Moozeeck

Nordeloz


UPUTSTVO ZA LEK


Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL Pakovanje: bočica, plastična, 1 x 5mL

Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL

Pakovanje: bočica, plastična, 4 x 5mL Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL

Pakovanje: bočica, plastična, 10 x 5mL Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL

Pakovanje: bočica, staklena, 1 x 5mL

Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL Pakovanje: bočica, staklena, 4 x 5mL

Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL Pakovanje: bočica, staklena, 10 x 5mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: RAFARM S.A.,


Adresa: Peania Attiki, Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka, P.O.Box 37


Podnosilac zahteva: ACTERRNA D.O.O.


Adresa: Cara Dušana 28, Beograd, Srbija


Nordeloz, 4mg/5mL, koncentrat za rastvor za infuziju INN: Zoledronska kiselina


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nordeloz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nordeloz

 3. Kako se upotrebljava lek Nordeloz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nordeloz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NORDELOZ I ČEMU JE NAMENJEN

  Aktivna supstanca ovog leka je zoledronska kiselina koja pripada grupi lekova koji se nazivaju bisfosfonati. Zoledronska kiselina deluje tako što se vezuje za kosti i usporava promene na kostima. Nordeloz se koristi:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NORDELOZ


  Potrebno je da pažljivo sledite sva uputstva koja ste dobili od Vašeg lekara.

  Vaš lekar će vršiti preglede Vaše krvi pre nego što započnete sa terapijom lekom Nordeloz i roveravaće odgovor na terapiju u pravilnim vremenskim intervalima.


  Lek Nordeloz ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NORDELOZ


  Koliko često ćete dobijati lek Nordeloz:


  Kako se daje lek Nordeloz


  Nordeloz se obično daje kao infuzija u venu što ne bi trebalo da traje kraće od 15 minuta i treba je davati kao jednokratnu intravensku infuziju u odvojenom infuzionom sistemu.

  Pacijentima čiji nivo kalcijuma u krvi nije previsok biće propisano da svakodnevno uzimaju kalcijum i vitamin D.


  Ako ste uzeli više leka Nordeloz nego što je trebalo


  Ako ste primili doze koje su veće od preporučenih Vaš lekar mora pažljivo da Vas kontroliše. To je zato što može da Vam se pojavi poremećaj serumskih elektrolita (npr. poremećaj nivoa kalcijuma, fosfora i magnezijuma) i/ili promene bubrežne funkcije, uključujući težak poremećaj funkcije bubrega. Ako Vam nivo kalcijuma padne prenisko, možda će morati da Vam se daje dopunski kalcijum putem infuzije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Nordeloz


  Nije primenljivo


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Nordeloz


  Nije primenljivo


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, tako i ovaj lek može dovesti do pojave nekih neželjenih dejstava, mada se ona ne javljaju kod svih pacijenata. U većini slučajeva radi se o blagim neželjenim dejstvima koja nestaju u vrlo kratkom vremenskom roku.


  Neželjena dejstva se mogu pojaviti sa određenom učestalošću koja se definiše na sledeći način:


  Veoma česta neželjena dejstva:

  Javljaju se kod više od jednog u 10 korisnika leka

  Česta neželjena dejstva:

  Javljaju se kod jednog do 10 korisnika u 100 korisnika leka

  Povremena neželjena dejstva:

  Javljaju se kod jednog do 10 korisnika u 1.000 korisnika leka

  Retka neželjena dejstva:

  Javljaju se kod jednog do 10 korisnika u 10.000 korisnika leka

  Veoma retka neželjena dejstva:

  Javljaju se kod manje od jednog korisnika u 10.000 korisnika leka

  Neželjena dejstva nepoznate učestalosti:

  Učestalost pojavljivanja ovih neželjenih dejstava se ne može utvrditi na osnovu raspoloživih podataka


  Što pre recite svom lekaru o bilo kom navedenom neželjenom dejstvu:


  Česta (javlja se kod najviše 1 na 10 pacijenata)

  - Teško oštećenje bubrega (uobičajeno ga određuje lekar preko određenih specifičnih analiza krvi).

  - Nizak nivo kalcijuma u krvi.


  Povremena (javlja se kod najviše 1 na 100 pacijenata)

  - Bol u ustima, zubima i/ili vilici, oticanje i ranice unutar usta, trnjenje ili osećaj ”teške vilice” ili ispadanje (klimanje) zuba. Ovo mogu biti znaci oštećenja kosti u vilici (osteonekroza). Odmah recite Vašem lekaru ili stomatologu, ako Vam se pojave ovakvi simptomi.

  - Nepravilan srčani ritam (atrijalna fibrilacija) je zabeležena kod pacijentkinja koje su primale zoledronsku kiselinu zbog postmenopauzalne osteoporoze. Trenutno je nejasno da li zoledronska kiselina izaziva nepravilan srčani ritam, ali treba da prijavite lekaru ako osetite ovakve simptome nakon primanja zoledronske kiseline.


  - Teška reakcija preosetljivosti: gubitak daha, oticanje uglavnom lica i grla.


  Veoma retka (javlja se kod najviše 1 na 10000 pacijenata)

  - Kao posledica niske vrednosti kalcijuma: nepravilan rad srca (srčana aritmija, kao posledica hipokalcemije),epileptični napadi, ukočenost i tetanija (kao posledica hipokalcemije).


  Recite Vašem lekaru, što je pre moguće, ukoliko se kod Vas pojave neka od sledećih neželjenih dejstava:


  Veoma česta (javlja se kod više od 1 na 10 pacijenata)

  - Nizak nivo fosfata u krvi.


  Česta (javlja se kod najviše 1 na 10 pacijenata)

  - Glavobolja i sindrom sličan gripu koji čine groznica, zamor, slabost, pospanost, osećaj hladnoće i bolovi u kostima, zglobovima i/ili mišićima. U većini slučajeva nije potrebno specifično lečenje, a simptomi se povlače nakon kratkog vremenskog perioda (nekoliko sati ili dana).

  - Gastrointestinalne reakcije kao što su mučnina, povraćanje i gubitak apetita.

  - Konjunktivitis.

  - Nizak nivo crvenih krvnih zrnaca (anemija).


  Povremena (javlja se kod najviše 1 na 100 pacijenata)

  - Reakcija preosetljivosti.

  - Nizak krvni pritisak.

  - Bol u grudima.

  - Reakcije na koži (crvenilo i oticanje) na mestu infuzije, crvenilo, svrab.

  - Visok krvni pritisak, nedostatak daha, vrtoglavica, poremećaj spavanja, bockanje ili trnjenje u šakama ili stopalima, proliv.

  - Mali broj belih krvnih zrnaca i krvnih pločica.

  - Nizak nivo magnezijuma i kalijuma u krvi. Vaš lekar će to pratiti i preduzeti neophodne mere.

  - Nesanica.

  - Suzenje oka, osetljivost oka na svetlost.

  - Iznenadan osećaj hladnoće sa nesvesticom ili kolapsom.

  - Tegobe sa disanjem sa čujnim piskom ili kašljem.

  - Koprivnjača.


  Retka (javlja se kod najviše 1 na 1000 pacijenata):

  - Usporen rad srca.

  - Konfuzija.

  - Retko se mogu javiti neobični prelomi butne kosti, posebno kod pacijenata koji su na dugotrajnoj terapiji zbog osteoporoze. Obratite se svom lekaru ako osetite bol, slabost ili nelagodnost u butini, kuku ili preponi jer ovo mogu biti rani znaci moguće frakture butne kosti.

  - Intersticijalna plućna bolest (zapaljenje tkiva oko plućnih alveola)

  - Artritis i otok zglobova, kao simptom akutne faze reakcije


  Veoma retka (javlja se kod najviše 1 na 10000 pacijenata)

  - Nesvestica zbog niskog krvnog pritiska.

  - Jaki bolovi u kostima, zglobovima i/ili mišićima, povremeno onesposobljavajući.

  - Bolno crvenilo i/ili oticanje oka.

  Ako neko od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da kažete svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK NORDELOZ


  Vaš lekar, medicinska sestra ili farmaceut znaju kako, na odgovarajući način, treba čuvati lek Zolendronska kiselina. (pogledajte odeljak 6.)


  Rok upotrebe 3 godine


  Nemojte koristiti ovaj lek nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na kartonskoj kutiji, kao i na bočici proizvoda, nakon oznake "Važi do". Datum isteka roka upotrebe se odnosi na zadnji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje

  Lek Nordeloz držati van domašaja i vidokruga dece.


