Moozeeck

Lisonorm


UPUTSTVO ZA LEK


Lisonorm® tablete; 20mg+5 mg; Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Gedeon Richter Plc.


Adresa: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, Mađarska. Podnosilac zahteva: Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt.

Adresa: Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.


Lisonorm®, 20mg +5 mg, tablete INN : lizinopril, amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lisonorm i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lisonorm

 3. Kako se upotrebljava lek Lisonorm

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lisonorm

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lisonorm I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Lisonorm je kombinovani preparat amlodipina, koji pripada grupi lekova koji se zovu blokatori kalcijumovih kanala (kalcijumski antagonisti), i lizinoprila, koji pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). Lek Lisonorm je namenjen za lečenje hipertenzije (visokog krvnog pritiska) kod odraslih.


  Lek Lisonorm je indikovan kod pacijenata čiji krvni pritisak je kontrolisan kombinovanom primenom 20 mg lizinoprila i 5 mg amlodipina.

  Kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom amlodipin deluje tako što relaksira krvne sudove, tako da krv prolazi lakše. Takođe omogućava bolje snabdevanje srca sa krvlju. Lizinopril smanjuje napetost Vaših krvnih sudova i snižava krvni pritisak.


  Moguće je da imate previsok krvni pritisak bez ikakvih simptoma, ali to stanje može da poveća rizik od izvesnih komplikacija (kao što su šlog ili srčani napad), ukoliko ne uzimate redovno Vaš antihipertenzivni lek.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lisonorm


  Lek Lisonorm ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lisonorm


  Lek Lisonorm tablete uvek uzimajte isključivo onako kako vam je to propisao Vaš lekar. Ako niste sigurni kako se pravilno koristi, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza leka Lisonorm je jedna tableta na dan. Lek Lisonorm može da se uzima sa ili bez hrane (nezavisno od obroka). Uzimajte Vašu tabletu u isto vreme svakog dana.


  Ako imate utisak da je dejstvo leka Lisonorm previše jako ili previše slabo, razgovarajte o tome sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena kod dece i adolescenata

  Lek Lisonorm ne sme da se upotrebljava kod dece ispod 18 godina jer nema dovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti leka u toj populaciji.


  Primena kod starijih pacijenata

  Nije potrebno podešavanje doze kod starijih pacijenata od 65 godina.


  Primena kod pacijenata sa oštećenjem jetre


  Oštećenje jetre može uticati na koncentraciju amlodipina u krvi. U tom slučaju Vaš lekar će Vam reći koliko često morate da idete na kontrole.


  Primena kod pacijenata sa oštećenjem bubrega

  Vaše redovne kontrole će podrazumevati često praćenje bubrežne funkcije, koncentracije kalijuma i natrijuma u serumu tokom terapije lekom Lisonorm. U slučaju pogoršanja funkcije bubrega Vaš lekar će prekinuti terapiju lekom Lisonorm i odrediće terapiju pojedinačnim komponentama sa odgovarajućim dozama.


  Ako ste uzeli više leka Lisonorm nego što je trebalo


  Odmah se obratite svom lekaru ili idite u urgentno odeljenje najbliže bolnice.

  Verovatno je da će predoziranje lekom Lisonorm dovesti do velikog pada krvnog pritiska i stoga je neophodno da se krvni pritisak pažljivo prati. Ako se pojave karakteristični simptomi pada pritiska, kao što su vrtoglavica i glavobolja, treba da Vas postave u ležeći položaj sa licem nagore. Vaš lekar će preduzeti dodatne odgovarajuće mere lečenja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lisonorm


  Ne smete uzimati dvostruku dozu, jer onu koju ste zaboravili ne možete nadoknaditi, ali možete sebe da izložite opasnosti od predoziranja. Uzmite svoju narednu dozu u uobičajeno vreme.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog preparata, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Lisonorm, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Učestalosti neželjenih dejstava su definisana na sledeći način:

 5. KAKO ČUVATI LEK Lisonorm Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Datum isteka roka se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kao kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanje životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lisonorm


Aktivne supstance su lizinopril i amlodipin.

Jedna tableta sadrži 20 mg lizinoprila, u obliku lizinorpil, dihidrata i 5 mg amlodipina u obliku amlodipin- besilata.


Ostale supstance su: Celuloza, mikrokristalna Natrijum-skrobglikolat (tip A); Magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Lisonorm i sadržaj pakovanja


Bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete, sa utisnutom oznakom “CF2”sa jedne strane, druga strana je bez oznake, prečnika 11 mm, debljina tablete 4.2-5.2mm.


Pakovanja sadrže 30 tableta koje se nalaze u belim PVC/PE/PVDC/Al blisterima u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet

Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt., Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.


Proizvođač

Gedeon Richter Plc., H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, Mađarska.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar , 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4935-11-001 od 15.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z