Moozeeck

Losartan


UPUTSTVO ZA LEK


Losartan; film tableta, 50 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: REPLEK FARM D.O.O.E.L.


Adresa: Kozle 188, 1000 Skoplje, Republika Makedonija


Podnosilac zahteva: Polifarm d.o.o.


Adresa: Zlatiborska 2V, Beograd


Losartan, 50 mg, film tableta

(losartan)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Losartan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Losartan

 3. Kako se upotrebljava lek Losartan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Losartan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOSARTAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Losartan pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonisti receptora angiotenzina II. Angiotenzin II je supstanca koja se normalno nalazi u organizmu i koja vezivanjem za receptore krvnih sudova izaziva njihovo sužavanje i tako dovodi do povećanja krvnog pritiska. Losartan sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, pri čemu se krvni sudovi opuštaju, a to dovodi do sniženja krvnog pritiska. Losartan usporava smanjenje funkcije bubrega kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i dijabetesom tip 2.


  Losartan se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOSARTAN


  Lek Losartan ne smete koristiti:  Deca i adolescenti:

  Ispitivana je primena losartana kod dece. Za više informacija obratite se svom lekaru.

  Ne preporučuje se primena losartana kod dece koja imaju problema sa jetrom i bubrezima ili kod dece mlađe od 6 godina, jer za ovu grupu pacijenata postoje ograničeni podaci.


  Primena drugih lekova


  Treba imati u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neke druge lekove, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Posebna pažnja je potrebna ukoliko uzimate neke od sledećih lekova dok ste na terapiji lekom Losartan:

  smanjuju zapaljenje i mogu da se koriste za ublažavanje bolova), jer mogu da umanje dejstvo losartana na sniženje krvnog pritiska.


  Ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega, istovremena upotreba losartana sa gore pomenutim lekovima, može da dovede do pogoršanja funkcije bubrega.


  Lekove koji sadrže litijum ne treba koristiti u kombinaciji sa losartanom bez strogog nadzora lekara. U tom slučaju treba sprovoditi posebne mere opreza (npr. kontrola krvne slike).

  Uzimanje leka Losartan sa hranom ili pićima


  Losartan film tablete možete uzimati sa hranom ili nezavisno od obroka.


  Primena leka Losartan u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek posavetujte se sa svojim lekarom ilii farmaceutom. Trudnoća

  Morate reći lekaru ako ste trudni, mislite da ste trudni ili ako planirate trudnoću. Vaš lekar će vas posavetovati

  da prekinete terapiju sa losartanom pre nego što ostanete trudni ili čim saznate za trudnoću i predložiće drugi lek umesto leka Losartan.

  Ne preporučuje se upotreba leka Losartan u prva 3 meseca trudnoće, a ne sme se uopšte koristiti posle trećeg

  meseca trudnoće, zbog toga što njegovo korišćenje tokom trudnoće može imati štetan uticaj na plod.


  Dojenje

  Recite svom lekaru ukoliko dojite ili planirate da dojite. Ne preporučuje se primena losartana kod dojilja, naročito ako dojite novorođenče ili prevremeno rođenu bebu, i Vaš lekar će odabrati drugu terapiju za Vas ukoliko odlučite da dojite.


  Uticaj leka Losartan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema podataka o uticaju losartana na sposobnost za upravljanje motornim vozilima ili rukovanje mašinama. Losartan najverovatnije ne utiče na sposobnost za upravljanje motornim vozilima ili rukovanje mašinama. Međutim, kao i mnogi drugi lekovi koji se upotrebljavaju za sniženje krvnog pritiska i losartan kod nekih osoba, posebno na početku terapije može izazvati vrtoglavicu i ošamućenost. Ukoliko se kod Vas pojavi vrtoglavica ili ošamućenost, posavetujte se sa svojim lekarom pre vožnje ili rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Losartan


  Losartan film tablete sadrže laktozu, monohidrat. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOSARTAN


  Uvek uzimajte ovaj lek onako kako Vam je lekar propisao. Lekar će odlučiti koju dozu leka treba da uzimate u zavisnosti od Vašeg stanja i od toga da li koristite druge lekove. Važno je da uzimate Losartan onoliko dugo koliko Vam je to propisao Vaš lekar da bi Vaš krvni pritisak bio pod kontrolom i/ili da biste zaštitili Vaše bubrege od daljeg oštećenja.


  Lek treba popiti sa čašom vode. Najbolje je tablete uzimati svaki dan u isto vreme.


  Odrasli pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom

  Lečenje obično počinje sa 50 mg losartana, jednom dnevno. Maksimalno delovanje na sniženje krvnog pritiska se postiže nakon 3 do 6 nedelja. Kod nekih pacijenata doza se može povećati na 100 mg losartana, jednom dnevno.

