FISKocr

Human Albumin 20% Behring, malo soli


UPUTSTVO ZA LEK


Human Albumin 20% Behring, malo soli, rastvor za infuziju, 20%

Pakovanje: bočica, 1 x 50 ml


Proizvođač: CSL BEHRING GmbH


Adresa: Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg, Nemačka

Podnosilac zahteva: JUGOHEMIJA-FARMACIJA D.O.O.

Adresa: Resavska 31, Beograd, Srbija


Human Albumin 20% Behring, malo soli, 20%, rastvor za infuziju


INN: albumin, humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. .Šta je lek Human Albumin 20% Behring, malo soli i čemu je namenjen

 2. .Šta treba da znate pre nego što Vam se da lek Human Albumin 20% Behring, malo soli 3.Kako Vam se daje lek Human Albumin 20% Behring, malo soli

 1. Moguća neželjena dejstva

 2. Kako čuvati lek Human Albumin 20% Behring, malo soli 6.Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Human Albumin 20% Behring, malo soli I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Human Albumin 20% Behring, malo soli je rastvor za infuziju, za primenu u venu. 1000 ml rastvora sadrži 200 g ukupnih proteina od kojih je najmanje 96 % albumina, humanog.

  Ovaj lek se koristi za nadoknadu i održavanje volumena krvi u cirkulaciji u slučajevima kada je potvrđen deficit

  volumena krvi i kada je pogodna upotreba koloida.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO VAM SE DA LEK Human Albumin 20% Behring, malo soli


  Pre primene leka pacijent treba da obavesti lekara ako uzima druge lekove, ima neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivost na lekove ili alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Human Albumin 20% Behring, malo soli nećete primiti:


  -ako ste preosetljivi na albuminske proizvode ili na bilo koju pomoćnu supstancu iz proizvoda.


  Kada Vam se daje lek Human Albumin 20% Behring, malo soli, posebno će se voditi računa:


  Sumnja na alergijski ili anafilaktički tip reakcije zahteva momentalni prekid primene leka. U slučaju šoka, treba primeniti standardni medicinski tretman za šok.


  Infuzija će takođe biti prekinuta ako se pojavi bilo koji od sledećih znakova kardiovaskularnog preopterećenja (hipervolemija):

 3. KAKO VAM SE DAJE LEK Human Albumin 20% Behring, malo soli


  Lek Human Albumin 20% Behring, malo soli će Vam dati lekar ili medicinska sestra u bolnici. Human Albumin 20% Behring, malo soli može biti dat direktno u venu ili razblažen sa 0,9% rastvorom natrijum-hlorida ili 5% rastvorom glukoze.


  Doziranje


  Količina leka koju primate zavisi od Vaše površine tela, težine povrede ili bolesti, kao i gubitka tečnosti ili proteina. Vaš lekar će odrediti dozu leka Human Albumin 20% Behring, malo soli, kao i koliko često ćete primati lek kako bi se postigle odgovarajuće koncentracije u Vašoj krvi.


  Način primene

  Humani albumin može da se primeni intravenskim putem, kao nerazblažen rastvor ili posle razblaživanja izotoničnim rastvorom (npr. 5% glukoza ili 0,9% natrijum-hlorid). Rastvori albumina se ne smeju razblaživati vodom za injekcije jer može doći do hemolize u krvi pacijenta.


  Brzina infuzije treba da bude prilagođena individualnim potrebama i prema indikacijama.


  Kod izmene plazme, brzina infuzije treba da bude prilagođena brzini kojom se uklanja plazma.


  Ako se daju velike količine, pre upotrebe proizvod treba zagrejati do sobne temperature ili temperature tela. Ne treba upotrebljavati rastvore koji su zamućeni ili sadrže rezidue (depozite, čestice). Ovo može da ukaže na

  nestabilnost proteina ili da je rastvor postao zagađen.


  Jednom kad se kontejner otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti.

  Ako ste primili više leka Human Albumin 20% Behring, malo soli nego što je trebalo

  Malo je verovatno da ćete primiti više leka nego što je potrebno, ali Vaš lekar će znati kako da postupi, ako se to dogodi.

  Ako imate dodatna pitanja u vezi primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Human Albumin 20% Behring, malo soli, kao i drugi lekovi može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Sledeće neželjene reakcije su zabeležene:

 5. KAKO ČUVATI LEK Human Albumin 20% Behring, malo soli Rok upotrebe

  5 godina


  Nemojte koristiti lek Human Albumin 20% Behring, malo soli, posle isteka roka upotrebe koji je naznačen na spoljašnjem pakovanju i kontejneru. Rok upotrebe važi do poslednjeg dana navedenog meseca.


  Jednom kad se kontejner otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti.


  Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Ne sme se zamrzavati.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti:

  Uoči primene leka, treba proveriti da li je rastvor bistar. Lek Human Albumin 20% Behring, malo soli se ne sme koristiti, ako je uočeno zamućenje ili čestice.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Human Albumin 20% Behring, malo soli

Aktivna supstanca: albumin, humani

50 ml rastvora sadrži najmanje 9,6 g albumina, humanog. Pomoćne supstance: natrijum-hlorid; natrijum-kaprilat; N-acetil-D,L-triptofan; natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije.

Kako izgleda lek Human Albumin 20% Behring, malo soli i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik: rastvor za infuziju.

Bistra, blago viskozna tečnost; skoro bezbojna, žuta, tamno žuta ili zelena.  1. Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


Način primene


Humani albumin može da se primeni intravenskim putem, kao nerazblažen rastvor ili posle razblaživanja izotoničnim rastvorom (npr. 5% glukoza ili 0,9% natrijum-hlorid). Rastvori albumina se ne smeju razblaživati vodom za injekcije jer može doći do hemolize u krvi pacijenta.

Ako se daju velike količine, pre upotrebe proizvod treba zagrejati do sobne temperature ili temperature tela. Ne treba upotrebljavati rastvore koji su zamućeni ili sadrže rezidue (depozite, čestice). Ovo može da ukaže na

nestabilnost proteina ili da je rastvor postao zagađen.


Jednom kad se kontejner otvori, sadržaj se mora odmah upotrebiti.


Str.11

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z