FISKocr

Oxaliplatin HF


UPUTSTVO ZA LEK


Oxaliplatin HF, prašak za rastvor za infuziju, 1 x 50mg

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 50 mg


Oxaliplatin HF, prašak za rastvor za infuziju, 1 x 100mg

Pakovanje: bočica staklena, 1 x 100 mg


Proizvođač: Cell pharm GmbH

Adresa: Feodor-Lynen-Str. 35, Hannover, Nemačka Podnosilac zahteva: Hemofarm AD

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Oxaliplatin HF, prašak za rastvor za infuziju, 50 mg Oxaliplatin HF, prašak za rastvor za infuziju, 100 mg INN: oksaliplatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno

u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Oxaliplatin HF i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oxaliplatin HF

 3. Kako se upotrebljava lek Oxaliplatin HF

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Oxaliplatin HF

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OXALIPLATIN HF I ČEMU JE NAMENJEN?


  Aktivna supstanca leka Oxaliplatin HF je oksaliplatin.

  Lek Oxaliplatin HF se primenjuje u terapiji karcinoma debelog creva (lečenje III stadijuma karcinoma kolona nakon potpunog odstranjivanja primarnog tumora, metastatskog karcinoma debelog creva i rektuma).

  Oxaliplatin HF se primenjuje u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje karcinoma: 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom. Oxaliplatin HF je antineoplastični ili antikancerski lek koji sadrži platinu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OXALIPLATIN HF


  Lek Oxaliplatin HF ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OXALIPLATIN HF


  Lek Oxaliplatin HF je namenjen za primenu kod odraslih. Samo za pojedinačnu primenu.


  Doziranje

  Propisana doza leka Oxaliplatin HF prilagođena je Vašoj telesnoj površini koja se izračunava na osnovu Vaše visine i telesne mase. Uobičajena doza za odrasle, uključujući i starije pacijente, iznosi 85mg/m2 telesne površine. Doza koju ćete Vi primiti takođe će zavisiti od rezultata analiza krvi i od toga da li ste već imali neka neželjena dajstva na lek Oxaliplatin HF.


  Način i put primene leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Oxaliplatin HF može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljavati kod svih pacijenata.

  Ako se kod Vas javi bilo koje neželjeno dejstvo, veoma je važno da o tome obavestite Vašeg lekara pre

  sledeće terapije.


  Sledi opis neželjenih dejstava koja se mogu javiti tokom primene leka Oxaliplatin HF.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava:

 5. KAKO ČUVATI LEK OXALIPLATIN HF


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe: Rokupotebepreotvaranja: 4 godine.


  Rokupotrebenakonotvaranja(rekonstituisanikoncentrovanirastvoruoriginalnojbočici):


  Rekonstituisani koncentrovani rastvor treba odmah razblažiti.


  Rokupotrebepripremljenograstvorazainfuziju:

  Nakon razblaživanja rekonstituisanog rastvora u 5% rastvoru glukoze, pripremljeni rastvor je fizički i hemijski stabilan 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C.


  Samikrobiološketačkegledištarastvorzainfuzijutrebaodmahiskoristiti.

  Ako se ne iskoristi odmah, vreme i uslovi čuvanja do primene su odgovornost korisnika i to ne bi

  trebalo da bude duže od 24 sata na 2°C do 8°C, osim ako je razblaživanje izvršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičkim uslovima.


  Čuvanje:


  Lekuoriginalnompakovanju:

  Preparat ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Za uslove čuvanja rekonstituisanog i razblaženog rastvora videti odeljak:“Rok upotrebe”.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Oxaliplatin HF


Aktivna supstanca:


1 ml rekonstituisanog rastvora za infuziju sadrži 5 mg oksaliplatina.

Oxaliplatin HF, bočica 1 x 50 mg: bočica sadrži 50 mg oksaliplatina za rekonstituciju u 10 ml rastvarača.

