FISKocr

Deca-Durabolin


UPUTSTVO ZA LEK


Deca-Durabolin®, rastvor za injekciju, 50mg/mL

Pakovanje: ampula, 1 x 1 mL


Proizvođač: N.V. Organon


Adresa: Kloosterstraat 6, Os, Holandija


Podnosilac zahteva: Schering-Plough Central East AG – Predstavništvo Adresa: Omladinskih brigada 90a, 11070 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Deca-Durabolin, 50mg/mL, rastvor za injekciju INN nandrolon


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Deca-Durabolin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Deca-Durabolin

 3. Kako se upotrebljava lek Deca-Durabolin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Deca-Durabolin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DECA-DURABOLIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Deca-Durabolin je rastvor za injekciju koji sadrži aktivnu supstancu nandrolon dekanoat. Ovaj lek pripada grupi lekova poznatih pod imenom anabolički steroidi.


  Koristi se kao dopunska terapija stanja pri kojima se razgrađuje tkivo (kataboličkih stanja) nakon teških trauma ili teških hroničnih oboljenja praćenih kaheksijom (stanje krajnje iscrpljenosti organizma).

  Terapija osteoporoze dijagnostikovane sledećim parametrima:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DECA-DURABOLIN


  Lek Deca-Durabolin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DECA-DURABOLIN


  Deca-Durabolin treba da daju samo lekar ili medicinska sestra. Injekcija se daje duboko u mišić. Doza zavisi od težine vašeg stanja. Vaš lekar će odrediti adekvatnu dozu za vas.


  Ako ste uzeli više leka Deca-Durabolin nego što je trebalo


  Ukoliko mislite da Vam je data veća doza leka Deca-Durabolin nego što bi trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara!


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi, i Deca-Durabolin može dovesti do neželjenih dejstava, iako se ona neće javiti kod svakog pacijenta.

  Mogu se javiti sledeća neželjena dejstva:


  Deca-Durabolin može da utiče na testove jetre ili može da izazove tumor jetre, iako veoma retko.


  →Molimo vas da obavestite vašeg lekara ili farmaceuta ako je neko od neželjenih dejstava postalo ozbiljno ili ste primetili bilo kakvo neželjeno dejstvo koje nije opisan u ovom uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK DECA-DURABOLIN


  Čuvati lek Deca-Durabolin van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne koristite Deca-Durabolin nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnoj ambalaži zaštićen od svetlosti na temperaturi do 30°. Ne zamrzavati i ne čuvati u frižideru.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJEDoziranje i način primene


Deca-Durabolin treba davati u vidu duboke intramuskularne injekcije. Za lečenje osteoporoze: 50 mg jednom svake 3 nedelje.

Kao dopuna specifičnom lečenju i dijetetskim merama nakon teških trauma ili teških hroničnih oboljenja praćenih kaheksijom: 25-50 mg svake 2 nedelje.


Napomena: neophodno je primeniti dovoljne količine vitamina, minerala i proteina u ishrani bogatoj kalorijama, za optimalan terapijski efekt.


Pedijatrijski pacijenti:

Zabeleženi su abnormalni testovi funkcije jetre kod pacijenata koji su lečeni sa (visokim dozama) leka Deca- Durabolin.


Tumori jetre su povremeno zabeleženi kod produženog lečenja sa oralno aktivnimn C17 alfa alkilovanim anaboličkim steroidima. Povezanost između tumora jetre i ne-C17 alkilovanim injekcionim steroidima, poput estara nandrolona, je malo verovatna, ali se ne može u potpunosti isključiti.


Predoziranje

Akutna toksičnost nandrolon dekanoata kod životinja je veoma mala. Nema izveštaja o akutnom predoziranju lekom Deca-Durabolin kod ljudi.


Inkompatibilnost


Nisu poznate. Rok upotrebe 3 godine.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Lek čuvati u originalnoj ambalaži zaštićen od svetlosti na temperaturi do 30°. Ne zamrzavati i ne čuvati u frižideru.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Deca-Durabolin 50mg/mL rastvor za injekcije se nalazi u ampuli (zapremine 1 mL) od stakla hidrolitičke otpornosti tip I.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Nakon upotrebe (kao i neupotrebljeni) lek treba odložiti u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org