Moozeeck

LEFLOGAL


UPUTSTVO ZA LEK


LEFLOGAL®, film tableta, 250 mg Pakovanje: blister, 1x7 film tableta LEFLOGAL®, film tableta, 500 mg Pakovanje: blister, 1x7 film tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


LEFLOGAL®, 250 mg, film tableta LEFLOGAL®, 500 mg, film tableta levofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek LEFLOGAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LEFLOGAL

 3. Kako se upotrebljava lek LEFLOGAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LEFLOGAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LEFLOGAL, I ČEMU JE NAMENJEN


  LEFLOGAL tablete sadrže lek levofloksacin. Levofloksacin je antibiotik iz grupe hinolona. Deluje tako što uništava bakterije, uzročnike infekcije (zapaljenja).

  LEFLOGAL se primenjuje u lečenju:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEFLOGAL


  Lek LEFLOGAL ne smete koristiti:


  Upozorite lekara ako imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  LEFLOGAL se ne sme koristiti:  Ne uzimajte ovaj lek ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe Leflogal film tableta.

  Kada uzimate lek LEFLOGAL, posebno vodite računa:


  Pre primene leka LEFLOGAL konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEFLOGAL


  Lek LEFLOGAL uzimajte tačno onako kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko imate nekih nedoumica u vezi primene ovog leka posavetujte se sa Vašim lekarom.


  Lek se primenjuje oralno. Tablete treba progutati cele, sa malo tečnosti. Tablete se mogu uzeti tokom ili između


  obroka.


  Prilikom uzimanja leka LEFLOGAL Vaša koža može postati osetljivija na sunčevo zračenje. Izlaganje sunčevoj svetlosti može dovesti do prevelike osetljivosti Vaše kože na sunce tako da ona moze izgoreti, može se javiti osećaj peckanja ili se mogu pojaviti plikovi. Iz tog razloga izbegavajte direktno sunčevo zračenje u toku lečenja, a ukoliko se izlažete suncu, koristite zaštitne mere (zaštitna krema, naočare, kapa).


  Ukoliko koristite lekove kao što su tablete gvožđa, antacidi ili sukralfat, ne uzimajte ih u isto vreme sa lekom LEFLOGAL. Lek LEFLOGAL uzmite najmanje 2 sata pre, ili 2 sata nakon ovih lekova.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, LEFLOGAL može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svakog pacijenta. Ova neželjena dejstva su najčešće blaga ili umerena i često nestaju nakon kraće primene.


  Odmah prekinite uzimanje leka i potražite medicinsku pomoć ili idite pravo u bolnicu ukoliko se javi alergijska reakcija na lek (simptomi mogu biti u vidu osipa, oticanja lica, usana, ili jezika, gušenja, problema sa gutanjem). Alergijske reakcije se javljaju veoma retko.


  Odmah prekinite uzimanje leka i potražite medicinsku pomoć ukoliko se javi neko od sledećih, ozbiljnih neželjenih dejstava:


  Retko (pogađa manje od jedne osobe na 1.000 slučajeva):


  Retko (pogađa manje od jedne osobe na 1.000 slučajeva):

  - osećaj peckanja u rukama ili nogama (parestezije) ili drhtanje,


  Ako se bilo koje od navedenih neželjenih dejstava pogorša, ili primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek LEFLOGAL, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LEFLOGAL


  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Držati van domašaja i vidokruga dece. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LEFLOGAL®


Sadržaj aktivne supstance: LEFLOGAL 250 mg

1 film tableta sadrži: levofloksacina 250 mg

(u obliku levofloksacin hemihidrata )


LEFLOGAL 500 mg

1 tableta sadrži:

levofloksacina 500 mg

(u obliku levofloksacin hemihidrata)


Sadržaj pomoćnih supstanci za LEFLOGAL 250 mg i LEFLOGAL 500 mg:


Sadržaj jezgra tablete:

natrijum -stearilfumarat; krospovidon; silicijum - dioksid, koloidni,bezvodni; kopovidon; celuloza, mikrokristalna, silikonizovana (98% celuloza, mikrokristalna i 2% silicijum-dioksid, koloidni,bezvodni);


Sadržaj film obloge (Opadray II Pink 31K34554): laktoza, monohidrat; hipromeloza 2910/15cP; titan - dioksid ; triacetin; gvožđe (III) -oksid crveni ;gvožđe (III) - oksid žuti;


Kako izgleda lek LEFLOGAL® i sadržaj pakovanja


Izgled:

LEFLOGAL 250 mg:


Ovalna, bikonveksna, filmom obložena tableta ružičaste boje sa podeonom crtom na jednoj strani i bočno,sa utisnutim slovom L na strani bez podeone crte.

LEFLOGAL 500 mg:

Ovalna, bikonveksna, filmom obložena tableta ružičaste boje sa podeonom crtom na jednoj strani i bočno, sa utisnutim slovom L na strani bez podeone crte.


Pakovanje:

LEFLOGAL 250 mg: 1 AL/PVC blister sa 7 film tableta LEFLOGAL 500 mg: 1 AL/PVC blister sa 7 film tableta


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

LEFLOGAL 250 mg, film tableta: 515-01-3967-11-001 od 22.01.2013.


LEFLOGAL 500 mg, film tableta: 515-01-3969-11-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z