FISKocr

Oliclinomel N4-550E


UPUTSTVO ZA LEK


Oliclinomel N4-550E, emulzija za infuziju, 11,39g/L+6,33g/L+5,67g/L+2,64g/L+3,3g/L+4,02g/L+3,19g/L+2,2g/L+3,08g/L+3,74g/L+

2,75g/L+2,31g/L+0,99g/L+0,22g/L+3,19g/L+2,45g/L+5,36g/L+2,98g/L+1,12g/L+200g/L+0,74g/L

+100g/L,kesa, 6 x 1000 ml , 4 x 2000 ml

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Baxter S.A.


Adresa: Bd Rene Branquart 80, Lessines, Belgija


Podnosilac zahteva: Diacell d.o.o.


Adresa: Ilije Garašanina 23,11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Oliclinomel N4-550E,

11,39g/L+6,33g/L+5,67g/L+2,64g/L+3,3g/L+4,02g/L+3,19g/L+2,2g/L+3,08g/L+3,74g/L+

2,75g/L+2,31g/L+0,99g/L+0,22g/L+3,19g/L+2,45g/L+5,36g/L+2,98g/L+1,12g/L+200g/L+0,74g/L

+100g/L,

emuzija za infuziju

INN: alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, sojino ulje i maslinovo ulje, mešavina


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Oliclinomel N4-550E i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oliclinomel N4-550E

 3. Kako se upotrebljava lek Oliclinomel N4-550E

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Oliclinomel N4-550E

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Oliclinomel N4-550E I ČEMU JE NAMENjEN


  Oliclinomel je namenjen za intravensku ishranu odraslih i dece starije od 2 godine u slučajevima kada normalna ishrana preko usta nije moguća.

  Oliclinomel se sme upotrebljavatii samo pod kontrolom lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Oliclinomel N4-550E


  Lek Oliclinomel N4-550E ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Oliclinomel N4-550E


  Oliclinomel se primenjuje kod odraslih i dece starije od dve godine.

  Preparat je u obliku emulzije za infuziju i daje se setom za infuziju u venu ruke ili u veliku venu grudnog koša. Primena infuzije može trajati onoliko dugo vremena koliko je potrebno, zavisno od Vašeg kliničkog stanja. Oliclinomel je za jednokratnu upotrebu.


  Doziranje-Odrasli


  Vaš doktor će odlučiti koliko ćete infuzije primiti u zavisnosti od vaših individualnih potreba i kliničkog stanja.


  Maksimalna dnevna doza je 40 ml/kg telesne mase. Na primer za bolesnika teškog 70 kg, maksimalna dnevna doza ne prelazi 2800 ml ove emulzije za infuziju (40 ml emulzije pomnoženo sa 70 kg).


  Doziranje kod dece starije od dve godine


  Lekar će odlučiti koliko preparata će biti neophodno Vašem detetu, kao i koliko dugo vremena. To će zavisiti od uzrasta deteta, telesne mase, kliničkog stanja, unosa tečnosti i energetskih dnevnih potreba i potreba za azotom. Unosi će biti prilagođeni težini deteta i količini tečnosti u telu deteta.


  Maksimalna dnevna doza je 100 ml emulzije po kilogramu telesne mase. Na primer: ako je bolesnik dete koje teži 30 kg, najveća dnevna doza ne sme biti veća od 3000 ml emulzije (100 ml emulzije pomnoženo sa 30 kg).


  Ako ste uzeli više leka Oliclinomel N4-550E nego što je trebalo


  Ako ste primili više preparata nego što je trebalo, ili ako ste primili odgovarajuću količinu brže nego što je trebalo, to može povećati količinu krvi u cirkulaciji i kiselost krvi.

  Zbog sadržaja glukoze može doći do prevelike količine glukoze u krvi i mokraći, dok lipidni deo može povećati trigliceride u Vašoj krvi. Prevelika količina leka Oliclinomel može izazvati mučninu, povraćanje, drhtavicu i poremećaj elektrolita. U tim slučajevima treba trenutno prekinuti infuziju.


