FISKocr

MabThera


UPUTSTVO ZA LEK


MabThera® , koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg/10ml (10 mg/ml), 2 bočice sa 10 ml koncentrata


MabThera® , koncentrat za rastvor za infuziju, 500 mg/50ml (10 mg/ml), 1 bočica sa 50 ml koncentrata


 1. Roche Diagnostics GmbH  Proizvođač:

 2. F.Hoffmann-La Roche Ltd,


  1. Sandhoferstrasse 116, Mannheim, Nemačka


   Adresa:

  2. Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska

   Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.

   Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd, Srbija


   Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik INN

   MabThera® , 100 mg/10ml (10 mg/ml), koncentrat za rastvor za infuziju

   MabThera®, 500 mg/50 ml (10 mg/ml), koncentrat za rastvor za infuziju Rituksimab


   Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


   Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

   • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

   • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

   • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

   • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek MabThera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MabThera

 3. Kako se upotrebljava lek MabThera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MabThera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MABTHERA, I ČEMU JE NAMENJEN?

  Aktivna supstanca leka MabThera zove se rituksimab.


  MabThera je bistra bezbojna tečnost, koja se u prometu nalazi u obliku koncentrata za rastvor za infuziju. Bočice od 50 ml dostupne su u pakovanju od po 1 bočice. Svaka bočica sadrži 500 mg rituksimaba. Bočice od 10 ml dostupne su u pakovanju od po 2 bočice. Svaka bočica sadrži 100 mg rituksimaba.


  MabThera sadrži antitelo (rituksimab), koje je vrsta proteina. Rituksimab se vezuje za antigen na površini specifičnih belih krvnih zrnaca, B limfocita. Kada se rituksimab veže za površinu ove ćelije, on izaziva njenu smrt.


  MabThera se može koristiti za lečenje nekoliko različitih stanja. Vaš lekar Vam može propisati MabTheru za lečenje:

  1. non-Hodgkinovog limfoma


   Non-Hodgkinov limfom je oboljenje limfatičkog sistema. B limfociti su uključeni u uzroke nekih od simptoma koje možete imati. MabThera se može koristiti sama ili u kombinaciji sa drugim lekovima koje Vam lekar propiše za indukciju remisije vaše bolesti. MabThera se može koristiti kao kontinuirana terapija (terapija održavanja) tokom 2 godine kod bolesnika koji reaguju na ovu terapiju.


  2. Hronične limfocitne leukemije


   Hronična limfocitna leukemija (HLL) je najčešća forma adultne leukemije. HLL pogađa naročito limfocite, B ćelije, koji potiču iz kostne srži i razvijaju se u limfnim čvorovima. Pacijenti sa HLL imaju puno abnormalnih limfocita, koji se nakupljaju uglavnom u kostnoj srži i u krvi. Proliferacija ovih abnormalnih B-limfocita je uzrok simptoma koje možete imati. Lek MabThera u kombinaciji sa hemioterapijom uništava ove ćelije koje se postepeno uklanjaju iz tela biološkim procesima.


  3. Reumatoidnog artritisa

   MabThera se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa. Reumatoidni artritis je oboljenje zglobova. B limfociti su

   uključeni u simptome koje možete imati. MabThera se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa kod ljudi koji su već isprobali neke druge lekove koji su prestali da deluju, nisu dovoljno dobro delovali ili su izazivali neželjene efekte. MabThera se obično uzima u kombinaciji sa jednim drugim lekom koji se zove metotreksat


   MabThera usporava oštećenje vaših zglobova izazvano rematoidnim artritisom, i poboljšava vašu sposobnost da obavljate svakodnevne aktivnosti.

   Najbolji odgovor na lečenje lekom MabThera pokazali su oni bolesnici čiji je laboratorijski nalaz krvi bio

   pozitivan na reumatoidni faktor (RF) i/ili anti- Ciklični Citrulisani Peptid (anti-CCP). Oba ova nalaza su obično pozitivna kod reumatoidnog artritisa i pomažu da se potvrdi dijagnoza.


  4. Granulomatoze sa poliangiitisom ili mikroskopskog poliangiitisa

   MabThera se koristi da indukuje remisiju granulomatoze sa poliangiitisom (ranije nazivana Wegener-ova granulomatoza) ili mikroskopskog poliangiitisa, kada se uzima u kombinaciji sa kortikosteroidima. Granulomatoza sa poliagiitisom i mikroskopski poliangiitis su dva oblika zapaljenja krvnih sudova koji uglavnom pogađaju pluća i bubrege, ali mogu zahvatiti i druge organe. B limfociti se smatraju uzročnicima ovih stanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MABTHERA®


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek MABTHERA ne smete koristiti: Ne smete koristiti lek MabThera ako:

  pošto dobijete lek MabThera. Vaš lekar će proveriti da li treba da se vakcinišete pre nego što dobijete lek MabThera.


  Za sada nema mnogo podataka o upotrebi leka MabThera kod dece i adolescenata. Ako ste mlađi od 18 godina, Vi ili Vaš roditelj/staratelj treba da pitate lekara da li je MabThera pravi lek za Vas.


  Drugi lekovi i MabThera

  Pre početka tretmana, molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta da uzimate druge lekove (uključujući i one koje sami kupujete u apoteci ili samoposluzi). Ovo je posebno važno jer uzimanje više od jednog leka istovremeno može da pojača ili oslabi njihovo dejstvo. Prema tome, MabThera se ne sme koristiti sa drugim lekovima dok Vaš lekar ne potvrdi da je to bezbedno.


  Uzimanje leka MABTHERA sa hranom ili pićima


  Nije relevantno.


  Primena leka MABTHERA u periodu trudnoće i dojenja

  Morate saopštiti svom lekaru ako ste trudni, ili ako mislite da ste trudni, ili ako nameravate da zatrudnite. Ovo zbog toga što je MabThera antitelo koje može da prolazi kroz placentu i utiče na Vašu bebu.


  Ako ste žena koja može da rađa, morate koristiti i delotvornu metodu kontrole rađanja tokom terapije lekom MabThera i još 12 meseci posle uzimanja poslednje doze MabThere.


  MabThera može da dospe i u mleko majke dojilje, pa zbog toga tokom terapije lekom MabThera i još 12 meseci pošto poslednji put primite lek MabThera nemojte dojiti svoje odojče.


  Uticaj leka MABTHERA na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznato da li MabThera umanjuje Vašu sposobnost da vozite automobil ili da koristite mašine.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka MABTHERA


  Pomoćne materije su: natrijum-citrat,dihidrat, polisorbat 80, natrijum-hlorid, natrijum-hidroksid, hlorovodonična kiselina i voda za injekcije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MABTHERA

  MabTher je infuzija koja se „ukapava“ direktno u Vašu venu. Dok dobijate lek MabThera posmatraće Vas zdravstveni radnik za slučaj da tokom ove infuzije razvijete bilo kakva neželjena dejstva.

  Pre ove infuzije, dobićete lekove kojima će se sprečiti ili ublažiti moguće reakcije na lek MabThera.


  1. Ako se lečite od non-Hodgkinovog limfoma

   Ako se lečite samo lekom MabThera, primaćete ovu infuziju u razmacima od nedelju dana, ukupno četiri

   infuzije (dani 1, 8, 15 i 22), tako da ukupna terapija obično traje 22 dana. Moguće je ponavljati ove terapijske cikluse leka MabThera. Ako se lečite lekom MabThera u kombinaciji sa drugim lekovima, primaćete infuziju MabThere istoga dana kada i te druge lekove, koji se obično daju 8 puta u razmacima od 3 nedelje. Ako ste reagovali na terapiju, i dalje dobijate lek MabThera kao kontinuiranu terapiju (za održavanje), primaćete po


   jednu infuziju MabThere na svaka dva do tri meseca (po preporuci vašeg lekara) tokom 2 godine. Vaš lekar može da promeni broj ovih infuzija zavisno od Vaše bolesti.


  2. Ako se lečite od hronične limfocitne leukemije

   Kada se lečite lekom MabThera u kombinaciji sa hemioterapijom, dobijaćete infuzije leka MabThera nultog dana prvog ciklusa, a potom prvog dana svakog od ukupno 6 ciklusa. Svaki ciklus traje 28 dana. Hemioterapiju treba dati nakon infuzije leka MabThera. Vaš lekar će odlučiti da li je potrebno da dobijate istovremeno suportivnu terapiju.


  3. Ako se lečite od reumatoidnog artritisa

   Svaki terapijski ciklus se sastoji od dve odvojene infuzije koje se daju u razmaku od 2 nedelje. Moguće je ponavljati ove terapijske cikluse. Zavisno od znakova i simptoma Vaše bolesti, Vaš lekar će odlučiti kada treba da primite još leka MabThera. Ovo može biti tek za nekoliko meseci.

  4. Ako se lečite od granulomatoze sa poliangiitisom ili mikroskopskog poliangiitisa

   Terapija lekom MabThera podrazumeva četiri infuzije koje se daju jednom nedeljno. Pre započinjanja terapije lekom MabThera obično se daju injekcije kortikosteroida. Vaš lekar može u bilo kom trenutku da propiše oralne kortikosteroide za lečenje Vaše bolesti.

   Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri


   Ako ste uzeli više leka MABTHERA nego što je trebalo

   Ukoliko ste uzeli veću dozu leka MABTHERA nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


   Ako ste zaboravili da uzmete lek MABTHERA


   Nije relevantno.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek MABTHERA


   Nije relevantno.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, i ovaj lek može da izazove neželjena dejstva. Najveći broj neželjenih dejstava su blaga

  do umerena, ali neka mogu biti i teška i iziskivati terapiju. Retko neke od ovih reakcija mogu da budu fatalne.


  Reakcije na infuziju

  U prva dva časa prve infuzije možete dobiti povišenu temperaturu i drhtavicu. Ređe se dešava da se kod nekih

  bolesnika pojavi bol na mestu primene, plikovi ili svrab po koži, mučnina, umor, glavobolja, problemi s disanjem, osećaj da Vam jezik ili grlo otiču, svrab u nosu ili curenje iz nosa, povraćanje, crvenilo ili nepravilan srčani ritam, srčani udar ili nizak broj trombocita. Ranija srčana oboljenja kao što su angina pektoris ili kongestivna srčana insuficijencija mogu se pogoršati. Ako dođe do razvoja ovih simptoma, to odmah kažite osobi koja Vam daje infuziju, jer to može da znači da infuziju treba usporiti ili prekinuti. Može Vam biti potrebna dodatna terapija lekovima kao što su antihistaminici ili paracetamol. Kada se ovi simptomi uklone, ili ublaže, infuzija se može nastaviti. Manja je verovatnoća da će se ovi simptomi pojaviti posle druge infuzije. Vaš doktor će možda odlučiti da ne nastavi sa terapijom lekom MabThera ukoliko razvijete ozbiljnu reakciju na infuziju.


  Infekcije

  Svom lekaru recite ako se pošto dobijete terapiju lekom MabThera pojave simptomi infekcije, na primer povišena telesna temperatura, kašalj, bol u grlu, osećaj bolnog peckanja dok mokrite, ili ako počnete da osećate slabost ili da se uopšte osećate loše. Nakon terapije lekom MabThera možete lakše dobiti infekciju. Često su to nazebi, ali su zabeleženi i slučajevi upale pluća ili infekcije mokraćnih puteva.


  Vrlo retko neki pacijenti koji su koristili lek MabThera imali su ozbiljne infekcije mozga, koje su bile fatalne. Odmah recite svom lekaru ukoliko primetite: gubitak pamćenja, probleme sa razmišljanjem, teškoće pri kretanju ili gubitak vida.


  Ako se lečite od reumatoidnog artritisa, ovu informaciju ćete naći u kartici za upozoravanje pacijenta koju ste dobili od svog lekara. Važno je da ovu karticu čuvate i pokažete svom partneru ili staratelju.


  Reakcije na koži

  Veoma retko mogu se javiti teška stanja sa plikovima na koži, koja mogu ugroziti život. Crvenilo, često udruženo sa plikovima, može se javiti na koži ili mukoznim membranama, kao što su usta, genitalna područja ili očni kapci, a može biti prisutna i groznica. Odmah recite svom lekaru ukoliko primetite neke od ovih simptoma.