Oxaliplatin HF, bočica 1 x 100 mg: bočica sadrži 100 mg oksaliplatina za rekonstituciju u 20 ml

rastvarača.


Ostali sastojci:


Laktoza, monohidrat.


Kako izgleda lek Oxaliplatin HF i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik:


Prašak za rastvor za infuziju. Prašak bele do skoro bele boje.

Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže:

Bočice od prozirnog stakla (I hidrolitičke grupe) sa zatvaračem od hlorobutila i aluminijumskom kapicom sa plastičnim flip-off vrhom.


Veličinapakovanja:

1 bočica sadrži 50 mg oksaliplatina

1 bočica sadrži 100 mg oksaliplatina

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm AD, Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Cell pharm GmbH, Feodor-Lynen-Str. 35, 30625 Hannover, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Novembar 2012.


Režim izdavanja leka

Lek se može koristiti samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

Oxaliplatin HF, prašak za rastvor za infuziju, 50mg: 515-01-6747-11-001 od 11.01.2013.

Oxaliplatin HF, prašak za rastvor za infuziju, 100mg: 515-01-6748-11-001 od 11.01.2013.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA:


Terapijske indikacije


Oksaliplatin u kombinaciji sa 5-fluorouracilom (5-FU) i folinskom kiselinom (FA) je indikovan za :Pacijente treba upozoriti o mogućnosti da simptomi periferne senzorne neuropatije traju i posle završetka lečenja. Lokalizovana blaga parestezija ili parestezije koje mogu remetiti određene funkcije, mogu perzistirati i do 3 godine posle završetka adjuvantne terapije oksaliplatinom.


Sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije (RPLS)

Kod pacijenata koji su primali oksaliplatin u kombinovanoj hemoterapiji, zabeleženi su slučajevi pojave reverzibilnog posteriornog leukoencefalopatskog sindroma (RPLS, takođe poznatog i kao PRES, odnosno posteriorni reverzibilni encefalopatski sindrom). RPLS je retko, reverzibilno neurološko stanje koje brzo napreduje i koje može obuhvatiti grčeve, hipertenziju, glavobolju, konfuziju, slepilo i druge vizuelne i neurološke poremećaje (videti deo Neželjena dejstva). Dijagnoza RPLS-a se potvrđuje snimanjem mozga magnetnom rezonancom (MRI - Magnetic Resonance Imaging).


Nauzeja, povraćanje, dijareja, dehidratacija i hematološke promene

Gastrointestinalna toksičnost, koja se manifestuje mučninom i povraćanjem, zahteva profilaksu i/ili terapiju antiemeticima (videti deo Neželjena dejstva).

Dehidratacija, paralitički ileus, intestinalna opstrukcija, hipokalijemija, metabolička acidoza i oštećenje bubrega mogu biti posledice teške dijareje/povraćanja, posebno kada se oksaliplatin kombinuje sa 5- fluorouracilom.


U slučaju hematološke toksičnosti (broj neutrofila < 1,5x199/l ili trombocita < 50x199/l), primenu sledećeg ciklusa treba odložiti do oporavka hematološke toksičnosti. Pre započinjanja terapije oksaliplatinom kao i pre svakog sledećeg ciklusa treba proveriti celokupnu krvnu sliku i diferencijalnu sliku belih krvnih ćelija.

Pacijente je potrebno adekvatno obavestiti o rizicima za pojavu dijareje/povraćanja, mukozitisa/stomatitisa i neutropenije kao posledicu primene oksaliplatina i 5-fluorouracila, kako bi znali kada da kontaktiraju lekara zbog odgovarajuće terapije.

Ukoliko dođe do pojave mukozitisa/stomatitisa sa ili bez neutropenije, sledeći ciklus terapije treba

odložiti dok se mukozitis/stomatitis ne vrate na gradus 1 ili manje i/ili dok se broj neutrofila ne vrati na

≥ 1,5 x 109/l.

