FISKocr

Corasp


UPUTSTVO ZA LEK


Corasp®, gastrorezistentna tableta, 75 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 gastrorezistentnih tableta


Corasp®, gastrorezistentna tableta, 100 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 gastrorezistentnih tableta


Proizvođač: 1. Balkanpharma Dupnitsa AD

2. Actavis LTDAdresa:

 1. 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bugarska

 2. BLB 016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun, Malta


  Podnosilac zahteva: ADOC d.o.o. Beograd

  Adresa: Milorada Jovanovića 11, 11147 Beograd


  Broj rešenja:515-01-06974-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp® , gastrorezistentna tableta, 30 x (75 mg) Broj rešenja:515-01-06975-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp®, gastrorezistentna tableta,30 x (100 mg)


  Corasp, 75 mg, gastrorezistentna tableta Corasp, 100 mg, gastrorezistentna tableta INN: acetilsalicilna kiselina


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

  Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Corasp, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Corasp i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Corasp

 3. Kako se upotrebljava lek Corasp

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Corasp

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja:515-01-06974-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp® , gastrorezistentna tableta, 30 x (75 mg) Broj rešenja:515-01-06975-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp®, gastrorezistentna tableta,30 x (100 mg)


 1. ŠTA JE LEK Corasp I ČEMU JE NAMENjEN

  Lek Corasp, gastrorezistentna tableta sadrži acetisalicilnu kiselinu, koja primenjena u malim dozama

  pripada grupi lekova zvanih antiagregacioni agensi.

  Krvne pločice (trombociti) su sitne ćelije u krvi koje uzrokuju zgrušnjavanje krvi i uključene su u proces tromboze. Kada se krvni ugrušak pojavi u arteriji on zaustavlja tok krvi i prekida dotok kiseonika. Kada se ovo dogodi u srcu, onda može uzrokovati srčani udar ili anginu, a u mozgu može uzrokovati moždani udar .


  Corasp, se uzima radi smanjenja rizika od stvaranja krvnog ugruška i posledično prevenira nastanak:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Corasp

  Lek Corasp ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Corasp


  Uvek uzimajete lek Corasp tačno kako Vas je savetovao lekar. Ukoliko niste sigurni, neophodno je da se konsultujete sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Prevencija srčanih napada:

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek Corasp može izazvati neželjena dejstva, iako se ne ispolje kod svakoga.


  Ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo od dole pomenutih, prestanite sa uzimanjem leka Corasp i odmah kontaktirajte lekara:

 5. KAKO ČUVATI LEK Corasp


  Čuvanje

  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju u cilju zažtite od vlage.

  Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe, navedenog na pakovanju leka. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Broj rešenja:515-01-06974-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp® , gastrorezistentna tableta, 30 x (75 mg) Broj rešenja:515-01-06975-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp®, gastrorezistentna tableta,30 x (100 mg)


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lek koji Vam više nije potreban.Ove mere će pomoći očuvanju životne sredine.


  Rok upotrebe


  2 godine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Corasp


Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina.

Corasp 75 mg: svaka gastrorezistentna tableta sadrži 75 mg acetilsalicilne kiseline. Corasp100 mg: svaka gastrorezistentna tableta sadrži 100 mg acetilsalicilne kiseline. Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete:

- Celuloza, mikrokristalna (Tip 102)


Kako izgleda lek Corasp i sadržaj pakovanja

Corasp, gastrorezistentna tableta,75 mg: ovalne, bele, bikonveksne, gastrorezistentne tablete. Corasp, gastrorezistentna tableta,100 mg: okrugle, bele, bikonveksne, gastrorezistentne tablete.


Tablete su upakovane u PVC/aluminijum blistere (PVC/Al blisteri).


Jedno pakovanje leka sadrži 3 blistera sa po 10 tableta u složivoj kartonskoj kutiji.


Broj rešenja:515-01-06974-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp® , gastrorezistentna tableta, 30 x (75 mg) Broj rešenja:515-01-06975-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp®, gastrorezistentna tableta,30 x (100 mg)


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:


ADOC d.o.o. Beograd

Milorada Jovanovića 11, 11147 Beograd Proizvođač:

Balkanpharma Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str. 2600 Dupnitsa

Bugarska


Actavis LTD

BLB 016, Bulebel Industrial Estate Zejtun , Malta


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Corasp®, gastrorezistentna tableta, 75 mg : 515-01-06974-13-001 od 18.09.2014.

Corasp®, gastrorezistentna tableta, 100mg : 515-01-06975-13-001 od 18.09.2014.


Broj rešenja:515-01-06974-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp® , gastrorezistentna tableta, 30 x (75 mg) Broj rešenja:515-01-06975-13-001 od 18.09.2014. za lek Corasp®, gastrorezistentna tableta,30 x (100 mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z