro:celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (Tip A); povidon (K-90); magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film: Opadry II 33G28523 beli (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350; triacetin)

Opadry II 33G24283 ružičasti (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350; triacetin; gvožđe(III)-oksid, crveni i gvožđe(III)-oksid, žuti).

Kvetiapin PharmaS 300mg film tablete

Jezgro:celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum-skrobglikolat (Tip A); povidon (K-90); magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film:Opadry II 33G28523 beli (hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); laktoza, monohidrat; makrogol 3350 i triacetin).


Kako izgleda lek Kvetiapin PharmaS i sadržaj pakovanja


Kvetiapin PharmaS, 25 mg, film tableta

Bela ili skoro bela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta sa utisnutim oznakama “E” na jednoj i “201” na drugoj strani.


Kvetiapin PharmaS, 100 mg, film tableta

Bela ili skoro bela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta sa utisnutom oznakom “E202” na jednoj strani.

Kvetiapin PharmaS, 200 mg, film tableta

Ružičasta, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta sa utisnutom oznakom “E204” na jednoj strani.

Kvetiapin PharmaS, 300 mg, film tableta

Bela ili skoro bela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta sa utisnutom oznakom “E205” na jednoj strani.


Pakovanje:

60 (6x10) film tableta po 25 mg u PVC/PVdC-Al blisteru, u kutiji. 60 (6x10) film tableta po 100 mg u PVC/PVdC-Al blisteru, u kutiji. 60 (6x10) film tableta po 200 mg u PVC/PVdC -Al blisteru, u kutiji. 60 (6x10) film tableta po 300 mg u PVC/PVdC -Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


PharmaS d.o.o.

Viline vode bb, Beograd, Srbija PharmaS d.o.o.

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4515-11-001 od 13.08.2012.

515-01-4516-11-001 od 13.08.2012.

515-01-4518-11-001 od 13.08.2012.

515-01-4519-11-001 od 13.08.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z