Kada se oksaliplatin kombinuje sa 5-fluorouracilom (sa ili bez folinske kiseline), dozu 5-fluorouracila

treba prilagoditi prema uobičajenim toksičnim efektima ovog leka.Kod dijareje gradusa 4, neutropenije gradusa 3-4 (neutrofili < 1,0x109/l), trombocitopenije gradusa 3-4 (trombociti < 50x109/l), dozu oksaliplatina smanjiti sa 85 na 65 mg/m2 (metastatska bolest) ili 75 mg/m2 (adjuvantni režim), uz odgovarajuće prilagođavanje doze 5-fluorouracila.


Plućna funkcija

U slučaju pojave neobjašnjivih respiratornih simptoma, kao što su neproduktivni kašalj, dispnea, škripanje pluća i radiografski infiltrati plućnog parenhima, primenu oksaliplatina treba prekinuti do sledeće provere funkcije pluća kojom se isključuje intersticijalna bolest pluća (videti deo Neželjena dejstva).


Funkcija jetre

U slučaju abnormalnih rezultata testova funkcije jetre ili portne hipertenzije, koja očigledno nije

posledica metastaza na jetri, treba uzeti u obzir vrlo retku pojavu hepatičkih vaskularnih poremećaja koji su izazvani primenom leka.


Trudnoća

Za primenu kod trudnica videti deo Primena u periodu trudnoće i dojenja.


Fertilitet

U pretkliničkim studijama prijavljeni su genotoksični efekti pri primeni oksaliplatina. Iz tog razloga, muškarci koji su na terapiji oksaliplatinom bi za vreme trajanja i 6 meseci po završetku terapije trebalo da korise efikasne metode kontracepcije, kao i da potraže savet o načinu čuvanja sperme pre započinjanja terapije, jer oksaliplatin može dovesti do ireverzibilne sterilnosti.

Za vreme terapije oksaliplatinom žene bi trebale da koriste odgovarajuća sredstva za kontracepciju kako ne bi ostale u drugom stanju (videti deo Primena u periodu trudnoće i dojenja).


Zbog prisustva laktoze, pacijenti koji boluju od retkog naslednog oboljenja netolerancije na galaktozu, Lapp laktaznog deficita ili loše glukozno-galaktozne apsorpcije ne smeju koristiti ovaj lek.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kod pacijenata koji prime pojedinačnu dozu od 85 mg/m2 oksaliplatina neposredno pre 5-fluorouracila, nije pokazano da se stepen izloženosti 5-fluorouracilu menja.

U uslovima in vitro, za sledeće lekove je pokazano da ne menjaju vezivanje oksaliplatina za proteine

plazme: eritromicin, salicitati, granisetron, paklitaksel i natrijum valproat.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Do sada nema dostupnih podataka o bezbednosti primene oksaliplatina kod trudnica.

Pretklinička ispitivanja su pokazala reproduktivnu toksičnost ovog leka. Shodno tome, primena oksaliplatina se ne savetuje kod trudnica, niti kod žena koje su u reproduktivnom periodu, a ne koriste mere kontracepcije. Upotrebu oksaliplatina kod trudnica treba razmotriti samo u slučaju da je pacijentkinja detaljno informisana o riziku za fetus i uz njen lični pristanak.

Tokom primene oksaliplatina kao i u periodu od 4 meseca nakon terapije kod žena i 6 meseci kod

muškaraca, treba koristiti efikasne metode kontracepcije.

Nije poznato da li se oksaliplatin izlučuje mlekom. Dojenje je kontraindikovano tokom terapije oksaliplatinom. Oksaliplatin može imati negativan uticaj na fertilitet (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nema dostupnih podataka o uticaju oksaliplatina na sposobnost upravljanja motornim vozilom i mašinama. Međutim, terapija oksaliplatinom povećava rizik od pojave vrtoglavice, mučnine i povraćanja, kao i drugih neuroloških simptoma koji utiču na hod i ravnotežu i mogu imati mali ili umeren uticaj na sposobnost upravljanja vozilom i mašinama. Poremećaj vida, posebno prolazan gubitak vida (reverzibilan nakon prekida terapije) može uticati na sposobnost pacijenta da vozi i upravlja mašinama. Zbog toga pacijenta treba upozoriti na potencijalni uticaj ovih događaja na sposobnost upravljanja vozilom ili mašinama.