  U nekim teškim slučajevima, Vaš lekar može primeniti privremenu bubrežnu dijalizu koja će pomoći bubrezima da uklone višak leka.


  Kako bi sprečio nastanak ovih događaja, lekar će redovno kontrolisati Vaše stanje i testirati određene parametre u krvi.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primenom leka Oliclinomel obratite se svom lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Oliclinomel N4-550E


  Nije relevantno.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Oliclinomel N4-550E


  O tome odlučuje Vaš lekar.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Oliclinomel može izazvati neželjena dejstva, koja se ne moraju pojaviti kod svih bolesnika. Ako primetite bilo kakve promene nakon ili tokom primene infuzije, obavestite odmah svog lekara ili medicinsku sestru.

  Ispitivanja koja će sprovesti lekar dok uzimate Oliclinomel omogućiće da se pojava neželjenih dejstava svede na minimum.


  Infuziju treba odmah zaustaviti ako se pojave neuobičajeni znaci ili simptomi alergijske reakcije (preosetljivost na proteine jaja ili soje) kao što su povišena telesna temperatura, drhtavica, kožni osip ili poteškoće u disanju,


  prekomerno znojenje, mučnina i glavobolja.


  Sledeća neželjena dejstva su prijavljena pri primeni leka Oliclinomel. Česta (≥ 1 / 100 do <1 / 10):

 5. KAKO ČUVATI LEK Oliclinomel N4-550E Rok upotrebe


  2 godine, ukoliko omotač nije oštećen

  Preporučuje se primena preparata odmah po otvaranju privremenih spojeva-pregrada između 3 dela kese. Pripremljena (rekonstituisana) emulzija je stabilna najviše 7 dana pri temperaturi od 2oC do 8oC, nakon čega se

  može čuvati još najviše 48 sati na temperaturi do 25oC.


  Za dodavanje suplemenata (elektroliti, organski fosfor, mikroelementi, vitamini; vidi odeljak 6.6.):

  Za pojedine, tako nastale miksture, hemijska i fizička stabilnost pre upotrebe bila je potvrđena 7 dana pri temperaturi između 2oC i 8oC, a zatim još narednih 48 sati pri temperaturama do 25oC. Sa mikrobiološke tačke gledišta, svaka tako nastala mikstura treba da se iskoristi odmah. Ako se ne primeni odmah, čuvanje i uslovi čuvanja pre upotrebe odgovornost su korisnika i čuvanje ne bi uobičajeno trebalo da bude duže od 24 sata pri temperaturi između 2oC i 8oC. Izuzetak je kada je dodavanje suplemenata bilo u kontrolisanim i proveravanim

  aseptičkim uslovima.


  Čuvanje


  Lek Oliclinomel N4-550E čuvati van domašaja dece.


  Oliclinomel se ne sme upotrebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na kesi i spoljnjem pakovanju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog meseca.


  Lek Oliclinomel se ne sme zamrzavati.

  Čuvajte u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti.


  Lekove ne smete bacati u kanalizaciju ili u kućni otpad. Pitajte svog lekara kako ukloniti lekove koji Vam nisu više potrebni. Ove mere pomažu u očuvanju životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Oliclinomel N4-550E

Aktivne supstance u svakoj kesi nakon pripremljene (rekonstituisane) smese za emulziju su:


Aktivne supstance

1000 ml

2000 ml

prečišćeno maslinovo ulje + prečišćeno sojino ulje*

20,00 g

40,00 g

alanin

4,56 g

9,11 g

arginin

2,53 g

5,06 g

glicin

2,27 g

4,54 g

histidi

1,06 g

2,11 g

izoleucin

1,32 g

2,64 g

leucin

1,61 g

3,22 g

lizin

1,28 g

2,55 g

(lizin-hlorid)

