FISKocr

Perjeta


UPUTSTVO ZA LEK


Perjeta®, koncentrat za rastvor za infuziju, 420 mg/14mL Pakovanje: bočica, 1 x 14 mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: F.Hoffmann-La Roche Ltd


Adresa: Grenzacherstrasse 124, Basel, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Roche d.o.o.


Adresa: Milutina Milankovića 11a, 11070 Novi Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Perjeta®, 420 mg koncentrat za rastvor za infuziju


INN : Pertuzumab


▼Ovaj lek podleže dodatnom praćenju. Time se omogućava brza identifikacija novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete pomoći prijavljivanjem bilo kog neželjenog dejstva koje se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih dejstava, pogledajte kraj odeljka 4.


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Perjeta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Perjeta

 3. Kako se upotrebljava lek Perjeta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Perjeta

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PERJETA I ČEMU JE NAMENJEN


  Perjeta sadrži aktivnu supstancu pertuzumab i koristi se za lečenje odraslih pacijenata sa rakom dojke kada:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PERJETA


  Lek Perjeta ne smete da primate

  Ako ste alergični na pertuzumab, ili ma koji drugi sastojak ovog leka (navedeni u odeljku 6).


  Ako niste sigurni, pre nego što primite lek Perjeta, razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom.


  Upozorenja i mere predostrožnosti

  Pre nego što primite lek Perjeta, razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom :

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PERJETA


  Lek Perjeta će Vam davati lekar ili medicinska sestra u bolnici ili klinici.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi, i lek Perjeta može izazvati neželjena dejstva mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ozbiljna neželjena dejstva

  Lekaru ili medicinskoj sestri odmah kažite ako primetite ma koje od sledećih neželjenih dejstava:


  Ako primetite ova neželjena dejstva, razgovarajte sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom. Ovo se odnosi i na neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom Uputstvu.


  Ako osetite ma koji od gore navedenih simptoma pošto se terapija lekom Perjeta prekine, treba odmah da razgovarate sa Vašim lekarom i obavestite ga da ste prethodno primali terapiju lekom Perjeta.


  Neka neželjena dejstva koja dobijete mogu da budu posledica Vašeg raka dojke. Ako dobijate lek Perjeta istovremeno uz trastuzumab i docetaksel neka od neželjenih dejstava mogu da budu izazvana i ovim lekovima.


  Prijavljivanje neželjenih dejstava

  Ukoliko se kod Vas javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri, uključujući i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu. Neželjena dejstva možete takođe prijaviti direktno putem nacionalnog sistema za prijavu neželjenih reakcija na lek. Prijavljivanjem neželjenih dejstava pomoći ćete da se dobije više informacija o bezbednosti ovog leka.


 5. KAKO ČUVATI LEK PERJETA


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Ovaj lek se ne sme koristiti po isteku roka upotrebe koji je naveden posle oznake EXP. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Rekonstituisani rastvor

  Hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog rastvora pokazana je za period od 24 časa na temperaturi od 30°C.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta, ovaj proizvod treba da se upotrebi odmah. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme čuvanja nakon rekonstitucije i uslovi pre primene su odgovornost korisnika i ne treba da budu duži od 24 h na temperaturi od 2-8ºC, osim ukoliko se rekonstitucija ne izvrši u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece!


  Čuvati u frižideru (2°C-8°C). Ne sme se zamrzavati.

  Čuvati bočicu u spoljašnjoj kartonskoj ambalaži da se zaštiti od svetla.

  Ovaj lek se ne sme koristiti ako primetite čestice u tečnosti ili ako je neodgovarajuće boje (Videti odeljak 6) Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Perjeta

Aktivna supstanca je pertuzumab. Jedna bočica od 14 mL koncentrata sadrži 420 mg pertuzumaba u

koncentraciji od 30 mg/mL.