  Druge reakcije


  1. Ako se lečite od non-Hodgkinovog limfoma ili hronične limfocitne leukemije

   Veoma česta neželjena dejstva terapije lekom MabThera (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) su:

   • Infekcije kao što je pneumonija (bakterijske) i herpes (virusne) ili zapaljenje bronhija (bronhitis)

   • Mali broj belih krvnih zrnaca, sa ili bez povišene temperature, nizak nivo trombocita u krvi

   • Reakcije na primenu infuzije

   • Mučnina

   • Svrab, raš, alopecija

   • Groznica, jeza, astenija, glavobolja

   • Promene u laboratorijskim testovima koje sprovode lekari. Ovo uključuje smanjenje količine nekih specifičnih proteina u krvi (imunoglobulina) koji služe za odbranu od infekcije.


    Česta neželjena dejstva terapije lekom MabThera (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) uključuju:

   • Infekcije kao što su sepsa i pneumonija (bakterijska), herpes i hepatitis B (virusna) ili kandidalna (gljivična) inflamacija bronhija i sinusa, ili druge opšte infekcije nepoznatog porekla.

   • Nizak nivo crvenih krvnih zrnaca, nizak nivo crvenih i belih krvnih zrnaca i trombocita.

   • Alergijske reakcije (preosetljivost)

   • Visok nivo šećera u krvi, gubitak težine, višak tečnosti u licu i telu, povišen nivo enzima (LDH) u krvi, nizak nivo kalcijuma u krvi.

   • Abnormalne senzacije na koži, kao što su trnjenje, peckanje, bockanje, pečenje, osećaj gmizanja po koži, smanjeno čulo dodira. Osećaj umora, otežano padanje u san, crvenilo lica i modrice na koži kao

    posledica dilatacije krvnih sudova, vrtoglavica, uznemirenost.

   • Pojačana produkcija suza, poremećaji sekrecije, zapaljenje oka (konjunktivitis)

   • Zvonjenje u ušima, bol u uhu

   • Srčana oboljenja (srčani napad, nepravilan rad srca, abnormalno ubrzan srčani ritam).

   • Visok ili nizak krvni pritisak, opadanje krvnog pritiska nakon zauzimanja uspravnog položaja

   • Inflamacija, iritacija i/ili stezanje u plućima, grlu i/ili sinusima, nedostatak daha, premalo kiseonika koji dospeva do organa, kašalj.


   • Povraćanje, dijareja, bol u trbuhu, iritacija i/ili ulceracija grla i usta, otežano gutanje, opstipacija, indigestija. Poremećaji ishrane: smanjenje količine pojedene hrane sa posledičnim opasnim gubitkom težine.

   • Poremećaji kože, osećaj pečenja kože, svrab, pojačano znojenje, noćno znojenje.

   • Koštano-mišićni poremećaji, abnormalno povećanje čvrstine mišićnog tonusa, bol, bol u zglobovima, bol u mišićima, bol u leđima i vratu.

   • Opšti poremećaji, tumorski bol, pojačano crvenilo u licu i drugim delovima kože, opšta nelagodnost i neprijatnost, sindrom sličan gripu, slabost, drhtavica, disfunkcija više organa

    Povremena neželjena dejstva terapije lekom MabThera (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) su:

   • Poremećaji koagulacije, smanjena produkcija krvnih ćelija, autoimuno smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, otečeni/uvećani limfni čvorovi

   • Neraspoloženje i gubitak interesovanja i zadovoljstva u uobičajenim aktivnostima, nervoza

   • Promene čula ukusa

   • Poremećaji rada srca (srčani udar, abnormalno ubrzan srčani ritam, nepravilan srčani ritam, bol u grudima)

   • Inflamacija, iritacija i/ili stezanje u plućima, astma, gubitak daha,

   • Uvećanje abdomena

   • Bol na mestu primene


    Privremeno povećanje imunoglobulina, hemijski poremećaji krvi uzrokovani raspadom karcinoma, što može dovesti do otkazivanja bubrega

    ćelija

    Oštećenje nerava u rukama i nogama, paraliza lica

    Srčana insuficijencija

    Zapaljenje krvnih sudova, uključujući i zapaljenja koja dovode do pojave simptoma na koži

    Perforacija zida creva

    Bubrežna insuficijencija

    Veoma retka neželjena dejstva terapije lekom MabThera (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) su:


   • Pojava teških formi plikova po koži, koji mogu ugroziti život. Crvenilo, često udruženo sa plikovima, može se javiti na koži ili mukoznim membranama, kao što su usta, genitalna područja ili očni kapci, a može biti prisutna i groznica.

   • Infekcije uzrokovane gljivicama zvanim Pneumocystis jirovecii


    Događaji koji se javljaju sa nepoznatom učestalošću:

   • Odloženo smanjenje broja belih krvnih zrnaca

   • (Reverzibilno) smanjenje broja trombocita, vezano za infuziju, što može biti fatalno u retkim slučajevima

   • Gubitak kose

   • Gubitak drugih čula


  2. Ako se lečite od reumatoidnog artritisa

   Veoma česta neželjena dejstva terapije lekom MabThera (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) su:

   • Infekcije kao što je pneumonija (bakterijska)

   • Bol pri mokrenju (infekcija urinarnog trakta)

   • Alergijske reakcije koje se najčešće javljaju tokom infuzije, ali mogu se javiti do 24 časa nakon infuzije

   • Promene u krvnom pritisku, mučnina, povraćanje, osip, groznica, svrab, curenje iz nosa ili zapušen nos i kijanje, drhtavica, ubrzan rad srca i osećaj umora.Promene u laboratorijskim testovima koje sprovode lekari. Ovo uključuje smanjenje količine nekih specifičnih proteina u krvi (imunoglobulina), koji služe


    za odbranu od infekcije


    Česta neželjena dejstva terapije lekom MabThera (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) uključuju:

   • Infekcije kao što je zapaljenje bronhijalne tube (bronhitis)

   • Osećaj punoće ili probadajući bol iza nosa, obraza i očiju (sinuzitis), bol u stomaku, povraćanje i dijareja, problemi sa disanjem

   • Gljivična infekcija stopala (atletsko stopalo)

   • Visok nivo holesterola u krvi

   • Abnormalne senzacije na koži kao što su trnjenje, peckanje, bockanje i pečenje, išijas, migrena, vrtoglavica

   • Gubitak kose

   • Anksioznost, depresija

   • Indigestija, dijareja, gorušica, iritacija i/ili ulceracija grla i usta

   • Bol u stomaku, leđima, mišićima i/ili zglobovima


    Povremena neželjena dejstva terapije lekom MabThera (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) uključuju:

   • Prekomerno zadržavanje tečnosti u licu i telu

   • Zapaljenje, iritacija i/ili napetost pluća i grla, kašalj

   • Rakcije kože koje uključuju koprivnjaču, svrab i osip

   • Alergijske reakcije koje uključuju šištanje i kratak dah, oticanje lica i jezika, kolaps


    Veoma retka neželjena dejstva terapije lekom MabThera (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) uključuju:

   • Grupu simptoma koji se javljaju u roku od nekoliko nedelja nakon infuzije MabThere, a koji uključuju alergijske reakcije kao što su osip, svrab, bol u zglobovima, otok limfnih žlezda i groznicu.

   • Pojava teških formi plikova po koži, koji mogu ugroziti život. Crvenilo, često udruženo sa plikovima, može se javiti na koži ili mukoznim membranama, kao što su usta, genitalna područja ili očni kapci, a može biti prisutna i groznica.

  Ostali retko prijavljivani neželjeni efekti leka MabThera uključuju smanjen broj belih krvnih zrnaca u krvi

  (neutrofila) koji služe za odbranu od infekcije. Neke infekcije mogu biti teške (molimo pogledati informacije u odeljku Infekcije u ovom delu Uputstva).


  1. Ako se lečite od granulomatoze sa poliangiitisom ili mikroskopskog poliangiitisa,

   Veoma česta neželjena dejstva terapije lekom MabThera (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) su:


   • infekcije, kao što su infekcije grudnog koša, infekcije urinarnog trakta (bol prilikom mokrenja), prehlade i infekcije herpesom.

   • alergijske reakcije koje se najčešće javljaju prilikom infuzije, ali se mogu javiti i do 24 sata nakon infuzije.

   • dijareja

   • kašalj i kratak dah

   • krvarenje iz nosa

   • povišen krvni pritisak

   • bol u zglobovima ili leđima

   • trzaji i drhtanje mišića

   • vrtoglavica


   • tremor (drhtavica, često drhtanje ruku)

   • teškoće sa spavanjem (nesanica)

   • otok šaka i stopala


    Česta neželjena dejstva terapije lekom MabThera (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) uključuju:

   • loše varenje

   • konstipaciju

   • osipi kože, uključujući akne ili mrlje

   • zapušen nos

   • napeti i bolni mišići

   • bol u mišićima ili u šakama i stopalima

   • nizak broj crvenih krvnih zrnaca (anemija)

   • nizak broj trombocita u krvi

   • povećanje nivoa kalijuma u krvi

   • promene u srčanom ritmu, ili ubrzanje srčanog rada


    Veoma retka neželjena dejstva terapije lekom MabThera (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) uključuju:


   • pojavu teških formi plikova po koži, koji mogu ugroziti život. Crvenilo, često udruženo sa plikovima, može se javiti na koži ili mukoznim membranama, kao što su usta, genitalna područja ili očni kapci, a može biti prisutna i groznica.

   • ponovnu pojavu hepatitis B infekcije


  MabThera može da dovede do promena u laboratorijskim nalazima. Ovo uključuje smanjenje broja belih krvnih zrnaca (neutrofila) koji pomažu da se organizam brani od infekcija i smanjenje nivoa neki specifičnih proteina u krvi (imunoglobilina) koji pomažu u zaštiti od infekcija.


  Ako MabTheru uzimate u kombinaciji sa drugim lekovima, neka od neželjenih dejstava mogu biti i posledica uzimanja tih drugih lekova.


  Ako primetite bilo koje od ovih neželjenih, razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom. Ovo uključuje i neka neželjena dejstva koja nisu pomenuta u ovim informacijam.

 5. KAKO ČUVATI LEK MABTHERA


  Držati ovaj lek van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  30 meseci


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Rok upotrebe nakon otvaranja:


  Upotrebiti odmah.


  Pripremljeni rastvor za infuziju leka MabThera je fizički i hemijski stabilan u trajanju od 24 sata na 2oC do 8oC i potom još 12 časova na temperaturi do 25ºC.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta, pripremljeni rastvor za infuziju treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, trajanje čuvanja i uslovi pre upotrebe su isključiva odgovornost korisnika, i normalno se rastvor ne čuva duže od 24 sata na 2oC do 8oC, osim ako se razblaženje ne obavlja u kontrolisanim i provereno aseptičnim uslovima


  Lekovi se ne smeju uklanjati bacanjem u vodovod ili kanalizaciju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Čuvati u frižideru (2oC – 8oC). Bočicu čuvati u kartonskoj ambalaži da bi se zaštitila od svetla. Ne zamrzavati.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek MABTHERA


Kako izgleda lek MABTHERA i sadržaj pakovanja


MabThera je bistar do opalescentan bezbojan do slabo žućkast rastvor, koji se u prometu nalazi u obliku koncentrata za rastvor za infuziju. Bočice od 50 ml dostupne su u pakovanju od po 1 bočice. Bočice od 10 ml dostupne su u pakovanju od po 2 bočice


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd Srbija


Proizvođač:

 1. Roche Diagnostics GmbH, Sandhoferstrasse 116 Mannheim, Nemačka


 2. F.Hoffmann-La Roche Ltd, Bazel, Švajcarska Grenzacherstrasse 124,ili relaps/refraktarnom hroničnom limfocitnom leukemijom.

Dostupni su samo ograničeni podaci o efikasnosti i bezbednosti kod pacijenata prethodno lečenih monoklonskim antitelima uključujući i lek MabThera, ili kod pacijenata refraktarnih na prethodnu kombinovanu terapiju leka MabThera sa hemioterapijom.


Reumatoidni artritis

MabThera je u kombinaciji sa metotreksatomindikovana za lečenje odraslih pacijenata sa teškim aktivnim reumatoidnim artritisom koji ili nisu adekvatno reagovali, ili nisu podnosili druge antireumatske lekove koji menjaju tok bolesti (DMARD), uključujući i jednu ili više terapija inhibitorima faktora tumorske nekroze (TNF).


Pokazano je da MabThera smanjuje progresiju oštećenja zglobovaradiografski mereno i da unapređuje fizičku funkciju, kada se daje u kombinaciji sa metotreksatom.


Granulomatoza sa poliangiitisom i mikroskopski poliangiitis

MabThera je, u kombinaciji sa glukokortikoidima, indikovana za indukciju remisije kod odraslih pacijenata sa teškom aktivnom granulomatozom sa poliangiitisom (Wegener-ova granulomatoza) (GPA) i mikroskopskim poliangiitisom (MPA).


