FISKocr

Imuran


UPUTSTVO ZA LEK


Imuran® , film tablete, 100 x (50 mg)

Pa kovanje: ukupno 100 kom, blister, 4 x 25 kom


Proizvođač: Excella GmbH


Adresa: Nurnberger Strasse 12, Feucht, Nemačka


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd


Broj rešenja: 515-01-1178-12-001 od 11.10.2012. za lek Imuran®, film tablete, 100 x (50mg)


Imuran® 50 mg, film tableta azatioprin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Imuran i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Imuran

 3. Kako se upotrebljava lek Imuran

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Imuran

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-1178-12-001 od 11.10.2012. za lek Imuran®, film tablete, 100 x (50mg)


 1. ŠTA JE LEK IMURAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Imuran tablete sadrže supstancu azatioprin. Ona pripada grupi lekova koji se nazivaju imunosupresivi. Ovi lekovi smanjuju snagu Vašeg imunog sistema.

  Imuran se koristi u slučajevima kada treba:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IMURAN


  Lek IMURAN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IMURAN


  Uvek uzimajte lek Imuran onako kako vam je lekar preporučio.

  Ako niste sigurni, konsultujte Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru.


  Doziranje leka Imuran zavisi od Vaše bolesti i njenog stanja. Doziranje takođe zavisi od Vaših godina, težine i stanja Vaših bubrega i jetre. Vaš lekar će Vam detaljno objasniti doziranje.


  Stopiranje odbacivanja transplantiranog organa od strane Vašeg organizma


  Prvog dana terapije:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao što je slučaj sa svim lekovima, i Imuran kod nekih osoba može prouzrokovati neželjena dejstva. Sledeća neželjena dejstava se mogu javiti tokom primene leka Imuran:

  Prekinite primenu leka Imuran i odmah posetite lekara, ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, možda će Vam biti potrebana hitna medicinska intervencija:

 5. KAKO ČUVATI LEK IMURAN


  Rok upotrebe

  5 godina.


  Lek Imuran ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe, koji je naveden na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvanje


  Čuvati lek Imuran van domašaja i vidokruga dece!

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Lek se odlaže u skladu sa važećim propisima za odlaganje opasnih supstanci.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Ako Vam lekar naloži da prestanete da uzimate ovaj lek, molimo da bilo koju preostalu količinu vratite Vašem farmaceutu. Zadržite ga samo ukoliko Vaš lekar to traži.


Broj rešenja: 515-01-1178-12-001 od 11.10.2012. za lek Imuran®, film tablete, 100 x (50mg)


Šta sadrži lek IMURAN


Aktivna supstanca:

1 film tableta sadrži 50 mg azatioprina.


Žute, okrugle, bikonveksne, film tablete, sa podeonom crtom i oznakom GX CH1


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: magnezijum-stearat 0.75 mg; skrob, kukuruzni 25 mg; stearinska kiselina 0.25 mg; laktoza, monohidrat 74 mg; skrob, preželatinizovan 4.5 mg.

Film tablete:

hipromeloza; makrogol 400.


Kako izgleda lek IMURAN i sadržaj pakovanja

Gotov proizvod je pakovan u blistere od PVC/Al folije. Četiri blistera sa po 25 film tableta je pakovano u kutiju. Pakovanje: ukupno 100 kom, blister, 4 x 25 kom

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o.

Vojvode Stepe 18,

11000 Beograd

Proizvođač: EXCELLA GmbH

Nürnberger Strasse 12

90537 Feucht, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Broj rešenja: 515-01-1178-12-001 od 11.10.2012. za lek Imuran®, film tablete, 100 x (50mg)


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1178-12-001 od 11.10.2012.


Broj rešenja: 515-01-1178-12-001 od 11.10.2012. za lek Imuran®, film tablete, 100 x (50mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z