Po rekonstituciji, jedan mililitar rastvora sadrži 3,36 mg pertuzumaba za inicijalnu dozu i 1,68 mg pertuzumaba za dozu održavanja

Ostali sastojci su glacijalna sirćetna kiselina, L-histidin, saharoza, polisorbat 20 i voda za injekcije

Kako izgleda lek Perjeta i sadržaj pakovanja

Perjeta je koncentrat za rastvor za infuziju. To je bistra do blago opalescentna, bezbojna do bledo žuta tečnost. Pakuje se u bočica(staklo tipa I) sa gumenim zapušačem (butil guma) i aluminjumskim zatvaračem sa sigurnosnim palstičnim poklopcem sa sadržajem od 14 mL rastvora.


U kartonskoj kutiji se nalazi 1 bočica.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Roche d.o.o.

Milutina Milankovića 11a 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

F. Hoffmann-La Roche Ltd,


Grenzacherstrasse 124, Bazel, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

515-01-04088-13-001 od 27.12.2013.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


  1. Terapijske indikacije

   Perjeta je indikovana za upotrebu u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom kod odraslih pacijenata sa HER2-pozitivnim metastatskim ili lokalno uznapredovalim neresektabilnim karcinomom dojke koji ranije nisu primali anti-HER2 terapiju, niti hemoterapiju za svoju metastatsku bolest.


  2. Doziranje i način primene

Perjeta podleže propisima o ograničenom propisivanju i sme da se uvodi u terapiju samo pod nadzorom lekara iskusnog u davanju anti-kancerskih agenasa. Lek Perjeta sme da daje samo stručan zdravstveni radnik koji je osposobljen za reagovanje u slučaju pojave anafilakse i u okruženju u kome je odmah na raspolaganju kompletna oprema za reanimaciju.


Pacijenti kod kojih se primenjuje lek Perjeta moraju imati HER2-pozitivni tumorski status, koji se definiše kao imunohistohemijski skor (IHC) 3+ i/ili koeficijent ≥ 2,0 po in situ hibridizaciji (ISH) što se procenjuje validiranim testom.

Da bi se obezbedili tačni i reproducibilni rezultati, testiranje se mora raditi u specijalizovanoj laboratoriji, koja može da obezbedi validaciju postupka testiranja. Za kompletna uputstva o tome kako se radi ovaj test i kako se tumače njegovi rezultati, molimo da pročitate Uputstvo za upotrebu validiranih testova na HER2.


Doziranje


Preporučena inicijalna udarna doza leka Perjeta iznosi 840 mg i daje se u vidu intravenske infuzije u trajanju od 60 minuta; posle toga se na svake tri nedelje doza održavanja od 420 mg daje u vidu intravenske infuzije u


trajanju od 30 do 60 minuta.


Kada se daje uz lek Perjeta, preporučena inicijalna doza trastuzumaba je 8 mg/kg telesne mase u vidu intravenske infuzije; posle toga se na svake tri nedelje daje doza održavanja od 6 mg/kg telesne mase.


Kada se daje uz lek Perjeta, preporučena inicijalna doza docetaksela je 75 mg/m2, koja se potom ponavlja na svake 3 nedelje. U narednim ciklusima doza docetaksela se može povećati do 100 mg/m2 ako se inicijalna doza dobro podnese.


Ove lekove treba davati jedan za drugim. Perjeta i trastuzumab se mogu dati bilo kojim redosledom. Kada pacijent prima docetaksel, njega treba dati posle leka Perjeta i trastuzumaba. Posle svake infuzije leka Perjeta preporučuje se i period opservacije u trajanju od 30 do 60 minuta pre nego što se započne nova infuzija bilo trastuzumaba ili docetaksela (videti odeljak 4.4).


Pacijente treba lečiti lekom Perjeta do progresije bolesti ili do pojave nesavladive toksičnosti.


Zakasnele ili propuštene doze


Ako vreme između dve uzastopne infuzije bude manje od 6 nedelja, treba dati dozu od 420 mg leka Perjeta što pre, bez obzira na to kada je planirana naredna doza.


Ako između dve uzastopne infuzije protekne 6 ili više nedelja, treba ponovo dati inicijalnu udarnu dozu od 840 mg leka Perjeta i vidu 60-minutne intravenske infuzije, a posle toga na svake 3 nedelje davati dozu održavanja od 420 mg koja se daje u infuziji u trajanju od 30 do 60 minuta.


Korekcija doze


Za lek Perjeta se ne preporučuje smanjenje doze.


Pacijenti mogu da nastave sa terapijom tokom perioda reverzibilne imunosupresije izazvane hemoterapijom, ali ih treba pažljivo pratiti da se tokom ovog vremena uoče sve komplikacije neutropenije. Za promene doze docetaksela pročitajte Sažetak karakteristika leka za docetaksel (SmPC).


Za trastuzumab se ne preporučuje smanjenje doze; pročitajte Sažetak karakteristika leka za trastuzumab (SmPC). Ako se terapija trastuzumabom obustavi, treba obustaviti i terapiju lekom Perjeta.

Ako se obustavi docetaksel, terapija lekom Perjeta i trastuzumabom može da se nastavi do progresije bolesti ili nesavladive toksičnosti.


Disfunkcija leve komore


Lek Perjeta i trastuzumab treba obustaviti na najmanje 3 nedelje u slučaju pojave ma čega od dole navedenog:Perjeta i trastuzumab mogu ponovo da se uvedu ako se LVEF oporavi do vrednosti od > 45% ili 40-45% uz

< 10% ispod pred-terapijskih vrednosti.


Ako se na ponovljenoj proceni posle otprilike 3 nedelje LVEF ne poboljša, ili ako dodatno oslabi, treba ozbiljno razmisliti o potpunom prekidu terapije lekom Perjeta i trastuzumabom, osim ako se ne smatra da korist za konkretnog pacijenta nije veća od ovih rizika (videti odeljak 4.4).


Reakcije na infuziju


Brzina infuzije se može usporiti ili se ona može potpuno obustaviti ako pacijent razvije reakciju na infuziju (videti odeljak 4.8). Infuzija se može nastaviti kada se simptomi potpuno povuku. Terapija uključujući kiseonik, beta agoniste, antihistaminike. Brzo davanje i.v. tečnosti i antipiretika može takođe da pomogne da se ovi simptomi ublaže. Infuziju treba odmah prekinuti ako pacijent manifestuje reakciju gradusa 4 po NCI-CTCAE (anafilaksa), bronhospazam ili sindrom akutnog respiratornog distresa (videti odeljak 4.4).


Pacijenti starijeg životnog doba


O bezbednosti i efikasnosti upotrebe pertuzumaba kod pacijenata starosti ≥ 65 godina postoji ograničena količina podataka. Nisu utvrđene značajne razlike u bezbednosti i efikasnosti pertuzumaba između pacijenata starijeg životnog doba od 65 do 75 godina i odraslih pacijenata starosti < 65 godina. Za populaciju pacijenata starijeg životnog doba ≥ 65 godina nije neophodno nikakvo podešavanje doze. Za pacijente > 75 godina starosti podaci su sasvim oskudni.


Pacijenti sa bubrežnim oštećenjem


Nije neophodno podešavati dozu leka Perjeta kod pacijenata sa blagim ili umerenim bubrežnim oštećenjem. Ne mogu se dati nikakve preporuke za korekciju doze kod pacijenata sa teškim bubrežnim oštećenjem zbog ograničenosti raspoloživih podataka o farmakokinetici (videti odeljak 5.2).


Pacijenti sa hepatičkim oštećenjem


Bezbednost i efikasnost leka Perjeta nisu ispitivani kod pacijenata sa hepatičkim oštećenjem. Ne mogu se dati nikakve konkretne preporuke za doziranje.


Pedijatrijska populacija


Bezbednost i efikasnost leka Perjeta nisu utvrđeni kod pacijenata mlađih od 18 godina. Ne postoji ni relevantan razlog za upotrebu leka Perjeta u pedijatrijskoj populaciji u okviru indikacije za metastatski karcinom dojke.


Način primene


Perjeta se daje intravenski u infuziji. Ne sme se davati u vidu brze intravenske injekcije niti bolusa. Za uputstva za razblaživanje leka Perjeta pre svake primene, videti odeljak 6.6.


Za inicijalnu primenu preporučuje se da trajanje infuzije bude 60 minuta. Ako pacijent prvu infuziju dobro podnese, naredne infuzije mogu da traju od 30 minuta do 60 minuta (videti odeljak 4.4).