(1,60)g

(3,19)g

metionin

0,88 g

1,76 g

fenilalanin

1,23 g

2,46 g

prolin

1,50 g

2,99 g


serin

1,10 g

2,20 g

treonin

0,92 g

1,85 g

triptofan

0,40 g

0,79 g

tirozin

0,09 g

0,18 g

valin

1,28 g

2,55 g

natrijum-acetat, 3H2O

0,98 g

1,96 g

natrijum-glicerofosfat, 5H2O

2,14 g

4,29 g

kalijum-hlorid

1,19 g

2,38 g

magnezijum-hlorid, 6H2O

0,45 g

0,90 g

glukoza, bezvodna

80,00 g

160,00 g

(glukoza-monohidrat)

(88,00 g)

(176,00 g)

kalcijum hlorid, 2H2O

0,30 g

0,59 g

ukupne kalorije (kcal)

610

1215

neproteinske kalorije (kcal)

520

1040

* Smesa se sastoji od približno 80% prečišćenog maslinovog ulja i približno 20% prečišćenog

sojinog ulja.


Pomoćne supstance su: lecitin jaja, prečišćeni; glicerol, natrijum-oleat, natrijum- hidroksid, sirćetna kiselina, glacijalna; hlorovodonična kiselina, koncentrovana; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Oliclinomel N4-550E i sadržaj pakovanja


Oliclinomel je emulzija za infuziju upakovana u višeslojne plastične kese sa tri odeljka-komore. Unutrašnji sloj kese (onaj koji je u kontaktu s lekom) napravljen je od polimera (mešavina poliolefiniskih kopolimera) i kompatibilan je sa rastvorima aminokiselina i glukoze i emulzijom lipida kao i odobrenim dodacima te omogućava pucanje pregrada u kesi. Ostali slojevi kese sastavljeni su od poli/etilen-vinil acetata (EVA) i kopoliestera.


Pre mešanja sadržaja iz tri odeljka-komore, 1 odeljak sadrži homogenu tečnost mlečnog izgleda (emulzija lipida), dok ostala dva odeljka (koja sadrže rastvor aminokiselina s elektrolitima i rastvor glukoze s kalcijum- hloridom) sadrže bezbojne ili svetlo žute rastvore, bez vidljivih čestica. Jednom kada se izmeša, Oliclinomel postaje emulzija za infuziju, odnosno homogena tečnost belo-mlečnog izgleda.


Kako bi se sprečio kontakt sa kiseonikom iz vazduha, kesa je upakovana u zaštitni omotač koji sprečava ulazak kiseonika i sadrži absorbens kiseonika.


Veličine pakovanja

kesa sa 1000 mL: kartonska kutija sadrži 6 kesa (6 x 1000 ml)


kesa sa 2000 mL: kartonska kutija sadrži 4 kese (4 x 2000 ml)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Diacell d.o.o.

Ilije Garašanina 23

11000 Beograd


Baxter S.A.

Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines

Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati uz Rp , u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:


Oliclinomel N4 550E 6x1000 ml Br: 515-01-4427-12-001 od 12.11.2013 Oliclinomel N4 550E 4x2000 ml Br: 515-01-4428-12-001 od 12.11.2013


Sledeće informacije namenjene su samo lekarima ili stručnom medicinskom osoblju:


Oliclinomel N4-550E, emulzija za infuziju


1. KVANTITATIVNI SASTAV


Posle mešanja sadržaja tri dela kese, dobijena trojna mešavina svake kese ima sledeći sastav:


Po kesi

azot (g)

1000 ml

3,6

2000 ml

7,3

aminokiseline (g)

22

44

glukoza (g)

80

160

lipidi (g)

20

40

ukupne kalorije (kcal)

610

1215

neproteinske kalorije (kcal)

520

1040

kalorije glukoze (kcal)

320

640

kalorije lipida (kcal)

200

400

odnos neproteinskih kalorija i azota (kcal/g N)

144

144

natrijum (mmol)

21

42


kalijum (mmol)

16

32

magnezijum (mmol)

2,2

4,4

kalcijum (mmol)

2

4

fosfati (mmol)**

8,5

17

acetati (mmol)

30

61

hloridi (mmol)

33

66

pH

6

6

osmolarnost (mOsm/l)

** Uključujući fosfate iz


lipidne emulzije

750

750


Terapijske indikacije


Parenteralna ishrana odraslih i dece starije od 2 godine kada je oralna ili enteralna ishrana nije moguća, ili je nedovoljna ili je kontraindikovana.