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. sve dok se bočica ne otvori i dok se ne izvrši njegovo dalje razblaživanje.

  Ne koristiti lek Nordeloz nakon isteka roka upotrebe na pakovanju.  na 25˚C nakon razblaženja u 100mL 0,9% w/v rastvora natrijum-hlorida ili 5% w/v glukoze.Sa mikrobiološke tačke gledišta, razblaženi rastvor za infuziju treba odmah upotrebiti. Ako se ne upotrebi odmah, za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe odgovoran je korisnik i normalno ne sme biti duže od 24 sata na temperaturi od 2˚C -8˚C.

  Rashlađeni rastvor treba da dostigne sobnu temperaturu pre davanja.

  Nemojte koristiti ovaj lek ukoliko primetite prisustvo bilo kakvih čestica u rastvoru ili ukoliko primetite da je došlo do pojave diskoloracije rastvora.


  Nemojte bacati lekove putem otpadnih voda ( niti putem otpada iz domaćinstva). Pitajte vašeg farmaceuta za savet kako da se oslobodite lekova koji vam više nisu potrebni. Ove mere će vam pomoći u zaštiti životne okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Nordeloz


Kako izgleda lek Nordeloz i sadržaj pakovanja


Nordeloz, 4mg/5mL, koncentrat za rastvor za infuziju dostupan je u pakovanjima koja sadrže: 1, 4 ili 10 bočica , koje mogu biti: plastične ili staklene.


Primarno pakovanje: plastična bočica: 6mL bočica od providne bezbojne plastike (cikloolefinskog kopolimera) zatvorena gumenim čepom sive boje, aluminijumskom kapicom s plastičnim sivim flip-off delom.


Primarno pakovanje: staklena bočica: 6mL bočica od stakla Tip I plus zatvorena gumenim čepom sive boje, aluminijumskom kapicom s plastičnim sivim flip-off delom.


Pakovanje:

Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL, 1bočica plastična u kartonskoj kutiji. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL, 4bočice plastične u kartonskoj kutiji. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL,10bočica plastičnih u kartonskoj kutiji.


Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL, 1bočica staklena u kartonskoj kutiji. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL, 4bočice staklene u kartonskoj kutiji. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4mg/5mL,10bočica staklenih u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

ACTERRNA D.O.O.,Cara Dušana 28, Beograd, Srbija


Proizvođač:

RAFARM S.A.,Grčka, Peania Attiki, Thesi Pousi-Hatzi Agiou Louka, P.O.Box 37


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-05147-13-001 od 23.07.2014. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 5mL, (4mg/5mL) 515-01-05150-13-001 od 23.07.2014. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4 x 5mL, (4mg/5mL) 515-01-05154-13-001 od 23.07.2014. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 10 x 5mL, (4mg/5mL)

515-01-05146-13-001 od 23.07.2014. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x 5mL, (4mg/5mL)

515-01-05148-13-001 od 23.07.2014. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 4 x 5mL, (4mg/5mL) 515-01-05153-13-001 od 23.07.2014. Nordeloz, koncentrat za rastvor za infuziju, 10 x 5mL, (4mg/5mL)


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima

Terapijske indikacije

Prevencija komplikacija na kostima (patoloških fraktura, kompresija kičme, zračenje ili operacija kostiju ili tumorom izazvane hiperkalcemije) kod pacijenata sa uznapredovalim malignitetom koji zahvata i kosti.

Pre početka terapije bisfosfonatima kod pacijenata sa udruženim faktorima rizika potrebno je obaviti stomatološki pregled uz odgovarajuće preventivne stomatološke zahvate.

Ukoliko je moguće, dok su na terapiji ovi pacijenti treba da izbegavaju invazivne stomatološke procedure. Kod pacijenata kod kojih se razvila osteonekroza vilice dok su na terapiji bisfosfonatima, oralna hirurgija može da pogorša stanje. Nema raspoloživih podataka koji bi ukazali na to da li


obustavljanje terapije bisfosfonatima snižava rizik od nastanka osteonekroze vilice kod pacijenata kojima je neophodna stomatološka intervencija.

Klinička procena svakog pacijenta ponaosob treba da se zasniva na individualnoj proceni odnosa korist/rizik koji će obaviti ordinirajući lekar.