Kontraindikacije


Preosetljivost na pertuzumab ili ma koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku 6.1.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Da bi se unapredila mogućnost praćenja bioloških lekova, u karton pacijenta treba jasno upisati i fabričko ime datog proizvoda.


Disfunkcija leve komore (uključujući i kongestivnu srčanu insuficijenciju)


Smanjenje LVEF se beleži uz primenu lekova koji blokiraju aktivnost HER2, što uključuje i lek Perjeta. Pacijenti koji su ranije primali antracikline ili koji su prethodno primali terapiju zračenja u predelu grudnog koša mogu da budu u većem riziku od pada LVEF. U pivotalnom kliničkom ispitivanju pod imenom CLEOPATRA, Perjeta u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom nije dovedena u vezu sa povećanom incidencijom simptomatske disfunkcije leve komore u sistoli (LVSD) ili smanjenjima LVEF u poređenju sa placebom plus trastuzumab i docetaksel (videti odeljak 4.8).


Perjeta nije ispitivana kod sledećih pacijenata: koji imaju vrednost LVEF pre početka ove terapije ≤ 50%; sa istorijom kongestivne srčane insuficijencije (CHF); kojima je LVEF opala na < 50% tokom prethodne adjuvantne terapije trastuzumabom; ili sa stanjima koja mogu da oslabe funkciju leve komore kao što su

nekontrolisana hipertenzija, nedavni infarkt miokarda, teška srčana aritmija koja iziskuje terapiju ili kumulativno prethodno izlaganje antraciklinu do, > 360 mg/m2 doksorubicina ili sličnih lekova.


Potrebno je da se LVEF proceni pre uvođenja leka Perjeta i svakog trećeg ciklusa tokom terapije da se obezbedi da LVEF ostane u normalnim granicama koje važe u ustanovi u kojoj se lek primenjuje. Ako je LVEF < 40% ili 40-45% i uz to i ≥ 10% ispod pred-terapijske vrednosti, lek Perjeta i trastuzumab treba obustaviti i ponoviti procenu LVEF u roku od otprilike 3 nedelje. Ako se vrednost LVEF ne popravi, ili čak ako se dodatno pogorša, treba ozbiljno razmisliti o potpunom prekidu terapije lekom Perjeta i trastuzumabom, osim ako se ne smatra da korist za konkretnog pacijenta nije veća od rizika (videti odeljak 4.2).


Reakcije na infuziju, reakcije preosetljivosti/ anafilaksa


Perjeta se dovodi u vezu sa pojavom reakcija na infuziju i reakcija preosetljivosti (videti odeljak 4.8). Preporučuje se pažljivo opserviranje pacijenata tokom i još 60 minuta posle prve infuzije i tokom i još 30-60 minuta posle narednih infuzija leka Perjeta. Ako dođe do reakcije na infuziju, tu infuziju treba usporiti ili prekinuti i primeniti odgovarajuću medicinsku terapiju. Pacijente treba proceniti i pažljivo opservirati sve dok se svi znakovi i simptomi potpuno ne povuku. Lek Perjeta treba trajno obustaviti ako pacijent manifestuje reakciju gradusa 4 po NCI-CTCAE (anafilaksa), bronhospazam ili sindrom akutnog respiratornog distresa (videti odeljak 4.2).


Febrilna neutropenija


Pacijenti koji su na terapiji lekom Perjeta, trastuzumabom i docetakselom su u povećanom riziku od febrilne neutropenije u poređenju sa pacijentima koji primaju placebo, trastuzumab i docetaksel, posebno tokom prva 3 ciklusa terapije (videti odeljak 4.8). Budući da je najniži broj neutrofila bio sličan kod pacijenata koji su primali lek Perjeta i kod onih koji su primali placebo, veća incidenca febrilne neutropenije kod pacijenata koji su primali lek Perjeta može da bude povezana sa većom incidencom mukozitisa i dijareje kod tih pacijenata. Treba razmisliti o simptomatskoj terapiji mukozitisa i dijareje. U pivotalnom kliničkom ispitivanju, CLEOPATRA, po obustavi docetaksela nije zabeležen nijedan slučaj febrilne neutropenije.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu zabeležene nikakve farmakokinetičke (FK) interakcije između leka Perjeta i trastuzumaba, ili između leka Perjeta i docetaksela u jednoj pod-studiji sa 37 pacijenata u randomizovanoj, pivotalnoj studiji CLEOPATRA. Uz to, u populacionoj FK analizi, nisu nađeni nikakvi dokazi o interakcijama između leka Perjeta i trastuzumaba, i između leka Perjeta i docetaksela.


