Apoteke Apoteke
lilly
Apoteke

Tabex


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Tabex®, film tableta, 1,5 mg, Pakovanje: blister, 5 x 20 film tableta


Proizvođač: SOPHARMA PLC


Adresa: 16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, Bugarska

Podnosilac zahteva: Ivančić i sinovi d.o.o.

Adresa: Palmotićeva 13, 11 000 Beograd, Srbija


Tabex®, 1,5 mg, film tableta INN: citizin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tabex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tabex

 3. Kako se upotrebljava lek Tabex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tabex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Tabex I ČEMU JE NAMENJEN

  Tabex sadrži aktivnu supstancu citizin koja deluje na telo pušača slično kao nikotin. Mehanizam delovanja citizina je složen i sličan mehanizmu delovanja nikotina, i zbog toga citizin dovodi do postepenog prestanaka pušenja, a u isto vreme vrši prevenciju od pojave apstinencijalne krize.

  Tabex je namenjen pušačima-zavisnicina (hronični pušači) koji žele da ostave duvan.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Tabex


  Lek Tabex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tabex


  Lek Tabex uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Tablete je potrebno progutati cele sa dovoljnom količinom tečnosti. Terapiju treba primenjivati prema sledećem rasporedu:

  1. – 3 dan: uzimati jednu tabletu svaka 2 sata (6 tableta dnevno). Očekivano je postepeno smanjenje broja

   popušenih cigareta tokom prva tri dana. Ukoliko je rezultat nezadovoljavajući, tretman je potrebno prekinuti i ponovo ga započeti za 2-3 meseca.

   U slučaju zadovoljavajućeg efekta (značajno smanjen broj popušenih cigareta), nakon trećeg dana terapiju treba nastaviti prema sledećem rasporedu:

   • 4 – 12 dan: 1 tableta svaka 2,5 sata (5 tableta dnevno);

   • 13 – 16 dan: 1 tableta svaka 3 sata (4 tablete dnevno);

   • 17 – 20 dan: 1 tableta svakih 5 sati (3 tablete dnevno);

   • 21 – 25 dan: 1 – 2 tablete dnevno.

    Potpuni prestanak pušenja bi trebalo očekivati petog dana od započinjanja tretmana. Nakon završetka terapije, pacijent bi trebalo da ispolji volju i ne dozvoli sebi ni jednu cigaretu.


    Ako ste uzeli više leka Tabex nego što je trebalo


    Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tabex nego što bi trebalo, mogu Vam se pojaviti mučnina, ubrzan rad srca, poteškoće pri disanju, opšta slabost, konvulzije. Povraćanje i proširene zenice su takođe mogući.

    U slučaju da osetite nešto od navedenog, prestanite sa uzimanjem leka Tabex i pozovite lekara ili ukoliko je

    potrebno potražite pomoć u najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa uputstvom.

    Ako ste zaboravili da uzmete lek Tabex

    Ako ste propustili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Ipak, ukoliko Vam je uskoro vreme za sledeću dozu, preskočite uzimanje propuštene doze.

    Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadomestili to što ste preskočili da uzmete lek!


    Nastavite sa uzimanjem leka onako kako je opisano u ovom uputstvu.

    Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i lek Tabex može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Moguće neželjene reakcije, koje se najčešće javljaju na početku treapije lekom Tabex su:

 5. KAKO ČUVATI LEK Tabex


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  1. godine.

  Ne koristiti lek Tabex nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

  Lekove ne bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tabex

(E172).


Kako izgleda lek Tabex i sadržaj pakovanja


Ružičastosmeđe okrugle, bikonveksne film tablete, prečnika 6 mm.

U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 5 blistera sa po 20 film tableta i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Ivančić i sinovi d.o.o. Palmotićeva 13

11 000 Beograd Srbija


Proizvođač:

SOPHARMA PLC

16, Iliensko Shose Str. 1220 Sofija

Bugarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept; moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


515-01-3924-12-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines