Moozeeck

FinastEP


UPUTSTVO ZA LEK


FinastEP, film tableta, 5mg Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Cipla Limited


Adresa: Manufacturing division Virgonagar, Old Madras Road, Bangalore, Indija


Podnosilac zahteva: ExtractumPharma d.o.o.

Adresa: Matije Gupca 14, 24000 Subotica


FinastEP 5 mg film tablete INN: finasterid


Ovaj lek se primenjuje samo kod muškaraca


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FinastEP i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FinastEP

 3. Kako se upotrebljava lek FinastEP

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FinastEP

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FINASTEP I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek FinastEP sadrži finasterid i pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze.

  Lek FinastEP smanjuje veličinu prostate kod muškaraca onda kada je ona uvećana. Prostata se nalazi ispod mokraćne bešike (prostate postoji samo kod muškaraca). Ona stvara semenu tečnost. Uvećana prostate može dovesti do stanja koje se zove benigna hiperplazija prostate (BHP).


  Šta je BHP?


  Ako bolujete od benigne hiperplazije prostate (BHP) to znači da Vam je prostate uvećana. Uvećana prostata može pritiskati cevčicu (kanal) kojom protiče mokraća na svom putu izlaska iz organizma.


  Ovo može dovesti do problema kao što su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FINASTEP

  Lek FinastEP ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FINASTEP


  Lek FinastEP uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje ovog leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek FinastEP, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Mogu da se jave sledeća neželjena dejstva:

  Alergijske reakcije


  Ako imate alergijsku reakciju, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se javite svom lekaru. Znaci mogu da obuhvataju:

 5. KAKO ČUVATI LEK FINASTEP


  Čuvajte lek van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


  Nemojte koristiti lek FinastEP posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji iza reči: „Važi do:“. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nemojte koristiti lek FinastEP ako primetite da ima vidljiva oštećenja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.


  Lek se ne može upotrebiti posle roka upotrebe označenog na pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FinastEP


Aktivna supstanca: Jedna film tableta leka FinastEP sadrži 5 mg finasterida.


Pomoćne supstance:


Jezgro tablete: laktoza, monohidrat skrob, kukuruzni

natrijum-skrobglikolat tip A silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni dokusat-natrijum benzoat magnezium-stearat


Film (obloga) Opadry 04F50702 blue: hipromeloza 15 cp

titan-dioksid (E171) makrogol 6000

boja indigo karmin (E132)


Kako izgleda lek FINASTEP i sadržaj pakovanja


Izgled tablete:

Svetlo plave, okruglog oblika, bikonveksne, filmom obložene tablete, ravne sa obe strane


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC/aluminijumski blister.

U složivoj kartonskoj kutiji se nalaze 2 blistera sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

ExtractumPharma d.o.o.

Matije Gupca 14, 24000 Subotica


Proizvođač:

Cipla Limited

Manufacturing division Virgonagar, Old Madras Road, Bangalore, Indija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek FinastEP, 28 x 5mg: 515-01-5220-09-001 od 15.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z