Četiri studije su ispitivale dejstvo leka Perjeta na FK istovremeno davanih citotoksičnih agenasa, docetaksela, gemcitabina, erlotiniba, odnosno kapecitabina. Nisu nađeni nikakvi dokazi o FK interakcijama između leka Perjeta i ma kog od navedenih agenasa. Farmakokinetika leka Perjeta u ovim ispitivanjima bila je slična kao i u ispitivanjima kada je ovaj lek primenjivan sam.


.Primena u periodu trudnoće i dojenja


Kontracepcija


Žene koje mogu da rađaju bi trebalo da koriste delotvornu kontracepciju dok primaju lek Perjeta i još 6 meseci pošto prime poslednju dozu leka Perjeta.


Trudnoća


Podaci o upotrebi pertuzumaba kod trudnica su sasvim oskudni.

Ispitivanja na životinjama pokazuju reproduktivnu toksičnost (videti odeljak 5.3).

Perjeta se ne preporučuje tokom trudnoće, niti kod žena koje mogu da rađaju, a ne koriste kontracepciju. Dojenje

Budući da se humani IgG izlučuje u mleku majki dojilja, a nije poznato koliki je potencijal da se pertuzumabresorbuje i nanese štetu dojenčetu, treba doneti odluku da se dojenje obustavi ili da se terapija obustavi, uzimajući u obzir korist od dojenja za dete i korist od terapije lekom Perjeta za ženu (videti odeljak 5.2).


Fertilitet


Kod životinja nisu rađene konkretne studije da se ispita dejstvo pertuzumaba na fertilitet. Samo su dostupni


ograničeni podaci iz ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza u vezi neželjenih dejstava na muški reproduktivni sistem. Nisu zabeležena nikakva neželjena dejstva na polno zrele ženke cinomolgus majmuna izloženih pertuzumabu.


4.7. Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanjaja motornim vozilom i rukovannja mašinama


Na osnovu zabeleženih neželjenih dejstava, ne očekuje se da Perjeta utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili mašinama. Pacijentima koji budu imali reakciju na infuziju treba savetovati da ne upravljaju vozilima ili mašinama dok se ovi simptomi potpuno ne povuku.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila


Bezbednost leka Perjeta ispitivana je na preko 1.400 pacijenata, i u pivotalnom ispitivanju CLEOPATRA i u ispitivanjima I i II faze sprovedenim na pacijentima sa različitim vrstama maligniteta koji su lek Perjeta primali u kombinaciji sa drugim antineoplastičnim agensima.


U pivotalnom kliničkom ispitivanju CLEOPATRA, 407 pacijenata je primilo najmanje jednu dozu Perjete u kombinaciji sa trastuzumabom i docetakselom. Najčešće neželjene reakcije na lek (ADR) (> 50%) bile su dijareja, alopecija i neutropenija. Najčešće ADR Gradusa 3-4 NCI-CTCAE (verzija 3) (> 10%) bile su neutropenija, febrilna neutropenija i leukopenija, a najčešći ozbiljni neželjeni događaji bili su febrilna neutropenija, neutropenija i dijareja. Smrt povezana sa terapijom zabeležena je kod 1,2% pacijenata u grupi koja je primala lek Perjeta i 1,5% pacijenata u grupi koja je primala placebo, i to su uglavnom bile posledice febrilne neutropenije i/ili infekcije. Posle godinu dana dodatnog praćenja (kontrole), disfunkcija leve komore beležila se sa učestalošću od <10% u pivotalnom kliničkom ispitivanju CLEOPATRA (5,4% u grupi koja je primala Perjetu i 8,6% u grupi koja je primala placebo, uključujući i simptomatsku disfunkciju leve komore kod 1,2% u grupi koja je primala lek Perjeta i 3.3% pacijenata u grupi koja je primala placebo ).


