FISKocr

Pipegal


UPUTSTVO ZA LEK


Pipegal® kapsule, tvrde, 200 mg

Pakovanje: blister, 2 x 10 tvrdih kapsula


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Srbija


Pipegal® 200 mg, kapsule, tvrde pipemidinska kiselina

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pipegal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pipegal

 3. Kako se upotrebljava lek Pipegal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pipegal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PIPEGAL I ČEMU JE NAMENJEN


  Pipegal je antibakterijski lek koji sadrži aktivnu supstancu pipemidinsku kiselinu koja pripada grupi hinolona prve generacije. Pipemidinska kiselina je urinarni antiseptik koji se koristi za lečenje infekcija mokraćnih puteva, deluje tako što uništava bakterije koje izazivaju infekcije.

  Pipegal se upotrebljava za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PIPEGAL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergiju na neke od njih.


  Lek Pipegal ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PIPEGAL


  Uvek uzimajte lek Pipegal onako kako Vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.


  Lek se primenjuje oralno.


  Prosečna doza za odrasle iznosi 400 mg (2 kapsule) dva puta na dan (ujutro i uveče). Preporučuje se da bolesnik tokom lečenja poveća unos tečnosti.


  Trajanje lečenja


  Da bi lek Pipegal bio efikasan, mora da se primenjuje redovno u propisanim dozama i onoliko dugo koliko vam lekar bude savetovao. Lečenje uobičajeno traje 10 dana, ali može i duže potrajati u zavisnosti od kliničkog toka bolesti

  Odsustvo groznice ili nekog drugog simptoma ne znači da ste potpuno izlečeni. Eventualni osećaj umora ne javlja se zbog lečenja antibiotikom već zbog infekcije. Činjenica da ste skratili ili prekinuli lečenje bila bi bez uticaja na taj osećaj i usporila bi izlečenje.


  Obavestite svog lekara ukoliko se simptomi bolesti ne poboljšaju za par dana ili ako se pogoršaju. Ukoliko primetite da lek Pipegal suviše jako ili slabo deluje na vaš organizam, obavestite svog lekara. Ako ste uzeli više leka Pipegal nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću količinu leka Pipegal nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili

  farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pipegal


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Sačekajte do sledeće doze i nastavite sa uobičajenom primenom leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pipegal


  Nema podataka.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi i lek Pipegal može imati neželjena dejstva. Ona su većinom blaga i prolazna. Ako se bilo šta od navedenog dogodi, odmah prekinite terapiju i potražite hitnu medicinsku pomoć:

  - konvulzije,

  - oštećenja kože koja tamni.

  Ovo su ozbiljna neželjena dejstva, retka, ali zahtevaju medicinsku pomoć.


  Poremećaji na nivou krvi i limnog sistema

  Eozinofilija (višak eozinofila u krvi) može retko da se javi, dok je reverzibilna trombocitopenija (manjak trombocita) uočena kod starijih i pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega. Hemolitička anemija može da se javi kod osoba sa nedostatkom glukoza-6-fosfat- dehidrogenaze.


  Psihijatrijski poremećaji

  Prijavljivani su uzbuđenost, depresija, konfuzija i halucinacije.


  Poremećaji nervnog sistema

  Poremećaji nervnog sistema su retki. Prijavljeni su tremor, poremećaji spavanja i senzorni poremećaji, a u teškim slučajevima konvulzije (grčevi).


  Poremećaji na nivou oka

  Mogu da se jave vizuelni poremećaji.


  Poremećaji na nivou uha i centra za ravnotežu

  Retko se može javiti vertigo (vrtoglavica).


  Gastrointestinalni poremećaji

  Najčešća neželjena dejstva pipemidinske kiseline se javljaju u 3 do 13% slučajeva i obično nisu

  ozbiljna. Mogu se javiti anoreksjia, epigastrični bol (u predelu želuca), gorušica, mučnina, povraćanje, gasovi ili abdominalni bol (bol u trbuhu), zatvor.


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Reakcije preosetljivosti se mogu manifestovati kao pruritus (svrab), osip, cvenilo kože i urtikarija (koprivnjača). Moguća je pojava osetljivosti na svetlost (prirodnu i veštačku). Kožne reakcije su reverzibilne. Zabeleženi su i slučajevi toksične epidermalne nekrolize (Lyellow sindrom) i eksudativnog multiformnog eritema (Stevens- Johnsonov sindrom).

  Moguća je ukrštena preosetljivost sa drugim hinolonima.


  Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

  U studijama na malim životinjama je uočeno oboljenje zglobova (artropatija). Akutna artropatija i tendinitis (zapaljenje tetiva) su se retko javljali kod dece tokom terapije drugim hinolonima (na primer nalidiksinskom kiselinom, ciprofloksacinom).


  Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Pipegal


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pipegal


Sadržajaktivnesupstance: 1 kapsula, tvrda sadrži 200 mg pipemidinske kiseline, u obliku pipemidinske kiseline, trihidrata.


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadržajprahaukapsuli: kroskarmeloza-natrijum; skrob, kukuruzni; talk; magnezijum-stearat. Sadržajpraznekapsule: želatin; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid žuti (E172); indigo karmin CI 73015 (E132).


Kako izgleda lek Pipegal i sadržaj pakovanja

Izgled: Tvrde, neprovidne, želatinske kapsule No.1, mlečnog belog tela i tamno zelene kape punjene praškom žućkasto-bele do žute boje.


Pakovanje: 2 blistera od ALU/PVC – PVC sa po 10 kapsula, tvrdih i uputstvom u složivoj kutiji (ukupno 20 kapsula, tvrdih).

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1952-12-001 od 11.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z