Doziranje i način primene


Doziranje


Doziranje leka Oliclinomel zavisi od potrošnje energije i kliničkog stanja pacijenta, telesne težine i sposobnosti pacijenta da metaboliše sastojke infuzije Oliclinomel, kao i od dodatne energije ili proteina dobijenih oralnim/enteralnim putem, i veličinu kese treba odabrati u odnosu na ove faktore.


Primena se može produžiti onoliko dugo koliko to zahteva kliničko stanje bolesnika.


Doziranje kod odraslih


Potrebe

Prosečne potrebe organizma za azotom su od 0,16 do 0,35 g/kg/dan (oko1 do 2 g aminokiselina /kg/dan). Energetske potrebe variraju zavisno od uzrasta bolesnika, stanja uhranjenosti i stepena katabolizma. U proseku su između 25 i 40 kcal/kg/dan.


Maksimalna dnevna doza

Maksimalna dnevna doza leka Oliclinomel N4-550E je 40 ml/kg telesne mase (ekvivalentno 0,88 g aminokiselina, 3,2 g glukoze, 0,8 g lipida, 0,84 mmol natrijuma i 0,64 mmol kalijuma po kg). Na primer 2800 ml ove emulzije za infuziju potrebno je za bolesnika tel. tež. 70 kg.


Doziranje kod dece starije od 2 godine

Nisu sprovedene kliničke studije u pedijatrijskoj populaciji. Potrebe

Prosečne potrebe organizma za azotom su od 0,35 do 0,45 g/kg/dan (približno 2 do 3 g aminokiselina /kg/dan). Energetske potrebe variraju zavisno od uzrasta bolesnika, stanja uhranjenosti i stepena katabolizma. U proseku su između 60 i 110 kcal/kg/dan.


Doziranje

Doziranje se bazira na unosu tečnosti i dnevnim potrebama za azotom. Ovi unosi moraju biti prilagođeni stepenu hidriranosti deteta.


Maksimalna dnevna doza

Maksimalna dnevna doza je 100 ml/kg telesne mase (ekvivalentno 2,2 g aminokiselina, 8 g glukoze, 2 g lipida, 2,1 mmol natrijuma i 1,6 mmol kalijuma po kg telesne mase).


Po pravilu, doza ne treba da bude veća od 3 g/kg/dan aminokiselina i/ili 17 g/kg/dan glukoze i/ili 3 g/kg/dan lipida, izuzev u posebnim slučajevima.


Načini dužinaprimene


Samo za jednokratnu primenu.

Nakon otvaranja kese, sadržaj treba odmah primeniti, i ne čuvati ga za sledeću infuziju. Izgled nakon rekonstituisanja: homogena tečnost mlečnog izgleda.

Uputstvo za pripremu i rukovanje emulzijom za infuziju, videti u odeljku 6.6.


Oliclinomel N4-550E se primenjuje intravenski, kroz centralnu ili perifernu venu (zbog male osmolarnosti).


Preporučeno trajanje infuzije za parenteralnu ishranu je između 12 i 24 sata.


Brzinu primene infuzije treba prilagoditi dozi koja se primenjuje, karakteristikama finalne mešavine za infuziju, dnevnom unosu tečnosti i trajanju infuzije (videti odeljak 4.4).


Uobičajeno je da se brzina infuzije postupno povećava tokom prvog sata.


Maksimalna brzina infuzije

Po pravilu, ne treba da bude veća od 3 ml/kg/sat, tj. 0,06 g aminokiselina, 0,24 g glukoze i 0,06 g lipida /kg telesne mase/sat.