Doziranje i način primene

Infuzije MabThere treba davati pod strogim nadzorom iskusnog lekara, i u bolničkom okruženju gde su odmah na raspolaganje sve mogućnosti za reanimaciju.


Doziranje


Non-Hodgkinov limfom


Prilagođavanja doze tokom lečenja

Ne preporučuje se smanjivanje doze leka MabThera. Kada se MabThera daje u kombinaciji sa hemioterapijom, trebalo bi primeniti standardno smanjivanje doza hemioterapijskih lekova.


Folikularni non-Hodgkinov limfom (NHL)


Kombinovana terapija

Preporučena doza leka MabThera u kombinaciji sa hemioterapijom za početak lečenja prethodno nelečenih pacijenata sa folikularnim limfomom, kao i pacijenata sa relapsom ili onih koji nisu odgovorili na prethodnu terapiju, iznosi 375 mg/m2 telesne površine po ciklusu, najviše 8 ciklusa.

MabThera se daje prvog dana svakog ciklusa hemioterapije, nakon i.v. davanja glukokortikoidne komponente hemioterapije, ako je predviđena.


Terapija održavanja

Prethodno nelečeni folikularni limfom

Preporučena doza leka MabThera kada se koristi kao terapija održavanja kod pacijenata sa prethodno nelečenim folikularnim limfomom koji su odgovorili na indukcionu terapiju je: 375 mg/m2 telesne površine, koja se daje u vidu i.v. infuzije jednom u dva meseca (počevši dva meseca nakon poslednje doze indukcione terapije) do progresije bolesti ili najviše do dve godine.


Relaps/refraktorni folikularni limfom

Preporučena doza leka MabThera kada se koristi kao terapija održavanja pacijenata sa folikularnim limfomom kod kojih je došlo do relapsa bolesti ili onih koji su odgovorili na indukcionuterapiju, iznosi 375 mg/m2 telesne površine, koja se daje u vidu i.v. infuzije jednom u tri meseca (počevši tri meseca nakon poslednje doze indukcione terapije)sve do progresije bolesti ili najviše do dve godine.


Monoterapija

Relaps/refraktorni folikularni limfom

Preporučena doza leka MabThera kada se daje kao monoterapija pri indukcionoj terapiji odraslih pacijenata sa folikularnim limfomom stadijuma III-IV koji su hemorezistentni ili su u drugom ili kasnijem relapsu nakon hemioterapije je 375 mg/m2 telesne površine, koja se daje u vidu i.v. infuzije jednom nedeljno u toku četiri nedelje.


Kod ponovnog lečenja lekom MabThera kao monoterapijom kod bolesnika kod kojih je došlo do relapsa bolesti, a koji su odgovorili na prethodno lečenje lekom MabThera kao monoterapijom, preporučena doza iznosi: 375 mg/m2 telesne površine, primenjene u obliku intravenske infuzije jednom nedeljno u trajanju od četiri nedelje


Difuzni non-Hodgkinov limfom krupnih B ćelija

MabThera treba da se koristi u kombinaciji sa CHOP hemioterapijom. Preporučena doza leka MabThera iznosi 375 mg/m2 telesne površine, i daje se prvog dana svakog od 8 ciklusa hemioterapije nakon i.v. davanja glukokortikoidne komponente CHOP protokola. Bezbednost i efikasnost leka MabThera nisu utvrđeni u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima u ovoj indikaciji.


Hronična limfocitna leukemija


Kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom preporučena je profilaksa sa adekvatnom hidratacijom i davanjem urikostatika 48 sati pre početka terapije, da bi se smanjio rizik od nastanka sindroma lize tumora. Kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom čiji je broj limfocita> 25 x 109/L preporučuje se intravenska primena 100 mg prednizona/prednizolonaneposredno pre infuzije leka

MabThera, da bi se smanjila učestalost i ozbiljnost akutne infuzione reakcije i/ili sindroma oslobađanja citokina.


Preporučena doza leka MabThera u kombinaciji sa hemioterapijomza prethodno nelečene i relaps/refraktarne pacijente je 375 mg/m2telesne površine prvog dana prvog terapijskog ciklusa, a potom 500 mg/m2 telesne površine prvog dana svakog sledećeg od ukupno 6 ciklusa. Hemioterapiju treba dati nakon primene infuzije lekaMabThera.


Reumatoidni artritis


Pacijenti lečeni lekom MabThera moraju dobiti karticu za upozoravanje pacijenata uz svaku infuziju.


Pacijenti bi trebalo da prime intravensku terapiju od 100 mg metilprednizolona, koja bi se završila 30 minuta pre infuzije leka MabThera, kako bi se smanjile incidenca i težina reakcija vezanih za infuziju. Premedikaciju, koja se sastoji od analgetika/anti-piretika (npr. paracetamol) i antihistaminika(npr. difenhidramin) bi uvek trebalo dati pacijentu pre svake infuzije leka MabThera (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Jedan kurs davanja leka MabThera sastoji se od dve i.v. infuzije po 1000 mg. Preporučena doza leka MabThera iznosi 1000 mg i.v. infuzijom posle čega sledi druga infuzija od 1000 mg i.v. dve nedelje kasnije.


Potrebu za ponovljenim kursevima davanja leka treba proceniti 24 nedelje nakon prethodnog kursa. Kurslečenja treba ponoviti u tom trenutku, ukoliko je bolest aktivna, u suprotnomkurs lečenja treba odložiti dok se bolest ponovo ne aktivira.


Dostupni podaci ukazuju da se klinički odgovor obično postigne nakon 16 – 24 nedelje nakon primene inicijalnog ciklusa lečenja. Nastavak terapije treba pažljivo razmotriti kod pacijenata koji ne pokazuju odgovor na terapiju u ovom vremenskom periodu.


Prva infuzija svakog kursa

Preporučena inicijalna brzina infuzije je 50 mg/čas; posle prvih 30 minuta ona se može povećavati za 50 mg/časna svakih 30 minuta, do maksimalne brzine od 400 mg/čas.


Naredne infuzije svakog kursa

Naredne doze MabThere se mogu davati u infuziji inicijalnom brzinom od 100 mg/čas; i potom povećavati za 100 mg/čas na svakih 30 minuta, do maksimalne brzine od 400 mg/čas.


Granulomatoza sa poliangiitisom i mikroskopski poliangiitis

Pacijenti lečeni lekom MabThera moraju dobiti karticu za upozoravanje pacijenata uz svaku infuziju. Premedikaciju, koja se sastoji od analgetika/antipiretika (npr. paracetamol) i antihistaminika (npr. difenhidramin) bi uvek trebalo dati pacijentu pre svake infuzije leka MabThera.


Preporučena doza leka MabThera za indukciju remisije granulomatoze sa poliangiitisom i mikroskopskog poliangiitisa je 375mg/m2 telesne površine, koja se daje u vidu intravenske infuzije jednom nedeljno, tokom 4 nedelje (ukupno četiri infuzije).


Preporučuje se intravenska primena metilprednizolona tokom 1 do 3 dana u dozi od 1000 mg dnevno, pre davanja prve infuzije leka MabThera (poslednja doza metilprednizolona se može dati istog dana kada i prva infuzija leka MabThera). Zatim se daje oralni prednizon 1mg/kg/dan (ne više od 80 mg/dan, i smanjivati što je brže moguće u skladu sa kliničkim potrebama) tokom i nakon infuzije lekaMabThera.


Prva infuzija:

Preporučena inicijalna brzina infuzije leka MabThera je 50 mg/h; posle prvih 30 minuta ona se može povećavati za 50 mg/h na svakih 30 minuta, do maksimalne brzine od 400 mg/h.


Naredne infuzije (od 2 do 4)

Naredne infuzije leka MabThera se mogu davati inicijalnom brzinom od 100 mg/h i potom povećavati za 100 mg/h na svakih 30 minuta, do maksimalne brzine od 400 mg/h.


Kod pacijenata sa granulomatozom sa poliangiitisom ili mikroskopskim poliangiitisom preporučuje se profilaksa Pneumocystis jiroveci pneumonije (PCP) tokom i nakon terapije lekom MabThera.


Posebne grupe bolesnika


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost primene MabThere kod dece nije utvrđena.


Gerijatrijska populacija

Kod pacijenata starijeg životnog doba (>65 godina starosti) nije potrebno podešavanje doze.


Način davanja


Premedikacija sastavljena od antipiretika i antihistaminika, npr. paracetamola i difenhidramina, uvek treba da se daje pre svake infuzije leka MabThera.


U reumatoidnom artritisu, treba dati i premedikaciju glukokortikoidima kako bi se smanjile učestalost i težina reakcija vezanih za infuziju.


Treba razmisliti o premedikaciji glukokortikoidima ako se MabThera ne daje u kombinaciji sa hemioterapijom koja već sadrži glukokortikoide za lečenje non-Hodgkinovog limfoma i hronične limfocitne leukemije.


Prva infuzija

Preporučena inicijalna brzina infuzije je 50 mg na čas; nakon prvih 30 minuta, može se povećavati za po 50 mg/časna svakih 30 minuta, do maksimalne brzine od 400 mg/čas.


Naredne infuzije

Naredne doze leka MabThera mogu se davati infuzijom čija je početna brzina 100 mg/čas, a potom se povećava za po 100 mg/čas svakih 30 minuta, do maksimalne brzine od 400 mg/čas.


Pripremljeni rastvor MabThere treba davati kao i.v. infuziju kroz za to određenu liniju. Pripremljeni rastvori za infuziju se ne smeju davati u vidu brze i.v. injekcije, niti bolusa.


Pacijente treba strogo nadgledati da se uoči pojava sindroma oslobađanja citokina (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.). Pacijente koji razviju simptome teške reakcije, posebno teške dispneje, bronhospazma ili hipoksije treba odmah skinuti sa infuzije. Pacijente sa non-Hodgkinovim limfomom tada treba pregledati da se identifikuju simptomi sindroma liziranja tumora, podvrgnuti potrebnim laboratorijskim ispitivanjima, i utvrditi eventualnu plućnu infiltraciju koristeći rendgenski snimak pluća. Infuzija se ne sme ponovo započinjati dok se svi simptomi potpuno ne povuku, dok ne dođe do normalizacije laboratorijskih parametara i rendgenskih nalaza. U ovom trenutku, infuzija inicijalno može biti ponovo započeta najviše na pola pređašnje brzine. Ako se i drugi put pojave iste teške reakcije, odluku o potpunom prekidu ove terapije treba doneti posle brižljivog razmatranja okolnosti svakog pojedinog slučaja.


Blage do umerene reakcije povezane sa infuzijom (videti odeljak Neželjena dejsta leka.) obično reaguju na smanjenje brzine infuzije. Brzina infuzije može da se poveća po ublažavanju simptoma.


Kontraindikacije

Kontraindikacije za upotrebu kod non-Hodgkinovog limfoma i hronične limfocitne leukemije

-Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih materija ovog proizvoda.

-Aktivne, teške infekcije (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


-Pacijenti u teškom imunokompromitovanom stanju.


Kontraindikacije za upotrebu kod reumatoidnog artritisa, granulomatoze sa poliangiitisom i mikroskopskog poliangiitisa.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

U cilju poboljšanja praćenja bioloških lekova, u medicinskom kartonu pacijenta trebalo bi da bude jasno navedeno zaštićeno ime leka.


Progresivna multifokalnaleukoencefalopatija

Svi pacijenti sa reumatoidnim artritisom,granulomatozom sa poliangiitisom i mikroskopskim poliangiitisom koji se leče lekom MabThera moraju dobiti karticu za upozoravanje pacijenata sa svakom infuzijom. Kartica za upozoravanje sadrži važne informacije o bezbednosti za pacijenta, koje se tiču potencijalnog rizika od infekcija, uključujući i progresivnu multifokalnu leukoencefalopatiju (PML).


Retki slučajevi fatalne PML su prikazani tokom praćenja primene leka MabThera. Pacijente treba pratiti u redovnim intervalima na svaki novi ili pogoršanje postojećih neuroloških simptoma ili znakova koji mogu da ukazuju na PML. Ukoliko se posumnja na pojavu PML, dalja primena leka mora biti obustavljena dok se ne isključi PML. Kliničar treba da proceni pacijenta da odredi da li su simptomi indicija neurološke disfunkcije, i, ukoliko je tako, da li ti simptomi možda ukazuju na PML. Treba razmotriti konsultacije sa neurologom ukoliko je klinički indikovano.

Ukoliko postoji ma kakva sumnja, treba razmotriti dalju procenu, uključujući i NMR, poželjno sa kontrastom, CSF testiranje na JC virusnu DNK i ponovljene neurološke procene.

