Moozeeck

Folcasin


UPUTSTVO ZA LEK


Folcasin rastvor za injekciju/infuziju, 30mg/10mL


Pakovanje:ukupno 1 kom, bočica staklena, 1x10 mLProizvođač:


Adresa:

 1. S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

 2. Actavis Italy S.p.A


1. 11th Ion Mihalache Blvd, Bukurešt, Rumunija

 1. Viale Pasteur 10, Nerviano, Italija

  Podnosilac zahteva: Actavis d.o.o.

  Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd, Srbija


  Folcasin®, 30mg/10mL, rastvor za injekciju/infuziju Kalcijum-folinat


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Folcasin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Folcasin

 3. Kako se upotrebljava lek Folcasin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Folcasin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FOLCASIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Folcasin sadrži aktivnu supstancu kalcijum- folinat koja je hemijski srodna sa vitaminom koji se zove folna kiselina. Folcasin povećava nivo folne kiseline u Vašem organizmu.


  Metotreksat (lek koji se koristi u terapiji kancera) može da smanji nivo folne kiseline u organizmu. Folcasin se koristi da spreči ovo neželjeno dejstvo i da održi nivo folne kiseline u organizmu. Ova vrsta terapije je poznata kao 'zaštitna terapija kalcijum- folinatom'.


  Ukoliko niste sigurni zašto Vam se daje Folcasin, treba da se posavetujete sa Vašim lekarom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FOLCASIN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih


  Lek Folcasin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FOLCASIN


  Lek će Vam biti dat putem intravenskeili intramuskularne injekcije pod nadzorom Vašeg lekara. Ne sme se davati intratekalno.


  Uobičajene doze kod odraslih i dece su sledeće:


  Lečenje neželjenih reakcija i intoksikacija prouzrokovanih antagonistima folne kiseline:


  Zaštitna terapija kalcijum folinatom kod primene metotreksata


  Primenjena doza će zavisiti od vašeg medicinskog stanja, doze metotreksata koju primate i eliminacije metotreksata iz Vašeg organizma.


  Za smanjenje štetnog dejstva metotreksata prva doza kalcijum- folinata od 15 mg se daje 12 do 24 sata nakon početka lečenja metotreksatom, a zatim se daje 15 mg na svakih 6 sati tokom 72 sata.


  Nivo metotreksata u organizmu meriće se 48 sati nakon početka lečenja, nakon čega može biti potrebno prilagođavanje doze kalcijum- folinata.


  Tokom lečenja bićete pod strogim medicinskim nadzorom. Ako imate drugih pitanju u vezi sa ovim lekom, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Toksi čnost prouzrokovana trimetreksatom:

  Prevencija: kalcijum -folinat treba primenjivati svakog dana tokom terapije trimetreksatom i 72 sata nakon poslednje doze trimetreksata.

  Predoziranje trimetreksatom: kalcijum- folinat treba primenjivati na svakih 6 sati u trajanju od 3 dana. Toksi čnost prouzrokovana trimetoprimom:

  Nakon prestanka davanja trimetoprima, treba primenjivati 3-10 mg/dan kalcijum- folinata dok se ne postigne

  normalan kbroj krvnih ćelija.


  Toksi čnost prouzrokovana pirimetaminom:

  U slučaju primene visokih doza pirimetamina ili produženog lečenja niskim dozama, kalcijum folinat u dozi od 5 do 50 mg/dan treba primenjivati istovremeno, zavisno od broja krvnih ćelija u perifernoj krvi.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Folcasin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Obavestite Vašeg lekara odmah ako Vam se jave bilo koji od navedenih simptoma nakon uzimanja ovog leka jer

  iako se javljaju veoma retko (kod najvise 1 od 10 000 pacijenata) mogu biti veoma ozbiljni:

 5. KAKO ČUVATI LEK Folcasin


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorene bočice:

  3 godine.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: Samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba baciti odmah nakon primene.


  Rok upotrebe nakon razblaživanja u skladu sa uputstvom

  Fizičko-hemijska stabilnost proizvoda nakon razblaženja u preporučenim rastvorima za infuziju je dokazana tokom 24 h na 15-25°C.Sa mikrobiološkog stanovišta rastvoren proizvod se mora odmah iskoristiti. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja su odgovornost korisnika.

