FISKocr

Methyldopa


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Methyldopa, film tablete, 250 mg

Pakovanje: blister; 2 x 10 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Methyldopa, film tablete, 250 mg INN: metildopa


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Methyldopa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Methyldopa

 3. Kako se upotrebljava lek Methyldopa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Methyldopa

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Methyldopa I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Methyldopa film tablete sadrži aktivnu supstancu metildopu, koja pripada grupi antihipertenziva. To su lekovi koji snižavaju povišen krvni pritisak.


  Lek Methyldopa film tablete se koristi u lečenju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Methyldopa


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Methyldopa ne smete koristiti ukoliko:


  Kada uzimate lek Methyldopa, posebno vodite računa:


  Upozorite Vašeg lekara ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Methyldopa


  Lek Methyldopa film tablete uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli i deca uzrasta preko 12 godina: početna uobičajena doza iznosi 250 mg, 2 do 3 puta dnevno u toku prva dva dana. Zatim se do postizanja odgovarajućeg terapijskog odgovora, doza postepeno povećava u intervalu od najmanje dva dana. Maksimalna dnevna doza iznosi 3g. Kod mnogih pacijenata može doći do sedacije koja traje dva ili tri dana, na samom početku terapije ili prilikom povećanja doze metildope. Zbog toga, pri povećanju doze, potrebno je prvo povećati večernju dozu.


  Deca mlađa od 12 godina: početna dnevna doza iznosi 10 mg⁄kg telesne mase podeljena u 2-4 pojedinačne doze koje se po potrebi smanjuju ili povećavaju. Dnevna doza se povećava ili smanjuje u zavisnosti od postignutog efekta. Maksimalna dnevna doza iznosi 65 mg⁄kg ili 3g dnevno (uzima se doza koja je manja).


  Stariji pacijenti: terapiju treba započeti što manjim dozama i ne prekoračiti dnevnu dozu od 250 mg. Odgovarajuća početna doza iznosi 125 mg dva puta na dan sa postepenim povećanjem po potrebi do maksimalne doze od 2g dnevno. Kod ove grupe pacijenata može biti potrebno uvođenje alternativne terapije.


  Lek je namenjen za oralnu primenu.


  Ako ste uzeli više leka Methyldopa nego što je trebalo


  Ukoliko misite da ste uzeli veću dozu leka Methyldopa od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi uzeo Vaš lek, odmah se obratiti lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Simptomi predoziranja su: akutni pad krvnog pritiska sa izrazitom pospanošću, slabošću, usporenim radom srca, vrtoglavicom, ošamućenost, zatvorom, nadutošću trbuha i vetrovima, prolivom, mukom i povraćanjem.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Methyldopa


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Methyldopa


  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom. Ukoliko naglo prestanete da uzimate lek Methyldopa može doći do porasta Vašeg krvnog pritiska.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i u slučaju primene drugih lekova, propisana doza leka Methyldopa film tablete kod određenog broja pacijenata može dovesti do neželjenih reakcija.


  Kardiološki poremećaji: usporen rad srca, pogoršanje angine pektoris, upala srčanog mišića (miokarditis), upala srčane maramice (perikarditis).


  Poremećaji krvi i limfnog sistema: malokrvnost (hemolitička anemija), depresija kostne srži, smanjen broj belih krvnih zrnaca ili pojedine loze belih krvnih zrnaca (leukopenija, granulocitopenija), smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija), porast pojedine vrste belih krvnih ćelija (eozinofilija).


  Poremećaji nervnog sistema: Sedacija (pospanost, koja je obično prolazna), glavobolja, parestezije (osećaj trnjenja, mravinjanja), znaci parkinsonizma (poremećaj pokreta), Belova paraliza (paraliza jedne strane lica), nevoljni pokreti (horeoatetozni pokreti), mentalne promene, produžena preosetljivost karotidnog sinusa, vrtoglavica, ošamućenost, slaba prokrvljenost mozga (moguće zbog pada krvnog pritiska).


  Poremećaji sistema za disanje: zapušenost nosa.


  Poremećaji organa za varenje: mučnina, povraćanje, nadutost, zatvor, gasovi, proliv, kolitis (upala debelog creva), blaga suvoća usta, obložen ili ''crni'' jezik, upala gušterače (pankreatitis), zapaljenje pljuvačnih žlezda.


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva: ekcem, lihenoidne erupcije, teška ospa praćena crvenilom, perutanjem i otokom kože koja podseća na teške opekotine (toksična epidermalna nekroliza).


  Poremećaj mišićnoskeletnog i vezivnog tkiva: simptomi nalik lupusu, blagi bolovi u zglobovima sa ili bez otoka zglobova, bolovi u mišićima.


  Endokrinološki poremećaji: povišene vrednosti hormona prolaktina u krvi.


  Infekcije i infestacije: upala pljuvačnih žlezda.


  Vaskularni poremećaji: ortostatska hipotenzija (pad krvnog pritiska usled nagle promene položaja).


  Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene: astenija (slabost), otoci (sa porastom telesne mase), koji prolaze nakon uzimanja lekova za izbacivanje tečnosti. Ukoliko i dalje postoje otoci ili se jave znaci slabosti srca, prekinuti terapiju lekom. Može se javiti i groznica, kao posledica uzimanja leka.


  Poremećaji jetre i žučnih puteva: poremećaj jetre uključujući upalu jetre, žutica.


  Reproduktivni poremećaji i poremećaji dojke: uvećanje dojki (i kod muškaraca), izostanak menstrualnog krvarenja, lučenje mleka iz dojki, poremećaj ejakulacije i impotencija.


  Psihijatrijski poremećaji: psihički poremećaji uključujući noćne more, prolazne blage psihoze ili depresije, smanjenje polnog nagona.


  Laboratorijske analize: poremećaj testova pokazatelja funkcije jetre, porast vrednosti uree u krvi, poremećaji drugih laboratorijskih analiza (pozitivan Coombs-ov test, pozitivan test na antinuklearna antitela, LE ćelije, reumatoidni faktor).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Methyldopa Rok upotrebe:

  3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Methyldopa posle isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru ili pakovanju.


  Čuvanje:


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Methyldopa Aktivne supstance su: Methyldopa, film tablete, 250 mg:

1 film tableta sadrži:

metildopa, seskvihidrat 250 mg.


Ostali sastojci su:


Methyldopa, film tablete, 250 mg:


Jezgro: Povidon K 30; Skrob, kukuruzni; Laktoza, monohidrat; Magnezijum stearat; Silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; Talk.


Film: Hipromeloza 3 cp; Triacetin; Titan dioksid E 171; Talk; Chinolingelb lack E 104; Braun lack (E 110, E 122, E 151).


Kako izgleda lek Methyldopa i sadržaj pakovanja


Methyldopa, film tablete, 250 mg:

Okrugle, bikonveksne film tablete bledožute boje, na preseku bele boje. 2 PVC/PVdC-Al blister folije sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Methyldopa, film tablete, 250 mg: 515-01-6295-12-001 od 10.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z