Moozeeck

Zometa


UPUTSTVO ZA LEK


Zometa®

koncentrat za rastvor za infuziju

4 mg/5ml bočica, 1x5 ml


Proizvođač: Novartis Pharma Stein AG, Švajcarska


Adresa: Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Beograd

Adresa: Bul. Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Novi Beograd


Zometa®, 4 mg/5ml, koncentrat za rastvor za infuziju


INN: zoledronska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zometa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zometa

 3. Kako se upotrebljava lek Zometa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zometa

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Zometa I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca u leku Zometa je zoledronska kiselina, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju bisfosfonati. Zoledronska kiselina deluje tako što se vezuje za kosti i usporava promene na kostima. Upotrebljava se za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Zometa


  Sledite veoma pažljivo sva uputstva koja Vam je dao lekar.


  Vaš lekar će vršiti preglede Vaše krvi pre nego što započnete sa terapijom lekom Zometa i proveravaće odgovor na terapiju u pravilnim vremenskim intervalima.

  Lek Zometa ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Zometa  Koliko se daje leka Zometa


  Koliko često ćete dobijati lek Zometa

  - Ako ste na terapiji zbog prevencije komplikacija na kostima zbog metastaza u kostima, dobijaćete jednu


  infuziju leka Zometa svake 3 do 4 nedelje.


  Pacijentima čiji nivo kalcijuma u krvi nije previsok biće propisano da svakodnevno uzimaju kalcijum i vitamin D.


  Ako ste uzeli više leka Zometa nego što je trebalo


  Ako ste primili doze koje su više od preporučenih Vaš lekar mora pažljivo da Vas kontroliše. To je zato što može da Vam se pojavi poremećaj serumskih elektrolita (napr. nenormalni nivoi kalcijuma, fosfora i magnezijuma) i/ili promene bubrežne funkcije, uključujući težak poremećaj bubrega. Ako Vam nivo kalcijuma padne prenisko, možda će morati da Vam se daje dopunski kalcijum putem infuzije.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Zometa može dovesti do neželjenih dejstava, mada se ona ne javljaju kod svih pacijenata. Najčešća neželjena dejstava su obično blaga i najverovatnije će nestati posle kraćeg vremenskog perioda.


  Učestalost mogućih neželjenih dejstava navedenih dole je definisana prema sledećoj konvenciji:


 5. KAKO ČUVATI LEK Zometa


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zometa

Aktivna supstanca leka Zometa je zoledronska kiselina.

Jedna bočica sa 5ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 4mg zoledronske kiseline u obliku zoledronska kiselina, monohidrata.

1 ml koncentrata sadrži zoledronsku kiselinu ( u obliku monohidrata) što odgovara 0,8 mg zoledronske kiseline (bezvodne).


Pomoćne supstance su: manitol,

natrijum-citrat, voda za injekcije.


Kako izgleda lek Zometa i sadržaj pakovanja


Zometa se isporučuje u bočici kao koncentrat tečnosti koja se razređuje pre upotrebe. Jedna bočica sa 5 ml koncentrata sadrži 4 mg zoledronske kiseline.


U pakovanju se nalazi jedna bočica.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Beograd Bul. Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Novartis Pharma Stein AG, Švajcarska Schaffhauserstrasse, 4332 Stein, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-6981-10-001 od 10.11.2011.


Informacije za zdravstvene radnike Kako pripremiti i dati lek Zometa

Već pripremljen infuzioni rastvor leka Zometa trebalo bi odmah upotrebiti da bi se izbegla mikrobiološka kontaminacija.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z