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi od 2-8° C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti..

  Nemojte koristiti lek Folcasin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji {važi do}. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Folcasin


Aktivne supstanca je kalcijum-folinat

Svaka bočica od 10mL sadrži 32.41 mg kalcijum-folinata, što odgovara 30mg folinske kiseline. Ostali sastojci su: natrijum-hlorid; natrijum-hidroksid (za podešavanje pH do 8.3); voda za injekcije


Kako izgleda lek Folcasin i sadržaj pakovanja


Bistar rastvor, svetlo žute boje.

Braon bočica od stakla tip I sa brombutil zatvaračem i aluminijumskom kapicom i polipropilenskim diskom. Bočica sa Uputstvom za pacijenta se nalazi u složivoj kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Actavis d.o.o.

Đorđa Stanojevića 12 , Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. S.C. Sindan-Pharma S.R.L., 11th Ion Mihalche Blvd., Bukurešt, Rumunija

 2. Actavis Italy S.p.A, Viale Pasteur 10, Nerviano, Italija


Napomena:


Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Oktobar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi. (SZ)


Broj i datum dozvole:


  1. od 29.01.2014.


   Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Terapijske indikacije


   Kalcijum- folinat je indikovan:

   - za smanjivanje toksičnosti i sprečavanje dejstva antagonista folne kiseline, kao što je metotreksat u citotoksičnoj terapiji i pri predoziranju kod odraslih i dece. U citotoksičnoj terapiji, ova procedura je poznata kao 'zaštitna terapija kalcijum folinatom'.


   Upozorenje: kalcijum -folinat ne treba davati istovremeno sa antagonistima folne kiseline, u cilju redukcije ili prevencije kliničke toksičnosti, kako terapijski efekat antagonista ne bi bio neutralisan.


   Doziranje i način primene


   Samo za intravensku i intramuskularnu primenu. U slučaju intravenske primene, ne treba injektirati više od 160 mg kalcijum- folinata u minuti zbog sadržaja kalcijuma u rastvoru.

   Za intravensku infuziju, kalcijum -folinat može biti razblažen 0,9% rastvorom natrijum- hlorida ili 5% rastvorom glukoze pre primene. Pogledati i odeljke 6.3 i 6.6.


   Zaštita kalcijum folinatom u terapiji metotreksatom:

   Pošto režim doziranja kalcijum -folinata zavisi u velikoj meri od doze i načina primene umerene ili visoke doze metotreksata, protokol primene metotreksata će diktirati režim doziranja kalcijum- folinata. Zbog toga, najbolje je uzeti u obzir primenjeni protokol umerene ili visoke doze metotreksata, da bi se odredilo

   doziranje i način primene kalcijum- folinata.


   Sledeće smernice mogu poslužiti kao ilustracija režima koji se primenjuje kod odraslih, starijih i dece:


   Zaštitnu terapiju kalcijum- folinatom treba izvršiti parenteralnom primenom kod pacijenata sa sindromima malapsorpcije ili drugim gastrointestinalnim poremećajima, gde enteralna apsorpcija nije obezbeđena.

   Doze iznad 25-50 mg treba davati parenteralno zbog pojave zasićenosti enteralne apsorpcije kalcijum- folinatom.


   Zaštitna terapija kalcijum- folinatom je neophodna kada se metotreksat daje u dozama koje prelaze 500 mg/ m2 površine tela i treba je uzeti u obzir pri dozama od 100 mg - 500 mg/m2 površine tela.

   Doziranje i trajanje zaštitne terapije kalcijum- folinatom prvenstveno zavise od tipa i doziranja u terapiji metotreksatom, pojave simptoma toksičnosti, i individualnog kapaciteta za izlučivanje metotreksata. Po pravilu, prva doza kalcijum folinata je 15 mg (6-12 mg/ m2) i treba je dati 12-24 h (najkasnije 24 h) nakon početka infuzije metotreksata. Ista doza se daje svakih 6 h tokom perioda od 72 h. Nakon nekoliko parenteralnih doza,

   doza, može se preći na terapiju oralnim oblicima..


   Uz primenu kalcijum- folinata, mere koje obezbenuju brzo izlučivanje metotreksata (održavanje brzog izlučivanjaurina i alkalizacije urina) su osnovni deo zaštitne terapije kalcijum folinatom. Bubrežnu funkciju treba pratiti svakodnevnim merenjem kreatinina u serumu.

