Moozeeck

Zalasta


UPUTSTVO ZA LEK


▲ Zalasta 5 mg tableta


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


▲ Zalasta 10 mg tableta


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Proizvođač: Krka Polska Sp.z.o.o.


Adresa: Ul. Równoległa 5, 02-235 Varšava, Poljska


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


▲ Zalasta 5 mg tableta

▲ Zalasta 10 mg tableta olanzapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zalasta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zalasta

 3. Kako se upotrebljava lek Zalasta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zalasta

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZALASTA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Zalasta spada u grupu lekova koji se nazivaju antipsihotici.


  Zalasta tablete se koriste za lečenje bolesti za koje je karakteristično da bolesnik čuje, vidi ili oseća stvari kojih nema, da ima pogrešna verovanja, da je neobično sumnjičav i da se povlači u sebe. Bolesnici sa ovim bolestima mogu da se osećaju depresivno, uznemireno ili napeto.


  Zalasta tablete se koriste za lečenje stanja za koja su karakteristični simptomi kao što su osećaj „uzvišenosti“, osećaj posedovanja vanredno velike energije, smanjena potreba za snom, brz govor sa bekstvom ideja, ponekad izražena razdražljivost. Zalasta je takođe stabilizator raspoloženja i sprečava dalju pojavu ekstremnih raspoloženja i ponašanja (manije i depresije) koja je povezana sa ovim stanjem i bolesnika čine nesposobnim.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZALASTA


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Zalasta ne smete koristiti:


  ozbiljna neželjena dejstva.


  Ako imate neku od sledećih bolesti, recite to što pre svom lekaru:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZALASTA


  Lek Zalasta uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Lekar će Vam reći po koliko Zalasta tableta treba da uzimate i koliko dugo treba da nastavite da ih uzimate. Dnevna doza leka Zalasta je između 5 i 20 mg.


  Obratite se lekaru ako se simptomi vrate, ali nemojte da prestajete sa uzimanjem leka Zalasta, osim ako Vam to lekar ne kaže.


  Prema uputstvu lekara, tablete Zalasta treba da uzimate jednom dnevno. Pokušajte da uzimate tablete svakog dana u isto vreme. Nije važno da li ih uzimate uz jelo ili ne.

  Tablete treba da progutate cele, sa vodom.


  Ako ste uzeli više leka Zalasta nego što je trebalo


  Pacijenti koji su uzeli više leka Zalasta nego što bi trebalo, imali su sledeće simptome: ubrzano kucanje srca, nervoza/agresivnost, problemi sa govorom, neuobičajeni pokreti (naročito lica i jezika) i snižen nivo svesti. Ostali simptomi mogu da budu: akutna zbunjenost, napadi (epilepsija), koma, kombinacija groznice, ubrzanog disanja, oticanja, ukočenosti mišića i ošamućenosti ili pospanosti, usporavanje disanja, aspiracija, visoki krvni pritisak ili nizak krvni pritisak, neuobičajeni ritam srca. Odmah se obratite svom lekaru ili bolnici. Lekaru pokažite pakovanje tableta koje koristite.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zalasta


  Uzmite tablete čim se setite. Nemojte uzimati dve dnevne doze u jednom danu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zalasta


  Nemojte da prekinete da uzimate tablete samo zato što se osećate bolje. Važno je da tablete Zalasta nastavite da uzimate onoliko vremena koliko Vam je to lekar odredio.


  Ako naglo prekinete da uzimate lek Zalasta, mogu da se pojave simptomi kao što su znojenje, nesanica, drhtanje, napetost ili mučnina i povraćanje. Možda će Vam lekar predložiti da dozu leka postepeno smanjujete pre nego što potpuno prekinete lečenje.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Zalasta može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Veoma česta neželjena dejstva: javljaju se kod 1 na 10 korisnika


  Dok uzimaju olanzapin, starije osobe sa demencijom mogu da pretrpe moždani udar, da dobiju zapaljenje pluća, da prestanu da zadržavaju mokraću, mogu da padaju, osećaju jak umor, da dobiju halucinacije, povišenu temperaturu, crvenilo i da imaju teškoće u hodanju. Kod ove posebne grupe pacijenata zabeleženo je nekoliko smrtnih slučajeva.


  Kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću lek Zalasta može da pogorša simptome.


  Kod žena koje su uzimale lekove ove vrste dolazilo je, u retkim slučajevima, i do pojave lučenja mleka, do izostanka menstruacije ili do neredovne menstruacije. Ako ovakva stanja potraju, recite to svom lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZALASTA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Zalasta posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zalasta


- Aktivna supstanca je olanzapin.

Zalasta 5 mg, tableta sadrži 5 mg olanzapina. Zalasta 10 mg, tableta sadrži 10 mg olanzapina.

- Pomoćne supstance su laktoza, monohidrat; celuloza, prašak; preželatinirani skrob; kukuruzni skrob;


silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni i magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Zalasta i sadržaj pakovanja


5 mg tablete: okrugla, bikonveskna tableta svetložute boje sa mogućim pojedinačnim žutim tačkama i utisnutom oznakom „5“ sa jedne strane tablete.

10 mg tablete: okrugla, bikonveskna tableta svetložute boje sa mogućim pojedinačnim žutim tačkama i utisnutom oznakom „10“ sa jedne strane tablete.


Zalasta 5 mg tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 28 tableta. U kutiji su 4 blistera (Al//OPA/Al/PVC) sa po 7 tableta.


Zalasta 10 mg tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 28 tableta. U kutiji su 4 blistera (Al//OPA/Al/PVC) sa po 7 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka Polska Sp.z.o.o., Ul. Równoległa 5, 02-235 Varšava, Poljska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2011. Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Zalasta, tableta, 28 x (5mg): 515-01-6511-11-001 od 13.02.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Zalasta, tableta, 28 x (10mg): 515-01-6513-11-001 od 13.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z