Lekar treba da bude posebno obazriv u pogledu simptoma koji ukazuiju na PML, koje pacijent ne mora da

primeti (npr. kognitivni, neurološki i psihijatrijski simptomi). Pacijentima treba takođe savetovati da obaveste svoje partnere ili staraoce o svom lečenju, s obzirom na to da oni mogu da uoče simptome kojih pacijent ne mora da bude svestan.


Ako pacijent razvije PML, dalja terapija lekom MabThera mora biti trajno obustavljena.


Nakon oporavka imunog sistema kod imunokompromitovanih pacijenata sa PML, zabeleženi su stabilizacija ili poboljšanje stanja. Ostaje nepoznato da li rana detekcija PML i obustavljanje terapije lekom MabThera može dovesti do slične stabilizacije ili poboljšanja stanja.


Non-Hodgkinov limfomi hronična limfocitna leukemija


Infuzijske reakcije


Pacijente sa velikim tumorskim opterećenjem ili velikim brojem (25 x 109/L) malignih ćelija u cirkulaciji, kao što su pacijenti sa HLL, koji mogu biti izloženi visokom riziku od posebno teškog sindroma oslobađanja citokina treba tretirati sa izuzetnim oprezom. Ove pacijente treba vrlo brižljivo pratiti tokom prve infuzije. Treba razmisliti i o mogućnosti još sporije prve infuzije kod ovih bolesnika, ili o podeli doze u dva danatokom prvog ciklusa i svakog sledećeg ciklusa ukoliko je broj limfocita još uvek

>25 x 109/L.


Teški sindrom oslobađanja citokina se odlikuje teškom dispnejom, često praćenom bronhospazmom i hipoksijom, uz povišenu temperaturu, drhtavicu, ukočenost, urtikariju i angioedem. Ovaj sindrom može da bude povezan sa nekim osobinama sindroma liziranja tumora kao što su hiperurikemija, hiperkalemija, hipokalcijemija, hiperfosfatemija, akutna bubrežna insuficijencija, povišeni LDH, a može biti povezan i sa akutnom respiratornom insuficijencijom i smrću. Akutna respiratorna insuficijencija može biti praćena događajima kao što su plućna intersticijalna infiltracija ili edem koji je vidljiv na rendgenskom snimku. Ovaj sindrom se često manifestuje u roku od jedan do dva sata po započinjanju prve infuzije. Pacijenti koji su već patili od plućne insuficijencije ili su imali infiltraciju tumora u pluća mogu biti izloženi većem riziku od lošeg ishoda i treba ih tretirati s posebnom pažnjom. Pacijente koji razviju teški sindrom oslobađanja citokina treba odmah skinuti s infuzije (videti odeljak Doziranje i način primene.) i treba im dati agresivnu simptomatsku terapiju. Budući da inicijalno ublažavanje kliničkih simptoma može biti praćeno pogoršanjem, ove pacijente treba brižljivo pratiti sve dok se sindrom liziranja tumora i plućna infiltracija ne razreše ili isključe. Dalje lečenje pacijenata po kompletnom povlačenju znakova i simptoma retko dovodi do ponavljanja težeg sindroma oslobađanja citokina.


Različite neželjene reakcije vezane s infuzijomprimećene su kod 77% pacijenata lečenih MabTherom(uključujući sindrom oslobađanja citokina praćen hipotenzijom i bronhospazmom kod 10% bolesnika)videti odeljak Neželjena dejstva leka. Ovi simptomi su obično reverzibilni s prekidom infuzije leka MabThera i davanjem antipiretika, antihistaminika, i povremeno kiseonika, i.v. fiziološkog rastvora ili bronhodilatatora, i glukokortikoida po potrebi. Molimo da u vezi sa teškim reakcijama pročitate gore deo o sindromu oslobađanja citokina.


Anafilaktičke i druge reakcije preosetljivosti su zabeležene po intravenskomdavanju proteina bolesnicima. Za razliku od sindroma oslobađanja citokina, prave reakcije preosetljivosti tipično nastaju u roku od nekoliko minuta po započinjanju infuzije. Lekovi za terapiju reakcija preosetljivosti, npr. epinefrin (adrenalin), antihistaminici i glukokortikoidi, treba da budu pri ruci da se mogu odmah primeniti u slučaju razvoja alergijske reakcije tokom davanja leka MabThera. Kliničke manifestacije anafilakse se mogu učiniti sličnim kliničkim manifestacijama sindroma oslobađanja citokina (opisanim gore). Reakcije koje se pripisuju preosetljivosti su zabeležene ređe od onih koje se pripisuju oslobađanju citokina.

Dodatne reakcije prijavljene u nekim slučajevima su bile infarkt miokarda, atrijalna fibrilacija, edem pluća

i akutna reverzibilna trombocitopenija.


Budući da tokom infuzije leka MabThera može doći do hipotenzije, treba razmisliti o uzdržavanju od antihipertenzivne terapije 12 časova pre infuzije MabThere.


Kardiološki poremećaji

Angina pektoris, srčane aritmije kao što su atrijalni flater i fibrilacija, srčana insuficijencijai/ili infarkt miokarda zabeleženi su kod bolesnika koji su primali MabTheru. Prema tome, pacijenti koji su patili od srčanih oboljenja i/ili su primali kardiotoksičnu hemioterapiju moraju se držati pod strogim nadzorom.


Hematološka toksičnost

Iako MabThera nije mijelosupresivna kada se daje kao monoterapija, treba biti oprezan kada se razmišlja o lečenju bolesnika koji imaju <1,5 x109/l neutrofila i/ili broj trombocita <75x109/l, jer je kliničko iskustvo u ovoj populaciji još uvek ograničeno. MabThera je primenjivana kod 21 pacijenta koji su podvrgnuti autolognoj transplantaciji kostne srži i drugim rizičnim grupama kod kojih je pretpostavljena oslabljena funkcija kostne srži, bez izazivanja mijelotoksičnosti.


Tokom terapije lekom MabThera treba redovno određivati kompletnu krvnu sliku, uključujući i broj neutrofila i trombocita.


Infekcije

Ozbiljne infekcije, uključujući i one sa fatalnim ishodom, mogu se javiti tokom terapije lekom MabThera (videti odeljak Neželjena dejstva leka). Lek MabThera ne treba davati pacijentima sa aktivnim ozbiljnim infekcijama (npr. tuberkulozom, sepsom ili oportunističkim infekcijama, videti odeljak Kontraindikacije). Lekari treba da budu obazrivi pri razmatranju primene leka MabThera kod pacijenata sa istorijom rekurentnih ili hroničnih infekcija ili sa postojećim stanjem koje može biti predispozicija za ozbiljnu infekciju (videti odeljak Neželjena dejstva leka).).


Kod ispitanika koji su primali lek MabThera zabeleženi su slučajevi reaktivacije hepatitisa B, uključujući i neke slučajeve fulminantnog hepatitisa sa fatalnim ishodom. Većina ovih pacijenata bila je izložena i citotoksičnoj hemioterapiji. Ograničeni podaci iz jedne studije kod pacijenata sa relaps/refraktarnom HLL ukazuju na to da terapija lekom MabThera može takođe da pogorša ishod primarne hepatitis B infekcije. Pre početka terapije lekom MabThera uvek treba uraditi skrining na hepatitis B kod pacijenata sa rizikom na HBV infekciju. Nosioce hepatitis B virusa i pacijente sa istorijom hepatitisa B treba pažljivo pratiti da se uoče klinički i laboratorijski znaci aktivne HBV infekcije tokom i nekoliko meseci (do sedam)nakon terapije lekom MabThera.


Vrlo retki slučajeviprogresivnemultifokalne leukoencefalopatije (PML)prijavljeni su tokom primene leka MabThera u terapiji NHL i HLL po puštanju leka u promet (videti odeljak Neželjena dejstva leka).). Većina pacijenata dobijala je rituksimab u kombinaciji sa hemioterapijom ili u okviru transplantacije matičnih ćelija hematopoeze.


Imunizacija

Nije ispitivana bezbednost imunizacije vakcinama sa živim virusima po davanju terapije lekom MabThera kod pacijenata sa NHL i HLL i vakcinacija vakcinama sa živim virusima se ne preporučuje. Pacijenti lečeni lekom MabThera mogu da prime vakcinu sa atenuisanim virusima. Ipak, odgovor na ovakvu vrstu vakcinacije može biti smanjen. U nerandomizovanoj studiji, pacijenti sa relapsom NHL niskog gradusakoji su primili MabThera monoterapiju imali su nižu stopu odgovora na vakcinaciju antigenom tetanusa (16% vs. 81%) i Keyhole Limpet Haemocyanin (KLH) neoantigenom (4% vs. 76% kada je procenjivano >dvostruko povećanje titra antitela) u poređenju sa zdravim nelečenim ispitanicima u


kontrolnoj grupi. Za pacijente sa HLL pretpostavljeni su slični rezultati, s obzirom na sličnosti između ove dve bolesti, ali ovo nije ispitivano u kliničkim studijama.

Srednji pre-terapijski titar antitela na panel antigena (Streptococcus pneumoniae, influenza A, zauške,

rubela, varičela) održavan je tokom najmanje 6 meseci nakon terapije lekom MabThera.


Kožne reakcije

Prijavljene su teške kožne reakcije kao što su toksična epidermalna nekroliza (Lielov sindrom) i Stivens- Džonsonov sindrom, od kojih neke sa smrtnim ishodom (videti odeljak Neželjena dejstva leka). U ovim slučajevima, terapiju treba trajno obustaviti.


Reumatoidni artritis, granulomatoza sa poliangiitisom i mikroskopski polinagiitis


Populacija sa reumatoidnim artritisom koja nije primala metotreksat (MTX)

Ne preporučuje se primena leka MabThera kod pacijenata koji nisu primali metotreksat, jer nije ustanovljen povoljan odnos rizika i koristi.


Reakcije povezane sainfuzijom

Primena leka MabThera praćena je reakcijama vezanim zainfuziju(infusion related reactions - IRR) koje mogu biti povezane sa oslobađanjem citokina i/ili drugih hemijskih medijatora. Premedikaciju, koja se sastoji od analgetika/antipiretika i antihistaminika, bi uvek trebalo dati pacijentu pre svake infuzije leka. Takođe bi, kod obolelih od reumatoidnog artritisa, trebalo dati i premedikaciju glukokortikoidima kako bi se smanjile učestalost i težina reakcija vezanih za infuziju (videti odeljak Doziranje i način primene i odeljak Neželjena dejstva leka).


Tokom postmarketinškog praćenja leka, kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom prijavljene su teške reakcije vezane za infuziju leka sa smrtnim ishodom. U reumatoidnom artritisu najveći deo događaja vezanih za infuziju, prijavljenih iz kliničkih studija,su bili blagog do umerenog intenziteta.Najčešći simptomi su bili alergijske reakcije kao što su glavobolja, svrab, iritacija grla, crvenilo, osip, urtikarija, hipertenzija i pireksija. Uopšteno, proporcija pacijenata koji su doživeli neku infuzijsku reakciju je bila veća nakon prve infuzije nego nakon druge infuzije bilo kog kursa lečenja. Incidencija IRR se smanjivala sa svakim sledećim kursom lečenja (pogledati odeljak Neželjena dejstva leka).Zabeležene reakcije su obično bile reverzibilne sa smanjenjem brzine, ili sa obustavljanjem infuzije leka MabThera i davanjem antipiretika, antihistaminika i, povremeno, kiseonika, i.v. fiziološkog rastvora ili bronhodilatatora, i glukokortikoida, po potrebi. Pažljivo pratite pacijente sa postojećim srčanim problemima i one koji su prethodno već imali neku kardiopulmonarnu neželjenu reakciju. U zavisnosti od težine reakcije vezane za infuziju i intervencija koje ona zahteva, privremeno ili potpuno obustavite davanje leka MabThera. U većini slučajeva, ova infuzija se može ponovo započeti sa 50% smanjenjem brzine (npr. sa 100 mg/h na 50 mg/h) kada se simptomi potpuno povuku.


Kada se daje MabThera, za slučaj da dođe do alergijske reakcije, treba imati na raspolaganju za hitnu primenu sve lekove za terapiju reakcija preosetljivosti, npr. epinefrin (adrenalin), antihistaminike i glukokortikoide.