Neželjena dejstva


Najčešća neželjena dejstva oksaliplatina u kombinaciji sa 5-fluorouracilom/folinskom kiselinom (5- FU/FA) su gastrointestinalna (dijareja, mučnina, povraćanje, mukozitis), hematološka (neutropenija, trombocitopenija) i neurološka (akutna i kumulativna periferna senzorna neuropatija). Ukupno uzevši, ova neželjena dejstva su češća i teža posle kombinacije oksaliplatina i 5-FU/FA nego posle primene samo 5-FU/FA.

Učestalost neželjenih dejstava, navedena u tabeli, proističe iz rezultata kliničkih ispitivanja u

metastatskoj bolesti i u adjuvantnom režimu (uključeno 416 odnosno 1108 pacijenata u oksaliplatin + 5- FU/FA terapiji) kao i iz podataka u postmarketinškom praćenju.


Učestalost u tabeli definisana je na sledeći način: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100, <1/10), povremeno (≥1/1000, <1/100), retko (≥1/10000, <1/1000), veoma retko (<1/10000) i nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).

Dodatni detalji se nalaze nakon tabele.


MedDRA

klasifikacija po sistemima organa

Veoma često

Često

Povremeno

Retko

Infekcije i

infestacije*

-Infekcije

-Rinitis

-Infekcije gornjeg respiratornog trakta

-Neutropenijska sepsa

Poremećaji na

nivou krvi i limfnog sistema*

-Anemija

-Neutropenija

-Trombocitopenija

-Leukopenija

-Limfopenija

-Febrilna neutropenija

-Imunoalergijska

trombocitopenija

-Hemolitička anemija

Imunološki

poremećaji*

-Alergija/alergijske

reakcije+

Poremećaji metabolizma i

ishrane

-Anoreksija

-Hiperglikemija

-Hipokalijemija

-Hipernatriemija

-Dehidratacija

-Metabolička

acidoza

Psihijatrijski poremećaji

-Depresija

-Nesanica

-Nervoza

Poremećaji nervnog

sistema*

-Periferna senzorna

neuropatija

-Senzorni poremećaji

-Disgeuzija

-Glavobolja

-Vrtoglavica

-Motorni neuritis

-Meningizam

-Dizartrija

-Reverzibilni posteriorni

leukoencefalopatijski sindrom (RPLS ili PRES) (videti odeljak 4.4.)

Poremećaji na

nivou oka

-Konjunktivitis

-Poremećaj vida

-Prolazno smanjenje

oštrine vida

-Poremećaji u


vidnom polju

-Optički neuritis

-Privremeni gubitak vida, koji se vraća po prestanku terapije

Poremećaji na

nivou uha i

centra za

ravnotežu

-Ototoksičnost

-Gluvoća

Vaskularni

poremećaji

-Hemoragija

-Crvenilo

-Duboka venska

tromboza

-Hipertenzija

Respiratorni, torakalni i

medijastinalni poremećaji

-Dispneja

-Kašalj

-Epistaksa

-Štucanje

-Plućna embolija

-Intersticijalna

bolest pluća nekad sa

fatalnim ishodom

-Fibroza pluća**

Gastrointestinalni

poremećaji*

-Nauzeja

-Dijareja

-Povraćanje

-Stomatitis/Mukozitis

-Bol u abdomenu

-Opstipacija

-Dispepsija

-Gastroezofagealni refluks

-Gastrointestinalno

krvarenje

-Rektalno krvarenje

-Ileus

-Intestinalna opstrukcija

-Kolitis uključujući

i dijareju uzrokovanu

clostridium difficile

-Pankreatitis

Poremećaji na

nivou kože i potkožnog tkiva

-Poremećaji kože

-Alopecija

-Ljuštenje kože

(sindrom šaka-stopalo)

