FISKocr

Hepathrombin


UPUTSTVO ZA LEK


Hepathrombin®, krem, 300 i.j./g Pakovanje: tuba, 1 x 40 g


Hepathrombin®, krem, 500 i.j./g Pakovanje: tuba, 1 x 40 g


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika SrbijaHepathrombin®, 300 i.j./g, krem Hepathrombin®, 500 i.j./g, krem


INN: Heparin-natrijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek

Hepathrombin, da biste sa njim postigli najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Hepathrombin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hepathrombin

 3. Kako se upotrebljava lek Hepathrombin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hepathrombin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEPATHROMBIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Hepathrombin krem, 300 i.j./g i Hepathrombin krem, 500 i.j./g su preparati prirodnog heparina u obliku krema. Hepathrombin je namenjen lečenju zapaljenskih promena na površninskim venama.


  Hepathrombin deluje tako što:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HEPATHROMBIN


  Lek HEPATHROMBIN ne smete koristiti ukoliko:  Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da se odnosi), razgovarajte sa Vašim lekarom pre primene leka Hepathrombin.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, homeopatske lekove ili visoke doze vitamina.


  Uzimanje leka HEPATHROMBIN sa hranom ili pićima


  Nije od značaja.


  Primena leka HEPATHROMBIN u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nema podataka koji bi ukazivali da se Hepathrombin krem ne sme primenjivati u periodu trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka HEPATHROMBIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Hepathrombin krem ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka HEPATHROMBIN


  Hepathrombin krem sadrži pomoćnu supstancu bronopol koja može izazvati lokalne reakcije na koži (npr. kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEPATHROMBIN


  Lek Hepathrombin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka


 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Lek Hepathrombin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Vrlo retko se mogu javiti alergijske reakcije na koži, poput crvenila i svraba.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HEPATHROMBIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nakon prvog otvaranja proizvod se čuva u zatvorenoj tubi i može se koristiti do isteka roka upotrebe. Nemojte koristiti lek Hepathrombin posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

  poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25° C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek HEPATHROMBIN Aktivne supstance su: Hepathrombin 300 i.j./g, krem

1 g krema sadrži:

heparin-natrijum 300 i.j.


Hepathrombin 500 i.j./g, krem


1 g krema sadrži:

heparin-natrijum 500 i.j.


Ostali sastojci su:

Hepathrombin 300 i.j./g, krem:Kako izgleda lek HEPATHROMBIN i sadržaj pakovanja


Hepathrombin 300 i.j./g, krem


Aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem.


Hepathrombin 500 i.j./g, krem


Aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Hepathrombin 300 i.j./g, krem: 515-01-1843-12-001 od 02.11.2012.

Hepathrombin 500 i.j./g, krem: 515-01-1846-12-001 od 02.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z