FISKocr

Jentadueto


UPUTSTVO ZA LEK


Jentadueto®, film tablete, 850 mg/2,5mg

Pakovanje: blister, 6x10 film tableta


Jentadueto®, film tablete, 1000mg/2,5mg

Pakovanje: blister, 6x10 film tableta


Proizvođač: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG


Adresa: Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Nemačka


Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd


Adresa: Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Jentadueto®, 850 mg/2,5 mg, film tablete Jentadueto®, 1000 mg/2,5 mg, film tablete


metformin, linagliptin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Jentadueto i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jentadueto

 3. Kako se upotrebljava lek Jentadueto

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Jentadueto

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK JENTADUETO I ČEMU JE NAMENJEN


  Vaš lek se zove Jentadueto. Sadrži dve aktivne supstance: linagliptin i metformin.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK JENTADUETO

  Lek Jentadueto ne smete koristiti:  Ne smete da uzimate lek Jentadueto ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, pre nego što uzmete ovaj lek razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Kada uzimate lek Jentadueto, posebno vodite računa:


  Pre nego što uzmete lek Jentadueto razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom:  Ako imate simptome akutnog pankreatitisa, kao što je jak, uporan bol u stomaku, treba da se posavetujete sa Vašim lekarom.


  Ako niste sigurni šta se od ovoga odnosi na Vas, pre nego što uzmete lek Jentadueto razgovarajte sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


  Dijabetesne lezije po koži su česta komplikacija dijabetesa. Savetujemo Vam da pratite savete Vašeg lekara ili medicinske sestre za negu kože i stopala.


  Deca i adolescenti

  Ovaj lek se ne preporučuje za upotrebu kod dece i adolescenata ispod 18 godina.


  Primena drugih lekova


  Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ako ste do nedavno uzimali ili ćete možda uzimati ma koji drugi lek.


  Posebno treba da naglasite Vašem lekaru ako koristite sledeće lekove, uključujući i kombinovane lekove koji sadrže bilo koju od dole navedenih supstanci:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK JENTADUETO


  Ovaj lek uvek uzimajte tačno onako kako Vam je to propisao Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko leka da uzimate

  Koliko leka Jentadueto ćete uzimati zavisi od Vašeg stanja i doze metformina i/ili pojedinačnih tableta linagliptina i metformina koje trenutno uzimate. Vaš lekar će Vam tačno odrediti dozu ovog leka koju treba da uzimate.


  Kako da uzimate ovaj lek

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, i ovaj lek može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svakoga.


  Neki simptomi iziskuju momentalnu lekarsku pomoć

  Treba da prestanete da uzimate lek Jentadueto i odmah se javite lekaru ako Vam se jave sledeći simptomi niskog šećera u krvi (hipoglikemije): podrhtavanje, znojenje, uznemirenost, zamućen vid, trnjenje usana, bledilo, promene raspoloženja ili zbunjenost. Hipoglikemija (učestalost: vrlo često) je prepoznato neželjeno dejstvo koje se javlja kada se lek Jentadueto daje uz sulfonilureju.


  Vrlo retko pacijenti koji uzimaju metformin (jedna od aktivnih supstanci u leku Jentadueto) razviju jedno veoma teško stanje koje se naziva laktatna acidoza (previše mlečne kiseline u Vašoj krvi). Ovo je češća pojava kod ljudi čiji bubrezi ne funkcionišu dobro. Prestanite da uzimate lek Jentadueto i odmah se javite lekaru ako primetite bilo koji od sledećih simptoma u kombinaciji:

 5. KAKO ČUVATI LEK JENTADUETO


  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje

  Lek čuvajte van domašaja i vidokruga dece.

  Ovaj lek ne zahteva nikakve posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Ne upotrebljavajte ovaj lek po isteku roka upotrebe koji je naveden na blisteru i kartonskoj kutiji posle oznake: Važi do. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Blister

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Ovaj lek nemojte koristiti ako je pakovanje oštećeno ili ako izgleda kao da je već otvarano.


  Lekove ne bacajte u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koje više ne koristite. Ovim merama ćete pomoći da se očuva životna sredina.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek JENTADUETO


Ostale pomoćne supstance su:

Jezgrotablete: Arginin, Kopovidon, Magnezijum-stearat, Skrob, kukuruzni, Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Omotačtablete : Hipromeloza, Titan- dioksid (E171), Talk, Gvožđe oksid, crveni (E172), Propilenglikol.s


Kako izgleda lek Jentadueto i sadržaj pakovanja


Jentadueto 850 mg/2,5 mg film tablete su ovalne, bikonveksne, film tablete bledo narandžaste boje, koje sa jedne strane imaju utisnut znak kompanije Boehringer Ingelheim, a sa druge strane utisnuto D2/850.


Jentadueto 1000 mg/2,5 mg film tablete su ovalne, bikonveksne, film tablete bledo roze boje, koje sa jedne strane imaju utisnut znak kompanije Boehringer Ingelheim, a sa druge strane utisnuto D2/1000.


Jentadueto je na tržištu u blisterima sa perforiranim jedinicama doziranja. Pakovanje: Složiva kartonska kutija sa 6 blistera sa po 10 film tableta. Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd Milentija Popovića 5a,

11 070 Beograd Republika Srbija


Proizvođač:

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG Binger Strasse 173,

D-55216 Ingelheim am Rhein Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Jentadueto®, 850 mg/2,5 mg, film tablete: 515-01-7163-12-001 od 16.09.2013.

Jentadueto®, 1000 mg/2,5 mg, film tablete: 515-01-7165-12-001 od 16.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z