Mišićnoskeletni bol

U postmarketinškom iskustvu, opisivani su slučajevi teškog i povremeno onesposobljavajućeg bola u kostima, zglobovima, i/ili mišićima kod pacijenata koji koriste zoledronsku kiselinu. Međutim, takvi izveštaji nisu česti.

Vreme do pojave simptoma varira od jednog dana do nekoliko meseci posle početka terapije. Većina pacijenata je imala olakšanje ovih simptoma posle prestanka uzimanja terapije. Kod manje grupe pacijenata simptomi su se ponovo pojavili kada je zoledronska kiselina ili drugi bisfosfonat ponovo uveden.


Atipične frakture femura

Kod terapije bisfosfonatima prijavljivane su atipične subtrohanterične i dijafizalne frakture femura, prvenstveno kod pacijenta koji primaju dugotrajnu terapiju za osteoporozu. Ove transverzalne ili kratke dijagonalne frakture se mogu pojaviti bilo gde na femuru odmah ispod malog trohantera do odmah iznad suprakondilarnog dela. Ove frakture se javljaju ili u slučaju kada nema traume ili kod minimalne traume i neki pacijenti osećaju bol u butini ili preponi, koji je često povezan sa radiološkim nalazom stres fraktura, nedeljama odnosno mesecima pre nego što se ispolji kompletna fraktura femura. Frakture su obično obostrane, tako da se mora pregledati i femur druge noge kod pacijenata koji su na terapiji bisfosofonatima i koji su imali frakturu vrata femura. Često je prijavljivano sporo zarastanje ovih fraktura. Prekid terapije bisfosofonatima kod pacijenata za koje se sumnja da imaju atipičnu frakturu femura treba razmotriti na osnovu procene pacijenta, zasnovane na individualnom odnosu korist/rizik.

Tokom terapije bisfosfonatima pacijente treba savetovati da prijave bilo kakav bol u butini, kuku ili

preponi i svaki pacijent kod koga se jave ovi simptomi se mora pregledati zbog sumnje na nepotpunu frakturu femura.


Hipokalcemija

Kod pacijenata koji su lečeni lekom Nordeloz, prijavljeni su slučajevi hipokalcemije.Srčane aritmije i neurološka neželjena dejstva (uključujući napade, utrnulost i tetaniju) prijavljivani su sekundarno uz tešku hipokalcemiju.Zabeleženi su i slučajevi teške hipokalcemije, koja je zahtevala bolničko lečenje.U nekim slučajevima hipokalcemija može biti životno ugrožavajuća (videti odeljak Neželjena dejstva)


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


U kliničkim ispitivanjima, zoledronska kiselina je primenjivana istovremeno sa uobičajenim antikancerskim lekovima, diureticima, antibioticima i analgeticima bez pojave klinički uočljivih interakcija. Zoledronska kiselina se ne vezuje u značajnoj meri za proteine plazme i ne inhibira humane enzime P450 in vitro (videti odeljak Farmakokinetički podaci), ali zvanična ispitivanja kliničkih


interakcija nisu obavljena.


Savetuje se opreznost kad se bisfosfonati daju sa aminoglikozidima, pošto oba leka mogu imati aditivni efekat, koji rezultuje nižim nivoom kalcijuma u serumu (serumskog kalcijuma) koji traje duže nego što je potrebno.

Treba biti oprezan kad se lek Nordeloz koristi sa drugim potencijalno nefrotoksičnim lekovima. Takođe treba obratiti pažnju na mogućnost da se tokom lečenja razvije hipomagnezijemija.


Kod pacijenata sa multiplim mijelomom, može se povećati rizik od bubrežne disfunkcije ako se lek Nordeloz koristi u kombinaciji sa talidomidom.


Porast incidence osteonekroze vilice primećen je kod pacijenata koji primaju lek Nordeloz istovremeno sa antiangiogenim lekovima pa se stoga savetuje oprez kod ovih pacijenata.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Ne postoje adekvatni podaci o primeni zoledronske kiseline u trudnoći. Reproduktivne studije na životinjama sa zoledronskom kiselinom pokazale su reproduktivnu toksičnost (videti odeljak Predklinički podaci o bezbednosti leka). Nije poznat potencijalni rizik primene kod ljudi. Lek Nordeloz ne treba da se koristi u toku trudnoće.


Dojenje

Nije poznato da li se zoledronska kiselina izlučuje u humano mleko. Nordeloz je kontraindikovan kod žena koje doje (videti odeljak Kontraindikacije).


