Moozeeck

PENTREXYL


UPUTSTVO ZA LEK


PENTREXYL 500 mg, kapsula tvrda

Pakovanje: blister, 2 x 8 tvrdih kapsula


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


PENTREXYL®, 500 mg, kapsula tvrda ampicilin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PENTREXYL® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PENTREXYL®

 3. Kako se upotrebljava lek PENTREXYL®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PENTREXYL®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PENTREXYL I ČEMU JE NAMENJEN


  PENTREXYL je antibakterijski lek iz grupe penicilina sa proširenim spektrom delovanja.

  PENTREXYL je baktericidni antibiotik koji deluje na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije. Svojim dejstvom PENTREXYL ublažava znake infekcije i dovodi do njenog izlečenja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PENTREXYL


  Lek PENTREXYL ne smete koristiti:


  PENTREXYL ne smete uzimati ukoliko ste preosetljivi na beta-laktamske antibiotike (ampicilin, penicilin, cefalosporine) ili bilo koji drugi sastojak leka.


  Kada uzimate lek PENTREXYL posebno vodite računa:


  Propisivanje i primena leka PENTREXYL bez potvrđene bakterijske infekcije ili čvrste pretpostavke lekara da se o njoj radi, može biti bez koristi za pacijenta, a pri tome povećava rizik od razvoja rezistencije.


  Pažljivo primenjujte lek ako ste ranije imali alergijske reakcije. U ovim slučajevima, pri pojavi sitnozrnaste ospe po koži odmah prekinite sa primenom leka i obratite se lekaru. Ozbiljne i ponekad fatalne reakcije preosetljivosti (na primer anafilaksa), se mogu javiti kod pacijenata koji dobijaju beta-laktamske antibiotike. Iako je anafilaktička reakcija češća pri parenteralnoj primeni, ona se može javiti i pri primeni oralnih penicilinskih preparata. Ove reakcije su češće kod osoba preosetljivih na beta-laktamske antibiotike.


  Treba izbegavati primenu leka PENTREXYL u slučaju sumnje na infektivnu mononukleozu i/ili akutnu ili hroničnu leukemiju limfoidnog porekla. U ovim slučajevima, može doći do pojave sitnozrnaste ospe na koži, tokom primene leka PENTREXYL.


  Ako imate oštećenu funkciju bubrega, lekar će prilagoditi doziranje u zavisnosti od stepena oštećenja funkcije. Produžena upotreba antiinfektivnih lekova može povremeno dovesti do rasta neosetljivih mikroorganizama.


  Primena drugih lekova


  Ukoliko počnete da uzimate bilo koje druge lekove istovremeno sa lekom PENTREXYL, morate obavestiti Vašeg lekara. Lekar po potrebi može korigovati terapiju u toku njihovog uzimanja, kao i nakon prestanka primene tih lekova. U ovu grupu spadaju:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PENTREXYL


  Uvek uzimajte PENTREXYL kapsule onako kako Vam je propisano. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako treba uzimati lek.


  Lek se primenjuje oralno.


  Odrasli i deca iznad 40 kg telesne mase


  Vaš lekar će propisati odgovarajuću dozu leka u odnosu na vrstu infekcije i težinu bolesti.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i PENTREXYL može imati neželjena dejstva.


  Poremećaji imunog sistema

  Ukoliko se javi bilo koja reakcija preosetljivosti, terapiju treba prekinuti.

  Sitnozrnasta ospa po koži, svrab i koprivnjača se povremeno mogu javiti. Incidenca je veća kod pacijenata koji boluju od infektivne mononukleoze i akutne ili hronične leukemije limfoidnog porekla. Purpura je takođe prijavljena. Retko su prijavljene i kožne reakcije, kao što su multiformni eritem, Stevens-Johnson sindrom i toksična epidermalna nekroliza.

  Kao i sa drugim antibioticima, retko se može javiti anafilaktička reakcija.


  Urinarni i bubrežni poremećaji

  Retko se može javiti intersticijalni nefritis i glomerulonefritis (zapaljenje bubrega)


  Poremećaji gastrointestinalnog sistema

  Gastrointestinalni neželjeni efekti obuhvataju mučninu, povraćanje i proliv. Pseudomembranozni kolitis i hemoragični kolitis se retko javljaju.


  Poremećaji funkcija jetre

  Kao i sa drugim beta-laktamskim antibioticima, hepatitis (zapaljenje jetre) i holestatska žutica se retko javljaju. Kao i sa većinom drugih antibiotika može se javiti umereno i prolazno povećanje enzima jetre (transaminaza).


  Poremećaji krvotoka i limfnog sitema

  Kao i sa drugim beta-laktamskim antibioticima, hematološki efekti koji su retko prijavljivani uključuju prolaznu leukopeniju (smanjenje broja belih krvnih zrnaca) i trombocitopeniju (smanjenje broja krvnih pločica), kao i hemolitičku anemiju (smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca). Produženje vremena krvarenja i protrombinskog vremena su takođe retko prijavljivani.


  Poremećaji centralnog nervnog sistema

  Retko se mogu javiti glavobolja i vrtoglavica.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom upustvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PENTREXYL


  Čuvati van damašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 30oC u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage. Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PENTREXYL


Sadržaj aktivnih supstanci:

1 kapsula sadrži 500 mg ampicilina (u obliku ampicilin,trihidrata).


Sadržaj pomoćnih supstanci:

Sadržaj prazne kapsule: želatin; boja titan-dioksid (E 171); gvožđe (III)-oksid, crni (E 172); boja indigo karmin (E 132); boja eritrozin (E 127).

Sadržaj praška u kapsulama: magnezijum-stearat; celuloza,mikrokristalna;


Kako izgleda lek PENTREXYL i sadržaj pakovanja


Izgled:

Kapsule: tvrde, neprozirne, želatinske kapsule N°0, sivog tela i crvene kapice; Prašak: bele do žućkastobele boje.

Pakovanje:

16 kapsula (2 blistera po 8 kapsula)


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 BEOGRAD Republika Sbija


Priozvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 BEOGRAD Republika Sbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za lek Pentrexyl®; 500mg; 16 tvrdih kapsula: 515-01-3244-11-001 od 04.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z