-Eritematozna ospa

-Ospa

-Hiperhidroza

-Promene na noktima

Poremećaji mišićno-skeletnog,

vezivnog i

koštanog tkiva

-Bol u leđima

-Artralgija

-Bolovi u kostima

Poremećaji na

-Hematurija


nivou bubrega

i urinarnog

sistema

-Dizurija

-Abnormalna

učestalost mokrenja

Opšti poremećaji i

reakcije na mestu primene

-Iscrpljenost

-Groznica++

-Astenija

-Bolovi

-Reakcije na mestu

injekcije+++

Laboratorijska ispitivanja

-Povećan nivo

hepatičkih enzima

-Povišene vrednosti alkaline fosfataze u krvi

-Povišene vrednosti

bilirubina u krvi

-Povišene vrednosti laktat-dehidrogenaze u krvi

-Povećanje telesne mase (kod adjuvantne terapije)

-Povišene vrednosti

kreatinina u krvi

-Sniženje telesne mase (u metastatskom režimu)

*Za detalje videti kasnije

** Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.

+ Veoma česte alergije/alergijske reakcije koje se javljaju uglavnom za vreme infuzije i koje su

ponekad fatalne. Česte alergijske reakcije uključuju kožne ospe, posebno urtikariju, konjuktivitis i rinitis.

Česte anafilaktičke ili anafilaktoidne reakcije uključuju bronhospazam, angioedem, hipotenziju, osećaj bola u grudima i anafilaktički šok.

++ Veoma često groznica, tremor, bilo zbog infekcije (sa ili bez febrilne neutropenije) ili moguće kao imunološka reakcija

+++ Prijavljene su reakcije na mestu primene koje uključuju lokalni bol, crvenilo, otok i trombozu.

Ekstravazacija može dovesti do lokalnog bola i inflamacije koje mogu biti teške i mogu voditi komplikacijama uključujući i nekrozu, posebno kada se oksaliplatin primeni kroz perifernu venu (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema


Učestalost po pacijentu (%), po gradusu

Oksaliplatin i 5- FU/FA

85 mg/m2

na 2 nedelje

Metastatska bolest

Adjuvantna terapija

svi gradusi

gradus 3

gradus 4

svi gradusi

gradus 3

gradus 4

Anemija

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropenija

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocitopenija

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilna

neutropenija

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenična

sepsa

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4


Postmarketinškoiskustvonepoznateučestalosti:


Hemolitičko uremijski sindrom


Imunološki poremećaji


Učestalost po pacijentu (%), po gradusu

Oksaliplatin i 5-

FU/FA

85 mg/m2

na 2 nedelje

Metastatska bolest

Adjuvantna terapija

svi gradusi

gradus 3

gradus 4

svi gradusi

gradus 3

gradus 4

Alergijske

reakcije/alergije

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6


Poremećaji nervnog sistema


Dozno-limitirajuća toksičnost oksaliplatina je neurološka toksičnost. Ona uključuje perifernu neuropatiju senzornih nerava koja se manifestuje dizestezijom i/ili parestezijom ekstremiteta sa ili bez grčeva, koje najčešće izaziva hladnoća. Ovi simptomi se pojavljuju kod oko 95% pacijenata.

Dužina trajanja simptoma, koji se obično ublaže između ciklusa, obično se povećava sa brojem primljenih ciklusa hemioterapije.


Pojava bola i/ili funkcionalnih poremećaja je indikacija, u zavisnosti od dužine trajanja simptoma, za smanjenje doze ili čak prekid terapije oksaliplatinom (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Ovi funkcionalni poremećaji se manifestuju teškoćama pri izvođenju finih pokreta, što je verovatno posledica senzornih poremećaja. Rizik za pojavu perzistentnih simptoma iznosi oko 10% pri kumulativnim dozama od 850 mg/m2 (10 ciklusa) i 20% pri kumulativnim dozama od 1020 mg/m2 (12 ciklusa).