Nema podataka o bezbednosti davanja MabThere pacijentima sa umerenom srčanom insuficijencijom (klasa III po klasifikaciji NYHA) ili teškom, nekontrolisanom kardiovaskularnom bolešću. Kod pacijenata lečenih lekom MabThera zabeležena je pojava simptomatske manifestacije prethodno postojećeg ishemičnog stanja srca, kao što je angina pektoris, kao i atrijalna fibrilacija i flater. Prema tome, kod bolesnika za koje znamo da imaju kardiološku anamnezu i kod onih koji su prethodno već ispoljili neželjene kardiopulmonarne reakcije, treba unapred voditi računa o riziku od kardiovaskularnih


komplikacija koje mogu da nastanu zbog reakcija na infuziju i te pacijente treba pažljivo pratiti tokom davanja leka. Budući da tokom infuzije MabThere može doći do hipotenzije, treba razmisliti o obustavljanju svih antihipertenzivnih lekova 12 časova pre davanja infuzije MabThere.


Reakcije povezane sa infuzijom kod pacijenata sa granulomatozom sa poliangiitisom i mikroskopskim poliangiitisom bile su slične reakcijama primećenim kod pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa u kliničkim studijama (videti odeljak Neželjena dejstva leka).


Kardiološki poremećaji

Angina pektoris, srčane aritmije kao što su atrijalni flater i fibrilacija, srčana insuficijencija i/ili infarkt miokarda zabeleženi su kod bolesnika koji su primali lek MabThera. Zbog toga se pacijenti koji su patili od srčanih oboljenja moraju držati pod strogim nadzorom (videti Infuzijske reakcije, gore).


Infekcije

Na osnovu mehanizma dejstva leka MabThera i znanja da B ćelije igraju važnu ulogu u održavanju normalnog imunog odgovora pacijenata, postoji povećani rizik od nastanka infekcije tokom terapije lekom MabThera .

Teške infekcije, uključujući i one sa smrtnim ishodom, mogu da se pojave tokom terapije lekom MabThera (videti odeljak Neželjena dejstva leka). Lek MabThera ne treba davati pacijentima sa aktivnim i/ili teškim infekcijama (npr. tuberkulozom, sepsom i oportunističkim infekcijama, videti odeljak Kontraindikacije) ili onima sa teško kompromitovanim imunitetom (npr. slučajevi kod kojih su nivoi CD4 ili CD8 veoma niski). Lekari treba da budu pažljivi kada se razmišlja o upotrebi MabThere kod pacijenata sa istorijom recidivirajućih ili hroničnih infekcija ili osnovnim stanjima koja mogu da predstavljaju dodatnu predispoziciju pacijenata ka teškim infekcijamanpr. hipogamaglobulinemija (videti odeljak Neželjena dejstva leka).Preporučuje se da se odrede nivoi imunoglobulina pre započinjanja terapije lekom MabThera.


Pacijente kod kojih se pojave znaci i simptomi infekcije po davanju terapije MabTherom treba odmah pregledati i primereno lečiti. Pre davanja narednog kursa terapije MabThere ove pacijente treba ponovo proceniti da se utvrde potencijalni rizici od infekcije.


Vrlo retki slučajevifatalneprogresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) prijavljeni su nakon premene leka MabThera u terapiji reumatoidnog artritisa i autoimunih oboljenja, uključujući sistemski lupus eritematozus (SLE) i vaskulitis.


Hepatitis B infekcije

Kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, granulomatozom sa poliangiitisom i mikroskopskim poliangiitisom koji su primali lek MabThera prijavljeni su slučajevi reaktivacije hepatitisa B, uključujući i one sa smrtnim ishodom.


Pre početka terapije lekom MabThera, uvek treba uraditi skrining na hepatitis B kod pacijenata sa rizikom od HBV infekcije. Nosioce hepatitis B virusa i pacijente sa istorijom hepatitisa B treba pažljivo pratiti kako bi se uočili klinički i laboratorijski znaci aktivne HBV infekcije tokom i nekoliko meseci nakon terapije lekom MabThera.


Kasna neutropenija

Treba meriti neutrofile u krvi pre svakog kursa leka MabThera, i redovno do 6 meseci nakon prestanka terapije, kao i nakon pojave znakova i simptoma infekcije (videti odeljak Neželjena dejstva leka.).


Kožne reakcije

Prijavljene su teške kožne reakcije kao što su toksična epidermalna nekroliza (Lielov sindrom) i Stivens- Džonsonov sindrom, od kojih neke sa smrtnim ishodom (videti odeljak Neželjena dejstva leka). U ovim slučajevima, terapiju treba trajno obustaviti.


Imunizacija

Lekari treba da provere status vakcinacija pacijenta i prate postojeće vodiče za imunizaciju pre započinjanja terapije lekom MabThera. Vakcinaciju treba završiti najmanje 4 nedelje pre prve primene leka MabThera.


Bezbednost imunizacije živim virusnim vakcinama nakon terapije lekom MabThera nije ispitivana. Stoga se vakcinacija živim virusnim vakcinama ne preporučuje tokom lečenje lekom Mabthera ili tokom deplecije perifernih B ćelija.


Pacijenti lečeni lekom MabThera mogu da prime atenuisane vakcine. Ipak, odgovor na ovakve vakcine može biti smanjen. U randomizovanoj studiji, pacijenti sa RA lečeni lekom MabThera i metotreksatom imali su uporedivu stopu odgovora na antigen tetanusa (39% u odnosu na 42%), smanjenu stopu na vakcinu pneumokoknog polisaharida (43% u odnosu na 82% na najmanje 2 serotipa pneumokoknih antitela), i KLH neoantigen (47% u odnosu na 93%), kada su davani 6 meseci nakon leka MabThera u poređenju sapacijentima koji su dobijali samo metotreksat. Ukoliko je atenuisana vakcina neophodna tokom trajanja terapije lekom MabThera, vakcinaciju treba završiti najmanje 4 nedelje pre započinjanja sledećeg terapijskog ciklusa MabThere.


U sveukupnom iskustvu pri primeni ponovljene terapije lekom MabThera tokom jedne godine u reumatoidnom artritisu, udeo pacijenata koji su imali pozitivan titar antitela na S. pneumoniae, influenza, zauške, rubelu, varičelu i toksoid tetanusa bio je uglavnom sličan udelu pre uključenja terapije.


Istovremeno/sekvencijalno davanje drugih antireumatskih lekova koji menjaju tok bolesti (DMARD) u reumatoidnom artritisu

Ne preporučuje se istovremena primena leka MabThera i drugih antireumatskih lekova osim onih koji su navedeni pod indikacijama i doziranjem za reumatoidni artritis.


Postoje ograničeni podaci iz kliničkih studija da se u potpunosti proceni bezbednost sekvencijalne upotrebe drugih DMARD (uključujući i inhibitore TNF i drugu biološku terapiju) po terapiji lekom MabThera (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Dostupni podaci ukazuju da je stopa klinički relevantnih infekcija nepromenjena kada se takva terapija koristi kod pacijenata prethodno lečenih MabTherom, ipak pacijente treba pažljivo posmatrati da se prepoznaju znaci infekcije ako se po terapiji lekom MabThera koriste biološki agensi i/ili DMARD.


Maligniteti

Imunomodulatorni lekovi mogu da povećaju opasnost od maligniteta. Na osnovu ograničenog iskustva sa lekom MabThera kod pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa (videti odeljak Neželjena dejstva leka) podaci koje imamo na raspolaganju izgleda ne ukazuju na povećani rizik od pojave maligniteta. Ipak, u ovom trenutku se ne može isključiti mogući rizik od razvoja soldinih tumora.


  1. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


   U ovom trenutku, podaci o eventualnim interakcijama drugih lekova sa MabTherom su ograničeni.


   Kod pacijenata sa HLL, istovremena primena sa lekom MabThera nije imala efekta na farmakokinetiku fludarabina ili ciklofosfamida. Štaviše, nije bilo ni efekta fludarabina i ciklofosfamida na farmakokinetiku rituksimaba.


   Istovremeno davanje sa metotreksatom nije imalo dejstva na farmakokinetiku leka MabThera kod pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa.


   Pacijenti sa titromhumanih anti-mišjih antitela ili humanih anti-himerskih antitela (HAMA/HACA) mogu imati alergijske reakcije ili reakcije preosetljivosti kada se tretiraju drugim dijagnostičkim ili terapijskim monoklonskim antitelima.


   Kodbolesnika sa reumatoidnim artritisom, 283 bolesnika je primilo biloške DMARD nakon leka MabThera. Kod ovih pacijenata stopa klinički relevantnih infekcijadok su bili na terapiji lekom MabThera bila je 6.01 na 100 bolesnik godina u poređenju sa 4.97na 100 bolesnik godina nakon terapije biološkim DMARD.


  2. Primena u fertilnom periodu i periodutrudnoće i dojenja

   Trudnoća


   Poznato je da IgG immunoglobulini prolaze kroz placentnu barijeru.

   Nivoi B ćelija kod novorođenčadi po izlaganju majki leku MabThera nisu praćeni u kliničkim ispitivanjima. Ne postoje adekvatni i dobro kontrolisani podaci iz studija na trudnicama, ali su ipak prolazna deplecija B ćelija i limfocitopenija prijavljene kod nekih novorođenčadi čije su majke tokom trudnoće bile izložene rituksimabu. Zbog toga lek MabThera ne bi trebalo davati trudnicama, osim ukoliko potencijalna korist ne prevazilazi potencijalni rizik.


   Studije razvojne toksičnosti sprovedene na cinomolgus majmunima nisu otkrile nikakve dokaze o embriotoksičnosti in utero. Novorođeno potomstvo ženki životinja koje su izložene leku MabThera imalo je depleciju populacije B ćelija tokom post-natalne faze.


   Kontracepcije kod muškaraca i žena

   Zbog dugog vremena zadržavanja rituksimaba kod pacijenata sa deplecijom B ćelija, žene u reproduktivnom dobu moraju koristiti odgovarajuće mere kontracepcije tokom terapije i još najmanje 12 meseci po poslednjoj dozi leka MabThera.


   Dojenje


   Nije poznato da li se rituksimab izlučuje u majčinom mleku. Međutim, budući da se IgG majke izlučuje u mleku, a rituksimab se mogao registrovati u mleku ženki majmuna u fazi laktacije, žene ne smeju da doje dok primaju lek MabThera, niti 12 meseci po okončanju terapije lekom MabThera.


   Fertilitet


   Nema dostupnih podataka o delovanju leka MabThera na fertilitet.


  3. Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

   Nisu obavljana ispitivanja dejstva leka MabThera na sposobnosti za vožnju ili upravljanje mašinama, mada farmakološka ispitivanja i neželjena dejstva koja su do danas zabeležena ne ukazuju na mogućnost takvog dejstva.


  4. Neželjena dejstva

   Non-Hodgkinov limfom i hronična limfocitna leukemija


   Ukupan bezbednosni profil leka MabThera u terapiji non-Hodgkinovog limfoma i hronične limfocitne leukemije zasnovan je na podacima od pacijenata iz kliničkih studija i postmarketinškog praćenja. Ovi pacijenti lečeni su ili lekom MabThera kao monoterapijom (indukciona terapija ili terapija održavanja nakon indukcione terapije), ili u kombinaciji sa hemioterapijom.


   Najčešće prijavljene neželjene reakcije na lek kod pacijenata koji su primali lek MabThera bile su reakcije na infuziju, koje suse kod većine pacijenata javljale pri prvoj infuziji. Incidenca simptoma pri primeni infuzije značajno se smanjuje sa narednim infuzijama i iznosi manje od 1% nakon osam doza leka MabThera.


   Infekcije (predominantno bakterijske i virusne) javljale su se kod oko 30-55% pacijenata u kliničkim studijama na pacijentima sa NHL i kod 30-50 % pacienata tokom kliničkih studija na pacijentima sa HLL.


   Najčešće prijavljene ili primećene ozbiljneneželjene reakcije na lek bile su:

   • Reakcije na infuziju (uključujući sindrom oslobađanja citokina, sindrom lize tumora), videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

   • Infekcije, videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Kardiovaskularni događaji, videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


    Ostale prijavljene ozbiljne neželjene reakcije uključuju reaktivaciju hepatitisa B i PML (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.).


    Učestalost ozbiljnih neželjenih reakcija prijavljenih sa lekom MabThera samim ili u kombinaciji sa hemioterapijom prikazana je u tabeli ispod. Unutar svake grupe učestalosti, neželjena dejstva prikazana su po opadajućoj ozbiljnosti. Učestalosti su definisane kao vrlo česte (1/10), česte(1/100 do < 1/10), povremene (1/1,000 do < 1/100), retke (1/10,000 do < 1/1000) i vrlo retke (< 1/10,000). Neželjene reakcije na lek zabeležene samo tokom postmarketinškog praćenja, i za koje učestalost nije procenjena, navedene su u delu “nepoznato”.


