Moozeeck

Nimvastid


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Nimvastid, kapsula, tvrda, 1,5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom Δ Nimvastid, kapsula, tvrda, 3 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom Δ Nimvastid, kapsula, tvrda, 4,5 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom Δ Nimvastid, kapsula, tvrda, 6 mg Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka Farma d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, 11 000 Beograd, Srbija


Δ Nimvastid, 1,5 mg, kapsula, tvrda Δ Nimvastid, 3 mg, kapsula, tvrda

Δ Nimvastid, 4,5 mg, kapsula, tvrda Δ Nimvastid, 6 mg, kapsula, tvrda


rivastigmin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nimvastid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nimvastid

 3. Kako se upotrebljava lek Nimvastid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nimvastid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NIMVASTID I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivna supstanca leka Nimvastid je rivastigmin.


  Rivastigmin pripada grupi lekova koja se zove inhibitori holinesteraze.


  Nimvastid se koristi za lečenje poremećaja pamćenja kod pacijenata obolelih od Alchajmerove bolesti. On se koristi i za lečenje demencije kod pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NIMVASTID


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Nimvastid ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NIMVASTID


  Lek Nimvastid uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Kako započeti lečenje

  Lekar će Vam reći koju doza leka Nimvastid treba da uzimate.

  - Da biste imali koristi od leka, uzimajte ga svakoga dana.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i lek Nimvastid može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva mogu se javljati češće kada počnete da uzimate lek ili kada Vam povećaju dozu. Neželjena

  dejstva obično polako prolaze kako se organizam navikava na lek.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  Javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1000 korisnika

  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Veoma često


  Ako osetite bilo koje od ovih neželjenih dejstava, obratite se svom lekaru jer Vam može biti potrebna medicinska pomoć.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK NIMVASTID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Nimvastid posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nimvastid


Hipromeloza;

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Magnezijum-stearat.


- Pomoćne supstance u sastavu kapsule: Titan-dioksid (E171);

Želatin;

Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172)

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) – samo za Nimvastid 3 mg, 4,5 mg i 6 mg kapsule, tvrde.


Kako izgleda lek Nimvastid i sadržaj pakovanja


Nimvastid, 1,5 mg, kapsula, tvrda: beli do skoro beli prašak u kapsuli sa žutom kapom i žutim telom. Nimvastid, 3 mg, kapsula, tvrda: beli do skoro beli prašak u kapsuli sa narandžastom kapom i narandžastim

telom.


Nimvastid, 4,5 mg, kapsula, tvrda: beli do skoro beli prašak u kapsuli sa smeđecrvenom kapom i smeđecrvenim telom.


Nimvastid, 6 mg, kapsula, tvrda: beli do skoro beli prašak u kapsuli sa smeđecrvenom kapom i narandžastim telom.


Na raspolaganju su kutije sa 28 kapsula, tvrdih. U kutiji su 2 blistera (PVC/PVDC//Al) sa po 14 kapsula, tvrdih.


Nosilac dozvole i proizvođač


Krka Farma d.o.o., Jurija Gagarina 26v/II, 11 000 Beograd, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Nimvastid, 1,5 mg, kapsula, tvrda: 515-01-8144-11-001 od 30.01.2013.

Nimvastid, 3 mg, kapsula, tvrda: 515-01-8145-11-001 od 30.01.2013.

Nimvastid, 4,5 mg, kapsula, tvrda: 515-01-8146-11-001 od 30.01.2013.

Nimvastid, 6 mg, kapsula, tvrda: 515-01-8147-11-001 od 30.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z