FISKocr

INDAPRES


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


INDAPRES®, film tablete, 2,5 mg Pakovanje: blister, 2 x 15 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Srbija


INDAPRES® 2,5 mg film tablete

INN: indapamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek INDAPRES i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre primene leka INDAPRES

 3. Kako se upotrebljava lek INDAPRES

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek INDAPRES

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK INDAPRES I ČEMU JE NAMENJEN?


  Indapres je namenjen lečenju povišenog krvnog pritiska (hipertenzija). Indapres je u obliku film tablete i sadrži aktivnu supstancu indapamid.

  Indapamid je diuretik. Većina diuretika povećava količinu urina koja se proizvodi u bubrezima. Međutim, indapamid se razlikuje od drugih diuretika jer dovodi samo do neznatnog porasta produkcije urina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE PRIMENE LEKA INDAPRES


  Lek INDAPRES ne smete koristiti:  Primena leka INDAPRES u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Indapres se ne preporučuje u trudnoći. Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću obratite se Vašem lekaru. U tom slučaju potrebno je preći na alternativni režim lečenja, što je pre moguće.


  Lek prelazi u majčino mleko i zato se majkama koje ga uzimaju ne savetuje da doje.


  Uticaj leka INDAPRES na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Indapres može dovesti do pojave neželjenih dejstava kao što su vrtoglavica i umor, usled sniženja krvnog pritiska (videti odeljak 4). Ova neželjena dejstva se mnogo češće mogu javiti na početku lečenja ili nakon povećanja doze. Ukoliko osetite vrtoglavicu ili ste umorni, ne bi trebalo da upravljate automobilom ili mašinama.

  Međutim, pri adekvatnoj kontroli, mala je verovatnoća da se ova neželjena dejstva mogu javiti.


  Važne informacije o pomoćnim materijama koje sadrži INDAPRES


  Indapres sadrži laktozu (vrsta šećera). Ukoliko bolujete od intolerancije (nepodnošenja) laktoze ili nekih drugih šećera, upozorite Vašeg lekara.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK INDAPRES


  Uputstva za primenu leka:

  Jedna film tableta (2,5 mg) dnevno, ujutru. Tablete se mogu uzimati nezavisno od obroka, sa dosta tečnosti. Lečenje povišenog krvnog pritiska je uglavnom doživotno.


  Ako ste uzeli više leka INDAPRES nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!

  Simptomi predoziranja indapamida su mučnina, povraćanje, sniženi krvni pritisak, grčevi, vrtoglavica, pospanost, zbunjenost i promene u količini izlučenog urina.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek INDAPRES


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, nikada je ne nadoknađujte tako što ćete duplirati sledeću dozu. Umesto toga, nastavite uzimanje leka, odnosno sledeće doze, kada je za to vreme.


  Ako prestanete sa uzimanjem leka INDAPRES


  Lečenje povišenog krvnog pritiska je, uglavnom, doživotno. Pre nego što prestanete sa uzimanjem ovog leka posavetujte se sa Vašim lekarom.


  Ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovom leku, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Indapres može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Često (kod < 1/ 10 pacijenata ali > 1/ 100 pacijenata):

  Nizak nivo kalijuma u krvi što može dovesti do mišićne slabosti.


  Povremeno (kod < 1/ 100 pacijenata ali > 1/ 1000 pacijenata):

  Povraćanje, alergijske reakcije kao što su kožna ospa, purpura (crvene tačkaste promene po koži) kod

  pacijenata koji imaju predispoziciju za pojavu alergijskih reakcija kao i astmatičnih reakcija.


  Retko (kod < 1/ 1000 pacijenata ali > 1/ 10 000 pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK INDAPRES


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  4 godine. Nemojte koristiti INDAPRES film tablete posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25 oC, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek INDAPRES Aktivne supstance su: INDAPRES 2,5 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži: 2,5 mg indapamida


Ostali sastojci su:


INDAPRES 2,5 mg, film tablete:

Jezgro: Laktoza, monohidrat; Povidon K30; Krospovidon; Magnezijum-stearat; Natrijum-lauril sulfat; Talk.

Film: Hipromeloza 3 cp; Makrogol 6000; Talk; Titan dioksid C.I. 77891 (E 171)


Kako izgleda lek INDAPRES i sadržaj pakovanja


INDAPRES 2,5 mg, film tablete:

Okrugle, bikonveksne film tablete bele boje.

Dva blistera (PVC/Al) sa po 15 film tableta od 2,5 mg u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, Vršac, Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, Vršac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Juli 2011.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5725-10-001 od 13.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z