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija


Tabela 1 daje sažeti prikaz ADR iz pivotalnog kliničkog ispitivanja CLEOPATRA, u kome je Perjeta primenjivana u kombinaciji sa docetakselom i trastuzumabom. Budući da se Perjeta koristi sa trastuzumabom i docetakselom, teško je utvrditi uzročni odnos nekog neželjenog događaja sa konkretnim lekom. Bezbednost leka Perjeta u ispitivanjima I i II faze po pravilu je bila u skladu sa onim što je zabeleženo u ispitivanju CLEOPATRA, iako su se incidenca i najčešća ADR menjali zavisno od toga da li je Perjeta primenjivana kao monoterapija ili istovremeno sa drugim anti-neoplastičnim agensima.


Dole su navedene ADR korišćenjem termina koje za sisteme klasa organa (SOC) preporučuje MedDRA i po sledećim kategorijama učestalosti:

Veoma često (≥ 1/10)

Često (≥ 1/100 to < 1/10) Povremeno ( ≥ 1/1,000 to < 1/100) Retko (≥ 1/10,000 to < 1/1,000)


Veoma retko (< 1/10,000)

Nije poznato (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka)


U okviru svake grupe frekvencija i SOC, neželjene reakcije su prikazane od težih ka lakšima. Tabela 1 Sažeti prikaz ADR iz pivotalnog kliničkog ispitivanja CLEOPATRA


Klasa sistema organa


Veoma često


Često


Povremeno

Infekcije i infestacije

Infekcije gornjih disajnih

puteva Nazofaringitis

Paronihija

Poremećaji na nivou krvi

i limfnog sistema

Febrilna neutropenija*

Neutropenija Leukopenija Anemija

Poremećaji imunog

sistema

Preosetljivost/anafilaktič

ke reakcije°


Reakcija povezana s infuzijom/ sindrom oslobađanja citokina°°

Poremećaji metabolizma

i ishrane

Smanjeni apetit †

Psihijatrijski poremećaji

Insomnija

Poremećaji nervnog

sistema

Periferna neuropatija

Periferna senzorna neuropatija

Glavobolja †

Vrtoglavica Disgeuzija

Poremećaji na nivou oka

Pojačano suzenje

Kardiološki poremećaji

Disfunkcija leve komore

(uključujući kongestivnu srčanu insuficijenciju)

Respiratorni, torakalni i medijastinalni

poremećaji

Dispneja † Kašalj †

Pleuralna efuzija

Intersticijalna bolest pluća

Gastrointestinalni

poremećaji

Dijareja †

Povraćanje † Stomatitis Mučnina † Opstipacija † Dispepsija


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Alopecija Osip †

Poremećaji noktiju Pruritus

Suva koža

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Mijalgija

Artralgija

Opšti poremećaji i

reakcije na mestu primene

Mukozitis/zapaljenje

sluznice, Bol†, Edem† Pireksija† Umor† Astenija†


Drhtavica


* Uključujući i neželjene reakcije sa fatalnim ishodom.

† Izuzev febrilne neutropenije, neutropenije, leukopenije, pojačanog suzenja, intersticijalne bolesti pluća, paronihije, i alopecije, svi događaji u ovoj tabeli zabeleženi su i kod najmanje 1% pacijenata koji su učestvovali u ispitivanjima gde je Perjeta primenjivana kao monoterapija, iako ih istraživači nisu nužno smatrali uzročno povezanim sa lekom Perjeta. Veoma česti događaji (zabeleženi kod ≥ 10% pacijenata koji su lek Perjeta primali kao monoterapiju) u ovoj Tabeli označeni su sa †.

° Reakcije preosetljivosti/anafilaksa zasnivaju se na grupi termina.