  Ako Vam se čini da ovaj lek deluje suviše jako ili suviše slabo na Vas, posavetujte se sa svojim lekarom.


  Deca i adolescenti (uzrasta od 6 do 18 godina)

  Preporučena početna doza kod pacijenata sa telesnom masom između 20 i 50 kg je 0,7 mg losartana po kilogramu telesne mase, jednom dnevno.Ukoliko krvni pritisak nije pod kontrolom, lekar može povećati dozu.


  Odrasli pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom i dijabetesom tipa 2

  Lečenje obično počinje sa 50 mg losartana, jednom dnevno. Kasnije, u zavisnosti od efekta na krvni pritisak, doza se može povećati na 100 mg losartana, jednom dnevno. Losartan se može koristiti i sa drugim lekovima za snižavanje krvnog pritiska, (npr. diureticima, blokatorima kalcijumskih kanala, alfa ili beta blokatorima i lekovima sa centralnim dejstvom), kao i sa insulinom i drugim lekovima koji se uobičajeno koriste za snižavanje nivoa šećera u krvi (npr. derivati sulfonilureje, glitazoni i inhibitori glukozidaze).


  Odrasli pacijenti sa srčanom slabošću

  Terapija uobičajeno počinje sa 12,5 mg, jedanput dnevno. Generalno, dozu treba povećavati nedeljno korak po korak (na pr. 12,5 mg jednom dnevno u toku prve nedelje, 25 mg jednom dnevno u toku druge nedelje, 50 mg jednom dnevno u toku treće nedelje, 100 mg jednom dnevno u toku četvrte nedelje, 150 mg jednom dnevno u toku pete nedelje) do doze održavanja koju će odrediti Vaš lekar. Maksimalna dnevna doza od 150 mg (na primer: tri tablete od 50 mg ili po jedna tableta od 100 mg i od 50 mg) jedanput dnevno može da se uzme.


  U terapiji srčane insuficijencije lek Losartan se obično kombinuje sa diureticima (lek koji povećava količinu vode koja se izbacuje putem bubrega) i/ili se kombinuje sa digitalisom (lek koji pomaže da srce radi jače i efikasnije ) i/ili se kombinuje sa beta-blokatorom.


  Upotreba kod posebne grupe pacijenata

  Lekar može preporučiti manje doze leka, naročito na početku terapije, kod pacijenata koji se već leče velikim dozama diuretika, kod pacijenata sa oštećenjem jetre ili kod pacijenata starijih od 75 godina. Primena losartana

  se ne preporučuje kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre, (videti odeljak „Lek Losartan ne smete

  koristiti“).


  Ako ste uzeli više leka Losartan nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Losartan nego što bi trebalo odmah se obratite lekaru. Simptomi predoziranja su nizak krvni pritisak, ubrzan rad srca, a moguće je i usporenje srčanog rada.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Losartan


  Ukoliko ste propustili da popijete lek, uzmite ga što pre. Ako se približava vreme za narednu dozu, sačekajte, i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek LOSARTAN


  Nemojte prekidati terapiju lekom Losartan dok Vam to ne kaže lekar.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Losartan, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ako se kod Vas pojave sledeća neželjena dejstva, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite u hitnu službu najbliže zdravstvene ustanove: ozbiljna alergijska reakcija, (osip, svrab, otok lica, usana, usta ili grla koji mogu izazvati teškoće u disanju). Ovo je ozbiljno, mada retko neželjeno dejstvo, koje se može javiti

  kod više od 1 na 10000 pacijenata, ali kod manje od 1 na 1000 pacijenata. Možda će biti potrebna hitna medicinska pomoć i hospitalizacija.


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava klasifikovana je na sledeći način: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Nije poznato - ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka. Sledeća neželjena dejstva su prijavljena pri upotrebi losartana:

  Često:


  Neželjena dejstva kod dece su slična onima koja su primećena kod odraslih.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LOSARTAN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Losartan posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Losartan

Jedna film tableta sadrži: 50 mg losartan-kalijuma.


Pomoćne supstance su: celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; skrob, preželatinizovani; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat; hipromeloza; makrogol 6000; talk; titan-dioksid.


Kako izgleda lek LOSARTAN i sadržaj pakovanja


Okrugla, bela, bikonveksna film tableta sa podeonom crtom na jednoj strani. 3 Al-PVC/PVDC blistera sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Polifarm d.o.o. Zlatiborska 2V, Beograd


Proizvođač:

REPLEK FARM D.O.O.E.L.

Kozle 188, 1000 Skoplje, Republika Makedonija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4696-11-001 od 25.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z