FISKocr

Maalox bez šećera


UPUTSTVO ZA LEK


Maalox® bez šećera, 400 mg/ 400 mg, tablete za žvakanje Pakovanje: blister, 3x10 komada


Proizvođač: sanofi-aventis S.p.A.

Adresa: Viale Europa 11, 21040 – Origgio, Italija

Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


Maalox® bez šećera 400 mg/ 400 mg tablete za žvakanje

aluminijum-hidroksid /magnezijum-hidroksid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Maalox bez šećera, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Maalox bez šećera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Maalox bez šećera

 3. Kako se upotrebljava lek Maalox bez šećera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Maalox bez šećera

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MAALOX BEZ ŠEĆERA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Maalox bez šećera je antacid koji sekoristi za olakšanje simptoma gorušice i povećane koncentracije kiseline u želucu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MAALOX BEZ ŠEĆERA

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Maalox bez šećera ne smete koristiti:  Lek Maalox bez šećera je kontraindikovan kod dece.


  Ako niste sigurni da li je bilo koji od uslova navedenih gore odnosi na Vas, pitajte svog lekara.


  Kada uzimate lek Maalox bez šećera, posebno vodite računa:

  U slučaju da imate problema sa bubrezima, obavezno se obratite svom lekaru pre nego što uzmete lek. Lek Maalox bez šećera treba da uzimate samo pod kontrolom Vašeg lekara.


  Aluminijum –hidroksid može da izazove zatvor , a soli magnezijuma u povećanim dozama mogu da smanje pokretljivost creva.

  Visoke doze ovog leka mogu da izazovu ili pogoršaju intestinalne opstrukcije i ileus kod pacijenata sa povećanim rizikom, kao što su oni sa oštećenom funkcijom bubrega ili sa konstipacijskom bazom, kod dece izmenjene pokretljivosti creva (0-24 meseca) ili kod starijih osoba.

  Aluminijum-hidroksid se slabo resorbuje iz gastrointestinalnog trakta, a sistemsko dejstvo je veoma retko kod

  pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega.

  Međutim, prekoračenje doze ili dugotrajna terapija, ili čak normalne doze kod pacijenata na dijeti sa niskim unosom fosfora ili kod dece (0-24 meseca), mogu dovesti do uklanjanja fosfata iz organizma (zbog nastanka aluminijum-fosfata) što je praćeno povećanjem resorpcije kostiju i hiperkalciurijom (povećana koncentracija kalcijuma u urinu) sa rizikom od osteomalacije.

  Konsultujte svog lekara ukoliko duže vreme koristite lek ili ste pacijent sa povećanim rizikom za pojavu

  hipofosfatemije.

  Kod pacijenata sa oštećenjem bubrega, nivoi aluminijuma i magnezijuma u plazmi imaju tendenciju porasta i nastanka hiperaluminemija i hipermagnezijemije. Ti pacijenti treba da izbegavaju dugotrajnu upotrebu leka.. Ukoliko upotreba leka ne daje rezultate posle 10 dana primene, konsultujte lekara.

  Ne koristiti lek u toku dužeg vremenskog perioda.

  Ukoliko bolujete od ovih bolesti, ili ste u prošlosti bolovali, potrebno je da konsultujete svog lekara pre uzimanja leka Maalox bez šećera.

  .

  Primena drugih lekova


  Kažite Vašem lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta (uključujući i biljne preparate), zbog toga što lek Maalox bez šećera može da utiče na delovanje drugih lekova, odnosno drugi lekovi mogu da utiču na delovanje leka Maalox bez šećera.


  Obzirom da soli aluminijuma i magnezijuma smanjuju gastrointestinalnu resorpciju tetraciklina, pacijenti koji uzimaju terapiju tetraciklinima ne treba da uzimaju lek Maalox bez šećera.


  Potrebno je sačekati najmanje dva sata (4 za fluorohinolone) pre nego što uzmete lek Maalox bez šećera nakon drugog leka, da bi se izbegla interakcija sa drugim lekovima.


  Upotreba antacida koji sadrže aluminijum može da smanji resorpciju H2 antagonista, atenolola, cefdinira, cefpodoksima, hlorokina, tetraciklina, diflunizala, digoksina, bisfosfonata i etambutola, fluorohinolona, natrijum fluorida, glukokortikoida, indometacina, izoniazida, ketokonazola, levotiroksina, linkozamida, metoprolola, fenotiazidnih neuroleptika, penicilamina, propranolola, rosuvastatina i soli gvožđa.  Istovremena primena hinidina može dovesti do povećanja serumske koncentracije hinidina i dovesti do predoziranja hinidinom.


  Uzimanje leka Maalox bez šećera sa hranom ili pićima Tabletu za žvakanje treba uzeti 20-60 minuta nakon obroka. Primena leka Maalox bez šećera u periodu trudnoće i dojenja

  Ukoliko ste u drugom stanju, planirate da ostanete u drugom stanju ili dojite potrebno je obavezno da se obratite svom lekaru koji će odlučiti da li je neophodno da uzimate lek Maalox bez šećera.

