FISKocr

Yanida


UPUTSTVO ZA LEK


Yanida®, 40mg, film tablete

Pakovanje: blister; 2x14 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Yanida®, 40mg, film tablete

INN: valsartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Yanida i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yanida

 3. Kako se upotrebljava lek Yanida

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Yanida

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK YANIDA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Yanida pripada grupi lekova poznatoj kao antagonisti angiotenzin II receptora, koji pomažu u snižavanju povišenog krvnog pritiska. Angiotenzin II je supstanca koja se stvara u organizmu, vezuje se za receptore u krvnim sudovima, izaziva njihov spazam (grč) i tako dovodi do porasta krvnog pritiska. Valsartan deluje tako što sprečava vezivanje angiotenzina II za te receptore, izaziva relaksaciju (opuštanje) krvnih sudova i na taj način snižava krvni pritisak.


  Lek Yanida se koristi za lečenje:

  1. povišenog krvnog pritiska kod dece i adolescenata uzrasta od 6 do 18 godina.

   Povišeni krvni pritisak opterećuje rad srca i negativno utiče na arterije. Ukoliko se ne leči dovodi do

   oštećenja krvnih sudova u mozgu, srcu i bubrezima i može dovesti do pojave moždanog udara, srčane slabosti i slabljenja funkcije bubrega. Visok krvni pritisak povećava rizik od srčanog udara. Snižavanje visine krvnog pritiska na normalne vrednosti smanjuje rizik od pojave ovih poremećaja.

  2. stanja posle nedavnog srčanog udara (infarkta miokarda) kod odraslih, u periodu od 12 sati do 10 dana

   nakon doživljenog srčanog udara

  3. simptomatske srčane slabosti kod odraslih. Valsartan se koristi kod bolesnika koji ne mogu da koriste ACE inhibitore (lekove za lečenje srčane slabosti) ili kao dodatna terapija ACE inhibitorima ukoliko ne mogu da koriste beta blokatore (drugu vrstu lekova za lečenje srčane slabosti). Simptomi srčane slabosti su kratak dah i otoci nogu i stopala zbog nagomilavanja tečnosti. Ti simptomi su posledica slabosti srčanog mišica da pumpa krv dovoljno jako i raspoređuje je po čitavom telu, pa zato dolazi do nakupljanja tečnosti u određenim delovima tela.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK YANIDA


  Lek Yanida ne smete koristiti:


  Dodatna upozorenja


  Uzimanje leka Yanida sa hranom ili pićima


  Lek Yanida se može uzimati nezavisno od obroka.


  Primena leka Yanida u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. Trudnoća

  Morate reći svome lekaru ukoliko ste trudni (ili planirate trudnoću).

  Lekar će Vas savetovati da prestanete sa korišćenjem leka Yanida ukoliko ste saznali da ste u drugom stanju ili planirate trudnoću i preporučiće Vam drugu terapiju. Ne bi trebalo da uzimate lek Yanida u toku prva tri meseca trudnoće. Ne smete uopšte da ga uzimate ukoliko ste trudni više od tri meseca, s obzirom da može imati štetan uticaj na Vašu bebu.


  Dojenje

  Recite svome lekaru ukoliko dojite ili planirate da počnete da dojite. Lek Yanida se ne preporučuje ženama koje doje, pa će Vam lekar, ukoliko želite da dojite, savetovati da uzmete neki drugi lek, posebno ukoliko je Vaša beba novorođenče ili prevremeno rođena beba.


  Uticaj leka Yanida na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primećeno da Yanida film tablete mogu uticati na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama. Ipak treba imati na umu da se povremeno mogu u toku uzimanja Yanida film tableta javiti vrtoglavica ili slabost.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Yanida


  Lek Yanida kao pomoćnu materiju sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK YANIDA


  Radi postizanja što boljih terapijskih rezultata lek Yanida uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Osobe koje imaju povišeni krvni pritisak često nemaju nikakve tegobe i dobro se osećaju. To je razlog više da redovno idete na preglede kod lekara čak i ukoliko se osećate dobro.


  Deca i adolescenti (od 6 do 18 godina) sa povišenim krvnim pritiskom

  Kod pacijenata koji imaju telesnu masu manju od 35 kg uobičajena doza je 40 mg valsartana jednom dnevno. Kod pacijenata koji imaju 35 kg ili više, uobičajena početna doza je 80 mg jednom dnevno. U nekim slučajevima Vam doktor može prepisati veću dozu (doza može biti povećana do 160 mg, a maksimalno do 320 mg).


  Odrasli pacijenti nakon nedavnog srčanog udara

  Posle srčanog udara lečenje se započinje već posle 12 sati, obično sa dozom od 20 mg dva puta dnevno (dva puta dnevno po pola Yanida film tablete od 40 mg). Vaš lekar će povećavati ovu dozu postepeno u roku od par nedelja do maksimalne doze od 160 mg dva puta dnevno. Konačna doza zavisi od Vaše individualne podnošljivosti leka.

  Lek Yanida se može davati istovremeno sa nekim drugim lekovima koji se koriste za lečenje stanja posle srčanog

  udara, a lekar će odrediti koja je odgovarajuća terapija za Vas.


  Odrasli pacijenti sa srčanom slabošću

  Lečenje se obično započinje sa 40 mg valsartana dva puta dnevno. Vaš lekar će postepeno povećavati dozu u roku od par nedelja do maksimalnih 160 mg dva puta dnevno. Konačna doza zavisi od vaše individualne podnošljivosti leka.

  Lek Yanida se može davati istovremeno sa nekim drugim lekovima koji se koriste za lečenje srčane slabosti, a lekar

  će odrediti koja je odgovarajuća terapija za Vas.


  Način primene

  Lek Yanida popijte sa čašom vode nezavisno od obroka. Film tablete uzimajte u približno isto vreme svakog dana.


  Ako ste uzeli više leka Yanida nego što je trebalo

  Ukoliko osetite ozbiljnu vrtoglavicu i/ili nesvesticu, obavezno se odmah javite lekaru i lezite.

  Ukoliko ste uzeli više film tableta nego što je trebalo, javite se Vašem lekaru ili farmaceutu ili idite u bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Yanida


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek kada je trebalo, uzmite ga što pre. Ukoliko uskoro treba da uzmete narednu dozu, zanemarite što ste preskočili jednu dozu i nastavite normalno sa uzimanjem terapije.


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Yanida


  Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka Yanida bez savetovanja sa lekarom jer Vam se bolest može pogoršati.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Yanida, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva se mogu javiti sa učestalošću definisanom na sledeći način:


  Učestalost nekih neželjenih dejstava može zavisiti od Vašeg zdravstvenog stanja. Na primer, neka neželjena dejstva, kao što su vrtoglavica i smanjena funkcija bubrega, se znatno ređe sreću kod pacijenata koji se leče od povišenog krvnog pritiska nego kod odraslih pacijenata koji se leče od srčane slabosti ili su preležali srčani udar.


  Neželjena dejstva uočena kod dece i adolescenata su slična onima primećenim kod odraslih.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK YANIDA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Yanida posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Yanida


Yanida, 40 mg, film tablete

Aktivna supstanca je:

 1. film tableta sadrži: valsartan 40mg


  Ostali sastojci su:

  Jezgro: Celaktoza (laktoza, monohidrat; celuloza, prašak); Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum- stearat; Hipromeloza; Kroskarmeloza natrijum.

  Film: Opadry yellow (hipromeloza; makrogol; titan-dioksid; talk; gvožđe oksid, žuto).


  Kako izgleda lek Yanida i sadržaj pakovanja


  Yanida, 40 mg, film tablete

  Žute, bikonveksne, okrugle film tablete sa podeonom crtom sa obe strane. Podeona crta služi za deljenje film tablete na pola.

 2. blistera od PVC/PVDC aluminijumske folije sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: 515-01-4542-11-001 od 26.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z