Kontraindikacije

Primena leka Oliclinomel kontraindikovana je u sledećim situacijama:


Nakon dodavanja dodataka, treba proveriti osmolarnost konačne mešavine pre primene. Dobivenu mešavinu treba primeniti kroz centralni ili periferni venski put u zavisnosti od konačne osmolarnosti. Ako je konačna mešavina hipertonična, može uzrokovati iritaciju vene ako se primenjuje u perifernu venu.


Interakcije


Nisu sprovedene studije za interakcije sa lekom Oliclinomel.


Ceftriakson ne sme da se upotrebljava sa intravenskim rastvorima koji sadrže kalcijum zbog mogućnosti precipitacije ceftriakson-kalcijum soli.


Oliclinomel sadrži vitamin K, prirodno prisutan u emulziji lipida. Količina vitamina K u preporučenim dozama Oliclinomela ne utiče na efekte derivata kumarina.


Ova emulzija za infuziju ne sme se primeniti (aplikovati) istovremeno sa krvlju putem istog seta za infuziju jer postoji mogućnost nastanka pseudoaglutinacije.


Lipidi u ovoj emulziji mogu menjati, tj. uticati na rezultate nekih laboratorijskih testova (npr. bilirubin, laktatna dehidrogenaza, saturacija kiseonikom, hemoglobin u krvi) ako se uzorci krvi uzmu pre nego što se lipidi eliminišu (oni se generalno eliminišu posle perioda od 5 do 6 sati posle njihove primene).

Zbog prisustva kalijuma u leku Oliclinomel, posebno kod pacijenata koji u terapiji upotrebljavaju diuretike koji

štede kalijum (npr. amilorid, spironolakton, triamteren), inhibitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE), antagoniste angiotenzin II receptora ili imunosupresivnu takrolimu ili ciklosporin, postoji rizik od nastanka hiperkalijemije.


Inkompatibilnost

Ne treba dodavati druge lekove ili supstance u jedan od tri odeljka kese ili u već pripremljenu (rekonstituisanu) emulziju, bez predhodne provere njihove kompatibilnosti sa miksturom od tri komponente, kao i stabilnosti tako dobijene miksture i leka (supstance) (pre svega, stabilnosti lipidne emulzije).


Inkompatibilnost može nastati u izuzetno kiseloj sredini (niski pH) ili pri neodgovarajućem sadržaju dvovalentnih katjona (Ca2+ i Mg2+), koji mogu destabilizovati lipidnu emulziju.

Kalcijum-prisutan u IV rastvorima kao i Oliclinomel ne sme se upotrebljavati sa ceftriaksonom. (Vidi 4.5). Kompatibilnost se mora proveriti sa rastvorom koji se istovremeno primenjuje pomoću istog seta za aplikaciju,

katetera ili kanile.


Ne sme se dati preparat pomoću istog pribora, tokom ili posle primene krvi zbog opasnosti od nastanka pseudoaglutinacije.


Rok upotrebe


2 godine, ukoliko omotač nije oštećen.


Preporučuje se primena preparata odmah po otvaranja privremenih spojeva-pregrada između 3 dela kese.


Pripremljena (rekonstituisana) emulzija je stabilna najviše 7 dana pri temperaturi od 2oC do 8oC, nakon čega se može čuvati još najviše 48 sati na temperaturi do 25oC.


Za dodavanje suplemenata (elektroliti, organski fosfor, mikroelementi, vitamini; vidi odeljak 6.6.):

Za pojedine, tako nastale miksture, hemijska i fizička stabilnost pre upotrebe bila je potvrđena za 7 dana pri temperaturi između 2oC i 8oC, a zatim još narednih 48 sati pri temperaturama do 25oC. Sa mikrobiološke tačke gledišta, svaka tako nastala mikstura treba da se iskoristi odmah. Ako se ne primeni odmah, čuvanje i uslovi

čuvanja pre upotrebe odgovornost su korisnika i čuvanje ne bi uobičajeno trebalo da bude duže od 24 sata pri temperaturi između 2oC i 8oC. Izuzetak je kada je dodavanje suplemenata bilo u kontrolisanim i proveravanim aseptičkim uslovima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org