    Tabela 1 Neželjene reakcije na lek prijavljene u kliničkim studijama ili tokom postmerketinškog praćenja kod pacijenata sa NHL i HLL lečenih MabThera monoterapijom/terapijom održavanja ili u kombinaciji sa hemioterapijom


    Klasa sistema organa


    Vrlo česte


    Česte


    Povremene

    Retke

    Vrlo retke


    Nepoznate8

    Infekcije i infestacije

    bakterijske

    infekcije, virusne infekcije,

    +bronhitis

    sepsa,

    +pneumonija,

    +febrilna infekcija,

    +herpes zoster,

    + infekcija

    respiratornog trakta, gljivična infekcija, infekcije nepoznate etiologije,

    +akutni

    bronhitis,

    +sinusitis, hepatitis B 1

    Ozbiljn

    a virusna infekcij a2,

    Pneum ocystis jiroveci i

    PML

    Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

    neutropenija, leukopenija,+fe brilna

    neutropenija,

    +trombocitope nija

    anemija,

    +pancitopenij a,

    +granulocitop enija

    Poremećaji

    koagulacije

    , aplastična anemija, hemolitička anemija, limfadenop atija

    Prolazno

    povećanje nivoa serumskog IgM3

    Kasna neutropenija3,

    Imunološki poremećaji

    reakcije na infuziju4, angioedem

    hiperosetljiv

    ost

    anafila

    ksa

    sindrom lize

    tumora, sindrom oslobađanja

    citokina 4,

    serumska bolest

    infuzijski

    povezana akutna reverzibilna trombocitopen

    ija4

    Poremećaji metaboliz ma i ishrane

    hiperglikemij a, smanjenje

    telesne težine, periferni edem, edem lica, povećanje LDH,

    hipokalcemij a


    Psihijatrijs ki poremećaji

    depresija, nervoza

    Poremećaji nervnog sistema

    parestezija,

    hipoestezija, agitacija, nesanica, vazodilatacij a, vrtoglavica, anksioznost

    disgeuzija

    periferna

    neuropatija, paraliza facijalisa5

    kranijalna

    neuropatija, gubitak drugih čula5

    Poremećaji na nivou oka

    Poremećaji

    suzenja, konjunktiviti s

    Ozbiljan gubitak vida 5

    Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

    tinitus, bol u

    uhu

    Gubitak sluha5

    Kardiološk i poremećaji

    +infarkt

    miokarda4 i 6, aritmija,

    +atrijalna fibrilacija, tahikardija,

    +srčani poremećaji

    +insuficijen

    cija leve komore,

    +supraventr

    ikularna tahikardija,

    +ventrikular na

    tahikardija,

    +angina,

    +ishemija miokarda,

    bradikardij a

    Ozbiljn

    i kardiol oški događa ji 4 i 6

    Srčana

    insuficijencija

    4 i 6

    Vaskularni poremećaji

    hipertenzija,

    ortostatska hipotenzija, hipotenzija

    vaskulitis

    (predominant no kutani), leukocitoklast ični vaskulitis

    Respirator ni,

    bronhospaza m4,

    astma,

    bronhiolitis

    intersti

    cijalne

    Respiratorni poremećaji4

    plućna

    infiltracija

    torakalni i

    respiratorni

    obliterans,

    bolesti

    medijastin

    poremećaji,

    poremećaji

    pluća7

    alni

    bol u

    pluća,

    poremećaji

    grudima,

    hipoksija

    dispneja,

    pojačan

    kašalj, rinitis


    Gastrointes tinalni poremećaji

    mučnina

    Povraćanje, dijareja, bol u abdomenu, disfagija, stomatitis, opstipacija, dispepsija, anoreksija, iritacija grla

    Povećanje abdomena

    gastro- intestinalne perforacije7

    Poremećaji kože i potkožnog tkiva

    svrab, raš,

    +alopecija

    urtikarija,

    znojenje, noćno znojenje,

    +poremećaji

    kože

    Ozbiljne

    bulozne kožne reakcije, Stivens- Džonsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza (Lielov

    sindrom)7

    Mičićno- skeletni poremećaji

    ,

    poremećaji vezivnog tkiva i kostiju

    hipertonija,

    mialgija, artralgija, bol u leđima, bol u vratu, bol

    Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

    Bubrežna

    insuficijencija

    4

    Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

    Groznica, jeza,

    astenija, glavobolja

    Tumorski

    bol, crvenilo, slabost, sindrom sličan prehladi,

    +umor,

    +drhtavica,

    +multi- organski

    poremećaji4

    Bol na

    mestu primene infuzije

    Laboratori jska ispitivanja

    Smanjenje

    nivoa IgG


    Za svako stanje, navedena učestalost pojave zasnovana je na reakcijama svih stepena ozbiljnosti (od blagog do ozbiljnog), osim kod stanja označenih sa "+", gde je učestalost zasnovana samo na ozbiljnim (≥ stepena 3 NCI uobičajenih kriterijuma toksičnosti) reakcijama. Jedino je najviša učestalost primećena u studijama prijavljena 1uključuje reaktivaciju i primarne infekcije; učestalost zasnovana na R-FC terapijskom režimu kod pacijenata sa relaps/refraktarnim HLL

    1. videti takođe deo Infekcije dalje u tekstu

    2. videti takođe deo Hematološke neželjene reakcije dalje u tekstu

    4videti takođe deo Reakcije na infuziju dalje u tekstu. Retko su prijavljeni fatalni ishodi

    5znaci i simptomi kranijalne neuropatije. Javljaju se u različito vreme i do nekoliko meseci nakon završetka terapije lekom MabThera

    1. primećeni uglavnom kod pacijenata sa prethodnim kardiološkim stanjima i/ili kardiotoksičnom hemioterapijom i uglavnom su bili povezani sa reakcijama na infuziju

    2. uključuju i fatalne slučajeve

    3. učestalost nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka )


     Sledeća stanja prijavljena su kao neželjeni događaji tokom kliničkih studija, ali su bili prijavljena sa sličnom ili nižom incidencom u grupi pacijenata na terapiji lekom MabThera u poređenju sa kontrolnom grupom: hematotoksičnost, neutropenijske infekcije, infekcije urinarnog trakta, senzorni poremećaji, pireksija.


     Reakcije vezane za infuziju

     Znaci i simptomi koji ukazuju na pojavu reakcije vezane za infuziju zabeležene su u više od 50% pacijenata u kliničkim studijama, i uglavnom su se pojavljivale tokom prve infuzije, i to obično u prvom satu ili prva dva sata. Ovi simptomi su uglavnom uključivali groznicu, jezu i ukrućenost. U ostale simptome spadaju: crvenilo, angioedem, bronhospazam, povraćanje, mučnina, urtikarija/osip, umor, glavobolja, iritacija grla, rinitis, svrab, bol, tahikardija, hipertenzija, hipotenzija, dispnea, dispepsija, astenija i karakteristike sindroma lize tumora. Ozbiljne reakcije na infuziju (kao što su bronhospazam, hipotenzija)javili su se u do 12% slučajeva. Reakcije koje su još bile prijavljene u nekim slučajevima bile su infarkt miokarda, atrijalna fibrilacija,plućni edem i akutna reverzibilna trombocitopenija. Egzacerbacije ranijih kardioloških događaja kao što su angina pektoris ili kongestivna srčana insuficijencija ili ozbiljni kardiološki događaji (srčana insuficijencija, infarkt miokarda, atrijalna fibrilacija), edem pluća, multiorganski poremećaji, sindrom lize tumora, sindrom oslobađanja citokina, bubrežna insuficijencija i respiratorna insuficijencija, prijavljene su sa manjom ili nepoznatom učestalošću. Incidenca simptoma vezanih za infuziju značajno se smanjuje sa primenom narednih infuzija i iznosi <1 % pacijenata pri primeni osmog ciklusa terapije koja sadrži lek MabThera.


     Infekcije

     MabThera je indukovala depleciju B ćelija kod 70% - 80% pacijenata ali je ovo bilo praćeno smanjenim nivoima imunoglobulina u serumu samo kod manjeg broja pacijenata.


     Lokalizovana infekcija kandidom, kao i Herpes zoster prijavljeni su sa većom incidencom u grupi pacijenata na terapiji sa MabTherom u randomizovanim studijama.Ozbiljne infekcije prijavljene su kod oko 4% pacijenata lečenih MabThera monoterapijom. Veća učestalost svih infekcija, uključujući i infekcije stepena 3 i 4, zabeležene su sa MabTherom u terapiji održavanja do dve godine, u poređenju sa kontrolnom grupom. Nije bilo kumulativne toksičnosti zbog infekcija tokom dvogodišnjeg perioda terapije. Štaviše, druge ozbiljne virusne infekcije, bilo nove, reaktivirane ili pogoršane, od kojih su neke bile fatalne, prijavljene su tokom terapije lekom MabThera. Većina pacijenata dobijala je lek MabThera sa hemioterapijom ili kao deo terapije pri transplantaciji hematopoetskih stem ćelija. Primeri ovih ozbiljnih virusnih infekcija su infekcije uzrokovane herpes virusima (Cytomegalovirus, Varicella Zoster Virus i


     Herpes Simplex Virus), JC virusom (progresivena multifokalna leukoencefalopatija (PML)), i hepatitis C virusom.U kliničkim studijama su bili prijavljeni i slučajevi fatalne PML koja se javila nakon progresije bolestii ponavljanja ciklusa lečenja.Prijavljeni su i primeri reaktivacije hepatitisa B, od kojih je većina bila pri primeni leka MabThera u kombinaciji sa citotoksičnom hemioterapijom. Kod pacijenata sa relaps/refraktarnom HLL, incidenca hepatitis B infekcije gradusa 3 / 4 (reaktivacija i primarna infekcija) prijavljena je kod 2 % pacijenata na terapijskom režimu R-FC u odnosu na 0 % na FC. Progresija Kapoši sarkoma zabeležena je kod pacijenata koji su dobijali rituksimab a već su imali Kapoši sarkom. Ovi slučajevi javili su se pri primeni leka u neodobrenim indikacijama i većina pacijenata bila je HIV pozitivna.


     Hematološke neželjene reakcije

     U kliničkim studijama sa primenom MabThera monoterapije tokom 4 nedelje, hematološki poremećaji javili su se kod manjeg broja bolesnika i obično su bili blagi i reverzibilni. Teška (stepen 3 ili 4) neutropenija zabeležena je kod 4,2% bolesnika, anemija kod 1,1% bolesnika, a trombocitopenija kod 1,7% bolesnika.

     Tokom terapije održavanja sa lekom MabThera tokom 2 godine, leukopenija (5% u odnosu na 2%,

     stepena 3/4) i neutropenija (10% u odnosu na4%, stepena 3/4) prijavljene su sa većom incidencom u odnosu na kontrolnu grupu. Incidenca trombocitopenijebila je niska (<1 %, stepena 3/4) i nije se razlikovala između terapijskih grupa. U toku lečenja u studijama sa lekom MabThera ukombinaciji sa hemioterapijom, leukopenijastepena 3/4 (R-CHOP 88% u odnosu na CHOP 79%, R-FC 23% u odnosu na FC 12%), neutropenija (R-CVP 24% u odnosu na CVP 14%; R-CHOP 97% u odnosu na CHOP 88%, R- FC 30% u odnosu na FC 19% kod prethodno nelečenih pacijenata sa HLL), pancitopenija (R-FC 3% u odnosu na FC 1% kod prethodno nelečenih pacijenata sa HLL) prijavljene su obično sa većom učestalošću nego pri primeni samo hemioterapije. Ipak, viša incidenca neutropenije kod pacijenata lečenih lekom MabThera i hemioterapijom nije bila povezana sa višom incidencom infekcija i infestacija u poređenju sa pacijentima lečenim samo hemioterapijom. U studijama kod prethodno nelečenih pacijenata i pacijenata sa relaps/refraktornom HLL ustanovljeno je da je u do 25% pacijenata lečenih sa R-FC

     neutropenija bila produženog trajanja (definisano kao broj neutrofila ispod 1 x 109/L između 24 do 42 dana nakon poslednje doze) ili se javljala sa kasnim početkom (definisano kao broj neutrofila ispod 1 x 109/L koji se javljao nakon 42 dana od poslednje doze kod pacijenata bez prethodne neutropenije

     produženog trajanja ili kod pacijenata koji su se oporavljali pre 42 dana), nakon terapije lekom MabThera u kombinaciji sa FC. Nije bilo prijavljenih razlika za incidencu anemije. Prijavljeni su neki slučajevi kasne neutropenije koji su se javljali više od četiri nedelje nakon primene poslednje infuzije leka MabThera. U studiji prve linije kod HLL, pacijenti sa Binet-ovim stadijumom C ispoljili su više neželjenih efekata u grupi koja je bila lečena R-FC terapijom u poređenju sa grupom na FC terapiji (R-FC 83% u odnosu na FC 71%). U studiji sa relaps/refraktarnom HLL, trombocitopenija gradusa 3/4 prijavljena je kod 11 % pacijenata u R-FC grupi u poređenju sa 9 % pacijenata u FC grupi.