°° Reakcija povezana s infuzijom/ sindrom oslobađanja citokina uključuju čitav spektar različitih termina u istom vremenskom „prozoru“, videti dole „Opis odabranih neželjenih reakcija“.


ADR zabeleženi kod pacijenata koji su primali lek Perjeta i trastuzumab po obustavi docetaksela


U pivotalnom ispitivanju CLEOPATRA, ADR su se beležila ređe po obustavi terapije docetakselom. Po obustavi terapije docetakselom, sva ADR u grupi koja je primala lek Perjeta i trastuzumab zabeležena su kod

< 10% pacijenata izuzev dijareje (19,1%), infekcije gornjih disajnih puteva (12,8%), osipa (11,7%), glavobolje (11,4%) i zamora (11,1%).


Opis odabranih neželjenih reakcija


Reakcije na infuziju, reakcije preosetljivosti/anafilaksa

Reakcija na infuziju u pivotalnom kliničkom ispitivanju definisana je kao svaki događaj (nezavisno od uzročnosti) koji je opisan kao preosetljivost, anafilaktička reakcija, akutna reakcija na infuziju ili sindrom oslobađanja citokina tokom infuzije ili na sam dan infuzije. U pivotalnom kliničkom ispitivanju CLEOPATRA, inicijalna doza leka Perjeta davana je dan pre trastuzumaba i docetaksela da bi se omogućilo ispitivanje reakcija koje su povezane sa lekom Perjeta. Prvog dana, kada je davana samo Perjeta, sveukupna učestalost reakcija na infuziju iznosila je 9,8% u grupi koja je primala placebo i 13,0% u grupi koja je primala Perjetu, gde je većina ovih reakcija na infuziju bila blaga ili umerena. Najčešće reakcije na infuziju (> 1,0%) u grupi koja je primala lek Perjeta bile su pireksija, jeza/drhtavica, zamor, astenija, preosetljivost i povraćanje.


Tokom drugog ciklusa, kada su svi lekovi davani istog dana, najčešće reakcije na infuziju u grupi koja je primala lek Perjeta (> 1.0%) bile su zamor, disgeuzija, preosetljivost, mijalgija i povraćanje.


U pivotalnom kliničkom ispitivanju CLEOPATRA, sveukupna učestalost događaja preosetljivosti/anafilakse (ne uključujući akutnu reakciju na infuziju/sindrom oslobađanja citokina) tokom celokupnog terapijskog perioda iznosila je 9,1% u grupi koja je primala placebo i 10,8% u grupi koja je primala lek Perjeta, od čega su 2,5% bile gradusa 3, a 2% gradusa 4 po klasifikaciji NCI-CTCAE. Sveukupno, kod 2 pacijenta u grupi koja je primala placebo i 4 pacijenta u grupi koja je primala lek Perjeta zabeleženi su događaji koje su istraživači opisali kao anafilaksu (videti odeljak 4.4).

Sve zajedno, većina reakcija preosetljivosti bile su blage ili umerene jačine, i nakon terapije su se povukle. Na

osnovu izmena u ispitivanoj terapiji, procenjeno je da je najveći broj tih reakcija bio posledica primene infuzije docetaksela.

Febrilna neutropenija

U pivotalnom kliničkom ispitivanju CLEOPATRA, većina pacijenata u obe terapijske grupe bar jednom je imala leukopenijski događaj (62,4% pacijenata u grupi koja je primala lek Perjeta i 58.2% pacijenata u grupi koja je primala placebo), od čega su većina bili neutropenijski događaji. Febrilna neutropenija zabeležena je kod 13,8% pacijenata koji su primali lek Perjeta i 7,6% pacijenata koji su primali placebo. U obe terapijske grupe, procenat pacijenata koji su imali febrilnu neutropeniju bio je najveći u prvom ciklusu terapije, a potom je postepeno opadao. Povećana incidenca febrilne neutropenije zabeležena je kod pacijenata azijskog porekla u obe terapijske grupe, više nego kod pacijenata drugih rasa i iz drugih geografskih regiona. Uz pacijente iz Azije, febrilna neutropenija bila je češća u grupi koja je primala lek Perjeta (26%) nego u grupi koja je primala placebo (12%).