U većini slučajeva, neurološki znaci i simptomi delimično ili potpuno nestaju posle prekida lečenja.

U uslovima adjuvantne hemioterapije karcinoma kolona, 6 meseci po završetku terapije, 87% pacijenata nema ili ima blage simptome. Posle 3 godine praćenja, oko 3% pacijenata ima stalne lokalizovane parestezije umerenog intenziteta (2.3%) ili parestezije koje interferiraju sa funkcionalnim aktivnostima (0.5%). Opisani su i akutni neurosenzorni poremećaji. Oni nastaju unutar nekoliko sati od primene i često su posledica izlaganja hladnoći. Manifestuju se uglavnom kao prolazna parestezija, dizestezija i hipoestezija.


Akutni sindrom faringolaringealne dizestezije se javlja kod 1 do 2% pacijenata i karakteriše se subjektivnim osećanjem disfagije ili dispnee/osećaja gušenja, bez objektivnih znakova respiratorne insuficijencije (bez cijanoze ili hipoksije) ili laringospazma ili bronhospazma (bez stridora ili otežanog disanja). Mada su u ovakvim slučajevima primenjeni antihistaminici i bronhodilatatori, simptomi su obično brzo nestajali čak i bez terapije. Produženjem trajanja infuzije smanjuje se učestalost javljanja ovog sindroma (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Povremeno su prijavljeni i simptomi kao što su grč vilice/ mišićni spazmi/ nevoljne mišićne kontrakcije/ mišićne fascikulacije/mioklonus, poremećaj koordinacije/poremećaji hoda/ataksija/ poremećaji ravnoteže, stezanje/ pritisak/neugodnost/ bol u grlu ili grudima. Pored toga, opisan je poremećaj funkcije kranijalnog nerva koji može, ali ne mora biti u vezi sa prethodno navedenim simptomima, a manifestuje se kao ptoza, diplopija, afonija/ disfonija/promuklost, ponekad opisan kao paraliza glasnih žica, poremećaj osećaja u jeziku ili dizartrija, ponekad opisana kao afazija, neuralgija trigeminusa/ fascijalni bol/ bol u oku, smanjenje oštrine vida i poremećaji vidnog polja.


Tokom terapije oksaliplatinom opisani su i drugi neurološki simptomi kao što su dizartrija, gubitak dubokih nervnih refleksa i Lhermitte-jev znak. Prijavljeni su i izolovani slučajevi optičkog neuritisa.


Postmarketinškoiskustvonepoznateučestalošću Konvulzije


Gastrointestinalni poremećaji


Učestalost po pacijentu (%), po gradusu

Oksaliplatin i 5- FU/FA

85 mg/m2

na 2 nedelje

Metastatska bolest

Adjuvantna terapija

svi gradusi

gradus 3

gradus 4

svi gradusi

gradus 3

gradus 4

Mučnina

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Dijareja

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Povraćanje

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitis/stomatitis

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1


Profilaksa i/ili terapija sa snažnim antiemetičkim agensima je indikovana.

Dehidratacija, paralitički ileus, opstrukcija creva, hipokalijemija, metabolička acidoza i poremećaj funkcije bubrega mogu biti uzrokovani teškom dijarejom/povraćnjem, posebno kada se oksaliplatin kombinuje sa 5-fluorouracilom (videti deo Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Hepatobilijarni poremećaji:


Veoma retko (<1/10.000):

Sindrom opstrukcije sinusoida jetre, poznat i kao okluzivno vensko oboljenje jetre, ili patološke manifestacije povezane sa takvim oboljenjem jetre, uključujući peliozni hepatitis, nodularnu regenerativnu hiperplaziju, perisinusoidalnu fibrozu. Kliničke manifestacije mogu biti portna hipertenzija i/ili povišene vrednosti transaminaza.


Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema


Veoma retko (<1/10000):

Akutna tubularna nekroza, akutni intersticijalni nefritis i akutna renalna insuficijencija.


Predoziranje


Nije poznat antidot oksaliplatina. U slučaju predoziranja, može se očekivati egzacerbacija neželjenih dejstava. Neophodan je stalni monitoring hematoloških parametara kao i primena simptomatske terapije.


UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE, RUKOVANJE I ODLAGANJE LEKA OXALIPLATIN HF PRAŠAK ZA RASTVOR ZA INFUZIJU


Veoma je važno da pročitate celokupno uputstvo pre pripreme leka Oxaliplatin HF koncentrat za rastvor za infuziju.


FARMACEUTSKI OBLIK


Lek Oxaliplatin HF, prašak za rastvor za infuziju, je prašak bele do skoro bele boje.


IZGLED I SADRŽAJ PAKOVANJA


Bočice od prozirnog stakla (I hidrolitičke grupe) sa zatvaračem od hlorobutila i aluminijumskom kapicom sa plastičnim flip-off vrhom.


Veličinapakovanja:

1 bočica sadrži 50 mg oksaliplatina

1 bočica sadrži 100 mg oksaliplatina


Lekuoriginalnompakovanju:

Preparat ne zahteva posebne uslove čuvanja.


Rastvor za infuziju

Nakon razblaživanja rekonstituisanog rastvora u 5% rastvoru glukoze, pripremljeni rastvor je fizički i hemijski stabilan 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C.


Samikrobiološketačkegledištarastvorzainfuzijutrebaodmahiskoristiti.

Ako se ne iskoristi odmah, vreme i uslovi čuvanja do primene su odgovornost korisnika i to ne bi

trebalo da bude duže od 24 sata na 2°C do 8°C, osim ako je razblaživanje izvršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičkim uslovima.


Pre upotrebe vizuelno prekontrolišite rastvor. Samo bistar rastvor bez prisustva čestica je pogodan za primenu. Ovaj preparat je namenjen za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor treba baciti.


PREPORUKE ZA SIGURNO RUKOVANJE


Kao i kod drugih potencijalno toksičnih jedinjenja i prilikom rukovanja i pripremanja rastvora oksaliplatina potreban je oprez.


Upustvozarukovanje


Zdravstveni radnici koji rukuju ovim citotoksičnim lekom moraju preduzeti sve mere opreza, koje garantuju njihovu ličnu zaštitu i zaštitu njihove okoline.


Pripremanje injekcionih rastvora citotoksičnih lekova mora da obavlja obučeno, specijalizovano osoblje sa poznavanjem korišćenih lekova, a u uslovima koji garantuju integritet leka, zaštitu okoline i, posebno, zaštitu osoblja koje rukuje lekovima, a u skladu sa politikom bolnice. Za pripremanje lekova neophodan je poseban prostor, koji se koristi isključivo za te svrhe. U tom prostoru zabranjeno je pušenje, hrana i piće.

Osoblju se mora obezbediti odgovarajući materijal za rukovanje, a posebno mantili sa dugim rukavima, zaštitne maske, kape, zaštitne naočare, sterilne rukavice za jednokratnu upotrebu, zaštitni prekrivači za radni prostor, kontejneri i kese za otpadni materijal.

Ekskreti i povraćeni sadržaj se moraju uklanjati posebno pažljivo. Trudnice treba upozoriti da ne rukuju citotoksičnim agensima.

Sa svakim oštećenim kontejnerom se mora postupati sa istom predostrožnošću kao sa kontaminiranim otpadom. Kontaminirani otpad treba spaliti u adekvatno obeleženim tvrdim kontejnerima (videti odeljak "Uklanjanje otpada").

Ako oksaliplatin prašak, rekonstituisani rastvor ili rastvor za infuziju dođu u kontakt sa kožom, kožu

treba neodložno i detaljno oprati sa velikom količinom vode.