Plodnost

Potencijalni neželjeni efekti zoledronske kiseline su procenjivani na pacovima na roditeljskoj i F1 generaciji. To je imalo za posledicu prenaglašeno farmakološko dejstvo za koje se

smatralo da je povezano s inhibicijom metabolizma koštanog kalcijuma uzrokovanim tim jedinjenjem, koja rezultira peripartalnom hipokalcemijom, što je poznato dejstvo lekova iz grupe bisfosfonata, zatim distocijom i prevremenim prekidom ispitivanja. Takvi rezultati su sprečili utvrđivanje definitivnog dejstva zoledronske kiseline na plodnost kod ljudi.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Neželjene reakcije kao što su vrtoglavica i pospanost, mogu imati uticaj na sposobnost upravljanja vozilom ili korišćenja mašina, zbog toga je neophodno biti oprezan kada se tokom terapije lekom Nordeloz upravlja motornim vozilom i rukuje mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila

U toku prva tri dana od primanja zoledronske kiseline, često se prijavljuje reakcija akutne faze, sa simptomima koji uključuju bol u kostima, groznicu, zamor, artralgiju, mijalgiju,ukočenost, artritis i posledični otok zglobova; ovi simptomi obično nestaju tokom nekoliko dana (videti opis izabranih neželjenih reakcija).

Navedeni su važni identifikovani rizici leka Nordeloz u odobrenim indikacijama: oštećenje bubrežne

funkcije, osteonekroza vilice, reakcija akutne faze, hipokalcemija, neželjeni događaji vezani za oko, atrijalna fibrilacija, anafilaksa. Učestalost za svaki određeni rizik je prikazana u Tabeli 1.


Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Sledeće neželjene reakcije leka, navedene u Tabeli 1, prikupljene su iz kliničkih studija i postmarketinškog iskustva koje prate uglavnom hroničnu terapiju sa 4 mg zoledronske kiseline:


Tabela 1

Neželjene reakcije su rangirane prema učestalosti, i to prvo od najčešćih, koristeći sledeću podelu: veoma česta (≥ l/10), česta (≥ l/100, < 1/10), povremena (≥ l/l000, < 1/100), retka (≥ l/10 000,

<1/1000), veoma retka (< 1/10 000), nepoznata (ne mogu se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Česti: Anemija

Povremeni: Trombocitopenija, leukopenija Retki: Pancitopenija

Imunološki poremećaji

Povremeni: Reakcije preosetljivosti Retki: Angioneurotski edem

Psihijatrijski poremećaji:

Povremeni: Anksioznost,poremećaj spavanja Retki: Konfuzija

Poremećaji nervnog sistema

Česti: Glavobolja

Povremeni: Vrtoglavica, parestezija, poremećaj ukusa, hipoestezija,hiperestezija,tremor, somnolencija

Veoma retki: Napadi, ukočenost i tetanija (posledica hipokalcemije)

Poremećaji na nivou oka

Česti : Konjuktivitis

Povremeni: Zamućen vid, skleritis i orbitalna inflamacija Veoma retki: Uveitis, episkleritis

Kardiološki poremećaji:

Povremeni: Hipertenzija, hipotenzija, atrjialna fibrilacija, hipotenzija koja vodi u sinkopu ili cirkulatorni kolaps

Retki: Bradikardija


Veoma retki: Srčana aritmija (posledica hipokalcemije)

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji Povremeni: Dispneja,kašalj, bronhokonstrikcija Retki: Intersticijalna plućna bolest

Gastrointestinalni poremećaji

Česti: Mučnina, povraćanje,anoreksija

Povremeni: Dijareja, opstipacija, abdominalni bol, dispepsija, stomatitis, suvoća usta

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Povremeni: Svrab, osip (uključujući eritematozni i makulozni osip), pojačano znojenje

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva: Česti: Bol u kostima, mialgija, artralgija, opšti bol Povremeni: Grčevi u mišićima, osteonekroza vilice

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

Česti: Poremećaj funkcije bubrega

Povremeni: Akutna bubrežna insuficijencija, hematurija, proteinurija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Česti: Groznica, sindrom sličan gripu ( uključujući i zamor, ukočenost, slabost i crvenilo)

Povremeni: Astenija, periferni edem, reakcije na mestu ubrizgavanja (uključujući bol, iritaciju, otok, induraciju), bol u grudima, porast telesne mase, anafilaktička reakcija/šok, urtikarija

Retki: Artritis i otok zglobova, kao simptom akutne faze reakcije

Laboratorijska ispitivanja:

Vrlo česti: Hipofosfatemija

Česti: Porast nivoa kreatinina i ureje u krvi, hipokalcemija Povremeni: Hipomagnezemija, hipokalijemija

Retko: Hiperkalijemija, hipernatrijemija


Opis izabranih neželjenih reakcija Poremećaj bubrežne funkcije

Zoledronska kiselina je povezana sa izveštajima o bubrežnoj disfunkciji. U objedinjenoj analizi bezbednosnih podataka iz ispitivanja zoledronske kiseline primenjene za sprečavanje komplikacija koštanog tkiva kod pacijenata sa uznapredovalim malignim bolestima koje zahvataju kosti, učestalost neželjenih dejstava oštećenja funkcije bubrega za koje se sumnjalo da su povezane sa zoledronskom kiselinom (neželjenim dejstvima) bila je sledeća: multipli mijelom (3,2%), kancer prostate (3,1%), kancer dojke (4,3%), tumor na plućima i drugi solidni tumori (3,2%). Faktori koji mogu da povećaju potencijalno pogoršanje bubrežne funkcije uključuju: dehidrataciju, prethodno postojeće bubrežno oštećenje, višestruku terapiju zoledronskom kiselinom ili drugim bisfosfonatima, kao i istovremenu primenu nefrotoksičnih lekova ili davanje leka kroz infuziju u kraćem vremenskom periodu nego što je preporučeno. Pogoršanje bubrežne funkcije, progresija do bubrežne insuficijencije i dijalize su prijavljeni kod pacijenata posle inicijalne doze ili jednokratne doze od 4 mg zoledronske kiseline


(videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Osteonekroza vilice

Slučajevi osteonekroze (primarno vilice) opisivani su, pre svega kod pacijenata sa karcinomom koji su lečeni lekovima koji inhibiraju resorpciju kosti, kao što je zoledronska kiselina. Mnogi od ovih pacijenata imali su znakove lokalne infekcije uključujući osteomijelitis, a većina izveštaja se odnosi na pacijente sa karcinomom nakon vađenja zuba ili drugih stomatoloških intervencija. Osteonekroza vilice ima višestruke dokumentovane faktore rizika uključujući dijagnozu karcinoma, terapiju koja se primenjuje istovremeno (napr. hemoterapiju, radioterapiju, kortikosteroide) i komorbiditetna stanja (napr. anemija, koagulopatije, infekcije, postojeće bolesti usta). Iako nije utvrđena uzročna veza, uputno je da se izbegava oralna hirurgija pošto oporavak može biti produžen (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Atrijalna fibrilacija

U jednoj 3-godišnjoj, randomizovanoj, dvostruko-slepoj kontrolisanoj studiji kojom je procenjena efikasnost i bezbednost primene 5 mg zoledronske kiseline jednom godišnje nasuprot placebu u terapiji postmenopauzalne osteoporoze (PMO), ukupna incidenca atrijalne fibrilacije bila je 2,5% (96 od 3862) kod pacijenata koji su primali 5 mg zoledronske kiseline i 1,9% (75 od 3852) kod pacijenata koji su primali placebo. Stopa teških atrijalnih fibrilacija bila je 1,3% (51 od 3862) kod pacijenata koji su primali 5 mg zoledronske kiseline i 0,6% (22 od 3852) kod pacijenata koji su primali placebo. Neravnoteža uočena u ovom ispitivanju nije bila uočena u drugim ispitivanjima sa zoledronskom kiselinom, uključujući one sa zoledronskom kiselinom 4 mg svake 3 do 4 nedelje kod onkoloških pacijenata. Mehanizam koji stoji iza povećane incidence atrijalnih fibrilacija u ovom pojedinačnom kliničkom ispitivanju nije poznat.


Reakcija akutne faze

Ova neželjena reakcija na lek sastoji se od skupine simptoma koji uključuju groznicu, mijalgiju, glavobolju, bol u ekstremitetima, mučninu, povraćanje, dijareju, artralgiju i artritis sa posledičnim otokom zglobova. Vreme početka je ≤ 3 dana posle infuzije zoledronske kiseline i ova reakcija se takođe opisuje kao simptomi ’’slični gripu’’ ili simptomi ’’posle primanja doze’’.


Atipični prelomi butne kosti

Tokom postmarketinškog iskustva sledeće neželjene reakcije su prijavljene (učestalost retka): atipični subtrohanterični i dijafizalni prelomi butne kosti ( neželjeno dejstvo karakteristično za bisfosfonate).


Neželjene reakcije povezane sa Hipokalcemijom

Hipokalcemija je važan identifikovani rizik kod primene zoledronske kiseline u odobrenim indikacijama. Na osnovu pregleda kliničkih ispitivanja i prijavljenih post-marketinških slučajeva, postoji dovoljno dokaza koji potvrđuju vezu između terapije zoledronskom kiselinom, hipokalcemije, i sekundarnog razvoja srčane aritmije.

Osim toga, postoje dokazi o povezanosti hipokalcemije i sekundarnih neuroloških događaja prijavljenih u ovim slučajevima, uključujući: epileptične napade, ukočenost i tetaniju (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Predoziranje


Kliničko iskustvo sa akutnim predoziranjem zoledronskom kiselinom je ograničeno. Prijavljena je greškom data doza od 48 mg zoledronske kiseline. Pacijente koji su primili doze više od preporučenih treba pažljivo kontrolisati (videti odeljak Doziranje i način primene), pošto su uočeni poremećaji bubrežne funkcije (uključujući bubrežnu insuficijenciju) i poremećaji koncentracije serumskih elektrolita (uključujući kalcijum, fosfor i magnezijum). U slučaju hipokalcemije, treba dati infuzije kalcijum-glukonata prema kliničkim indikacijama.


Inkompatibilnost


Kako bi se izbegla potencijalna inkompatibilnost, koncentrat Zolendronske kiseline se mora razblažiti sa 9mg/mL (0,9%) natrijum hlorida ili 5% rastvorom.glukoze


Nordeloz se ne sme mešati sa kalcijumom niti sa nekim drugim infuzionim rastvorima koji sadrže dvovalentni katjon, kao što je na pr. laktatni Ringerov rastvor koji treba da se primenjuje kao pojedinačna intravenska infuzija u posebnoj infuzionoj liniji.


Rok upotrebe


Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

Sa mikrobiološke tačke gledišta ovaj lek se mora upotrebiti odmah.


Ukoliko se lek ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja u toku korišćenja su odgovornost korisnika i obično ne bi smeli da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako razblaživanje nije obavljeno u strogo kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

Hemijska i fizička stabilnost razblaženog leka je potvrđena za 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C i na 25 °C.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Ako je lek čuvan u frižideru, pre upotrebe treba ga temperirati na sobnoj temperaturi. Radi uvida u uslove čuvanja leka nakon otvaranja, pogledajte odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Nordeloz, 4mg/5mL, koncentrat za rastvor za infuziju dostupan je u pakovanjima koja sadrže: 1, 4 ili 10 bočica, koje mogu biti: plastične ili staklene.


Plastična bočica: 6mL bočica od providne bezbojne plastike (cikloolefinskog kopolimera) zatvorena gumenim čepom sive boje, aluminijumskom kapicom s plastičnim sivim flip-off delom.


Staklena bočica: 6mL bočica od stakla Tip I plus zatvorena gumenim čepom sive boje, aluminijumskom kapicom s plastičnim sivim flip-off delom.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Pre primene, potrebno je da se 5 mL koncentrata zoledronske kiseline iz jedne bočice ili potrebna zapremina izvučena iz bočice dalje razblaži, sa 100mL infuzionog rastvora u kome nema prisustva kalcijuma ( 0,9% rastvora natrijum hlorida (9mg/mL) ili 5% (50mg/mL) rastvora glukoze)


Dodatne informacije o rukovanju lekom Zoledronska kiselina, uključujući i smernice o pripremi redukovanih doza, navedene su u odeljku 4.2.


Tokom pripreme infuzije neophodno je slediti postupak primene principa aseptičke tehnike. Samo za jednokratnu upotrebu.

Može se koristiti samo bistar rastvor u kome nema nikakvog prisustva čestičnog materijala i diskoloracije.


Bilo koju količinu neupotrebljenog leka ili otpadnog materijala treba uništiti u skladu sa lokalnim, važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z