FISKocr

Intron A


UPUTSTVO ZA LEK


Intron A®, rastvor za injekciju u penu sa uloškom, 18 Mij/1.2 mL Pakovanje:ukupno1kom, pensauloškom,1x1.2mL


Proizvođač: Schering-Plough Labo N.V.

Adresa: Industriepark 30 – Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija Podnosilac zahteva: Schering-Plough Central East AG - Predstavništvo


Adresa: Omladinskih brigada 90a, 11070 Beograd - Novi Beograd, Republika Srbija


Intron A®, 18 Mij/1.2 mL, rastvor za injekciju u penu sa uloškom interferon alfa-2b


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Intron A i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Intron A

 3. Kako se upotrebljava lek Intron A

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Intron A

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK INTRON A I ČEMU JE NAMENJEN


  Intron A (interferon alfa-2b) menja odgovor imunog sistema organizma i tako pomaže da se telo bori protiv infekcije i teških bolesti.


  Intron A se koristi kod odraslih pacijenata za lečenje određenih bolesti koje zahvataju krv, koštanu srž, limfne čvorove ili kožu i mogu da se prošire po celom organizmu. Pod ovim se podrazumevaju bolesti poput leukemije vlasastih ćelija, hronične mijeloidne leukemije, multiplog mijeloma, folikularnog limfoma, karcinoidnih tumora i malignog melanoma.


  Intron A se takođe koristi kod odraslih pacijenata za lečenje hroničnog hepatitisa B ili C, što su virusne infekcije jetre.


  Intron A se koristi u kombinaciji sa ribavirinom kod dece uzrasta 3 godine i starijih i kod adolescenata, koji prethodno nisu primali terapiju za hronični hepatitis C.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK INTRON A

  Lek Intron A ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK INTRON A


  Vaš lekar je utvrdio tačnu dozu leka Intron A koju ćete primati, a na osnovu Vaših individualnih potreba. Doza se razlikuje u zavisnosti od toga od koje se bolesti lečite. Pen je napravljen tako da njegov sadržaj od 18 miliona

  i.j. može da se primeni u dozama od 1,5 do 6 miliona i.j.. Iz jednog pena može da se da maksimalno 12 doza od 1,5 miliona i.j., a period davanja ne sme da bude duži od 4 nedelje.


  U daljem tekstu navedene su uobičajene početne doze za svaku bolest; međutim, pojedinačne doze mogu da se razlikuju i Vaš lekar može da promeni dozu na osnovu Vaših individualnih potreba:


  Hronični hepatitis B: 5 do 10 miliona i.j., 3 puta nedeljno (svaki drugi dan), supkutano (pod kožu).


  Hronični hepatitis C: Odrasli pacijenti - 3 miliona i.j., 3 puta nedeljno (svaki drugi dan), supkutano (pod kožu), sam, ili u kombinaciji sa ribavirinom. Deca uzrasta od 3 godine i starija i adolescenti - 3 miliona i.j./m2 3 puta nedeljno (svaki drugi dan), supkutano (pod kožu) u kombinaciji sa ribavirinom (Pročitajte Uputstvo za lek za ribavirin).


  Leukemija vlasastih ćelija: 2 miliona i.j./m2 3 puta nedeljno (svaki drugi dan), supkutano (pod kožu). Hronična mijeloidna leukemija: 4-5 miliona i.j./m2 dnevno, supkutano (pod kožu).

  Multipli mijelom: 3 miliona i.j./m2 3 puta nedeljno (svaki drugi dan), supkutano (pod kožu).


  Folikularni limfom: Kao dodatak hemioterapiji, 5 miliona i.j., 3 puta nedeljno (svaki drugi dan), supkutano (pod kožu).


  Karcinoidni tumor: 5 miliona i.j., 3 puta nedeljno (svaki drugi dan), supkutano (pod kožu).


  Maligni melanom, indukciona terapija: 20 miliona i.j./m2, intravenski, svakog dana tokom 5 dana u nedelji, tokom perioda od 4 nedelje. Terapija održavanja: 10 miliona i.j./m2 3 puta nedeljno (svaki drugi dan), supkutano (pod kožu).


  Vaš lekar može da Vam propiše različitu dozu leka Intron A, bilo da ga primate samog, ili u kombinaciji sa drugim lekovima (na primer: citarabin, ribavirin). Ako Vam je propisano da uzimate Intron A u kombinaciji sa drugim lekovima, molimo Vas da takođe pročitate Uputstvo za lek za te druge lekove. Vaš lekar će utvrditi tačan raspored i režim doziranja leka na osnovu Vaših potreba. Ukoliko Vam se čini da Intron A deluje isuviše jako ili isuviše slabo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Supkutana primena:

  Intron A je uobičajeno namenjen za supkutanu primenu. To znači da se Intron A ubrizgava, kratkom iglom, u masno


  tkivo, neposredno ispod kože.


  Jedna doza leka Intron A daje se svakog, za to određenog, dana. Intron A se daje ili dnevno (5 ili 7 puta nedeljno), ili tri puta nedeljno, svaki drugi dan, na primer u ponedeljak, sredu i petak. Interferoni mogu da izazovu neuobičajen umor.


  Necete biti u prilici da sami sebi primenite ovaj lek. Lek će Vam biti primenjen od strane kvalifikovane osobe, kao što su lekar ili medicinska sestra.


  Ako ste uzeli više leka Intron A nego što je trebalo


  Vaš lekar ili medicinska sestra će voditi računa o tome da uvek primite adekvatnu dozu leka.

  Ukoliko mislite da Vam je data veća doza leka obratite se Vašem lekaru ili nekom drugom zdravstvenom radniku što je pre moguće.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Intron A


  Lekar ili medicinsko osoblje će imati instrukcije kada da Vam daju lek. Nije verovatno da ćete dobiti manje ili više leka nego što treba. Ako mislite da ste propustili dozu, obratite se lekaru ili medicinskom osoblju.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Intron A


  Nije primenjivo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Intron A može da izazove neželjene reakcije, mada se one ne javljuju kod svih pacijenata. Iako sve ove neželjene reakcije ne moraju da se jave, u slučaju njihove pojave, može da bude potrebna medicinska pomoć.


  Psihijatrijske neželjene reakcije i neželjene reakcije na centralni nervni sistem:

  Kod nekih ljudi može da se pojavi depresija tokom uzimanja leka Intron A, samog, ili u kombinaciji sa ribavirinom, a u nekim slučajevima kod pacijenata su se javljale misli o ugrožavanju života drugih ljudi, misli o samoubistvu ili agresivno ponašanje (ponekad usmereno protiv drugih ljudi). Neki pacijenti su zaista i izvršili samoubistvo. Ukoliko primetite da ste postali depresivni, ili da razmišljate o samoubistvu, ili da imate promene u svom ponašanju, obavezno potražite hitnu medicinsku pomoć. Možda biste mogli da zamolite nekog člana porodice ili bliskog prijatelja da Vam pomogne da kod sebe prepoznate znake depresije ili promena u ponašanju.


  Deca i adolescenti su posebno podložni razvoju depresije tokom terapije lekom Intron A i ribavirinom. Ukoliko oni ispoljavaju simptome neuobičajenog ponašanja, depresije, ili osećaju da žele da povrede sami sebe ili druge ljude, odmah se javite lekaru ili zatražite hitnu medicinsku pomoć.


