FISKocr

Prexanil Combi HD


UPUTSTVO ZA LEK


Prexanil® Combi HD, film tableta, 10 mg + 2,5 mg


Pakovanje: ukupno 30 tableta, kontejner plastični, 1 x 30 kom


Proizvođač: Les Laboratoires Servier Industrie


Adresa: 905 route de Saran, Gidy, Francuska


Proizvođač: Servier (Ireland) Industries Ltd


Adresa: Co.Wicklow, Gorey Road, Arklow, Irska


Proizvođač: Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.


Adresa: Annopol 6B, Varšava, Poljska


Podnosilac zahteva: Les Laboratoires Servier - Predstavništvo


Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 165/V, Beograd - Novi Beograd


Prexanil® Combi HD, 10mg + 2,5mg, film tableta perindopril, indapamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Prexanil Combi HD i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Prexanil Combi HD

 3. Kako se upotrebljava lek Prexanil Combi HD

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Prexanil Combi HD

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Prexanil Combi HD I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Prexanil Combi HD je kombinacija dve aktivne komponente, perindoprila i indapamida. To je antihipertenzivni lek koji se koristi u terapiji povišenog krvnog pritiska (hipertenzije). Pacijenti koji već uzimaju 10 mg perindoprila i 2,5 mg indapamida u odvojenim tabletama mogu umesto toga da dobijaju jednu tabletu leka Prexanil Combi HD koja sadrži oba ova sastojka.


  Perindopril pripada grupi lekova koji se zovu ACE inhibitori. Oni deluju tako što šire krvne sudove i na taj način olakšavaju srcu da pumpa krv kroz njih. Indapamid je diuretik. Diuretici povećavaju količinu izlučenog urina. Indapamid je, međutim, drugačiji od ostalih diuretika, jer samo malo povećava količinu izlučenog urina. Svaka od aktivnih komponenti smanjuje krvni pritisak, a obe komponente zajedno kontrolišu Vaš krvni pritisak.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Prexanil Combi HD

  Lek Prexanil Combi HD ne smete koristiti u sledećim slučajevima:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Prexanil Combi HD


  Lek Prexanil Combi HD uvek uzimajte onako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Preporučuje se da tabletu uzmete ujutru, pre obroka.

  Tabletu progutajte sa čašom vode.


  Ako ste uzeli više leka Prexanil Combi HD nego što je trebalo


  Ako ste uzeli previše tableta, odmah se javite Vašem lekaru ili u najbližu bolnicu. U slučajevima predoziranja, najčešća reakcija je sniženje krvnog pritiska. Ukoliko dođe do značajnog sniženja krvnog pritiska (pojava simptoma kao što su vrtoglavica i nesvestica), može Vam pomoći da legnete i podignete noge.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Prexanil Combi HD


  Važno je da uzimate lek Prexanil Combi HD svakog dana, jer to čini terapiju efektivnijom. Ali, ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka Prexanil Combi HD, sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili propuštenu.


  Ako prestanete da uzimate lek Prexanil Combi HD


  Pošto je lečenje visokog krvnog pritiska obično doživotno, pre prekidanja terapije uvek razgovarajte sa svojim lekarom.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za ovaj lek, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i lek Prexanil Combi HD može izazvati neželjena dejstva, mada se ne javljaju kod svih pacijenata.


  Ukoliko doživite neko od sledećih neželjenih dejstava odmah prestanite da uzimate lek i javite se svom lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK Prexanil Combi HD


  Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne koristiti lek Prexanil Combi HD po isteku roka upotrebe koji je naznačen na pakovanju i plastičnom kontejneru. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u dobro zatvorenom kontejneru sa desikantom radi zaštite od vlage. Proizvod ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Prexanil Combi HD


Aktivne supstance su perindopril i indapamid. Jedna film tableta sadrži 10 mg perindopril-arginina (što odgovara 6,79 mg perindoprila) i 2,5 mg indapamida.


Pomoćne supstance su:


Jezgro tablete: Laktoza, monohidrat;

Magnezijum-stearat (E470B);

Maltodekstrin;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni (E551); Natrijum-skrobglikolat (tip A).


Film obloga: Glicerol (E422);

Hipromeloza (E464);

Makrogol 6000;

Magnezijum-stearat (E470B); Titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Prexanil Combi HD i sadržaj pakovanja


Lek Prexanil Combi HD film tablete su bele, okrugle film tablete. Jedna film tableta sadrži 10 mg perindopril- arginina i 2,5 mg indapamida.

30 tableta u kontejneru od polipropilena sa regulatorom protoka od polietilena niske gustine i zatvaračem od

polietilena niske gustine sa integrisanim desikantom. Jedan kontejner se nalazi u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođači Nosilac dozvole:

Les Laboratoires Servier - Predstavništvo

Bulevar Mihaila Pupina 165/V Beograd - Novi Beograd


Proizvođači:


Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran,

Gidy, Francuska


Servier (Ireland) Indistries Ltd. Gorey Road

Arklow, Co. Wicklow, Irska


Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. Annopol 6B,

Varšava, Poljska


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03229-13-001 od 06.08.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z