Moozeeck

Zolsana


UPUTSTVO ZA LEK


Zolsana®, film tablete, 5 mg

Pakovanje: ukupno 20 film tableta; blister, 2 x 10 film tableta


Zolsana®, film tablete, 10 mg

Pakovanje: ukupno 20 film tableta; blister, 2 x 10 film tableta


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Zolsana®, 5 mg, film tableta

Zolsana®, 10 mg, film tableta zolpidem


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zolsana i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zolsana

 3. Kako se upotrebljava lek Zolsana

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zolsana

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZOLSANA I ČEMU JE NAMENJEN

  Zolsana film tablete kao aktivni supstancu sadrže zolpidem-tartarat, koji pripada grupi lekova poznatoj kao

  hipnotici. Hipnotici se koriste za lečenje nesanice.


  Lek Zolsana se koristi za kratkotrajno lečenje nesanice, u slučajevima kada ona onesposobljava ili iscrpljuje pacijenta.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZOLSANA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Zolsana ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZOLSANA

  Lek Zolsana uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite

  sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Zolsana film tablete se uzimaju oralno. Zbog brzog početka delovanja, lek se uzima neposredno pre odlaska na spavanje ili u krevetu. Preporučena dnevna doza za odrasle je 10 mg (jedna tableta).


  Uobičajeno trajanje terapije je od nekoliko dana do dve nedelje, a maksimalno 4 nedelje, uključujući vreme postepenog smanjenja doze leka.


  Kao i u slučaju drugih hipnotika, dugotrajna primena se ne preporučuje odnosno dužina terapije ne treba da bude duža od 4 nedelje.

  Posebne grupe pacijenata Deca

  Imajući u vidu da bezbednost i efikasnost zolpidema nije utvrđena kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina,

  lek se ne sme primenjivati kod ove grupe pacijenata


  Osobe starije životne dobi

  Stariji i iscrpljeni pacijenti mogu biti posebno osetljivi na dejstvo zolpidema. Zbog toga, preporučena doza kod ovih pacijenata iznosi 5 mg i ne sme da se prekorači.


  Insuficijencija jetre

  Metabolizam i klirens leka je smanjen kod pacijenata sa insuficijencijom jetre. Preporučena doza iznosi 5 mg na dan uz poseban oprez kod starijih osoba. Kod odraslih (osobe mlađe od 65 godina) doza može da se poveća na 10 mg samo ukoliko klinički odgovor nije postignut, a lek se dobro podnosi.


  Ako ste uzeli više leka Zolsana nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Kod predoziranja lekom Zolsana može doći do poremećaja svesti, koji može da se ispolji kao pospanost, konfuzija (zbunjenost), dubok san ili koma sa smrtnim ishodom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zolsana

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Lek Zolsana se mora uzimati isključivo uveče, pred spavanje. Ako zaboravite da uzmete tabletu uveče, nemojte je uzimati u bilo koje drugo vreme, jer se u suprotnom mogu javiti pospanost, ošamućenost i konfuzija tokom dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zolsana

  Ukoliko osetite poboljšanje, ne prekidajte lečenje lekom Zolsana bez saveta Vašeg lekara.


  Nikada ne prekidajte lečenje lekom Zolsana naglo, jer može doći do pogoršanja nesanice i pojave apstinencijalnih simptoma (simptoma obustave leka), kao što su: anksioznost (teskoba), nervoza, razdražljivost, konfuzija (zbunjenost), glavobolja, depresija, ubrzani ili nepravilni rad srca, noćne more, halucinacije (opažanje nepostojećih predmeta, pojava ili događaja), preosetljivost na svetlost, buku ili fizički dodir, derealizacija (poremećaj percepcije spoljašnjeg sveta koji postaje čudan ili nerealan), depersonalizacija (osećaj gubitka sopstvenog identiteta, osećaj da sopstvena ličnost više ne postoji, gubitak odnosa prema svom telu), osećaj bockanja ili mravinjanja u rukama ili nogama, bol u mišićima, stomačne tegobe. U retkim slučajevima može doći do epileptičkih napada.


  Ukoliko primetite pojavu nekog od navedenih simptoma odmah se obratite Vašem lekaru.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Zolsana, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih veoma retkih neželjenih dejstava prekinite primenu leka i odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

 5. KAKO ČUVATI LEK ZOLSANA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Zolsana posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zolsana


Aktivna supstanca je zolpidem-tartarat.

Jedna film tableta sadrži 5 mg zolpidem-tartarata. Jedna film tableta sadrži 10 mg zolpidem-tartarata.


Pomoćne supstance

Zolsana, film tablete, 5 mg i Zolsana, film tablete, 10 mg:


Pomoćne supstance u jezgru tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna (E460); natrijum- skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat (E572); hipromeloza (E464).

Pomoćne supstance u filmu tablete: Opadry Y-1-7000 White (sastav: hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); makrogol 400).


Kako izgleda lek Zolsana i sadržaj pakovanja


Film tablete od 5 mg su ovalne, bikonveksne film tablete bele boje sa utisnutom oznakom „ZIM“ na jednoj strani i utisnutom oznakom „5“ na drugoj strani.

Film tablete od 10 mg su ovalne, bikonveksne film tablete bele boje, sa jedne strane je utisnuta podeona crta, a

sa druge podeona crta između oznaka „ZIM” i „10“.


Zolsana, film tablete, 5 mg i Zolsana, film tablete, 10 mg:


Unutrašnje pakovanje je blister (PVC/PE/PVDC//Al) koji sadrži 10 film tableta. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži 2 blistera (ukupno 20 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Zolsana, film tablete, 20 x 5 mg: 515-01-04523-13-001 od 06.11.2013.

Zolsana, film tablete, 20 x 10 mg: 515-01-04524-13-001 od 06.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z