     U studijama sa lekom MabThera kod pacijenata sa Waldenstrom-ovom makroglobulinemijom, primećeno je prolazno povećanje nivoa serumskog IgM nakon započinjanja terapije, koje može biti povezano sa hiperviskozitetom i sličnim simptomima. Prolazno povećanje IgM obično se vraćalo bar na početni nivo u toku 4 meseca.


     Poremećaji kardiovaskularnog sistema

     Kardiovaskularni događaji tokom kliničkih studija sa MabThera monoterapijom zabeleženi su kod 18,8%, pri čemu su najčešće prijavljeni bili hipotenzija i hipertenzija. Tokom primene infuzije, prijavljeni su slučajevi aritmije stepena 3 ili 4 (uključujući ventrikularnu i supraventrikularnu tahikardiju) i angine pektoris. Tokom terapije održavanja incidenca kardioloških poremećaja stepena 3/4 bila je slična između


     pacijenata lečenih lekom MabThera i kontrolne grupe. Kardiološki događaji prijavljeni su kao ozbiljni neželjeni događaji (uključujući atrijalnu fibrilaciju, infarkt miokarda, insuficijenciju leve komore, ishemiju miokarda) kod 3% pacijenata lečenih lekom MabThera i <1% u kontrolnoj grupi. U studijama koje su procenjivale lečenje lekom MabThera u kombinaciji sa hemioterapijom, incidenca stepena 3 i 4 kardijalnih aritmija, predominantno supraventrikularnih aritmija kao što su tahikardija i atrijalni flater/fibrilacija, bila je viša u R-CHOP grupi (14 pacijenata, 6.9 %) u poređenju sa CHOP grupom (3 pacijenta, 1.5 %). Sve ove aritmije javljale su se ili pri primeni infuzije MabThera ili su bile povezane sa stanjima predispozicija kao što su groznica, infekcija, akutni infarkt miokarda ili postojeće respiratorne i kardiovaskularne bolesti. Nije primećena razlika između R-CHOP i CHOP grupe u incidenci ostalih kardioloških događaja stepena 3 i 4, uključujući srčanu insuficijenciju, bolesti miokarda i manifestacije koronarne arterijske bolesti. U HLL, ukupna incidenca kardioloških poremećaja stepena 3 i 4 bila je niska, kako u studiji prve terapijske linije (4% R-FC, 3% FC), tako i u studiji sa relaps/refraktarnim HLL (4 % R-FC, 4 % FC).


     Respiratorni poremećaji

     Prijavljeni su slučajevi intersticijalnih oboljenja pluća sa fatalnim posledicama.


     Neurološki poremećaji

     Tokom perioda lečenja, četiri pacijenta (2%) lečena R-CHOP, svi sa kardiovaskularnim faktorima rizika, imala su tromboembolijske cerebrovaskularne događaje tokom prvog terapijskog ciklusa. Nije bilo razlike među terapijskim grupama u incidenci ostalih tromboembolijskih događaja. Nasuprot tome, tri pacijenta (1.5%) imala su cerebrovaskularne događaje u CHOP grupi, i kod svih su se javili tokom perioda

     praćenja. U HLL, ukupna incidenca neuroloških poremećaja stepena 3 i 4 bila je niska, kako u studiji prve terapijske linije (4% R-FC, 4% FC), tako i u studiji sa relaps/refraktarnim HLL (3 % R-FC, 3 % FC). Prijavljeni su slučajevi sindroma zadnje reverzibilne encefalopatije (posterior reversible encephalopathy syndrome – PRES)/ sindroma reverzibilne zadnje leukoencefalopatije (reversible posterior leukoencephalopathy syndrome- RPLS). Znaci i simptomi su uključivali smetnje u vidu, glavobolju, napade i promenjen mentalni status sa ili bez pridružene hipertenzije. Dijagnoza PRES/RPLS zahteva primenu metoda vizuelizacije mozga. Kod prijavljenih slučajeva su prepoznati faktori rizika za PRES/RPLS, koji uključuju i osnovnu bolest pacijenata, hipertenziju, terapiju imunosupresivima i/ili hemioterapiju.


     Gastrointestinalni poremećaji

     Gastrointestinalne perforacije koje su u nekim slučajevima dovele do smrti zabeležene su kod pacijenata koji su dobijali lek MabThera u terapiji non – Hodgkin limfoma. U većini ovih slučajeva, MabThera je primenjivana sa hemioterapijom.


     Nivoi IgG

     U kliničkim studijama koje su procenjivale terapiju održavanja lekom MabTherakod pacijenata sa folikularnim limfomom kod kojih je došlo do relapsa bolesti, srednji nivoi IgG bili su ispod donje granice normale (LLN) (< 7 g/L),nakon indukcione terapije i u kontrolnoj i u grupi na leku MabThera. U kontrolnoj grupi, srednji nivo IgG postepeno se povećavao do preko LLN, a u grupi na leku MabThera ostao je konstantan. Udeo pacijenata sa IgG nivoima ispod LLN bio je oko 60% u MabThera grupi tokom dve godine terapije, dok se u kontrolnoj grupi smanjio (36 % nakon 2 godine).


     Malibroj spontanih slučajeva i slučajeva iz literature, hipogamaglobulinemije, primećene kod dece lečene MabTherom, u nekim slučajevima su bili ozbiljni i zahtevali su supstitucionu terapiju imunoglobulinom. Posledice dugotrajne B ćelijske deplecije kod dečije populacije su nepoznate.


     Poremećaji kože i potkožnog tkiva

     Veoma retko su prijavljeni toksična epidermalna nekroliza (Lielov sindrom) i Stivens-Džonsonov sindrom, od kojih neki sa smrtnim ishodom.


     Subpopulacije pacijenata - monoterapija lekom MabThera Pacijenti starijeg životnog doba (65 godina):

     Incidenca svih neželjenih reakcija na lek svih stepena kao i stepena 3/4 bila je slična kod starijih i mlađih

     pacijenata (<65 godina).


     Voluminozna tumorska masa

     Postojala je veća incidenca neželjenih događaja stepena 3/4 kod pacijenata sa voluminoznom tumorskom masom nego kod pacijenata koji nisu imali voluminoznu tumorsku masu (25.6 % u odnosu na 15.4 %). Incidencaneželjenih reakcija na lek svih stepena bila je slična u ove dve grupe.


     Ponovna terapija

     Procenat pacijenata koji prijavljuju neželjene događaje pri ponovnoj terapiji lekom MabThera bio je sličan procentu pacijenata koji prijavljuju neželjene događaje po inicijalnom izlaganju (ma kakav neželjeni događaj i neželjene događaje stepena 3/4).


     Subpopulacije pacijenata – MabTherakombinovana terapija


     Stariji pacijenti (65 godina)

     Incidenca hematoloških i limfatičkih poremećaja - neželjeni događaji gradusa 3/4 bila je viša kod starijih pacijenata u poređenju sa mlađim pacijentima (<65 godina), sa prethodno nelečenom ili relaps/refraktarnom HLL.


     Iskustva za reumatoidni artritis


     Ukupan bezbednosni profil leka MabThera u terapiji reumatoidnog artritisa zasnovan je na podacima pacijenata iz kliničkih studija i postmarketinškog praćenja.


     • Bezbednosni profil leka MabThera kod pacijenata sa teškim reumatoidnim artritisom (RA) je sumiran u donjem odeljku.U kliničkim studijama više od 3100 pacijenata je primilo bar jedan kurs terapije i bili supraćenitokom 6 meseci do preko5 godina. Skoro 2400 bolesnika je primilo dve ili više kurseva terapijesa preko 1000 pacijenata koji su primili 5 ili više kurseva terapije.Bezbednosne informacije koje su prikupljene tokom postmarketinškog praćenja

    oslikavaju očekivani profil neželjenih reakcija koji je primećen i u kliničkim studijama za lek MabThera (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


    Pacijenti su primali 2 x 1000 mg leka MabThera odvojeno u intervalima od dve nedelje. Uz to je davan metotreksat (10-25 mg nedeljno). Infuzije MabThere davane su posle intravenske infuzije 100 mg metilprednizolona. Pacijenti su dobijali i terapiju oralnim prednizonom tokom 15 dana. Događaji su navedeni u tabeli 2. Učestalost je definisana kao vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 do <1/10), povremeno (≥1/1000 do <1/100) i vrlo retko (<1/10000). Unutar svake grupe učestalosti, neželjeni događaji prikazani su po redosledu opadajuće ozbiljnosti.


    Najčešće neželjene reakcije za koje se smatra da su posledica primanjaleka MabThera su bile reakcije


    vezane za infuziju. Uopštena incidenca javljanja IRR u kliničkim studijama je bila 23% sa prvom infuzijom i smanjivala se sa svakom sledećom infuzijom. Ozbiljne IRR su se javljale povremeno (0.5% pacijenata) i uglavnom su primećene tokom prvog kursa lečenja.Pored neželjenih reakcija viđenih u kliničkim studijama za reumatoidni artritis sa rituksimabom, prijavljeni su i slučajevi progresivne multifokalne leukoencefalopatije(PML) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka) i reakcije slične serumskoj bolesti tokom post-marketinškog praćenja.


    Tabela 2.Prikaz neželjenih reakcija na lek koje su se javljale kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom koji su dobijali lek MabThera u kliničkim studijama ili tokom postmarketinškog praćenja


    Klasa sistema organa


    Vrlo česti


    Česti

    Povremeni

    Retki

    Vrlo retki

    Infekcije i

    infestacije

    Infekcija gornjeg respiratornog trakta, infekcija urinarnog trakta

    Bronhitis, sinuzitis, gastroenteriti s, tinea pedis

    PML,

    reaktivacija hepatitisa

    B

    Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

    Neutropenija

    1

    Kasna neutropenija 2

    Reakcija slična serumskoj bolesti

    Kardiološki poremećaji

    Angina pektoris, atrijalna fibrilacija, srčana insuficijencij a, infarkt miokarda

    Atrijalni flater

    Imunološki poremećaji

    3Reakcije

    vezane za infuziju (hipertenzija, mučnina, osip, pireksija, svrab,urtikarij a,iritacija grla, valunzi,hipote nzija, rinitis, ukočenost,

    *3Reakcije

    vezane za infuziju (generalizova ni edem, bronhospazam

    , šištanje u plućima, edemlarinksa, angioneurotsk i edem,

    Opšti poremećaji i

    reakcije na mestu primene


    tahikardija, umor, orofaringealni bol, periferni edem, eritem)

    generalizovan i pruritus, anaflaksa, anafilaktoidna reakcija)

    Poremećaji metabolizma i ishrane

    hiperholester olemija

    Poremećaji nervnog sistema

    glavobolja

    Parestezija, migrena, vrtoglavica, išijas

    Poremećaji na nivou kože i potkožnog

    tkiva

    alopecija

    Toksična epidermaln a nekroliza (Lielov sindrom), Stivens- Džonsonov

    sindrom 5

    Psihijatrijski poremećaji

    depresija, anksioznost

    Gastrointestina lni poremećaji

    Dispepsija, dijareja, gastroezofag ealni refluks, ulceracije u ustima, bol u gornjem abdomenu

    Koštano- mišićni poremećaji

    artralgija / koštanomišić ni bol,

    osteoartritis, burzitis

    Laboratorijska ispitivanja

    Smanjena vrednost IgM4

    Smanjena vrednost IgG4

    deo rutinskog praćenja

    Reakcije vezane za infuziju mogu nastati kao rezultat preosetljivosti i/ili usled mehanizma dejstva.

    1. Kategorija učestalosti ustanovljena je iz laboratorijksih vrednosti koje su prikupljene tokom kliničkih studija, kao

    2. kategorija učestalosti ustanovljena je prikupljanjem post-marketinških podataka

    3. Reakcije koje se javljaju tokom ili u roku od 24 časa od infuzije. Videti takođe deo Reakcije vezane za infuziju.

    4. Uključuje podatke koji su priklupljeni tokom rutinskog praćenja laboratorijkih vrednosti.

    5. Uključuje fatalne reakcije


    Ponavljani kursevi

    Ponavljani kurseviterapije pacijenata sa RA prate isti profil neželjenih događaja kao onaj koji se beleži posle prvog izlaganja. Stopa javljanja svih neželjenih reakcija nakon prvog izlaganja leku MabThera je bila najviša tokom prvih šest meseci i nadalje je padala. Ovo se najviše pripisuje reakcijama vezanim za infuziju,(najčešće tokom prvog kursa lečenja), egzacerbaciji reumatoidnog artritisa i infekcijama, i svi ovi događaji se češće javljaju u prvih šest meseci lečenja.


