Moozeeck

Lercanil 10


UPUTSTVO ZA LEK


Lercanil® 10, film tablete, 10 mg Pakovanje: blister 2 x 14 film tableta

blister 4 x 15 film tableta


Proizvođač: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)


Adresa: Glienicker Weg 125, Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, Novi Beograd


Lercanil® 10, 10 mg, film tableta lerkanidipin


Pre upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan lično Vam i ne smete ga dati drugome. Drugome ovaj lek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obacestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lercanil 10 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lercanil 10

 3. Kako se upotrebljava lek Lercanil 10

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lercanil 10

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lercanil 10 I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Lercanil 10 sadrži lerkanidipin-hidrohlorida koji pripada grupi lekova poznatih kao blokatori kalcijumskih kanala (dihidropiridinske grupe).


  Lercanil 10 se koristi za lečenje blage do umerene esencijalne hipertenzije (visok krvni pritisak), kod odraslih osoba starijih od 18 godina (ne preporučuje se kod dece mlađe od 18 godina).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lercanil 10


  Lek Lercanil ne smete koristiti:  Primena leka Lercanil 10 u periodu trudnoće i dojenja


  Ne uzimajte Lercanil 10 tokom trudnoće ili perioda dojenja. Ako želite da zatrudnite ili ne koristite neku kontraceptivnu metodu, ne koristite Lercanil 10 . Ukoliko uzimate Lercanil 10 i mislite da ste trudni, konsultujte se sa Vašim lekarom.


  Uticaj leka Lercanil 10 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Posebnu pažnju treba obratiti zbog mogućnosti da nastane vrtoglavica, slabost i umor. Nemojte da vozite ili da upravljate mašinama dok ne ustanovite kako lek Lercanil 10 deluje na vas.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Lercanil 10


  Ukoliko Vam je rečeno od strane Vašeg lekara da imate netoleranciju na neke šećere, na primer netolerancija na laktozu, imate galaktozemiju ili sindrom malapsorcije glukoze/galaktoze, kontaktirajte svog lekara budući da ovaj lek sadrži laktozu.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lercanil 10


  Uvek uzimajte Lercanil 10 onako kako Vam je lekar propisao. Proverite sa lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Odrasli: Uobičajena doza je film tableta od 10 mg jednom dnevno svakoga dana u isto vreme, najbolje ujutru, najmanje 15 minuta pre doručka, zato što obrok sa visokim sadržajem masti značajno podiže nivo leka u krvi.

  Po preporuci lekara, doza se može povećavati na dve Lercanil 10 film tablete dnevno, ako je potrebno. Film tablete treba progutati cele sa malo vode.

  Stariji pacijenti: Nije potrebno podešavanje doze. Posebna pažnja može biti potrebna na početku terapije.


  Pacijenti sa oboljenjem jetre ili bubrega: Posebna pažnja je potrebna na početku terapije. Potreban je oprez kada se dnevna doza povećava na 20 mg.


  Deca: Lek se ne sme koristiti kod dece mlađe od 18 godina.


  Ako imate pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Lercanil 10 nego što je trebalo Ne uzimajte više od propisane doze.


  Ukoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo, ili u slučaju predoziranja, odmah potražite stručni savet i, ukoliko je moguće, ponesite tablete i/ili kutiju sa sobom.


  Prekoračenje pravilnog doziranja može uzrokovati veoma nizak krvni pritisak i nepravilan ili ubrzan rad srca. Takođe može doći do gubitka svesti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lercanil 10


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek propustite tu dozu i sledećeg dana nastavite sa propisanim doziranjem. Ne uzimajte duplu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lercanil 10


  Ako prestanete sa uzimanjem leka Lercanil 10 može doći do porasta krvnog pritiska. Konsultujte se sa lekarom pre obustavljanja terapije.

  Ako imate pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Lercanil 10 može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne ispoljavaju kod svih.


  Neka neželjena dejstava mogu biti ozbiljna:


  Ukoliko osetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstva odmah obavestite vašeg lekara.


  Retko (manje od 1 na 1000 pacijenata): angina pektoris (bol u grudima zbog nedostatka krvi u vašem srcu)


  Veoma retko (manje od 1 na 10 000 pacijenata): bolovi u grudima, pad krvnog pritiska, pad u nesvest i alergijske reakcije (simptomi koji uključuju svrab, crvenilo, osip).


  Kod pacijenata sa anginom pektoris neki lekovi dihidropiridinske grupe izazivali su povećanje učestalosti, produženje ili pojačanje intenziteta angine. Ukoliko se kod Vas u toku korišćenja leka Lercanil 10 pojavi bilo koja od navedenih tegoba, odmah obavestite svog lekara.

  U izolovanim slučajevima prijavljeni su srčani udari.


  Ostala moguća neželjena dejstva:

  Povremena (manje od 1 od 100 pacijenata): glavobolja, vrtoglavica, ubrzanje pulsa, palpitacije (svesnost kucanja sopstvenog srca), iznenadno crvenilo lica i vrata ili gornjeg dela grudi, oticanje zglobova.


  Retka: (manje od 1 na 1000 pacijenata): pospanost, osećanje bolesti, povraćanje, gorušica, bol u stomaku, proliv, crvenilo kože, bolovi u mišićima, izlučivanje povećane količine mokraće, umor.


  Veoma retka (manje od 1 na 10 000 pacijenata): oticanje desni, privremeni porast nivoa enzima jetre (transaminaza) u serumu, učestalo mokrenje.


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Kada prijavljujete bilo koje neželjeno dejstvo leka, ne zaboravite da navedete i druge lekove koje uzimate, kao i one koje upotrebljavate povremeno.


 5. KAKO ČUVATI LEK Lercanil 10


  Držati lek van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek Lercanil 10 ne smete koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju i na svakom blisteru. Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan u mesecu!

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje

  Nema posebnih uslova čuvanja.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Originalno pakovanje se mora čuvati na suvom mestu.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da ukolonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanje životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lercanil 10

Aktivna supstanca je: 10 mg lerkanidipin-hidrohlorida što odgovara 9,4 mg lerkanidipina.


Ostali sastojci su;

Jezgro: Laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat; povidon K30; magnezijum-stearat

Film omotač, Opadry OY-SR-6497: Hipromeloza; talk; titan-dioksid (E 171); makrogol 6000; gvožđe oksid

(E 172)


Kako izgleda lek Lercanil 10 i sadržaj pakovanja

Lercanil 10: žute, okrugle, bikonveksne film tablete, sa podeonom crtom sa jedne strane.

Podeona crta služi da olakša lomljnje tablete zbog lakšeg gutanja a ne služi za podelu tablete na dve jednake doze.

Pakovanje sadrži 28 film tableta (2 blistera po 14 tableta) ili 60 film tableta (4 blistera po 15 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) - PREDSTAVNIŠTVO,

Beograd - Novi Beograd, Milutina Milankovića 19a/II sprat


Proizvođač:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),

Nemačka, Berlin, Glienicker Weg 125


Po licenci Recordati


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Lercanil 10

Kutija sa 28 film tableta od 10 mg (2 blistera sa po 14 tableta): 515-01-02514-13-001 od 03.12.2013.

Kutija sa 60 film tableta od 10 mg (4 blistera sa po 15 tableta): 515-01-02785-13-001 od 03.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z