Ako oksaliplatin prašak, rekonstituisani rastvor ili rastvor za infuziju dođu u kontakt sa sluzokožama, sluzokožu treba odmah i detaljno isprati sa velikom količinom vode.


PRIPREMA ZA INTRAVENSKU PRIMENUUputstvo za primenu sa folinskom kiselinom (FA) u obliku kalcijum-folinata ili dinatrijum-folinata


Oksaliplatin 85 mg/m2 intravenska infuzija u 250 do 500 ml 5% rastvora glukoze primenjuje se istovremeno sa intravenskom infuzijom rastvora folinske kiseline (FA) u 5% rastvoru glukoze, upotrebom Y-sistema postavljenog neposredno pre mesta injekcije, kao 2-6 satna infuzija.

Ova dva leka se ne smeju mešati u istoj boci/kesi za infuziju. Folinska kiselina ne sme sadržati trometamol kao ekscipijens i mora se razblažiti isključivo izotonim rastvorom glukoze 5%, nikako alkalnim rastvorima ili rastvorima koji sadrže natrijum-hlorid ili druge hloride.


Uputstvo za primenu sa 5-fluorouracilom (5-FU)


Oksaliplatin treba uvek primenjivati pre fluoropirimidina, npr. 5-fluorouracila (5-FU).

Nakon primene oksaliplatina, potrebno je isprati infuzionu liniju i onda primeniti 5-fluorouracil (5-FU).

Za dodatne informacije o lekovima koji se kombinuju sa oksaliplatinom pogledati odgovarajuće sažetke karakteristika leka.

Rekonstituisan rastvor koji ima znake precipitacije ne sme se koristiti i mora se uništiti u skladu sa zakonskim propisima vezanim za uklanjanje opasnog otpada.


Priprema rastvora za infuziju


Izvucite potrebnu količinu rekonstituisanog tastvora iz bočice(ca) i razblažite sa 250 do 500 ml 5% rastvora glukoze (50 mg/ml), da bi se dobio rastvor koncentracije od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml, raspon u kome je pokazana fizičko-hemijska stabilnost oksaliplatina.

Primenite rastvor putem intravenske infuzije.

Nakon razblaživanja sa 5% rastvorom glukoze, rastvor je hemijski i fizički stabilan 24 sata na temperaturi od 2ºC do 8ºC.

Sa mikrobiološkog stanovišta, rastvor za infuziju bi trebalo upotrebiti odmah. Ako se ne iskoristi

odmah, vreme i uslovi čuvanja do primene su odgovornost korisnika i to ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na 2oC do 8oC.

Vizuelno prekontrolišite rastvor pre upotrebe. Sme se koristiti samo bistar rastvor bez prisustva čestica.

Ovaj preparat je namenjen za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćeni rastvor se mora baciti.


NIKADA nemojte koristiti natrijum-hlorid niti rastvore koji sadrže hloride za rekonstituisanje ili razblaživanje. Kompatibilnost oksaliplatin rastvora za infuziju testirana je sa PVC setovima za infuziju.


Rastvor za infuziju


Primena oksaliplatina ne zahteva prehidraciju.

Oksaliplatin se razblažuje u 250 do 500 ml 5% glukoze da se dobije koncentracija ne manja od 0,2 mg/ml i mora da se primeni u infuziji ili kroz perifernu venu ili preko centralnog venskog katetera u trajanju od 2 do 6 h. Kada se oksaliplatin primenjuje sa 5-fluorouracilom, infuziju oksaliplatina treba dati pre infuzije 5-fluorouracila.


Uklanjanje otpada


Ostatke leka, kao i sav materijal korišćen za njegovo rekonstituisanje, razblaživanje i primenu treba uništiti prema standardinim procedurama bolnice, koje se odnose na citotoksične agense, a prema važećim lokalnim zakonskim propisima u pogledu uklanjanja opasnog otpada.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org