FISKocr

Prilazid


UPUTSTVO ZA LEK


Prilazid 2,5 mg, film tableta

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 komProizvođač:

GALENIKA a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, 4002 Bazel, Švajcarska


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Prilazid® 2,5 mg,

film tableta

cilazapril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prilazid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prilazid

 3. Kako se upotrebljava lek Prilazid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prilazid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRILAZID I ČEMU JE NAMENJEN


  Prilazid je lek koji sadrži cilazapril. On pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori. Prilazid se koristi za lečenje sledećih bolesti:

  -arterijska hipertenzija (povišeni krvni pritisak) i

  -hronična srčana insuficijencija (slabost srca).

  Lek Prilazid deluje tako što opušta i širi krvne sudove, što snižava krvni pritisak. Takođe omogućava srcu da lakše pumpa krv kroz telo, što Vam pomaže ukoliko imate slabost srca.

  Lekar će Vam možda propisati i neke druge lekove, koji mogu pomoći u lečenju Vašeg stanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRILAZID


  Lek Prilazid ne smete koristiti:


  Prilazid ne smete uzimati

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRILAZID


  Lek Prilazid uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa lekarom ili farmaceutom.


  Lek se primenjuje oralno. Tabletu progutati sa čašom vode.

  Lek treba uzeti jednom dnevno, uvek u isto vreme. Prilazid možete uzeti pre ili posle obroka.


  Povišen krvni pritisak

  Uobičajena početna doza za odrasle je 1 mg.

  Vaš lekar će potom postepeno povećavati dozu leka dok se ne postigne kontrola krvnog pritiska. Uobičajena doza održavanja je 1-2 tablete dnevno (2,5 - 5 mg).

  Ukoliko imate neko oboljenje bubrega ili ste starijeg životnog doba, Vaš lekar će Vam možda propisati i nižu dozu leka.

  Ukoliko već koristite neki diuretik (lek za izbacivanje tečnosti), lekar će Vam možda preporučiti da prestanete sa primenom tog leka 3 dana pre nego što ćete započeti terapiju lekom Prilazid. U tom slučaju početna doza leka Prilazid će biti 0,5 mg dnevno. Nakon toga, lekar će Vam postepeno povećavati dozu leka sve dok se ne postigne zadovoljavajuća kontrola krvnog pritiska.

  Hronična srčana slabost

  Uobičajena početna doza iznosi 0,5 mg dnevno.

  Nakon toga, lekar će postepeno povećavati dozu leka do uobičajene doze održavanja koja iznosi 1 mg do 2,5 mg dnevno.

  Ukoliko imate neko oboljenje bubrega ili ste starijeg životnog doba, Vaš lekar će Vam možda propisati nižu dozu leka.

  Ukoliko bolujete od ciroze jetre (bez ascitesa), lekar će Vam propisati dozu od najviše 0,5 mg dnevno i pažljivo će Vam pratiti vrednosti krvnog pritiska.


  Ako ste uzeli više leka Prilazid nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Prilazid nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili idite u najbližu bolnicu. Ponesite pakovanje leka sa sobom.

  Mogu se javiti sledeći simptomi: vrtoglavica ili ošamućenost, plitko disanje, hladna i vlažna koža, nemogućnost pokreta ili govora i usporen rad srca.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prilazid


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, jednostavno preskočite zaboravljenu dozu i uzmite sledeću dozu leka u uobičajeno vreme.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu(dve tablete istovremeno) da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Prilazid


  Nemojte prestati sa uzimanjem leka Prilazid sve dok se ne posavetujete sa svojim lekarom.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Prilazid može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ozbiljne reakcije

  Ako se javi ozbiljna neželjena reakcija koja se naziva angioedem, prekinite uzimanje leka i odmah se javite lekaru. Znaci ove reakcije su:  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PRILAZID

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Prilazid posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prilazid


Prilazid 2,5 mg, film tableta: Sadržaj aktivne supstance: 1 film tableta sadrži 2,5 mg cilazaprila u obliku cilazapril, monohidrata. Sadržaj tabletnog jezgra:

skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat; hipromeloza;

talk;

natrijum-stearilfumarat.


Sadržaj film obloge: hipromeloza;

talk;

titan-dioksid;

boja gvožđe (III)-oksid crveni; boja gvožđe (III)-oksid žuti.


Kako izgleda lek Prilazid i sadržaj pakovanja

Prilazid 2,5 mg, film tableta:

Izgled: Tablete su okrugle, bikonveksne, filmom obložene, crvenosmeđe boje sa naznačenom podelom na jednoj strani.

Pakovanje: Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera Alu/PVC//traka i OPA/Alu/PVCsa po 10 film tableta i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 BEOGRAD Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 BEOGRAD u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, 4002 Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Prilazid 2,5 mg, film tableta: 515-01-05266-13-001 od 10.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z