FISKocr

Moditen


UPUTSTVO ZA LEK


Moditen, obložena tableta, 1 mg


Pakovanje: ukupno 25 kom; bočica


Moditen, obložena tableta, 2,5 mg


Pakovanje: ukupno 100 kom; bočica


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, 11 000 Beograd, Srbija


Moditen, 1 mg, obložena tableta

Moditen, 2,5 mg, obložena tableta flufenazin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Moditen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Moditen

 3. Kako se upotrebljava lek Moditen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Moditen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MODITEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Moditen sadrži aktivni sastojak flufenazin koji pripada grupi lekova poznatoj kao fenotiazini (antipsihotici). Ovi lekovi deluju na nervne puteve i određene moždane regione, pomažući u uklanjanju hemijske neravnoteže u mozgu koja izaziva pojavu simptoma vaše bolesti.


  U veoma malim dozama, flufenazin se može koristiti kao kratkotrajna terapija (u trajanju do tri meseca) za poremećaje u kojima je lek prvog izbora kontraindikovan ili neefikasan: umerena i teška anksioznost, agitiranost prouzrokovana somatskim simptomima ili anksiozno-depresivnim poremećajima i hiperkinetski poremećaj praćen agitiranošću.

  Lek Moditen je namenjen za lečenje mentalnih poremećaja koji se prepoznaju po tome što pacijent čuje, vidi

  ili oseća nepostojeće stvari, umišlja stvari, neobično je sumnjičav i nema kontakt sa svojom okolinom. Moditen se može koristiti i za lečenje simptoma shizofrenije i održavanje simptoma pod kontrolom.

  Ovaj lek je takođe namenjen za lečenje manije i kontrolisanje hiperaktivnosti, uzbuđenosti, nasilnosti i drugih poremećaja ponašanja te svih patoloških stanja koja se karakterišu pojačanom emocionalnom tenzijom, anksioznošću, razdražljivošću i nemirom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MODITEN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Moditen ne smete koristiti:


  Nemojte uzimati ovaj lek i recite lekaru ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MODITEN


  Lek Moditen uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doza Moditena zavisi od Vašeg stanja ili simptoma. Odrasli

  Anksioznostidruginepsihotičniporemećajiponašanja: Na početku 1 mg dva puta dnevno sa povećavanjem

  na 2 mg dva puta dnevno, ako je potrebno, u skladu sa odgovorom. Ne primenjivati duže od tri meseca.


  Shizofrenija,manija,hipomanijaidrugepsihoze: Na početku 2,5-10 mg dnevno podeljeno u 2 ili 3 doze, u zavisnosti od ozbiljnosti i trajanja simptoma, sa povećavanjem na 20 mg dnevno, ako je potrebno. Doze koje prelaze 20 mg dnevno (10 mg kod starijih osoba) treba primenjivati oprezno.


  Starije osobe

  Vaš lekar će Vam propisati dozu leka koja odgovara Vašim simptomima. Najmanje doze verovatno su dovoljne za starije pacijente.


  Deca


  Ne preporučuje se upotreba kod dece. Načinprimene: Oralno.

  Doziranje se može menjati tokom lečenja, uz pažljiv lekarski nadzor. Veoma je važno da pratite uputstva


  lekara o tome kada da uzimate tablete i koliko tableta da uzimate. Progutajte cele tablete s gutljajem vode, posle jela ako je moguće.


  Ako ste uzeli više leka Moditen nego što je trebalo


  Predoziranje ovim lekom može biti opasno. Ako uzmete previše leka, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolničkoj hitnoj službi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Moditen


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu na vreme, uzmite je čim se setite, a zatim nastavite kao ranije. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Moditen


  Nastavite da uzimate Moditen sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Nemojte prekidati da uzimate tablete samo zato što se osećate bolje. Ako prestanete da uzimate Moditen, bolest se može vratiti, a mogu se javiti i drugi efekti posle prekida, npr. mučnina ili povraćanje, znojenje i problemi sa spavanjem. Mogu se javiti i tikovi (npr. mišićni grčevi na licu, kolutanje očima, nekontrolisano grčenje mišića) ili osećaj uznemirenosti.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Moditen može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Odmah prijavite medicinskoj sestri ili lekaru ako imate:


  Kao i kod drugih lekova sa fenotiazinom, postoje veoma retki slučajevi iznenadne smrti povezani sa lekom Moditen. Oni su možda izazvani srčanim problemima.


  Kod starijih osoba sa demencijom, zabeležen je mali porast broja smrtnih slučajeva kod pacijenata koji su uzimali antipsihotike u poređenju sa onima koji nisu uzimali antipsihotike.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MODITEN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  4 godine.

  Nemojte koristiti lek Moditen posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Moditen


kapol 600 Farma; ružičasta boja Brilliant Pink (E127) – samo 1 mg obložene tablete i žuta boja Citric Yellow (E102) – samo 2,5 mg obložene tablete.


Kako izgleda lek Moditen i sadržaj pakovanja


1 mg obložene tablete: okrugle, bikonveksne, ljubičaste boje. 2,5 mg obložene tablete: okrugle, bikonveksne, žute boje.


Na raspolaganju su kutije sa 25 obloženih tableta od 1 mg u staklenoj bočici i 100 obloženih tableta od 2,5 mg u staklenoj bočici.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, 11 000 Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Moditen, obložena tableta, 1 mg: 515-01-2173-12-001 od 14.11.2012.

Moditen, obložena tableta, 2,5 mg: 515-01-2174-12-001 od 14.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z