   Četrdeset osam sati nakon početka infuzije metotreksata, treba izmeriti rezidualni nivo metotreksata. Ukoliko je rezidualni nivo

   metotreksata > 0,5 μmol/L, doze kalcijum folinata treba prilagoditi prema sledećoj tabeli:


   Rezidualni nivo metotreksata u krvi 48 h nakon

   početka primene metotreksata:

   Dodatne količine kalcijum- folinata koje treba

   primeniti na svakih 6 h u toku 48 h ili dok nivoi metotreksta ne budu niži od 0,05 μmol/L:

   ≥ 0,5 μmol/L

   15 mg/ m2

   ≥1,0 μmol/L

   100 mg/ m2

   ≥2,0 μmol/L

   200 mg/ m2


   Antidot za antagoniste folne kiseline: trimetreksat, trimetoprim i pirimetamin:


   Toksičnost trimetreksata:

   Prevencija: Kalcijum- folinat treba primenjivati svakog dana tokom terapije trimetreksatom i 72 h nakon poslednje doze trimetreksata. Kalcijum -folinat se može primeniti ili intravenskim putem u dozi od 20 mg/m2 tokom 5-10 minuta svakih 6 h do ukupne dnevne doze od 80 mg/m2, ili oralnim putem sa 4 doze od 20 mg/ m2 primenjene u jednakim vremenskim intervalima. Dnevne doze kalcijum- folinata treba prilagoditi zavisno od hematološke toksičnosti trimetreksata

   • Predoziranje (verovatno se pojavljuje pri dozama trimetreksata iznad 90 mg/ m2 bez istovremene primene kalcijum folinata): nakon prestanka davanja trimetreksata, treba primeniti kalcijum- folinat 40 mg/ m2 intravenski svakih 6 h tokom 3 dana.


    Toksičnost trimetoprima:

   • Nakon prestanka davanja trimetoprima, treba davati 3-10 mg/danu kalcijum folinata do pojave normalnog broja krvnih ćelija.


    Toksičnost pirimetamina:

   • U slučaju primene visokih doza pirimetamina ili produžene terapije niskim dozama, treba istovremeno davati 5-50 mg/dan kalcijum- folinata, zavisno od broja krvnih ćelija u perifernoj krvi.


Kontraindikacije


- Poznata preosetljivost na kalcijum-folinat ili neku od pomoćnih supstanci. (videti i odeljak Lista pomoćnih supstanci)

- Perniciozna anemija ili druge anemije uzrokovane nedostatkom vitamina B12.


Za primenu kalcijum- folinata sa metotreksatom tokom trudnoće i dojenja, videti

odeljak 'Primena u periodu trudnoće i dojenja' i Sažetke karakteristika leka za lekove koji sadrže metotreksat.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Kalcijum- folinat treba primenjivati samo intramuskularnom ili intravenskom injekcijom i ne sme se primenjivati intratekalno. Prijavljeni su smrtni slučajevi kada je folinska kiselina primenjivana intratekalno nakon predoziranja intratekalnom primenom metotreksata.


Opšte


Kalcijum -folinat treba primenjivati sa metotreksatom samo pod nadzorom kliničkog lekara, sa iskustvom u primeni hemoterapeutika.


Terapija kalcijum folinatom može maskirati pernicioznu anemiju i druge anemije koje su posledica nedostatka vitamina B12.


Mnogi citostatici – direktni ili indirektni inhibitori sinteze DNK – dovode to makrocitoze (hidroksikarbamid, citarabin, merkaptopurin, tiogvanin). Ovu makrocitozu ne treba lečiti folinskom kiselinom.


Kod pacijenata sa epilepsijom koji primaju fenobarbital, fenitoin, primidon i sukcinimid, postoji rizik od povećanja učestalosti napada zbog smanjenja koncentracija antiepileptika u plazmi. Klinički monitoring, eventualno monitoring plazma koncentracija i, ako je neophodno, preporučuje se prilagonavanje doze antiepileptika tokom primene kalcijum- folinata i nakon prekida terapije (videti i odeljak 'Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija').


