Moozeeck

Primolut-Nor-5


UPUTSTVO ZA LEK


Primolut® - Nor-5, tableta, 5 mg Pakovanje: blister 2 x 10 tableta


Proizvođač: Schering GmbH Co Produktions KG


Adresa: Weimar Doebereiner Strasse 20, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd


Primolut-Nor-5, 5 mg, tableta Noretisteron


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju

iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Primolut-Nor-5 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Primolut-Nor-5

 3. Kako se upotrebljava lek Primolut-Nor-5

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Primolut-Nor-5

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Primolut-Nor-5 I ČEMU JE NAMENJEN


  Primolut-Nor-5 sadrži noretisteron, koji pripada grupi lekova koja se zove progestageni, što su ženski hormoni. Primolut-Nor-5 se može koristiti u nekoliko različitih okolnosti:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Primolut-Nor-5


  Lek Primolut Nor-5 ne smete koristiti ako:


  Stanja i simptomi koji su ovde navedeni su detaljnije obrađeni u drugim delovima ovog uputstva.


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Neki lekovi mogu da ometaju delovanje leka Primolut-Nor- 5. To su lekovi koji pojačavaju metabolizam Primolut-Nor-5, npr. lekovi za lečenje epilepsije (pirimidon, fenitoin, barbiturati, karbamazepin, okskarbazepin) i tuberkuloze (rifampicin, rifabutin); antibiotici (npr. grizeofulvin) i biljni lekovi na bazi kantariona (primarno korišćeni u terapiji depresije). Primolut-Nor-5 može da smanjuje dejstvo drugih lekova npr. lekovi koji sadrže ciklosporin.


  Laboratorijska ispitivanja

  Ukoliko su Vam potrebni laboratorijski testovi krvi, recite svom lekaru kao i laboratorijskom osoblju da uzimate lek Primolut-Nor-5, pošto može da utiče na rezultate nekih testova.


  Uzimanje leka Primolut-Nor-5 sa hranom ili pićima


  Tablete treba da se progutaju cele sa vodom ili malo tečnosti.


  Primena leka Primolut-Nor-5 u periodu trudnoće i dojenja


  Ne smete uzimati lek Primolut Nor-5 ako ste trudni ili mislite da ste možda trudni. Ne smete uzimati lek Primolut Nor -5 dok dojite.


  Uticaj leka Primolut-Nor-5 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Primolut-Nor-5 nema uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama..


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Primolut-Nor-5


  Recite svom lekaru ako ste preosetljivi na neku od navedenih pomoćnih supstanci.

  Lek Primolut – Nor-5 sadrži laktozu. Ako Vam je Vaš lekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom lekaru pre korišćenja leka Primolut Nor-5.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Primolut-Nor-5


  Ako ste polno aktivni, treba da koristite nehormonske (mehaničke) metode kontracepcije umesto tableta za kontracepciju. Ako mislite da ste možda zatrudneli i pored upotrebe kontraceptivnih mera, lečenje mora da se prekine dok lekar ne razjasni Vašu situaciju.


  Tablete uzimajte prema uputstvu svog lekara.


  Broj tableta koje treba da uzmete i broj dana tokom meseca kada treba da ih uzmete zavisi od razloga zbog kojeg Vam je lekar propisao tablete Primolut-Nor-5. Uobičajeno doziranje je 2-3 tablete svakog dana. Za neka stanja Primolut-Nor-5 se mora uzimati svakog dana, ali ovo nije uvek slučaj.


  Ako niste sigurni o broju tableta koji treba da uzmete, kada treba da ih uzmete ili koliko dugo, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


  Tablete progutajte cele sa vodom ili malo tečnosti.


  Ako ste uzeli više leka Primolut-Nor-5 nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Primolut® -Nor-5 nego što je trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Ne uzimajte više tableta od onog broja koji Vam je lekar propisao.

  Nisu nađena ozbiljna neželjena dejstva od uzimanja većeg broja tableta Primolut-Nor-5 odjednom. Ako ste uzeli

  odjednom nekoliko tableta, može da Vam bude muka, možda ćete povraćati ili prokrvariti iz materice. Ako ste uzeli previše tableta ili utvrdite da je dete uzelo Primolut-Nor-5, pitajte svog lekara za savet.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Primolut-Nor-5


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite dozu koju ste propustili!


  Efikasnost Primolut-Nor-5 tableta može da bude smanjena ako zaboravite da uzmete tabletu kako je predviđeno. Treba da uzmete samo poslednju propuštenu tabletu čim se setite, i da nastavite uzimanje tableta u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Primolut-Nor-5


  Nema posebnih simptoma zbog prekida terapije lekom Primolut-Nor-5, ali postoji mogućnost pojave tegoba i stanja zbog kojih je ovaj lek i propisan.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Primolut-Nor-5 ima neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih. Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Neželjena dejstva se najčešće sreću tokom prvih meseci lečenja tabletama Primolut-Nor-5, i nestaju daljom upotrebom. Pored neželjenih reakcija navedenih u delu „Upozorenja i mere opreza“ sledeća neželjena dejstva su prijavljena kod korisnica leka Primolut-Nor-5, iako uzročna veza sa lekom nije za sve potvrđena.

  Dole su navedeni moguća neželjena dejstva koja su delovala na sisteme organa kao i njihova učestalost:


  Veoma česta mogu se javiti kod 10 i više na svakih 100 pacijenata

 5. KAKO ČUVATI LEK Primolut-Nor-5


  Držati lek Primolut® -Nor-5 van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  5 godina

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na blisteru i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema zahteva za posebnim uslovima čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Primolut-Nor-5


Svaka tableta sadrži 5 mg noretisteronacetata. Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat Skob, kukuruzni Talk

Povidon 25000 Magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Primolut-Nor-5 i sadržaj pakovanja

Primolut-Nor -5 su tablete bele boje.

Bele, okrugle, ravne tablete sa utisnute dve unakrsne linije na jednoj i šestougaonom oznakom „AP” na drugoj

strani.

Jedna kutija sadrži dva blistera sa 10 tableta, ukupno 20 tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o. Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd, Srbija. Proizvođač: Schering GmbH & Co Produktions KG, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3634-11-001.........12.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z