Moozeeck

Zodol


UPUTSTVO ZA LEK


Zodol®, film tablete, 10 mg,

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1 x 10 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D., Srbija, Vršac, Beogradski put bb.u saradnji sa F.Hoffmann - La Roche Ltd

Adresa: Švajcarska, Bazel, Grenzacherstrasse 124

Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Zodol®, film tablete, 10 mg, INN: ketorolak

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Zodol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zodol

 3. Kako se upotrebljava lek Zodol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zodol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Zodol I ČEMU JE NAMENJEN


  Zodol sadrži aktivnu supstancu ketorolak, koja pripada grupi lekova pod nazivom nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Zodol je namenjen smanjenju bola, otoka, crvenila i zapaljenja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Zodol


  Lek Zodol ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Zodol


  Lek Zodol uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka


  Zodol film tablete se gutaju cele sa manjom količinom tečnosti u toku ili posle jela. Vaš lekar će u skladu sa Vašim zdravstvenim stanjem i uzrastom odrediti odgovarajuću dozu i dužinu primene leka Zodol.

  Uvek se pridržavajte preporuka Vašeg lekara.


  Koju dozu leka uzeti


  Uobičajena doza za odrasle iznosi 1 film tableta (10 mg). Ukoliko je potrebno, doza od 10 mg može da se ponovi sa razmakom od 4 do 6 sati. Maksimalna dnevna doza iznosi 4 film tablete (40 mg).


  Ukoliko ste stariji od 65 godina, imate oštećenje funkcije bubrega ili telesnu masu manju od 50 kg Vaš lekar će Vam propisati manje doze leka Zodol. Lečenje lekom Zodol film tablete ne treba da traje duže od 5 dana.


  Zodol se ne sme koristiti kod dece uzrasta do 16 godina.


  Ako ste uzeli više leka Zodol nego što je trebalo


  Simptomi predoziranja su: bol u trbuhu, mučnina, povraćanje, ubrzano disanje, pojava čira ili krvarenja iz organa za varenje i oštećenje funkcije bubrega.


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zodol


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zodol


  Čak i ako se dobro osećate, nemojte prestati da uzimate lek bez konsultacije sa lekarom. Važno je da se pridržavate uputstva koje Vam je dao Vaš lekar.


  Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Kao i svi lekovi, i Zodol može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata. Neželjena dejstva su uglavnom blaga i povlače se nakon prekida terapije ili smanjenja doze leka.


  Ukoliko se javi neko od sledećih veoma retkih neželjenih dejstava prestanite da uzimate lek i odmah se obratite Vašem lekaru:


 5. KAKO ČUVATI LEK ZODOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Zodol posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Zodol Aktivne supstance su: Zodol, film tablete, 10 mg,:

  1film tableta sadrži:

  ketorolak-trometamol 10 mg


  Ostali sastojci su:


  Zodol,, film tablete, 10 mg,:


  Jezgro:


Kako izgleda lek Zodol i sadržaj pakovanja


Zodol, film tablete, 10 mg,


Okrugle, bele do krem bele film tablete.


Kartonska kutija sa jednim blisterom (Al/PVC) od 10 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.

Proizvođač

Hemofarm A.D., Srbija, Vršac, Beogradski put bb. u saradnji sa F.Hoffmann -La Roche Ltd. Bazel, Švajcarska.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-02392-13-001 od 08.10.2013. Zodol® film tableta, 10mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z