  Rast i razvoj (deca i adolescenti):


  Tokom godinu dana terapije lekom Intron A u kombinaciji sa ribavirinom, kod neke dece i adolescenata nije došlo do očekivanog rasta ili porasta telesne mase. Neka deca nisu dostigla svoju predviđenu visinu u vremenu od 1-5 godina nakon završetka lečenja.


  Ako se pojavi bilo koja od sledećih neželjenih reakcija, prestanite da uzimate Intron A i odmah se javite Vašem lekaru, ili se odmah uputite u najbližu bolnicu u odeljenje za prijem hitnih slučajeva:

 5. KAKO ČUVATI LEK INTRON A


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  15 meseci.


  Ne smete da koristite lek Intron A nakon datuma isteka roka upotrebe koji je naveden na pakovanju leka.


  Čuvanje


  Lek čuvajte u frižideru (od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.


  Svaki pen namenjen je za maksimalnu upotrebu u trajanju od četiri nedelje. Tokom četiri nedelje dozvoljeno je maksimalno 48-satno (dva dana) izlaganje leka temperaturi do 25°C.

  Nemojte da koristite lek ako primetite promene u izgledu leka Intron A.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Intron ADeca i adolescenti


- Postojeće ili teško psihijatrijsko oboljenje u anamnezi, a naročito teška depresija, suicidalne misli ili pokušaj samoubistva.


Kombinovana terapija sa ribavirinom


Kada se Intron A daje u kombinaciji sa ribavirinom kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom C, potrebno je pročitati Sažetak karakteristika leka za ribavirin.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Psihijatrijski poremećaji i poremećaji na nivou centralnog nervnog sistema (CNS)

Kod nekih pacijenata, tokom terapije lekom Intron A, a čak i nakon prestanka terapije, uglavnom u periodu

praćenja od 6 meseci nakon završetka terapije, uočene su teške neželjene reakcije na nivou centralnog nervnog sistema (CNS), a naročito depresija, suicidalne misli, i pokušaj samoubistva. Suicidalne misli ili pokušaj samoubistva zabeleženi su češće kod dece i adolescenata koji su primali kombinovanu terapiju lekom Intron A i ribavirinom u poređenju sa odraslim pacijentima (2,4 % vs 1 %), kako tokom terapije, tako i u 6-mesečnom periodu praćenja nakon završetka terapije. Kao i kod odraslih pacijenata, i kod dece i adolescenata zabeležene su i druge psihijatrijske neželjene reakcije (na primer, depresija, emotivna labilnost i pospanost). Kod pacijenata koji su primali alfa interferone, uočene su i druge neželjene reakcije na nivou CNS-a, uključujući agresivno ponašanje (koje je ponekad usmereno na druge osobe, poput misli o ubistvu), bipolarne poremećaje, maniju, stanja konfuzije i izmenjen mentalni status. Pacijente treba pažljivo pratiti ne bi li se uočili bilo koji znaci ili simptomi psihijatrijskog poremećaja. Ukoliko se uoči pojava ovih simptoma, lekar koji propisuje terapiju mora da uzme u obzir moguću ozbiljnost ovih neželjenih reakcija, kao i neophodnost primene odgovarajuće terapije.


Ako psihijatrijski simptomi ne nestanu, ili se pogoršaju, ili se uoči prisustvo suicidalnih misli, preporučuje se da se prekine terapija lekom Intron A, da se pacijent prati i da se, po potrebi, u lečenje uključi i psihijatar.


Pacijenti sa postojećim ili sa teškim psihijatrijskim poremećajima u anamnezi:

Ako se proceni da je primena interferona alfa-2b neophodna kod odraslih pacijenata sa postojećim ili sa teškim psihijatrijskim poremećajima u anamnezi, ova terapija sme da se započne tek kada se utvrde odgovarajuća dijagnoza i lečenje tog psihijatrijskog poremećaja za svakog pacijenta posebno.


Kad god je to moguće, lečenje deteta treba započeti nakon najintenzivnijeg perioda rasta u pubertetu da bi se smanjio rizik od pojave zastoja u rastu. Na raspolaganju nema podataka o dugoročnim efektima na polno sazrevanje.


Reakcije preosetljivosti

Tokom terapije lekom Intron A retko su zabeležene akutne reakcije preosetljivosti na interferon alfa-2b (poput urtikarije, angioedema, bronhokonstrikcije, anafilakse). Ako dođe do pojave ovih reakcija, treba prekinuti davanje leka i primeniti odgovarajuće lečenje. Prekid lečenja se ne zahteva u slučajevima prolaznog osipa.


Neželjene reakcije uključujući produženo vreme koagulacije i poremećaj funkcije jetre

Umerene do teške neželjene reakcije mogu da zahtevaju prilagođavanje doze leka za datog pacijenta ili, u nekim slučajevima, prekid terapije lekom Intron A.

Terapiju lekom Intron A treba prekinuti kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom kod kojih dođe do pojave produženog vremena koagulacije jer to može da ukazuje na prisustvo dekompenzacije jetre.

Svakog pacijenta kod koga, tokom terapije lekom Intron A, dođe do poremećaja funkcije jetre, treba pažljivo pratiti i prekinuti lečenje ukoliko se znaci i simptomi ovog poremećaja pogoršaju.


Hipotenzija

Tokom terapije lekom Intron A, ili u vremenu do dva dana nakon primanja leka, može da dođe do pojave hipotenzije koja može da zahteva suportivno lečenje.


Potreba za odgovarajućom hidracijom

Kod pacijenata koji primaju terapiju lekom Intron A mora da se održava odgovarajuća hidracija pošto je kod nekih pacijenata zabeležena hipotenzija povezana sa gubitkom tečnosti. Može biti neophodno da se izvrši nadoknada tečnosti.


Pireksija

Iako pireksija može da bude udružena sa sindromom sličnim gripu koji je često zabeležen tokom terapije interferonom, ipak moraju da se isključe i drugi uzroci perzistentne pireksije.


Pacijenti sa lošim zdravstvenim stanjem

Intron A mora da se primenjuje uz oprez kod pacijenata sa lošim zdravstvenim stanjem kao što su to pacijenti koji imaju bolest pluća u anamnezi (na primer, hronična opstruktivna bolest pluća) ili dijabetes melitus koji može da dovede do razvoja ketoacidoze. Takođe je potrebno primeniti oprez kod pacijenata sa poremećajima koagulacije (na primer, tromboflebitis, plućna embolija) ili sa teškom mijelosupresijom.


Bolesti pluća

Kod pacijenata koji su dobijali interferon alfa, uključujući i pacijente koji su lečeni lekom Intron A, retko su zabeleženi slučajevi plućnih infiltrata, pneumonitisa, i pneumonije koji su, kod nekih pacijenata, doveli do smrtnog ishoda. Etiologija ovih slučajeva nije utvrđena. Ovi simptomi su se češće javljali kada je kineski biljni lek šosaikoto (sho saiko to) primenjivan istovremeno sa interferonom alfa (videti odeljak „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija“). Rendgen snimak pluća mora da se uradi kod svakog pacijenta kod koga se uoče pireksija, kašalj, dispneja, ili neki drugi respiratorni simptom. Ukoliko se na rendgen snimku uoče plućni infiltrati, ili ukoliko postoji dokaz o poremećaju funkcije pluća, pacijenta treba strogo nadzirati i, ukoliko je to potrebno, prekinuti terapiju interferonom alfa. Ova pojava je zabeležena češće kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom C koji su lečeni interferonom alfa, ali je takođe zabeležena i kod pacijenata sa onkološkim bolestima koji su primali interferon alfa. Izgleda da ove neželjene reakcije na plućima nestaju kada se odmah prekine lečenje interferonom alfa i uvede terapija kortikosteroidima.


Neželjene reakcije na nivou oka

Nakon terapije alfa interferonom, zabeleženi su retki slučajevi neželjenih reakcija na nivou oka (videti odeljak

„Neželjena dejstva“), uključujući krvarenje iz retine, makularnu ishemiju („cotton wool“ mrlje), i opstrukciju


retinalne arterije ili vene. Kod svih pacijenata treba da se uradi osnovni pregled oka. Kod svakog pacijenta koji se, tokom terapije lekom Intron A, požali na promene u oštrini vida ili u vidnom polju, ili na bilo koje druge simptome na nivou oka, mora odmah da se uradi detaljan pregled oka. Preporučuje se da se, tokom terapije lekom Intron A, rade periodični pregledi oka, a posebno kod pacijenata sa bolestima koje mogu da budu udružene sa retinopatijom, kao što su to dijabetes melitus ili hipertenzija. Treba razmotriti prekid terapije lekom Intron A kod pacijenata kod kojih dođe do pojave novih oftalmoloških poremećaja ili pogoršanja već postojećih poremećaja.


Otupelost, koma i encefalopatija

Kod nekih pacijenata su uočene značajnija otupelost i koma, uključujući i slučajeve encefalopatije, a to su uglavnom bili stariji pacijenti koji su primali visoke doze leka. Iako su ovi slučajevi uglavnom reverzibilni, kod nekoliko pacijenata ove reakcije su se povukle tek nakon tri nedelje. Veoma retko, kod davanja visokih doza leka Intron A, zabeleženi su slučajevi epileptičkih napada.


Pacijenti sa srčanim bolestima u anamnezi

Potrebno je da se pažljivo prate odrasli pacijenti koji zahtevaju terapiju lekom Intron A, a koji imaju u anamnezi kongestivnu srčanu insuficijenciju, infarkt miokarda i/ili ranije ili postojeće aritmije. Preporučuje se da se, kod pacijenata sa već postojećim srčanim poremećajima i/ili kod pacijenata sa uznapredovalim stadijumom karcinoma, uradi EKG srca pre početka terapije, kao i tokom terapije. Srčane aritmije (prvenstveno supraventrikularne) obično reaguju na konvencionalnu terapiju, ali može biti potrebno da se, zbog njih, prekine terapija lekom Intron A. Na raspolaganju nema podataka o deci i adolescentima sa srčanim bolestima u anamnezi.


Hipertrigliceridemija

Zabeleženi su slučajevi hipertrigliceridemije i pogoršanja postojeće hipertrigliceridemije, koji su ponekad bili teški. Stoga se preporučuje praćenje nivoa lipida.


Pacijenti sa psorijazom i sarkoidozom

Budući da je zabeleženo da interferon alfa dovodi do egzacerbacije već postojeće psorijaze i sarkoidoze, primena leka Intron A kod pacijenata sa psorijazom i sarkoidozom se preporučuje samo ako je moguća korist leka veća

od mogućeg rizika.


Odbacivanje transplantata nakon transplantacije bubrega i jetre

Preliminarni podaci pokazuju da terapija interferonom alfa može da bude udružena sa povećanom stopom odbacivanja transplantata nakon transplantacije bubrega. Takođe je zabeleženo i odbacivanje transplantata nakon transplantacije jetre.


Autoantitela i autoimuni poremećaji

Tokom terapije alfa interferonima zabeleženi su slučajevi pojave autoantitela i autoimunih poremećaja. Pacijenti sa predispozicijama za razvoj autoimunih poremećaja imaju povećan rizik od nastanka ove pojave. Potrebno je da se pažljivo procene oni pacijenti koji ispoljavaju znake i simptome koji su kompatibilni sa autoimunim poremećajima, kao i da se ponovo proceni odnos koristi i rizika za nastavak terapije interferonom kod ovih pacijenata (takođe videti odeljak 4.4 Hronični hepatitis C, monoterapija (poremećaji rada štitne žlezde) i odeljak

„Neželjena dejstva“). Kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom C, koji su primali interferon, zabeleženi su slučajevi Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) sindroma. Ovaj sindrom je granulomatozni inflamatorni poremećaj koji zahvata oči, slušni aparat, meninge i kožu. Ako se sumnja na prisustvo VKH sindroma, treba prekinuti antivirusnu terapiju i razmotriti primenu kortikosteroida (videti odeljak „Neželjena dejstva“).


Istovremena hemioterapija

Primena leka Intron A u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima (na primer: Ara-C, ciklofosfamid, doksorubicin, tenipozid) može da dovede do povećanog rizika od pojave toksičnih efekata (povećanje težine i dužine trajanja toksičnih efekata) koji mogu da ugroze život ili da dovedu do smrtnog ishoda kao rezultat istovremeno primenjenog leka. Najčešće zabeležene neželjene reakcije koje su mogle da ugroze život ili dovedu do smrtnog ishoda bile su: mukozitis, dijareja, neutropenija, insuficijencija bubrega i poremećaj elektrolita. Zbog rizika od povećanja toksičnosti zahteva se pažljivo prilagođavanje doze leka Intron A i hemioterapijskih agenasa koji se istovremeno primenjuju (videti odeljak „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija“). Kada se Intron A koristi istovremeno sa hidroksiureom, može da dođe do povećanja učestalosti i težine kožnog vaskulitisa.


Hronični hepatitis C

Kombinovana terapija sa ribavirinom

Kada se Intron A daje u kombinaciji sa ribavirinom kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom C, potrebno je pročitati Sažetak karakteristika leka za ribavirin.


Kod svih pacijenata u ispitivanjima hroničnog hepatitisa C urađena je biopsija jetre pre uključenja u studiju, ali u određenim slučajevima (na primer, kod pacijenata sa genotipovima 2 i 3), bilo je moguće započeti terapiju bez histološke potvrde bolesti. Pre početka lečenja treba slediti važeće smernice da bi se utvrdilo da li je potrebno da se uradi biopsija jetre.


Monoterapija

Sporadično su zabeleženi slučajevi poremećaja u radu štitne žlezde, hipotireoidizma ili hipertireoidizma, kod odraslih pacijenata sa hroničnim hepatitisom C koji su primali Intron A. U kliničkim ispitivanjima terapije lekom Intron A, poremećaji funkcije štitne žlezde zabeleženi su kod 2,8% pacijenata. Ovi poremećaji su lečeni primenom konvencionalne terapije za poremećaj rada štitne žlezde. Nije poznato kojim mehanizmom Intron A dovodi do promene tiroidnog statusa. Pre započinjanja terapije lekom Intron A za lečenje hroničnog hepatitisa C treba izmeriti nivoe tireotropnog hormona (TSH) u serumu. Svaka tada uočena nepravilnost u radu štitne žlezde mora da se leči konvencionalnom terapijom. Terapija lekom Intron A može da se započne tek kada se nivoi TSH dovedu i održe u normalnom opsegu primenom lekova. Ukoliko se, tokom terapije lekom Intron A, kod

pacijenta pojave simptomi koji ukazuju na mogući poremećaj u radu štitne žlezde, treba izmeriti nivoe TSH.

Ukoliko postoji poremećaj funkcije štitne žlezde, terapija lekom Intron A može da se nastavi samo ako je moguće održavati nivoe TSH u normalnom opsegu lekovima. Poremećaj u radu štitne žlezde koji se pojavio tokom terapije lekom Intron A nije reverzibilan nakon prekida terapije (takođe videti deo Dodatno praćenje rada štitne žlezde specifično za decu i adolescente).


Dodatno praćenje rada štitne žlezde specifično za decu i adolescente

Kod oko 12 % dece koja su primala kombinovanu terapiju interferonom alfa-2b i ribavirinom došlo je do povećanja nivoa tireotropnog hormona (TSH). Kod ostalih 4 % došlo je do prolaznog smanjenja nivoa TSH ispod donje granice normale. Pre započinjanja terapije lekom Intron A moraju se izmeriti nivoi TSH, a svaki tada uočeni poremećaj u radu štitne žlezde mora da se leči konvencionalnom terapijom. Terapija lekom Intron A može da se započne ako nivoi TSH mogu da se održavaju u normalnom opsegu primenom lekova. Tokom kombinovane terapije interferonom alfa-2b i ribavirinom uočen je poremećaj u radu štitne žlezde. Ukoliko

postoji poremećaj funkcije štitne žlezde, treba proceniti tiroidni status i lečiti poremećaj na klinički odgovarajući način. Decu i adolescente treba pregledati svaka 3 meseca da bi se utvrdilo da li postoji poremećaj u radu štitne žlezde (na primer, meriti nivoe TSH).


Ko-infekcija HCV/HIV


Pacijenti ko-inficirani HIV-om koji primaju visoko aktivnu antiretrovirusnu terapiju (HAART) mogu da imaju povećan rizik od razvoja laktičke acidoze. Potreban je oprez kada se Intron A i ribavirin dodaju HAART terapiji (videti Sažetak karakteristika leka za ribavirin). Pacijenti koji primaju kombinovanu terapiju lekom Intron A i ribavirinom, plus zidovudin, mogu da imaju povećani rizik od razvoja anemije.

Kod koinficiranih pacijenata sa uznapredovalom cirozom koji primaju HAART može se povećati rizik od razvoja dekompenzacije jetre i smrti. Kod ove podgrupe pacijenata, dodavanje alfa interferona samog, ili u kombinaciji sa ribavirinom, može da poveća rizik.


Poremećaji zuba i periodontalni poremećaji

Poremećaji zuba i periodontalni poremećaji koji mogu da dovedu do gubitka zuba prijavljeni su kod pacijenata koji su primali kombinovanu terapiju lekom Intron A i ribavirinom. Pored toga, suva usta mogu da imaju štetan uticaj na zube i sluznicu usta tokom dugotrajne kombinovane terapije lekom Intron A i ribavirinom.

Pacijenti moraju da temeljno operu zube dva puta dnevno i da redovno idu na kontrole kod zubara. Pored toga, kod nekih pacijenata može da dođe do pojave povraćanja. Ukoliko se to desi, pacijente treba savetovati da nakon povraćanja dobro isperu usta.


Laboratorijski testovi

Pre sistemske primene leka Intron A, kao i periodično tokom primene leka, kod svih pacijenata treba uraditi standardne hematološke i biohemijske testove krvi (kompletna i diferencijalna krvna slika, broj trombocita, elektroliti, jetreni enzimi, serumski proteini, bilirubin i kreatinin u serumu).


Tokom lečenja hepatitisa B ili C preporučuje se da se ovi testovi rade u prvoj, drugoj, četvrtoj, osmoj, dvanaestoj i šesnaestoj nedelji terapije, a zatim svakog drugog meseca nakon toga, sve do okončanja terapije. Ako, tokom terapije lekom Intron A, dođe do povećanja vrednosti ALT za 2 ili više puta u odnosu na vrednost na početku terapije, terapija lekom Intron A može da se nastavi pod uslovom da nema znakova i simptoma insuficijencije jetre. Tokom porasta vrednosti ALT, obavezno je da se, na svake dve nedelje, rade sledeći testovi funkcije jetre: ALT, protrombinsko vreme, alkalna fosfataza, albumin i bilirubin.


Kod pacijenata koji se leče od malignog melanoma, obavezno je da se, tokom indukcione faze terapije, svake nedelje proveravaju funkcija jetre i broj belih krvnih zrnaca, kao i da se uradi diferencijalna krvna slika, a tokom terapije održavanja ovo treba raditi jednom mesečno.


Uticaj na plodnost

Interferon može da ima štetan uticaj na plodnost (videti odeljak „Primena u periodu trudnoće i dojenja“).


Važne informacije o nekim sastojcima leka Intron A

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) u 1,2 mL, to jest, praktično ne sadrži natrijum.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Narkotici, hipnotici ili sedativi treba da se primenjuju uz oprez kada se koriste istovremeno sa lekom Intron A. Interakcije leka Intron A sa drugim lekovima nisu u potpunosti ispitane. Potrebno je primeniti oprez kada se

Intron A daje u kombinaciji sa drugim lekovima koji imaju moguće mijelosupresivno dejstvo.


Interferoni mogu da utiču na oksidativne metaboličke procese. Ovo se mora uzeti u obzir prilikom istovremene terapije lekovima koji se metabolišu ovim putem, kao što su to derivati ksantina, teofilin i aminofilin. Tokom


istovremene terapije sa ksantinima, potrebno je da se prate nivoi teofilina u serumu i, ukoliko je to potrebno, da se prilagodi doza leka.


Kod pacijenata koji su dobijali interferon alfa, uključujući i pacijente koji su primali Intron A, retko su zabeleženi slučajevi plućnih infiltrata, pneumonitisa i pneumonije koja je, u nekim slučajevima, imala smrtan ishod. Etiologija ovih pojava nije utvrđena. Ovi simptomi su se češće javljali kada se interferon alfa primenjivao istovremeno sa kineskim biljnim lekom šosaikoto (sho saiko to) (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Primena leka Intron A u kombinaciji sa drugim hemioterapijskim agensima (na primer: Ara-C, ciklofosfamid, doksorubicin, tenipozid) može da dovede do povećanog rizika od pojave toksičnih efekata (povećanje težine i dužine trajanja toksičnih efekata) (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Kada se Intron A daje u kombinaciji sa ribavirinom kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom C, potrebno je pročitati Sažetak karakteristika leka za ribavirin.


U jednom kliničkom ispitivanju u kome je ispitivana kombinovana terapija telbivudinom u dozi od 600 mg dnevno i pegilovanim interferonom alfa-2a u dozi od 180 mikrograma jednom nedeljno, supkutano, uočeno je da je ova kombinacija udružena sa povećanim rizikom od pojave periferne neuropatije. Nije poznato koji mehanizam je zaslužan za ovu pojavu (videti odeljke „Kontraindikacije“, „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“ i

„Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija“ u Sažetku karakteristika leka za telbivudin). Pored toga,

bezbednost i efikasnost telbivudina u kombinaciji sa interferonima u lečenju hroničnog hepatitisa B nisu utvrđeni. Stoga je kombinovana primena leka Intron A i telbivudina kontraindikovana (videti odeljak „Kontraindikacije“).


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Žene u reproduktivnom periodu/kontracepcija kod muškaraca i žena

Žene u reproduktivnom periodu moraju da koriste pouzdane mere kontracepcije tokom terapije ovim lekom. Kod žena koje su dobijale humani leukocitni interferon zabeležene su smanjene koncentracije estradiola i progesterona u serumu.


Intron A mora da se primenjuje uz oprez kod muškaraca u reproduktivnom periodu.


Kombinovana terapija sa ribavirinom

Ako se primenjuje u periodu trudnoće, ribavirin dovodi do ozbiljnih defekata na rođenju. Potrebno je da se vodi izuzetna pažnja u cilju izbegavanja moguće trudnoće kod pacijentkinja, ili kod partnerki pacijenata, koji primaju Intron A u kombinaciji sa ribavirinom. Žene u reproduktivnom periodu moraju da koriste pouzdane mere kontracepcije tokom terapije, kao i 4 meseca nakon završetka lečenja. Pacijenti muškog pola, ili njihove partnerke, moraju da koriste pouzdane mere kontracepcije tokom terapije, kao i 7 meseci nakon završetka lečenja (videti Sažetak karakteristika leka za ribavirin).


Trudnoća

Nisu dostupni odgovarajući podaci o upotrebi interferona alfa-2b kod trudnica. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost. Mogući rizik za ljude nije poznat. Intron A treba da se primenjuje u periodu trudnoće samo ako moguća korist terapije opravdava mogući rizik za fetus.


Kombinovana terapija sa ribavirinom


Terapija ribavirinom je kontraindikovana kod trudnica.


Dojenje

Nije poznato da li se sastojci ovog leka izlučuju u majčino mleko kod ljudi. Zbog mogućeg rizika od pojave neželjenih reakcija kod dojenčeta, dojenje mora da se prekine pre početka lečenja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Pacijente treba upozoriti da, tokom terapije lekom Intron A, može da dođe do pojave umora, pospanosti ili konfuznosti, i stoga se preporučuje da izbegavaju upravljanje motornim vozilom ili rukovanje mašinama.


Neželjena dejstva


Kada se Intron A daje u kombinaciji sa ribavirinom kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom C, potrebno je pročitati deo o neželjenim reakcijama povezanim sa upotrebom leka u Sažetku karakteristika leka za ribavirin.


U kliničkim ispitivanjima koja su sprovedena za veliki broj indikacija i u širokom rasponu doza leka (od 6 miliona i.j./m2/nedeljno za lečenje leukemije vlasastih ćelija do 100 miliona i.j./m2/nedeljno za lečenje melanoma), najčešće zabeležene neželjene reakcije bile su pireksija, umor, glavobolja i mijalgija. Pireksija i umor su često bile reverzibilne i nestajale su u toku 72 sata nakon privremenog prekida ili završetka terapije.


Odrasli pacijenti

U kliničkim ispitivanjima koja su sprovedena na populaciji sa hepatitisom C, pacijenti su dobijali Intron A, sam, ili u kombinaciji sa ribavirinom, tokom godinu dana. Svi pacijenti u ovim ispitivanjima primili su 3 miliona i.j. leka Intron A, tri puta nedeljno. U Tabeli 1 prikazana je učestalost neželjenih reakcija (povezanih sa terapijom) koje su pacijenti sami prijavili u kliničkim ispitivanjima na pacijentima koji prethodno nisu lečeni, a koji su, u ovim ispitivanjima primali terapiju tokom godinu dana. Težina ovih neželjenih reakcija uopšteno se kretala u rasponu od blage do umerene. Neželjene reakcije navedene u Tabeli 1 su zasnovane na iskustvu iz kliničkih ispitivanja i iz post-marketinškog perioda nakon stavljanja leka u promet. U okviru klasa sistema organa, neželjene reakcije su razvrstane na osnovu učestalosti u sledeće kategorije: veoma česte (≥1/10); česte (≥1/100 i

<1/10); povremene (≥1/1,000 i <1/100); retke (≥1/10,000 i <1/1,000); veoma retke (<1/10,000); nepoznate. U

okviru svake kategorije učestalosti, neželjene reakcije su poređane od težih ka lakšim.


Tabela 1 Neželjene reakcije zabeležene tokom kliničkih ispitivanja ili u post-marketinškom periodu nakon

stavljanja leka u promet, kod monoterapije lekom Intron A ili kombinovane terapije lekom Intron A i ribavirinom

Klasa sistema organa

Neželjene reakcije

Infekcije i infestacije

Veoma česte: Česte:


Povremene: Retke:


Faringitis*, virusna infekcija*

Bronhitis, sinuzitis, herpes simplex (rezistentni), rinitis


Bakterijska infekcija Pneumonija§, sepsa


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Veoma česte:

Česte:

Veoma retke: Nepoznate:


Leukopenija

Trombocitopenija, limfadenopatija, limfopenija Aplastična anemija

Čista aplazija eritrocita, idiopatska trombocitopenijska purpura, trombotična trombocitopenijska purpura

Imunološki poremećaji§

Veoma retke: Nepoznate:


Sarkoidoza, egzacerbacija sarkoidoze

Sistemski eritematozni lupus, vaskulitis, reumatoidni artritis (novonastali ili pogoršanje postojećeg), Vogt-Koyanagi- Harada sindrom, akutne reakcije preosetljivosti, uključujući urtikariju, angioedem, bronhokonstrikciju, anafilaksu§

Endokrinološki poremećaji

Česte:

Veoma retke:


Hipotireoidizam§, hipertireoidizam§ Dijabetes, pogoršanje dijabetesa

Poremećaji metabolizma i ishrane

Veoma česte: Česte: Veoma retke:


Anoreksija

Hipokalcemija, dehidracija, hiperurikemija, žeđ Hiperglikemija, hipertrigliceridemija§, povećan apetit

Psihijatrijski poremećaji§

Veoma česte:


Česte: Retke:

Veoma retke:


Nepoznate:


Depresija, nesanica, anksioznost, emocionalna labilnost*, agitacija, nervoza

Konfuzija, poremećaj spavanja, smanjeni libido Suicidalne misli

Samoubistvo, pokušaj samoubistva, agresivno ponašanje (ponekad usmereno prema drugim osobama), psihoza, uključujući halucinacije

Misli o ubistvu drugih, izmenjen mentalni status§, manija,

bipolarni poremećaji

Poremećaji nervnog sistema§

Veoma česte: Česte:

Povremene: Veoma retke:


Nepoznate:

Nesvestica, glavobolja, poremećena koncentracija, suva usta Tremor, parestezije, hipoestezija, migrena, crvenilo, pospanost,

izmenjen osećaj ukusa

Periferna neuropatija

Cerebrovaskularno krvarenje, cerbrovaskularna ishemija, epileptični napadi, poremećaj svesti, encefalopatija


Mononeuropatije, koma§


Poremećaji na nivou oka

Veoma česte: Česte:


Retke:


Zamagljen vid

Konjunktivitis, poremećaj vida, poremećaj na nivou suznih žlezdi, bol u oku

Retinalna hemoragija§, retinopatije (uključujući edem makule),

opstrukcija retinalne arterije ili vene §, optički neuritis, papiloedem, gubitak oštrine vida ili vidnog polja, „cotton-

wool“ mrlje§

Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

Česte:

Veoma retke:


Vertigo, tinitus

Gubitak sluha, poremećaj sluha

Kardiološki poremećaji

Česte: Retke:

Veoma retke: Nepoznate:


Palpitacija, tahikardija Kardiomiopatija

Infarkt miokarda, srčana ishemija

Kongestivna srčana insuficijencija, perikardijalna efuzija, aritmija

Vaskularni poremećaji

Česte:

Veoma retke:


Hipertenzija

Periferna ishemija, hipotenzija§

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Veoma česte:

Česte:


Veoma retke:


Dispneja*, kašalj*

Epistaksa, respiratorni poremećaj, nazalna kongestija, rinoreja, neproduktivni kašalj

Plućni infiltrati§, pneumonitis§

Gastrointestinalniporemećaji

Veoma česte: Česte:

Veoma retke: Nepoznate:


Mučnina/povraćanje, abdominalni bol, dijareja, stomatitis, dispepsija

Ulcerativni stomatitis, bol u gornjem desnom kvadrantu, glositis, gingivitis, konstipacija, retka stolica


Pankreatitis, ishemijski kolitis, ulcerativni kolitis, krvarenje desni

Periodontalni poremećaj NOS, poremećaji zubaNOS§

Hepatobilijarni poremećaji

Česte:

Veoma retke:


Hepatomegalija

Hepatotoksičnost, (uključujući smrtan ishod)


Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Veoma česte:


Česte:


Veoma retke:


Alopecija, pruritus*, suva koža*, osip*, pojačano znojenje Psorijaza (novonastala ili pogoršanje postojeće)§,

makulopapularni osip, eritematozni osip, ekcem, eritem, kožni poremećaj

Stivens Džonsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza,

eritem multiforme

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Veoma česte:

Česte:

Veoma retke:


Mialgija, artralgija, mišićno-skeletni bol Artritis

Rabdomioliza, miozitis, grčevi u nogama, bol u leđima

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Česte:

Veoma retke:


Učestalo mokrenje

Otkazivanje bubrega, bubrežna insuficijencija, nefrotski sindrom

Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki

Česte:


Amenoreja, bol u dojkama, dismenoreja, menoragija, menstrualni poremećaj, vaginalni poremećaj

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma česte:


Česte:

Veoma retke:


Inflamacija na mestu primene injekcije, reakcija na mestu primene injekcije*, umor, ukočenost, pireksija§, simptomi slični gripu§, astenija, razdražljivost, bol u grudima, opšta slabost


Bol na mestu primene injekcije

Nekroza na mestu primene injekcije, edem lica

Laboratorijska ispitivanja

Veoma česte:


Smanjenje telesne mase

*Ove neželjene reakcije bile su česte samo kod monoterapije lekom Intron A.

§Videti odeljak 4.4

NOS - Not Otherwise Specified


Ove neželjene reakcije takođe su zabeležene kod monoterapije lekom Intron A.


Neželjene reakcije zabeležene kod pacijenata sa hepatitisom C su iste kao i one prijavljene kada je Intron A davan u drugim indikacijama, uz malo, očekivano, dozno-zavisno povećanje incidence. Na primer, u jednom ispitivanju u kome je Intron A davan kao adjuvantna terapija u velikim dozama kod pacijenata sa melanomom, incidenca umora, pireksije, mijalgije, neutropenije/anemije, anoreksije, mučnine i povraćanja, dijareje, drhtavice, simptoma sličnih gripu, depresije, alopecije, izmenjenog osećaja ukusa i nesvestice bila je veća od incidence zabeležene u ispitivanju na pacijentima sa hepatitisom C. Takođe, kod visokih doza leka povećavala se i težina


neželjenih reakcija (SZO stepen 3 kod 66% pacijenata i SZO stepen 4 kod 14% pacijenata) u poređenju sa blagim do umerenim reakcijama koje su povezane sa uzimanjem nižih doza leka. Neželjene reakcije su uobičajeno kontrolisane prilagođavanjem doze leka.


Izgleda da su kardiovaskularne neželjene reakcije, a naročito aritmija, uglavnom bile povezane sa kardiovaskularnim bolestima u anamnezi, kao i sa prethodnom terapijom kardiotoksičnim lekovima (videti odeljak 4.4).

Kardiomiopatija, koja može da bude reverzibilna nakon prekida terapije interferonom alfa, retko je zabeležena kod pacijenata koji nisu imali bolesti srca u anamnezi (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Tokom terapije alfa interferonima zabeleženi su razni autoimuni poremećaji, kao i poremećaji koji nastaju posredstvom imunog sistema, uključujući poremećaj u radu štitne žlezde, sistemski lupus eritematozus, reumatoidni artritis (novonastali ili pogoršanje postojećeg), idiopatsku i trombocitopenijsku purpuru, vaskulitis, neuropatije, uključujući mononeuropatije (takođe videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Klinički značajne laboratorijske abnormalnosti, koje su se najčešće javljale pri dozama većim od 10 miliona i.j. dnevno, uključuju smanjenje broja granulocita i belih krvnih zrnaca, sniženje nivoa hemoglobina i smanjenje broja trombocita, povećanje nivoa alkalne fosfataze, LDH, kreatinina u serumu i azota uree u serumu. Zabeležena je umerena, uglavnom reverzibilna pancitopenija. Povećanje nivoa ALT/AST (SGPT/SGOT) u serumu zabeleženo je kao abnormalnost kod nekih pacijenata koji nisu imali hepatitis, kao i kod nekih pacijenata sa hroničnim hepatitisom B, što se poklapalo sa nestankom virusne DNKp.


Deca i adolescenti

Hronični hepatitis C – Kombinovana terapija sa ribavirinom


U kliničkim ispitivanjima sprovedenim na 118 dece i adolescenata (starosti od 3 do 16 godina), lečenje je prekinuto kod 6% njih zbog neželjenih reakcija. Uopšteno, profil neželjenih reakcija u ovoj ograničenoj populaciji ispitivane dece i adolescenata bio je sličan profilu zabeleženom kod odraslih pacijenata, mada je, tokom lečenja, zabeležen problem koji je isključivo vezan za decu, a to je zastoj u rastu koji se izražava kao smanjenje percentila visine (srednja vrednost smanjenja je 9 percentila) i smanjenje percentila telesne mase (srednja vrednost smanjenja je 13 percentila). Tokom petogodišnjeg perioda praćenja nakon završetka lečenja srednja vrednost visine kod dece bila je 44. percentil, što je bilo ispod srednje vrednosti za normativnu populaciju, a manje od njihove srednje vrednosti visine na početku ispitivanja (48. percentil). Dvadesetoro (21%) od 97 dece su imali smanjenje > 15 percentila na percentilnoj krivoj rasta, a 10 od to 20-oro dece su imali smanjenje > 30 percentila na percentilnoj krivoj rasta od početka lečenja do kraja dugotrajnog perioda praćenja nakon završetka ispitivanja (do 5 godina). Zastoj u rastu je uočen tokom kombinovane terapije lekom Intron A i ribavirinom u trajanju do 48 nedelja, a nije sigurno da li je ova pojava reverzibilna. Posebno je smanjenje u srednjoj vrednosti na percentilnoj krivoj rasta, od početka lečenja do kraja dugotrajnog perioda praćenja, bilo izraženo kod dece u predpubertetskom uzrastu (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“).