Dijareja

U pivotalnom kliničkom ispitivanju CLEOPATRA, dijareja je zabeležena kod 66,8% pacijenata koji su primali lek Perjeta i 46.3% pacijenata koji su primali placebo. Većina ovih događaja bili su blage do umerene jačine i javili su se u prvih nekoliko ciklusa terapije. Incidencija dijareje gradusa 3-4 po klasifikaciji NCI-CTCAE bila je 7,9% kod pacijenata koji su primali lek Perjeta u poređenju sa 5,0% kod pacijenata koji su primali placebo. Srednje trajanje najduže ovakve epizode bilo je 17 dana kod pacijenata koji su primali lek Perjeta, a 8 dana kod pacijenata koji su primali placebo. Ove dijareje su dobro reagovale na proaktivni pristup anti-dijarejalnom terapijom.


Osip

Osip se javio kod 45,2% pacijenata koji su primali lek Perjeta, odnosno kod 36,0% pacijenata koji su primali placebo. Većina ovih događaja bili su jačine gradusa 1 i 2, javljali su se u prva dva ciklusa i reagovali su na standardne terapije kao što su lokalna ili oralna terapija za akne.


Laboratorijska ispitivanja


Incidenca neutropenije gradusa 3-4 po klasifikaciji NCI-CTCAE (verzija 3) bila je skoro ista u obe terapijske grupe (85,9% pacijenata koji su primali lek Perjeta i 86,6% pacijenata koji su primali placebo, uključujući i neutropenije gradusa 4 zabeležene kod 61,0% pacijenata koji su primali lek Perjeta i 64,3% pacijenata koji su primali placebo).


Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije nakon dobijanja dozvole za stavljanje leka u promet je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa korist/rizik od primene leka. Zdravstveni stručnjaci bi trebalo da prijave bilo kakvu sumnju na neželjene reakcije putem nacionalnog sistema za prijavu neželjenih reakcija na lek.


Predoziranje


Nije utvrđena maksimalna doza leka Perjeta koja se može podnositi. U kliničkim studijama nisu ispitivane pojedinačne doze veće od 25 mg/kg (1727 mg).


U slučaju predoziranja, pacijenti se moraju pažljivo opservirati da se uoče znaci ili simptomi neželjenih reakcija i da se uvede odgovarajuća simptomatska terapija.


Rekonstitucija rastvora pre primene


Perjeta ne sadrži antimikrobne konzervanse. Prema tome, mora se voditi računa da se očuva sterilnost pripremljenog rastvora za infuziju, koji treba da pripremi stručni zdravstveni radnik.


Perjeta je samo za jednu upotrebu i daje se intravenski u infuziji.


Bočica se ne sme mućkati. Sav koncentrat leka Perjeta iz bočice treba pomešati i razblažiti u PVC ili ne-PVC poliolefinskoj kesi za infuziju zapremine 250 mL sa rastvorom natrijum -hlorida 9 mg/mL (0,9%) za

infuziju. Posle rekonstitucije, svaki mL rastvora treba da sadrži 3,36 mg pertuzumaba (840 mg/250 mL) za inicijalnu dozu što zahteva dve bočice leka , odnosno 1,68 mg pertuzumaba (420 mg/250 mL) za dozu održavanja što zahteva jednu bočicu leka.

Ovu kesu treba pažljivo okrenuti naopako da se rastvor pomeša tako da se izbegne stvaranje pene. Parenteralne medicinske proizvode treba vizuelno pažljivo pregledati da se pre primene uoči eventualno

prisistvo čestica ili promena boje. Ako se uoče čestice ili promena boje, ovakav rastvor se ne sme koristiti.

Kada se infuzija pripremi, treba je odmah primeniti (videti odeljak 6.3).


Inkompatibilnost

Nisu zabeležene nikakve inkopatibilnosti između leka Perjeta i kesa od polivinilhlorida (PVC) ili ne-PVC

poliolefina, uključujući i polietilen. Za razblaživanje leka Perjeta ne sme se koristiti rastvor glukoze (5%) jer lek postaje fizički i hemijski nestabilan u takvim rastvorima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z