FISKocr

Stilnox


UPUTSTVO ZA LEK


STILNOX®

film tableta 10 mg

blister, 1 x 20 film tableta


Proizvođač: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE


Adresa: 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francuska

Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.


Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:

STILNOX® 10 mg, film tablete INN: zolpidem


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Stilnox i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Stilnox

 3. Kako se upotrebljava lek Stilnox

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Stilnox

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK STILNOX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Stilnox sadrži zolpidem tartarat, supstancu srodnu benzodiazepinima. Stilnox se koristi za terapiju sledećih ozbiljnih poremećaja sna:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STILNOX


  U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Lek Stilnox ne smete koristiti:

  Ukoliko niste sigurni da li se išta gore navedeno odnosi na vas, porazgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre primene leka Stilnox.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lekove koji se nabavlja bez lekarskog recepta uključujući i biljne lekove. Ovo je važno jer Stilnox može da utiče na dejstvo drugih lekova. Takođe, i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Stilnox.


  Recite svom lekaru ako uzimate neke od navedenih lekova:


  Lek Stilnox može povećati dejstvo sledećih lekova:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STILNOX


  Uvek uzmite lek Stilnox tačno onako kako vam je vaš lekar rekao. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Uzimanje leka:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Stilnox može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljavati kod svih pacijenata.


  Prekinite da uzimate lek Stilnox i odmah se javite svom lekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu ako:

  lica, grla ili jezika

  Recite svom lekaru što je pre moguće ukoliko imate neko od sledećih neželjenih dejstava: Često (javlja se kod manje od 1 od 10 pacijenata)


 5. KAKO ČUVATI LEK STILNOX

  Čuvati lek Stilnox van domašaja i pogleda dece.


  Rok upotrebe


  4 godine

  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe navedenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lekove namojte odlagati u kućni otpad niti u otpadne vode. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lek koji Vam više nije potreban. Navedene mere pomoći će u očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Stilnox Aktivna supstanca je:

Zolpidem-tartarat ..................................... 10 mg po jednoj film-tableti.

Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat, celuloza, mikrokristalna, natrijum-skrob glikolat, magnezijum-stearat, hipromeloza. Film obloga: hipromeloza, titan-dioksid, makrogol 400.


Kako izgleda lek Stilnox i sadržaj pakovanja


Stilnox 10 mg su bele do skoro bele ovalne film tablete, sa utisnutom podeonom crtom sa jedne strane i utisnutim nazivom "Stilnox" sa druge strane. Kutija sa 20 tableta (1x20 kom.) pakovanih u PVC aluminijumski blister.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o

Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija

Proizvođači:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

515-01-2944-12-001 od 11.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z