    Reakcije vezane za infuziju

    Najčešće neželjene reakcije koje su se javljale nakon primene leka MabThera u kliničkim studijama su bile reakcije vezane za infuziju (infusion related reactions – IRR) (videti tabelu 2). Od 3189 pacijenata lečenih lekom MabThera, 1135 (36%) je imalo najmanje jednu IRR, a 733/3189 (23%) pacijenata je imalo IRR nakon prve infuzije prvog izlaganja leku MabThera. Incidencija IRR opada nakon svake sledeće infuzije. U kliničkim studijama je manje od 1% (17/3189) pacijenata imalo ozbiljne IRR. Nije bilo IRR CTC gradusa 4 i nije bilo smrtnih slučajeva kao posledice IRR u kliničkim studijama. Udeo događaja CTC gradusa 3 i pojave IRR koje su dovele do prekida terapije se smanjivao sa svakim narednim kursom lečenja, i bio je redak nakon trećeg kursa lečenja, nadalje. Premedikacija intravenskim glukokortikoidima značajno je smanjila incidencu i ozbiljnost IRR (videti odeljak Doziranje i način primene i i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

    Tokom postmarketinškog praćenja leka prijavljene su teške reakcije vezane za infuziju sa smrtnim

    ishodom.


    Infekcije

    Opšta stopa infekcija iznosila je približno 94 na 100 bolesnik godina kod pacijenata koji su primali lek MabThera. Ove infekcije su uglavnom bile blage do umerenei obično su predstavljale infekcije gornjih disajnih puteva i urinarnog trakta. Incidencija ozbiljnih i infekcija koje su zahtevale primenu IV antibiotika, iznosila je približno 4 na 100 bolesnik godina. Stopa ozbiljnih infekcija nije pokazala nikakvo značajno povećanje sa primenom ponovljenih kurseva lečenja. Tokom kliničkih studija prijavljene su infekcije donjeg respiratornog trakta (uključujući pneumoniju) sa sličnom incidencijom javljanja u grupi pacijenata koja je primala lek MabThera kao u kontrolnoj grupi.


    Slučajevi progresivne multifokalne leukoencefalopatije sa fatalnim ishodom prijavljeni su nakon primene leka MabThera za lečenje autoimunih bolesti. Ovde spadaju reumatoidni artritis i autoimune bolesti koje nisu registrovane kao indikacija, uključujući sistemski eritemski lupus (SLE) i vaskulitis.


    Kod pacijenata sa non-Hodgkin limfomom koji su primali rituksimab u kombinaciji sa citotoksičnom hemioterapijom prijavljeni su slučajevi reaktivacije hepatitisa B (videti non - Hodgkin limfom). Reaktivacija hepatitis B infekcije je vrlo retko bila zapažena i kod pacijenata obolelih od reumatoidnog artritisa koji su primali lek MabThera (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


    Kardiovaskularni događaji

    Ozbiljni kardivaskularni događaji su zabeleženi u stopi od 1.3 na 100 bolesnik godina, u grupi pacijenata koji su primali lek MabThera, u poređenju sa 1.3 na 100 bolesnik godina u grupi pacijenata na placebu. Udeo pacijenata koji su imali kardiovaskularne događaje (sve ili ozbiljne) nije se povećavao nakon više kurseva lečenja.


    Neutropenija

    Tokom terapije lekom MabThera primećena je pojava neutropenije, u većini slučajeva prolaznog karaktera i blagog do umerenog intenziteta. Neutropenija se može javiti nekoliko meseci od primene leka


    MabThera (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.).

    U placebo kontrolisanim periodima kliničkih studija, 0.94% (13/1382) pacijenata lečenih rituksimabom i 0.27% (2/731) pacijenata koji su primali placebo su razvili tešku neutropeniju.

    Neutropenijski događaji, uključujući teške slučajeve neutropenije sa odloženim početkom i perzistentnu neutropeniju, su prijavljivani retko u post marketinškom periodu, a neki su povezani sa fatalnim infekcijama.


    Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

    Veoma retko su prijavljeni toksična epidermalna nekroliza (Lielov sindrom) i Stivens-Džonsonov sindrom, od kojih neki sa smrtnim ishodom.


    Laboratorijski poremećaji


    Hipogamaglobulinemija (IgG ili IgM ispod donjeg limita normalnih vrednosti) primećena je kod pacijenata sa RA koji su lečeni lekom MabThera. Nije bilo povećanja stope svih infekcija ili ozbiljnih infekcija nakon pojave sniženih IgG ili IgM (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


    Malibroj spontanih slučajeva i slučajeva iz literature, hipogamaglobulinemije, primećene kod dece lečene MabTherom, u nekim slučajevima su bili ozbiljni i zahtevali su supstitucionu terapiju imunoglobulinom. Posledice dugotrajne B ćelijske deplecije kod dečije populacije su nepoznate.


    Iskustvo iz kliničke studije za granulomatozu sa poliangiitisom i mikroskopski poliangiitis


    U kliničkoj studiji za granulomatozu sa poliangiitisom i mikroskopski poliangiitis, 99 pacijenata lečeno je lekom MabThera (375 mg/m2, jednom nedeljno tokom 4 nedelje) i glukokortikoidima.


    Neželjene reakcije na lek koje su navedene u Tabeli 3 su sve neželjene reakcije koje su se javile sa učestalošću ≥ 5% kod grupe koja je primala lek MabThera.


    Tabela 3. Neželjene reakcije koje su se javljale tokom 6 meseci kod ≥ 5% pacijenata koji su primali lek MabThera, i češće nego u grupi koja je primala komparator, u pivot kliničkoj studiji


    Klasa sistema organa


    Neželjena reakcija

    Rituksimab


    (n=99)

    Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

    Trombocitopenija

    7%

    Gastrointestinalni poremećaji

    Dijareja

    18%

    Dispepsija

    6%


    Opstipacija

    5%

    Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

    Periferni edem

    16%

    Imunološki poremećaji

    Sindrom oslobađanja citokina

    5%

    Infekcije i infestacije

    Infekcije urinarnog trakta

    7%

    Bronhitis

    5%

    Herpes zoster

    5%

    Nazofaringitis

    5%

    Laboratorijski poremećaji

    Smanjen nivo hemoglobina

    6%

    Poremećaji metabolizma i ishrane

    Hiperkalemija

    5%

    Koštano-mišićni i poremećaji vezivnog tkiva

    Grčevi mišića

    18%

    Artralgija

    15%

    Bol u leđima

    10%

    Slabost mišića

    5%

    Bol u mišićima i kostima

    5%

    Bol u ektremitetima

    5%

    Poremećaji nervnog sistema

    Vrtoglavica

    10%


    Tremor

    10%

    Psihijatrijski poremećaji

    Nesanica

    14%

    Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

    Kašalj

    12%

    Dispneja

    11%

    Epistaksa

    11%

    Zapušen nos

    6%

    Poremećaji kože i potkožnog tkiva

    Akne

    7%

    Vaskularni poremećaji

    Hipertenzija

    12%

    Crvenilo

    5%


    Dodatne informacije o odabranim neželjenim reakcijama


    Reakcije vezane za infuziju

    Reakcje vezane za infuziju u GPA i MPA studijma definisane su kao bilo koja neželjena reakcija koja se javi u roku od 24 sata nakon infuzije, a istraživač smatra da je povezana sa infuzijom. Devedeset devet pacijenata je lečeno lekom MabThera i kod 12% se javila bar jedan reakcija vezana za infuziju. Sve ove reakcije su bile CTC gradusa 1 ili 2. Najčešće su se javljali sindrom oslobađanja citokina, crvenilo, iritacija grla i tremor. MabThera je davana u kombinaciji sa intravenskim glukokortikoidima koji mogu da umanje incidenciju i težinu ovih reakcija.


    Infekcije

    Kod 99 pacijenata lečenih lekom MabThera ukupna stopa infekcija iznosila je 237 na 100 pacijent godina (95% CI 197 – 285), na primarnom preseku nakon 6 meseci. Infekcije su uglavnom bile blage do umerene i uključivale su uglavnom infekcije gornjeg respiratornog trakta, herpes zoster i infekcije urinarnog trakta. Stopa teških infekcija je iznosila 25 na 100 pacijent godina. Najčešće prijavljivane teške infekcije u grupi pacijenata koja je primala lek MabThera bila je pneumonija, sa stopom od 4%.


    Maligniteti

    Incidencija maligniteta kod pacijenata sa granulomatozom sa poliangiitisom i mikroskopskim poliangiitisom lečenih lekom MabThera u kliničkim studijama iznosila je 2.00 na 100 pacijent godina prilikom zatvaranja studije (kada je peroid praćenja istekao za poslednjeg pacijenta). Na osnovu


    standardizovanog odnosa incidencija, incidencija maligniteta je slična onoj koja je ranije prijavljivana kod pacijenata obolelih od ANCA- povezanih vaskulitisa.


    Poremećaji kardiovaskularnog sistema

    Kardiološki neželjeni događaji javljali su se sa učestalošću od približno 273 na 100 pacijent godina (95% CI 149-470), na primarnom preseku nakon 6 meseci. Stopa ozbiljih neželjenih događaja je iznosila 2.1 na 100 pacijent godina (95% CI 3 -15). Najčešći prijavljivani neželjeni događaji su bili tahikardija (4%) i atrijalna fibrilacija (3%) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.).


    Reaktivacija hepatitisa B

    Mali broj slučajeva reaktivacije hepatitisa B, od kojih neki sa fatalnim ishodom, prijavljen je kod pacijenata sa granulomatozom sa poliangiitisom i mikroskopskim poliangiitisom lečenih lekom MabThera u postmarketinškom praćenju.


    Hipogamaglobulinemija

    Hipogamaglobulinemija (IgA, IgG ili IgM ispod donje granice normale) prijavljivana je kod pacijenata sa granulomatozom sa poliangiitisom i mikroskopskim poliangiitisom lečenih lekom MabThera u kliničkim studijama. Nakon 6 meseci, u aktivno kontrolisanoj, randomizovanoj, dvostruko slepoj, multicentričnoj studiji neinferiornosti, u grupi pacijenata lečenih lekom MabThera 27%, 58% i 51% pacijenata koji su imali normalan nivo imunoglobulina na početku, imali su nizak nivo IgA, IgG i IgM, u poređenju sa 25%, 50% i 46% u grupi sa ciklofosfamidom. Nije bilo povećanja stope ukupnih infekcija ili teških infekcija kod pacijenata sa niskim IgA, IgG i IgM.


    Neutropenija

    U aktivno kontrolisanoj, randomizovanoj, dvostruko slepoj, multicentričnoj studiji neinferiornosti primene leka MabThera u granulomatozi sa poliangiitisom i mikroskopskim poliangiitisom, 24% pacijenata u

    grupi koja je primala lek MabThera (jedan kurs) i 23% pacijenata u grupi koja je primala ciklofosfamid,

    razvili su neutropeniju gradusa 3 ili više. Nautropenija nije bila povezana sa primetnim povećanjem teških infekcija kod pacijenata lečenih lekom MabThera. Efekat primene više kurseva leka MabThera na razvoj neutropenije kod pacijenata sa granulomatozom sa poliangiitisom i mikroskopskim poliangiitisom nije bio predmet kliničke studije.


    Poremećaji kože i potkožnog tkiva

    Veoma retko prijavljivani su i toksična epidermalana nekroliza (Lielov sidnrom) i Stevens- Džonsonov sindrom, od kojih neki slučajevi sa fatalnim posledicama.


  5. Predoziranje

Nije bilo iskustava sa predoziranjem u kliničkim ispitivanjima na ljudima. Međutim, u kontrolisanim kliničkim ispitivanjima kod pacijenata sa autoimunim bolestima, nisu ispitivane pojedinačne doze veće od 1000 mg. Najviša do sada primenjena doza je 5g, kod pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom. Nisu primećeni dodatni bezbednosni signali.


U postmarketinškom praćenju prijavljeno je pet slučajeva predoziranja. U tri slučaja nije bilo prijavljenih neželjenih događaja. Dva neželjena događaja koja su prijavljena su bila simptomi slični gripu, pri dozi od 1.8g rituksimaba, i fatalni respiratorni kolaps, pri dozi od 2g rituksimaba.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org