Pored ovoga, suicidalne misli ili pokušaji samoubistva zabeleženi su češće nego kod odraslih pacijenata (2,4% u odnosu na 1%) tokom lečenja i tokom perioda praćenja od 6 meseci nakon završetka lečenja. Kao i kod odraslih pacijenata, i kod dece i adolescenata su takođe zabeležene i druge psihijatrijske neželjene reakcije (na primer, depresija, emocionalna labilnost i pospanost) (videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi


leka“). Dalje, poremećaji na mestu primene injekcije, pireksija, anoreksija, povraćanje i emocionalna labilnost su bili češći kod dece i adolescenata nego kod odraslih pacijenata. Kod 30% pacijenata bilo je potrebno da se prilagodi doza leka, a to se najčešće događalo zbog anemije i neutropenije.


Neželjene reakcije navedene u Tabeli 2 su zasnovane na iskustvu iz dva multicentrična klinička ispitivanja sprovedena na deci i adolescentima. U okviru klasa sistema organa, neželjene reakcije su razvrstane na osnovu učestalosti u sledeće kategorije: veoma česte (≥1/10); česte (≥1/100 i <1/10). U okviru svake kategorije učestalosti, neželjene reakcije su poređane od težih ka lakšim.


Tabela 2 Neželjene reakcije zabeležene veoma često i često tokom kliničkih ispitivanja sprovedenih na

deci i adolescentima koji su primali kombinovanu terapiju lekom Intron A i ribavirinom

Klasa sistema organa

Neželjene reakcije

Infekcije i infestacije

Veoma česte: Česte:


Virusna infekcija, faringitis

Gljivična infekcija, bakterijska infekcija, infekcija pluća, otitis media, apsces zuba, herpes simplex, infekcija urinarnog trakta, vaginitis, gastroenteritis

Maligne i benigne neoplazme (uključujući ciste i polipe) Česte:


Neoplazma (nespecifikovana)

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Veoma česte:

Česte:


Anemija, neutropenija Trombocitopenija, limfadenopatija

Endokrinološki poremećaji

Veoma česte:

Česte:


Hipotireoidizam§ Hipertireoidizam§, virilizam

Poremećaji metabolizma i ishrane

Veoma česte:

Česte:


Anoreksija

Hipertrigliceridemija§, hiperurikemija, povećan apetit

Psihijatrijski poremećaji§

Veoma česte: Česte:


Depresija, emocionalna labilnost, nesanica

Suicidalne misli, agresivne reakcije, stanje konfuzije, poremećaj ponašanja, agitiranost, mesečarenje, anksioznost, nervoza, poremećaj spavanja, abnormalni snovi, apatija

Poremećaji nervnog sistema§

Veoma česte: Česte:


Glavobolja, nesvestica

Hiperkinezija, tremor, disfonija, parestezije, hipoestezija, hiperestezija, smanjena koncentracija, pospanost

Poremećaji na nivou oka

Česte:


Konjunktivitis, bol u oku, poremećaj vida, poremećaj suzne žlezde

Vaskularni poremećaji

Česte:


Crvenilo, bledilo


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji Česte:


Dispneja, tahipneja, epistaksa, kašalj, nazalna kongestija, nazalna iritacija, rinoreja, kijanje

Gastrointestinalniporemećaji

Veoma česte: Česte:


Dijareja, povraćanje, mučnina, abdominalni bol

Ulceracije u ustima, ulcerativni stomatitis, stomatitis, bol u gornjem desnom kvadrantu, dispepsija, glositis, gastroezofagusni refluks, problemi sa rektumom, gastrointestinalni poremećaj, konstipacija, retka stolica, zubobolja, problemi sa zubima

Hepatobilijarni poremećaji

Česte:


Abnormalna funkcija jetre

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Veoma česte:

Česte:


Alopecija, osip

Reakcije fotosenzitivnosti, makulopapularni osip, ekcem, akne, poremećaj kože, poremećaj noktiju, diskoloracija kože, pruritus, suva koža, eritem, pojava modrica, pojačano znojenje

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva Veoma česte:


Artralgija, mialgija, muskuloskeletalni bol

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Česte:


Enureza, poremećaj mokrenja, urinarna inkontinencija

Poremećaji reproduktivnog sistema i na nivou dojki

Česte:


Žene: amenoreja, menoragija, menstrualni poremećaj, vaginalni poremećaj

Muškarci: bol u testisima

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma česte:


Česte:


Inflamacija na mestu primene injekcije, reakcija na mestu primene injekcije, umor, ukočenost, pireksija§, simptomi slični gripu§, opšta slabost, razdražljivost

Bol u grudnom košu, astenija, edem, bol na mestu primene injekcije

Laboratorijska ispitivanja

Veoma česte:


Smanjena brzina rasta (manja visina i/ili masa za dati uzrast)§

Povrede i trovanja

Česte:


Laceracija kože

§Videti odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka“


Predoziranje


Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja koji su doveli do akutnih kliničkih manifestacija. Međutim, kao i kod bilo kog drugog farmakološki aktivnog jedinjenja, indikovano je simptomatsko lečenje, uz često praćenje vitalnih znakova i pažljiv nadzor pacijenta.


Inkompatibilnost


Ovaj lek ne sme da se meša sa drugim lekovima, osim sa onim lekovima koji su navedeni u odeljku „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka“.


Rok upotrebe


15 meseci


Dokazano je da je lek hemijski i fizički stabilan nakon prve primene u periodu od 27 dana na temperaturi od 2°C do 8°C.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, jednom kada se otvori, lek može da se čuva maksimalno 27 dana na

temperaturi od 2°C do 8°C. Ostali uslovi čuvanja nakon prve primene, kao i vreme čuvanja su odgovornost korisnika leka.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

Za uslove čuvanja leka nakon prve primene videti odeljak „Rok upotrebe“.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


1,2 mL rastvora (što odgovara 18 miliona i.j.) u penu koji se sastoji od uloška (tip I staklo) koji je na jednom kraju zatvoren poklopcem (od aluminijuma) koji ima gumenu oblogu (od bromobutil gume), a na drugom kraju klipom (od bromobutil gume).


Pakovanje: 1 višedozni pen sa staklenim uloškom sa 1,2 mL rastvora, 12 igala za injekciju i 12 tupfera za čišćenje.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Za neke indikacije nisu odgovarajući svi dozni oblici i jačine leka. Molimo Vas da se uverite da ste odabrali odgovarajući dozni oblik i odgovarajuću jačinu leka.


Intron A, rastvor za injekciju u višedoznom penu, se daje supkutano nakon pričvršćivanja igle za injekciju i podešavanja propisane doze.


Izvadite pen iz frižidera oko 30 minuta pre davanja leka tako da rastvor za injekciju može da se zagreje na sobnu temperaturu (ne veću od 25°C).


Detaljna uputstva za upotrebu ovog leka data su u daljem tekstu, pod naslovom „Kako se primenjuje injekcija


leka Intron A“.


Svaki pen je namenjen za period upotrebe od najviše četiri nedelje, a nakon isteka tog perioda mora da se odbaci u skladu sa važećim propisima. Za primenu svake nove doze mora da se koristi nova igla za injekciju. Nakon svake upotrebe, igla za injekciju mora da se odbaci u skladu sa važećim propisima za bezbedno uklanjanje medicinskog otpada, a pen mora odmah da se vrati u frižider. Tokom 4 nedelje upotrebe, dozvoljeno je izlaganje leka temperaturi do 25°C najduže 48 sati (dva dana) kako bi se pokrilo slučajno zakašnjenje prilikom vraćanja pena u frižider.


U pakovanju se nalazi dovoljan broj igala za injekcije i tupfera za primenu Intron A pena za davanje najmanjih merljivih doza. Pacijenta treba obavestiti da mora da odbaci sve igle i tupfere koji su preostali nakon davanja poslednje doze, a to se mora učiniti u skladu sa propisima za bezbedno uklanjanje medicinskog otpada.


Kao i kod svih lekova za parenteralnu primenu, pre davanja, lek Intron A, rastvor za injekciju, mora da se pažljivo vizuelno pregleda da bi se uočilo ima li prisustva stranih čestica i promene boje. Rastvor mora da bude bistar i bezbojan.


KAKO SE PRIMENJUJE INJEKCIJA LEKA INTRON A


U sledećim uputstvima nalazi se objašnjenje kako primeniti injekciju leka Intron A. Pažljivo pročitajte uputstva i sledite ih korak po korak.


Priprema

Pre početka primene, potrebno je prikupiti sve što je potrebno:


Dobro oprati ruke. Upotrebljavati igle za injekciju koje se nalaze u pakovanju samo za davanje leka Intron A. Za svaku dozu koristiti novu iglu za injekciju. Treba voditi računa da, u vreme davanja injekcije, rastvor bude zagrejan na sobnoj temperaturi (do 25°C).


Na slikama A i B prikazani su različiti delovi pena i igle za injekcije. Najvažniji delovi koje treba zapamtiti su:


pena.

Slika J


Držeći pen okrenut na gore, do kraja pritisnite dugme za doziranje i proverite da li se kap rastvora pojavila na vrhu igle za injekciju (Pogledajte kap na vrhu igle za injekciju na donjoj Slici K).


Slika K


Ako se kap ne pojavi, uzmite drugi pen i vratite neispravan pen dobavljaču.


Napomena: u penu može da ostane mala količina vazduha, ali to nije važno pošto ste već odstranili vazduh iz igle za injekciju i doza će biti tačna.


Vratite poklopac pena tako da „trougao“ bude nasuprot indikatoru doze kao što je to prikazano na Slici L.


Slika L


Pen je sada spreman za podešavanje doze. Za sledeći korak, uhvatite pen za sredinu tela pena. Ovo će omogućiti da se dugme za doziranje slobodno pokreće i da se tako obezbedi podešavanje tačne doze.


Da biste podesili potrebnu dozu, držite pen u horizontalnom položaju, jednom rukom, za telo pena. Drugom rukom okrenite poklopac u smeru kretanja kazaljki na satu, kako je to prikazano strelicom na Slici M. Primetićete da se dugme za doziranje izdiže i pokazuje podešenu dozu. Da biste podesili tačnu dozu, okrenite poklopac onoliko puta koliko je to potrebno na sledeći način:


Broj “okreta” i “škljocaja” Odgovarajuća doza (u milionima i.j.)

leka Intron A, rastvora za injekciju, u višedoznom penu sa uloškom, 18 miliona i.j./penu


1 pun okret (5 škljocaja)


 1. škljocaja


 2. škljocaja


 3. škljocaja


 4. škljocaja


2 puna okreta (10 škljocaja)


 1. škljocaja


 2. škljocaja


 3. škljocaja


 4. škljocaja


3 puna okreta (15 škljocaja)


 1. škljocaja


 2. škljocaja


 3. škljocaja


 4. škljocaja


4 puna okreta (20škljocaja)*


1,5


1,8


2,1


2,4


2,7


3


3,3


3,6


3,9


4,2


4,5


4,8


5,1


5,4


5,7


6


Slika M


*4 puna okreta odgovaraju maksimalnoj dozi koja može da se da u jednoj injekciji. Pen je napravljen tako da njegov sadržaj od 18 miliona i.j. može da se primeni u dozama od 1,5 do 6 miliona i.j.. Iz jednog pena može da se da maksimalno 12 doza od 1,5 miliona i.j., a period davanja ne sme da bude duži od 4 nedelje.


Skala na dugmentu za doziranje pokazuje veličinu podešene doze (vidite donju Sliku N). Za doze koje se podešavaju punim okretima, skala mora da se poklopi sa oznakom tačne doze. Za doze koje se podešavaju škljocajima između punih okreta, skala treba da se poklopi između dve odgovarajuće oznake doza koje se podešavaju punim okretima. U ovom trenutku treba da proverite da li ste podesili tačnu dozu.


Slika N


Nakon svakog punog okreta proverite da li se trougao nalazi nasuprot indikatora doze (vidite Sliku O). Ako ste podesili pogrešnu dozu, samo okrećite poklopac unazad (suprotno od smera kretanja kazaljki na satu) koliko god možete, sve dok se dugme za doziranje ne vrati potpuno na početnu poziciju, a zatim ponovo započnite postupak. Jednom kada podesite tačnu dozu, spremni ste za davanje injekcije.


Slika O


Davanje injekcije rastvora

Odabrati mesto na telu za davanje injekcije. Najbolja mesta za davanje injekcije su tkiva koja imaju sloj masti između kože i mišića: butine, spoljnja strana nadlaktice, stomak (osim predela pupka ili struka). Ako je pacijent preterano mršav, injekciju treba dati samo u butine ili u spoljnju stranu nadlaktice. Svaki put dajte injekciju na drugom mestu na telu.


Očistite i dezinfikujte kožu na mestu gde će injekcija biti primenjena. Sačekajte da se to područje osuši. Jednom rukom uhvatite deo kože između dva prsta. Drugom rukom uzmite pen i držite ga kao što biste držali olovku. Ubodite iglu u kožu koju držite između prstiju pod uglom od oko 45°.


Zatim pritisnite dugme za doziranje nadole do kraja (vidite Sliku P).


Slika P


Držeći dugme za doziranje pritisnuto na dole, ostavite iglu za injekciju na mestu uboda nekoliko sekundi da biste omogućili da se rastvor rasporedi ispod kože, a zatim izvucite iglu.


Pažljivo vratite nazad spoljnji poklopac na iglu za injekciju (vidite Sliku Q).


Slika Q


Potpuno odvrnite iglu za injekciju od pena tako što ćete okretati u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu, kako je to prikazano na Slici R. Zatim je pažljivo odvojite od pena i zatvorenu poklopcem odbacite (vidite Sliku S).


Slika R Slika S


Vratite poklopac na pen tako da trougao ponovo bude nasuprot indikatoru doze kako je to prikazano na Slici T. Zatim vratite pen u frižider.


Slika T

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z