Kalcijum- folinat / metotreksat

Za pojedine detalje o smanjenju toksičnosti metotreksata pogledati SPC metotreksata.


Kalcijum -folinat nema uticaj na ne-hematološke toksičnosti metotreksata kao što je nefrotoksičnost, koja je posledica precipitacije metotreksata i/ili metabolita u bubrezima. Pacijenti kod kojih se javi odložena rana eliminacija metotreksata, verovatnije će imati reverzibilno oštećenje bubrega i sve vrste toksičnosti povezane sa metotreksatom (pogledajte Sažetak karakteristika leka metotreksata). Prisustvo već postojeće ili metotreksatom izazvane renalne insuficijenacije je možda povezano sa odloženom ekskrecijom metotreksata i može povećati potrebu za višim dozama ili za produženom primenom kalcijum- folinata.


Treba izbeći prekomerne doze kalcijum- folinata, pošto to može oslabiti antitumorsko dejstvo metotreksata, naročito na tumore CNS-a, gde se kalcijum- folinat nakuplja nakon ponovljenih ciklusa terapije.


Rezistencija prema metotreksatu kao rezultat smanjenog transporta kroz membranu ukazuje i na rezistenciju prema zaštitnoj terapiji folinskom kiselinom, pošto oba leka koriste isti transportni sistem.


Slučajno predoziranje antagonistom folne kiseline, kao što je metotreksat, treba tretirati kao hitan slučaj. Što je vremenski interval izmenu primene metotreksata i zaštitne terapije kalcijum -folinatom duži, efikasnost kalcijum-folinata u sprečavanju toksičnosti se smanjuje.


Ako se primete simptomi kliničke toksičnosti i laboratorijske vrednosti koje odstupaju od referentnih, treba uzeti u obzir

mogućnost da pacijent uzima druge lekove koji mogu stupiti u interakciju sa metotreksatom (npr. lekovi koji mogu uticati na eliminaciju metotreksata ili vezivanje za serumski abumin).


Folcasin rastvor za injekciju/infuziju sadrži 3,4 mg/mL natrijuma. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji su na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kada se kalcijum folinat daje uporedo sa antagonistom folne kiseline (npr. kotrimoksazol, pirimetamin) efikasnost antagonista folne kiseline može biti ili smanjena ili kompletno neutralisana. Iz tog razloga kalcijum folinat ne treba primenjivati istovremeno sa antagonistima folne kiseline.


Kalcijum folinat može smanjiti efekat antiepileptika: fenobarbitona, primidona, fenitoina i sukcinimida, i može povećati učestalost napada (plazma koncentracije antikonvulziva, za koje je poznato da indukuju enzime jetre, mogu biti smanjene, usled ubrzanog metabolizma u jetri, pošto su folati jedan od kofaktora) (videti odeljke 4.4 i 4.8).

Pokazalo se da istovremena primena kalcijum folinata i 5-fluorouracila povećava kako efikasnost tako i

toksičnost 5-fluorouracila (videti odeljke 4.2, 4.4 i 4.8).


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Ne postoje adekvatne i kontrolisane kliničke studije sprovedene na trudnicama i dojiljama. Nisu sprovođene zvanične studije reproduktivne toksičnosti kalcijum- folinata na životinjama. Nema naznaka da folna kiselina ima štetne efekte ukoliko se primenjuje za vreme trudnoće. Tokom trudnoće, metotreksat treba koristiti samo za određeneindikacije, kada korist leka za majku treba oceniti u odnosu na mogući rizik za fetus. Ukoliko se primenjuje terapija metotreksatom ili nekim drugim antagonistom folne kiseline uprkos trudnoći ili dojenju, nema ograničenja za primenu kalcijum folinata u cilju smanjenja toksičnosti ili neutralisanja dejstva.


Pogledati Sažetak karakteristika leka za lekove koji sadrže metotreksat idruge antagoniste folne kiseline.


Dojenje

Nepoznato je da li se kalcijum- folinat ekskretuje humanim mlekom. Kalcijum-folinat se može koristiti tokom dojenja u skladu sa terapijskim indikacijama, ukoliko se smatra neophodnim.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nema dokaza o uticaju kalcijum- folinata na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

Neželjena dejstva Poremećaji imunog sistema

Veoma retko (<0,01%):

alergijske reakcije, uključujući reakcije anafilakse i urtikariju.


