Apoteke Apoteke
eisai
Apoteke

Tregona D

oralna disperzibilna tableta; 5mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 1.934,99 din.

oralna disperzibilna tableta; 10mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 2.328,48 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Δ

Tregona® D, oralna disperzibilna tableta, 5 mg

Pakovanje: 28 tableta, blister, 2 x 14 tableta


Δ

Tregona® D, oralna disperzibilna tableta, 10 mg

Pakovanje: 28 tableta, blister, 2 x 14 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Δ

Tregona® D, oralna disperzibilna tableta, 5 mg,

Tregona® D, oralna disperzibilna tableta, 10 mg INN: donepezil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Tregona D i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tregona D

 3. Kako se upotrebljava lek Tregona D

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tregona D

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TREGONA D I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Tregona D (donepezil) pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori acetilholinesteraze.

  Donepezil povećava nivo jedne supstance u mozgu (acetilholin) koja učestvuje u funkciji pamćenja, tako što usporava razgradnju acetilholina.


  Koristi se za lečenje simptoma demencije kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovana blaga i umereno teška Alchajmerova bolest. Simptomi obuhvataju gubitak pamćenja, konfuziju i promene u ponašanju, usled čega oboleli od Alchajmerove bolesti sve teže obavljaju uobičajene dnevne aktivnosti.


  Lek Tregona D se primenjuje samo kod odraslih pacijenata.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TREGONA D


  Lek Tregona D ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TREGONA D


  Lek Tregona D uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Obično se počinje dozom od 5 mg (jedna oralna disperzibilna tableta od 5 mg) na dan, svako veče pre spavanja. Posle mesec dana Vaš lekar može povećati dozu na 10 mg (jedna oralna disperzibilna tableta od 10 mg) na dan, svako veče pre spavanja.

  Tabletu treba staviti na jezik da bi se omogućilo njeno raspadanje, a zatim je treba progutati sa ili bez vode, prema Vašoj želji.

  Doza leka koju primenjujete može da se menja u zavisnosti od dužine primene leka i preporuka Vašeg lekara. Maksimalna preporučena doza leka iznosi 10 mg svake večeri.

  Uvek se pridržavajte preporuka Vašeg lekara u pogledu načina i vremena uzimanja leka. Ne menjajte dozu leka samoinicijativno bez saveta Vašeg lekara.


  Vaš lekar će Vas savetovati koliko dugo treba da uzimate lek. Povremeno treba da odlazite na kontrolne preglede, da bi Vaš lekar mogao da proceni efekte lečenja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tregona D


  Ne prekidajte lečenje lekom Tregona D bez saveta Vašeg lekara. Ukoliko prestanete sa primenom leka Tregona D, doći će do postepenog pogoršanja simptoma Vaše bolesti.


  Ako ste uzeli više leka Tregona D nego što je trebalo


  Nikada ne uzimajte više od jedne tablete na dan. Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi! Ako zbog predoziranja idete u bolnicu obavezno ponesite sa sobom tablete u originalnom pakovanju, sa ovim uputstvom, kako bi lekar znao šta ste uzeli.


  Simptomi predoziranja su: mučnina i povraćanje, pojačano lučenje pljuvačke, znojenje, usporeni rad srca, nizak krvni pritisak (blaga glavobolja ili vrtoglavica prilikom stajanja), problemi sa disanjem, gubitak svesti i napadi ili konvulzije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tregona D


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Ne smete uzeti dva puta lek u toku istog dana. Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka više od nedelju dana, pozovite Vašeg lekara pre ponovnog uzimanja leka.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Tregona D, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi ostali lekovi i lek Tregona D može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata.


  Sledeća neželjena dejstva su prijavljena kod pacijenata koji primaju lek Tregona D.

  Obavestite Vašeg lekara ukoliko primetitie bilo koje od navedenih neželjenih dejstava za vreme primene leka Tregona D.


  Ozbiljna neželjena dejstva:

  Morate se odmah obratiti lekaru ukoliko primetite neko od dole navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava. Možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): proliv, mučnina ili povraćanje, glavobolja.


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): grčevi u mišićima, zamor, teškoće u spavanju (nesanica), prehlada, gubitak apetita, halucinacije (videti ili čuti nepostojeće stvari), neuobičajeni snovi uključujući i košmare, uznemirenost, agresivno ponašanje, nesvestica, vrtoglavica, nelagodnost u stomaku, ospa, svrab, nekontrolisano mokrenje, bol, nezgode (pacijent može više biti sklon padovima ili slučajnim povredama).


  Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): usporen rad srca.


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): ukočenost, drhtanje ili nekontrolsani pokreti naročito lica i jezika ali i udova.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov.rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 5. KAKO ČUVATI LEK TREGONA D


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Tregona D posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tregona D Aktivne supstance su:

Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 5mg:

1 oralna disperzibilna tableta sadrži: donepezil-hidrohlorid 5 mg


Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 10 mg:

1 oralna disperzibilna tableta sadrži: donepezil-hidrohlorid 10 mg


Ostali sastojci su:


Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 5mg:

Polakrilin-kalijum; Celuloza, mikrokristalna; Laktoza,monohidrat; Mononatrijum-citrat, bezvodni; Aspartam E 951; Kroskarmeloza-natrijum; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat; Hlorovodonična kiselina, koncentrovana


Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 10mg:

Polakrilin-kalijum; Celuloza, mikrokristalna; Laktoza,monohidrat; Mononatrijum-citrat, bezvodni; Aspartam E 951; Kroskarmeloza-natrijum; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat; Hlorovodonična kiselina, koncentrovana


Kako izgleda lek Tregona D i sadržaj pakovanja


Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 5 mg:

Okrugle, ravne tablete sa zakošenim ivicama, bele do skoro bele boje sa utisnutim brojem 5 na jednoj strani i ravne na drugoj.

PVC/PC TFE /Al blister i Al/Al blister

1 blister sadrži 14 oralnih disperzibilnih tableta. Dva blistera po kutiji.


Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 10 mg:

Okrugle, ravne tablete sa zakošenim ivicama, bele do skoro bele boje sa utisnutim brojem 10 na jednoj strani i ravne na drugoj.

PVC/PC TFE /Al blister i Al/Al blister

1 blister sadrži 14 oralnih disperzibilnih tableta. Dva blistera po kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2014


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 28 x 5 mg: 515-01-01399-13-001 od 14.05.2014.

Tregona D, oralna disperzibilna tableta, 28 x 10 mg: 515-01-01400-13-001 od 14.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines