FISKocr

Agropyron Globuli velati


UPUTSTVO ZA LEK


Agropyron Globuli velati, pilule, 0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g Veličina pakovanja:1 bočica, staklena, 1 x 20g


Proizvođač: WALA HEILMITTEL GMBH

Adresa: Dorfstrasse 1 und 3, Bad Boll Baden-Wurttemberg, Nemačka


Podnosilac zahteva: PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZrenjaninAdresa:

Kralja Aleksandra Karađorđevića 15/IV sprat, 23000 Zrenjanin, Republika Srbija


Broj rešenja:515-01-05190-13-001 od 16.09.2014. za lek Agropyron Globuli velati, pilule, 20 g (0.1g/10g

+0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g)


Agropyron Globuli velati, pilule 0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g


INN: pirevina ( Agropyron repens e radice ), koren ,Dil. D3 ; maslačak ( Taraxacum officinale e planta tota ) , cela biljka , Dil. D4; kalijum – karbonat iz pepela evropske bukve ( Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae ) Dil. D9 , cinabarit Dil. D6.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Agropyron Globuli velati, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Agropyron Globuli velati i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Agropyron Globuli velati

 3. Kako se upotrebljava lek Agropyron Globuli velati

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Agropyron Globuli velati

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja:515-01-05190-13-001 od 16.09.2014. za lek Agropyron Globuli velati, pilule, 20 g (0.1g/10g

+0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g)


 1. ŠTA JE LEK AGROPYRON GLOBULI VELATI I ČEMU JE NAMENjEN?


  Agropyron Globuli velati je homeopatski lek bez odobrenih terapijskih indikacija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AGROPYRON GLOBULI VELATI?


  Lek Agropyron Globuli velati ne smete koristiti:


  Primena drugih lekova

  Nema dokaza o bilo kakvim interakcijama leka Agropyron Globuli velati ili bilo koje njegove komponente.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta


  Uzimanje leka Agropyron globuli velati sa hranom ili pićima


  Ne preporučuje se uzimanje leka Agropyron globuli velati istovremeno sa hranom i pićem. Lek Agropyron globuli velati treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela ili uzimanja tečnosti.


  Primena leka Agropyron globuli velati u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Agropyron globuli velati na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije relevantno


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Agropyron globuli velati


  Broj rešenja:515-01-05190-13-001 od 16.09.2014. za lek Agropyron Globuli velati, pilule, 20 g (0.1g/10g

  +0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g)


  Ovaj lek sadrži saharozu. U slučaju netolerancije na pojedine šećere obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AGROPYRON GLOBULI VELATI


  Koristite lek Agropyron Globuli velati uvek onako kako je propisano u ovom uputstvu za upotrebu. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, obratite se svom lekaru ili farmaceutu


  Način primene:

  Pustiti pilule da se otope ispod jezika.


  Doziranje:

  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajeno doziranje leka Agropyron Globuli velati je:


  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  10-15 pilula 2 do 4 puta dnevno, kod akutnih tegoba na svaka 2 sata uzeti 10-15 pilula.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako u roku od 7 dana ne dođe do poboljšanja ili ako u roku od 3 dana dodje do pogoršanja simptoma, obratite se svom lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Agropyron Globuli velati nego što je trebalo

  U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava..


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Agropyron Globuli velati


  Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Agropyron Globuli velati

  Ukoliko naglo prestanete da uzima lek Agropyron Globuli velati ne očekuje se pojava štetnih dejstava. Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom leka Agropyron Globuli velati.

  Lek Agropyron Globuli velati, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Broj rešenja:515-01-05190-13-001 od 16.09.2014. za lek Agropyron Globuli velati, pilule, 20 g (0.1g/10g

  +0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g)


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, treba se konsultovati sa lekarom i eventualno prekinuti uzimanje leka.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljenereakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK AGROPYRON GLOBULI VELATI?


  Čuvanje:

  Ovaj lek ne zahteva nikakve posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Rok upotrebe:

  5 godina


  Nemojte koristiti lek Agropyron Globuli velati posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dan navedenog meseca.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Agropyron Globuli velati?


10g pilula sadrži:

Koren pirevine (Agropyron repens e radice) ferm 33c Dil. D3 0,1g

Celu biljku maslačka (Taraxacum officinale e planta tota) ferm 34c Dil. D4 0,1g Kalijum-karbonat iz pepela evropske bukve (Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae) Dil. D9 aquos. 0,1g Cinabarit Dil. D6 0,1g


Sadrži i pomoćne supstance:


Broj rešenja:515-01-05190-13-001 od 16.09.2014. za lek Agropyron Globuli velati, pilule, 20 g (0.1g/10g

+0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g)


Prečišćena voda Saharoza


Kako izgleda lek Agropyron Globuli velati i sadržaj pakovanja

Izgled: male bele pilule.

Veličina pakovanja: 20g malih, belih pilula u braon staklenoj bočici za tablete smeđe boje, zatvarač beli, PE.


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO WALA HEILMITTEL ZRENJANIN

Kralja Aleksandra Karađorđevića 15/IV sprat, 23000 Zrenjanin Republika Srbija

Tel/fax: 023 512 500

023 512 600

e-mail: sslijepcevic@wala.cors


Proizvođač:

WALA HEILMITTEL GMBH

Dorfstrasse 1 und 3, Bad Boll Baden-Wurttemberg, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Septembar 2014


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-05190-13-001 od 16.09.2014.


Broj rešenja:515-01-05190-13-001 od 16.09.2014. za lek Agropyron Globuli velati, pilule, 20 g (0.1g/10g

+0.1g/10g+0.1g/10g+0.1g/10g)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z