Psihijatrijski poremećaji

Retko (0,01-0,1%):

nesanica, agitacija i depresija nakon visokih doza.


Gastrointestinalniporemećaji

Retko (0,01-0,1%):

gastrointestinalni poremećaji nakon visokih doza.


Neurološki poremećaji

Retko (0,01-0,1%):

povećanje incidence napada kod epileptičara (videti odeljak 'Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija').


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Povremeno (0,1-1%):

primećena je pojava povišene temperature nakon primene kalcijum- folinata u obliku rastvora za injekciju.


Predoziranje

Nema zabeleženih posledica kod pacijenata koji su primali znatno veće doze kalcijum- folinata od preporučene doze.

Međutim, prekomerne količine kalcijum -folinata mogu neutralisati hemoterapijski efekat antagonista folne

kiseline.


Lista pomoćnih supstanci


Natrijum-hlorid;

Natrijum-hidroksid (za podešavanje pH do 8.3); Voda za injekcije


Inkompatibilnost


Prijavljene su inkompatibilnosti između injekcionih oblika kalcijum folinata i injekcionih oblika droperidola, fluorouracila, foskarneta i metotreksata.


Droperidol

 1. 1 Droperidol 1,25 mg/0,5 mL sa kalcijum-folinatom 5 mg/0,5 mL, odmah precipitira u nakon direktnog mešanja u špricu u toku 5 minuta na temperaturi od 25 ºC i centrifugiranja 8 minuta.

 2. Droperidol 2,5 mg/0,5 mL sa kalcijum folinatom 10 mg/0,5 mL, trenutno precipitira kada se lekovi daju jedan za drugim preko Yseta za infuziju, a da se set ne ispere između injekcija.


Fluorouracil

Kalcijum -folinat ne treba mešati u istoj infuziji sa 5-fluorouracilom jer može doći do stvaranja taloga. Pokazalo se da nije kompatibilno mešati fluorouracil 50 mg/mL sa kalcijum- folinatom 20 mg/mL u različitim odnosima , sa ili bez dodavanja 5% vodenog rastvora glukoze, i kada se čuva na 4°C, 23°C ili 32°C u kontejnerima od polivinilhlorida.


Foskarnet

Foskarnet 24 mg/mL sa kalcijum folinatom 20 mg/mL: prijavljeno je formiranje mutnog žutog rastvora.


Rok upotrebe


Rok upotrebe neotvorene bočice: 3 godine.


Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: Samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba baciti odmah nakon primene.


Rok upotrebe nakon razblaživanja u skladu sa uputstvom

Fizičko-hemijska stabilnost proizvoda nakon razblaženja u preporučenim rastvorima za infuziju je dokazana tokom 24 h na 15-25°C.Sa mikrobiološkog stanovišta rastvoren proizvod se mora odmah iskoristiti. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja su odgovornost korisnika.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi od 2-8° C, u originalnom pakovanju.

Lek ne treba koristiti posle isteka datuma koji je naznačen na spoljašnjem, kartonskom pakovanju. Za uslove čuvanja nakon prvog otvaranja i razblaživanja videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Braon bočica od stakla tip I sa brombutil zatvaračem i aluminijumskom kapicom i polipropilenskim diskom. Bočica sa Uputstvom za pacijenta se nalazi u složivoj kartonskoj kutiji.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Folcasin 30 mg/10mL rastvor za injekciju/infuziju je namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba baciti odmah nakon primene.


Za intravensku infuziju, kalcijum-folinat pre primene može biti razblažen prema uputstvu sa 0.9% natrijum- hloridom i 5% rastvorom glukoze.


Priprema rastvora leka Folcasin 30 mg/10mL rastvora za injekciju/infuziju zavisi od individualnog režima doziranja. Videti odeljak Doziranje i način primene.


U slučaju intravenske primene, ne treba injektirati više od 160 mg kalcijum -folinata po minuti zbog sadržaja kalcijuma u rastvoru.


Pre primene, sterilni rastvor za injekciju treba vizuelno pregledati i proveriti bistrinu, vidljive čestice, obezbojenje i integritet pakovanja. Rastvor treba koristiti samo ukoliko je bistar i ukoliko pakovanje nije oštećeno.


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z