  Zbog ograničene sistemske resorpcije kada majka primenjuje lek prema preporučenom doziranju. (videti deo Kako se upotrebljava lek Maalox), aluminijum-hidroksid u kombinaciji sa solima magnezijuma se može primenjivati prilikom dojenja.


  Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.


  Uticaj leka Maalox bez šećera na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Maalox bez šećera nema uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Maalox bez šećera


  Obzirom da proizvod sadrži sorbitol i maltitol, pacijenti sa retkim naslednim oboljenjem intolerancije fruktoze ne treba da uzimaju lek Maalox bez šećera.

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MAALOX BEZ ŠEĆERA


  1-2 tablete 4 puta na dan dobro sažvakati ili sisati, 20-60 minuta nakon obroka i pre odlaska u krevet. Nakon žvakanja može se popiti voda ili mleko.

  Lek nije namenjen deci.

  Preporučena doza se ne sme prekoračiti.

  Posetite lekara ukoliko se simptomi često vraćaju ili ako primetite da su se promenili. Koristiti u toku kraćeg vremenskog perioda (najduže 10 dana).


  Ako ste uzeli više leka Maalox bez šećera nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više leka Maalox bez šećera nego što je potrebno, hitno se obratite svom lekaru ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu!


  Postoji vrlo malo iskustva o namernom predoziranju lekom Maalox bez šećera. Predoziranje solima aluminijuma je verovatnije kod pacijenata koji pate od hronične bubrežne insuficijencije sa sledećih simptomima: encefalopatija, konvulzije, demencija i hipermagnezijemija (povećanje nivoa magnezijuma u krvi). Kao i kod svih slučajeva predoziranja, terapija treba da bude simptomatska uključujući opšte potporne mere.

  Aluminijum i magnezijum se eliminišu putem urina. Terapija predoziranja magnezijumom podrazumeva rehidrataciju i forsiranu diurezu Hemodijaliza ili peritonealna dijaliza je neophodna kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Maalox bez šećera


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Maalox bez šećera


  Nje primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i sa bilo kojim drugim lekom, kod nekih pacijenata koji uzimaju lek Maalox bez šećera tablete mogu da se jave neželjena dejstva, iako se ne javljaju kod svih osoba koje uzimaju ovaj lek.


  Poremećaji imunog sistema:

  Nepoznata (učestalost se ne može proceniti iz dostupnih podataka): angioedem, anafilaksa, reakcije preosetljivosti, osip, svrab.


  Poremećaji sistema za varenje:

  Povremeno (≥ 1/1000, <1/100): dijareja (proliv) ili konstipacija (zatvor) (videti deo “Kada uzimate lek Maalox bez šećera, posebno vodite računa”).


  Poremećaji metabolizma i ishrane:

  Nepoznata (učestalost se ne može proceniti iz dostupnih podataka): hipermagnezijemija, hiperaluminemija, hipofosfatemija, kod produžene primene ili primene visokih doza ili čak pri normalnim dozama leka kod pacijenata na dijeti sa niskim unosom fosfora ili kod dece (0-24 meseca), što može dovesti do povećane

  resorpcije kostiju, hiperkalciurijei osteomalacije (videti deo Kada uzimate lek Maalox bez šećera, posebno vodite računa”).

  Ukoliko uzimate lek u skladu sa ovim uputstvom smanjiće se verovatnoća za nastanak neželjenih dejstava. Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. KAKO ČUVATI LEK MAALOX BEZ ŠEĆERA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba ukloniti putembacati u kanalizacijue ili niti kućniog otpada. Pitajte svogVašeg farmaceuta kako bezbedno da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći očuvanju životne sredine. Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Maalox bez šećera


Aktivne supstance:

magnezijum-hidroksid 400mg, aluminijum-oksid, hidratisani 400mg


Pomoćne supstance:

sorbitol, tečni, nekristališući; maltitol; glicerol 85%; saharin- natrijum; aroma limuna; talk; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Maalox bez šećera i sadržaj pakovanja


Maalox bez šećera su tablete za žvakanje. Okrugle, bele do žućkaste tablete zasečenih ivica, mirisa na limun, koje sa jedne strane imaju ugravirano “Maalox”, a sa druge strane imaju ugravirano “sans sucre”.


Unutrašnje pakovanje je blister od Al/PVC/PVDC materijala.


U kartonskoj kutiji se nalazi 3 blistera sa po 10 tableta za žvakanje, ukupno 30 tableta i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI 11070 Novi Beograd Srbija


Proizvođač:


sanofi-aventis S.p.A.

Viale Europa 11, 21040 – Origgio Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez recepta (BR).


Broj i datum dozvole:


515-01-7450-12-002 od 06.08.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z